NỘI DUNG bồi DƯỠNG TIN 6

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 20:01

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG TIN Đặt lề trang chọn hướng giấy trang a Word 2003: file > page set up chọn thẻ margin chỉnh thông số ô top, left, right, botton b Word 2007: page layout > margin > cottom margin chỉnh sửa thông số ô top, left, right, bottom Lưu word theo đường dẫn Vd: D:\THIHSG-TENHS-SBD Cài đặt chung font chữ, size chữ, xem mở unikey chưa? Bắt đầu soạn thảo văn a Yêu cầu gõ hết nội dung văn trước sau định dạng b Một số thao tác định dạng Tạo chữ word art: - word 2003: insert > pictuter > word art, chọn mẫu chữ theo yêu cầu nhấn ok, chỉnh sửa font chữ, size chữ, kiểu chữ theo yêu cầu -Word 2007: Insert > word art > chọn kiểu word art Tạo chữ drop cap đầu dòng - word 2003: đặt trỏ chuột vào vị trí muốn tạo drop cap, chọn format > dropcap, chọn kiểu số dòng mà chữ hoa đầu dòng hiển thị - word 2007: insert > dropcap > chọn mẫu drop cap Chia cột: - bôi đen đoạn văn cần chia cột -word 2003: format > columns > chọn số cột đường line betwin -word 2007: page layuot > columns Chèn hình ảnh - đưa trỏ đến vị trí cần chèn hình ảnh -2003: format > pictuter>from file ( đường dẫn đến thư mục hình ảnh cần chèn) -2007: insert > pictuter -Thay đổi bố trí hình ảnh: ta chọn hình ảnh cần thay đổi bố trí, chọn format > picter, chọn inline with test squear Tạo bảng - 2003: table > insert > table, chọn số cột, số hàng -2007: insert > table > chọn số hàng, số cột > ok - gộp ô, tạo đường biên Tạo tab Vẽ
- Xem thêm -

Xem thêm: NỘI DUNG bồi DƯỠNG TIN 6, NỘI DUNG bồi DƯỠNG TIN 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay