giáo án giáo dục thể chất

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 20:25

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Học kỳ: Năm học 20 .- 20 Ngày thực hiện: ./ ./20 Khóa: Lớp: Giảng viên: GIÁO ÁN: 01 Nội dung: - Giáo dục Thể chất trường học - Một số khái niệm giáo dục thể chất I Mục tiêu buổi học: Kiến thức: - Phổ biến, quy định, mục đích nhiệm vụ mơn học giáo dục thể chất chương trình giáo dục thể chất Đại học Đà Nẵng - Trang bị kiến thức khái niệm giáo dục thể chất Kỹ năng: Thái độ: II Dụng cụ, sân bãi: - Giáo án - Phòng học giảng đường III Nội dung buổi học: NỘI DUNG, YÊU CẦU BUỔI HỌC I Mở đầu: Điểm danh lớp học Phổ biến nhiệm vụ buổi học, yêu cầu buổi học II Cơ bản: Mục đích mơn học giáo dục thể chất Nhiệm vụ giáo dục thể chất Giới thiệu chương trình giáo dục thể chất thuộc Đại học Đà Nẵng Một số khái niệm giáo dục thể chất a Khái niệm giáo dục thể chất ĐLVĐ Số Thời lần gian 5’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 10’ 10’ 15’ 50’ b Khái niệm văn hóa thể chất c Khái niệm thể dục thể thao d Khái niệm sức khỏe III Kết thúc: - Tổng kết lại vấn đề trộng tâm buổi học - Về nhà viết thu hoạch với chủ đề khái niệm giáo dục thể chất Ý kiến Trưởng Bộ Môn 10’ Đà Nẵng, ngày tháng năm 20 Người soạn Trần Ngọc Tú
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án giáo dục thể chất, giáo án giáo dục thể chất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay