Đề thi môn toán lớp 4 học kỳ II

10 15 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 19:50

Bài 4: ( 2 điểm ) Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 125 cm . Chiều rộng bằng chiều dài . Tính chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó . Bài 5 : (1 điểm) Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II Mơn: Tốn lớp Trả lời nhanh : (3, điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ (a;b; c) đặt trước ý trả lời : Bài : (1 điểm) A Phân số phần tơ đậm hình : B Phân số Năm mươi hai phần tám mươi tư viết : Bài 2: (1, điểm) 72 A Kết phép trừ : : 25 25 1 B Kết phép cộng : + : C Kết phép tính : : : Bài : (1 điểm) 6 A Trong phân số sau, phân số bé : a b c 20 24 20 B Phân số phân số ? a b c 24 20 18 18 d 20 PHẦN TỰ LUẬN : (6, điểm) 3 Bài : (1 điểm) Tìm x, biết : a x = : = 16 Bài : (1,5 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm : a 1kg30 g = …g b 15 phút = phút ; c 2m2 49 dm2 = … dm d b x Bài : (1 điểm) a) Điền chữ thích hợp vào chỗ chấm : N A B 2cm M 6cm Thự O P C 3cm D Q Hình …………………………………… …………………………………… Hình 2cm Thự b) Diện tích hình bình hành ABCD là……………… Diện tích hình MNPQ …………………………… Bài 4: ( điểm ) Một hình chữ nhật có nửa chu vi 125 cm Chiều rộng chiều dài Tính chiều dài chiều rộng hình chữ nhật Bài : (1 điểm) Hiện mẹ 28 tuổi Sau năm tuổi mẹ gấp lần tuổi Tính tuổi người ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II Mơn: Tốn lớp ĐỀ I PHẦN I Trả lời nhanh(3 điểm) x 21 Câu 1(0,5 điểm) = = 7 x 49 18 Câu 2(0,5 điểm) Phân số rút gọn thành phân số tối giản là: 54 Câu 3(0,5 điểm) Trong phân số sau phân số lớn nhất?A C 99 100 B 99 99 99 98 có kết là: 18 18 Câu 5(0,5 điểm) Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 37m2 9dm2 = … dm2 là: Câu6(0,5 điểm) Bác Hồ sinh năm 1890 Bác sinh vào: II PHẦN TỰ LUẬN (7điểm) Câu 1(3 điểm) 5 a + = ……………b : = ……; c x = ……………… 15 14 11 2 Câu 2(1điểm) Tìm x x = : 5 Câu 3(2điểm) Lớp 4A lớp 4B thu góp 98 kg giấy vụn, lớp 4B thu góp số giấy vụn số giấy vụn lớp 4A Hỏi lớp thu góp kilơgam giấy vụn? Câu 4(1điểm) Mẹ 27 tuổi Sau năm tuổi mẹ gấp lần tuổi Tính tuổi người Câu 4(0,5 điểm) Phép trừ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II Mơn: Toán lớp ĐỀ I/ Phần trắc nghiệm: (5 điểm) Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng: 1) Giá trị số số 342011 là: 2) Kết phép tính 45+55+234 = 3) Trong phân số sau phân số lớn 1: A D 4 B C 5 B C 18 24 4) Trong phân số phân số tối giản A 18 24 5) Số thích hợp điền vào chỗ chấm 5m2 34dm2 = dm2 là: A 534 B 5034 C 5304 D D 5340 6) Trong số số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 3: A 542 B 554 C 552 D 544 7) Tỉ lệ đồ 1: 10000, đo tren đồ 1cm độ dài thực là: A 100cm B 1000cm C 10000cm D 10cm 8) Hình thoi có hai đường chéo 3dm 6dm diện tích hình thoi là: A 18 dm2 B dm2 C dm D 18 dm 9) Trong hình hình hình bình hành: A B C D 10) Lớp 4A có 26 học sinh, lớp 4B có 30 học sinh : Tỉ số lớp 4A lớp 4B là: II/ Phần tự tính: (5 điểm): Bài 1:Thực phép tính: 12 10 36 15 1) + = b) = 24 24 12 12 : = Bài : Tìm x : a) x : 101 = 25 c) x = d) b) 1944 : x = 162 3/Bài toán: Bố 30 tuổi, tuổi tuổi bố Hỏi bố tuổi, tuổi ? 4/ Bài tốn : Lớp 4A có 35 học sinh lớp 4B có 33 học sinh tham gia trồng Lớp 4A trồng nhiều lớp 4B 10 Hỏi lớp trồng , biết học sinh trồng số ? ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II Mơn: Tốn lớp ĐỀ PHẦN I : Trả lời nhanh (3 ĐIỂM) Bài (0,5 điểm) : Giá trị số số 372011 là: Bài (0,5 điểm): Số thích hợp điền vào chỗ chấm 53m 4cm = dm là: B Bài 3: (0,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S: A C Trong hình thoi ABCD (xem hình bên): a/ AB DC không b/ AB không song song với AD D Bài (0,5 điểm): Cho số sau: 20; 30; 50; 90 số chia hết cho 2, 3, là: Bài (0,5 điểm) : Có viên bi màu xanh viên bi màu đỏ phân số số viên bi màu xanh so với tổng số viên bi là: Bài (0,5 điểm): Trong phân số sau: 10 ; ; ; phân số bé 1? 9 PHẦN II: TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) Bài 1: ( điểm) Tính a/ + =; 9 b/ ─ = ; 12 c/ 5 x : = 14 Bài 2: (1 điểm) a) - Tìm x: 2 x x 105 = 25;; b) x :  Bài 3: (3 điểm) Một ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi 175m, chiều rộng chiều dài Tính diệntích ruộng hình chữ nhật Bài (1 điểm) Tổng hai số 500, hiệu hai số 50 Tìm hai số ĐỀ I Phần trắc nghiệm Câu 1: Số bốn mươi lăm nghìn ba trăm linh tám viết là: Câu 2: Tìm x biết: a) x : = 12 321 b) x 5 = 21250 Câu 3: Tính chu vi hình sau: 4cm A B 2cm D C Câu 4: Một cửa hàng hai ngày bán 620 kg gạo Hỏi ngày cửa hàng bán ki-lô-gam gạo? (Biết số gạo ngày bán nhau) Câu 5: Điền dấu ( , =) thích hợp vào trống: a) 75032  75302 +12200 c ) 98763  98675 - 33467 b) 100000  99999 d) 87652  87652 Câu 6: Giá trị biểu thức: 876 – m với m = 432 là: Câu 7: Giá trị biểu thức  a với a=100 là: Câu 8: Tính chu vi hình vng cạnh a với a = cm Câu 9: Số 870549 đọc là: Câu 10: Số bé số sau: 785432; 784532; 785342; 785324 là: A 785432 B 784532 C 785342 D 785234 Câu 11: Các số dòng viết theo thứ tự từ bé đến lớn A 567899; 567898; 567897; 567896 865942; 865043 C 978653; 979653; 970653; 980653 774219; 775219 B D 865742; 865842; 754219; 764219; *Câu 12: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: a) 496857 < 497899  c) 545630 = 554630  b) 657890 > 658999  d) 289357 < 290000  *Câu 13: 6tạ 50kg = ? kg II Phần tự luận Đặt tính tính 12 062 x 205 15 458 x 340 39009 : 33 27560 Tìm x a) 75 x x = 1800 : 204 = 543 b) 1855 : x = 35 c) x *3 Một cửa hàng ngày thứ bán 180 tạ gạo, ngày thứ hai bán 270 tạ gạo, ngày thứ ba bán ngày thứ hai nửa Hỏi trung bình ngày cửa hàng bán tạ gạo ? Một đoàn xe gồm Trung bình xe chở 45 người Nhưng dọc đường có hai xe bị hỏng máy Hỏi xe lại phải chở người ? I.Phần trả lời nhanh Câu 1: Chữ số số 986738 thuộc hàng nào? lớp nào? Câu 2: Số gồm trăm nghìn, trăm, chục đơn vị viết là: Câu 3: Giá trị chữ số số sau: 765430 Câu 4: Số có chữ số lớn là: Câu 5: Số bảy trăm triệu có chữ số 0: Câu 6: Đọc số sau: 325600608 Câu 7: Giá trị chữ số số sau: 45873246 A 000 B 80 000 C 800 000 Câu 9: Số tự nhiên liền sau số: 3004 là: trứơc số 10001 là: D 000 000 Câu 10: Số tự nhiên liền Câu 11: Chọn số để số tự nhiên liên tiếp 99998; 100000 Câu 12: Tìm số tròn chục x, biết: 58 < x < 70 Câu 13: 36000kg = = g II Phần tự luận Đặt tính tính Câu 14: kg 7g : 720 32460 x 730 10 660 : 52 4957 : 165 106141 Tìm x a) 76502 - x = 10512 :32 264 = 1456 : 52 b) x + 532 = 48 x 23; c) x- Hai đội công nhân sửa đường ngày sửa tất 1km đường Đội Một sửa nhiều đội Hai 146m Hỏi đội sửa mét đường ? Một khu vườn có tổng chiều dài chiều rộng 68m Chiều dài chiều rộng 16m Người ta trồng rau khu vườn đó, 1m2 thu hoạch 2kg rau Hỏi khu vườn thu hoạch kg rau ? : 413 ĐỀ Phần trả lời nhanh Câu 1: Một cửa hàng ngày đầu bán 64 gạo, ngày thứ hai bán ngày đầu Hỏi hai ngày bán ki lô gam gạo? Câu 2: kg 7g = ? g …hg ?…g Câu 3: 6dag g = ? g Câu 4: 503g = ? Câu 5: Mỗi bao gạo nặng tạ Một ô tô chở gạo chở bao vậy? Câu 6: phút = ? giây Câu 7: 2500 năm = ? kỷ.; phút 40 giây = ? giây Câu 9: Năm 1459 thuộc kỷ thứ mấy? Câu 10: Một người xe máy phút 324 m Hỏi giây người mét? Câu 11: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống a) 1980 kỷ XX  b) Một ngày, = 26  c) 84 phút = 14 phút  d) kỷ = 20 năm  Câu 12: Trung bình cộng số: 43 ; 166 ; 151 ; là: Câu 13: Số trung bình cộng hai số 40 Biết hai số 58 Tìm số kia? Câu 14: Một đội đắp đường, ngày đắp 150 m Ngày thứ hai đắp 100 m ngày thứ ba đắp gấp hai lần ngày thứ hai Hỏi trung bình ngày đội đắp mét đường? Câu 15: Số đo chiều cao học sinh lớp Năm là: 148 cm; 146 cm ; 144 cm ; 142 cm; 140 cm Hỏi trung bình số đo chiều cao cm xăng-ti-mét? II Phần tự luận Tính giá trị biểu thức a) (25 915 + 3550 : 25 ) : 71 : 34 x 21 b) 1029 - 896 b) 3499 + 1104 : 23 - 75 365 x 50 ) : 68 c) ( 31850 - Một ruộng có chiều dài 150m chiều rộng lần chiều dài Người ta trồng lúa Cứ 10 m thu hoạch 5kg thóc Hỏi ruộng thu hoạch yến thóc ? Một đồn xe tải chở hàng, xe đầu chở xe chở 4520kg hàng, xe sau xe chở 4120kg hàng Hỏi trung bình xe chở kg hàng? Tính nhanh a) 2459 – ( 400 + 459 ) x 49 + 51 x 36 b) 435 x 25 + 76 x 435 – 435 c) 35 ... d) b) 1 944 : x = 162 3/Bài toán: Bố 30 tuổi, tuổi tuổi bố Hỏi bố tuổi, tuổi ? 4/ Bài tốn : Lớp 4A có 35 học sinh lớp 4B có 33 học sinh tham gia trồng Lớp 4A trồng nhiều lớp 4B 10 Hỏi lớp trồng... bình hành: A B C D 10) Lớp 4A có 26 học sinh, lớp 4B có 30 học sinh : Tỉ số lớp 4A lớp 4B là: II/ Phần tự tính: (5 điểm): Bài 1:Thực phép tính: 12 10 36 15 1) + = b) = 24 24 12 12 : = Bài :... 567896 865 942 ; 865 043 C 978653; 979653; 970653; 980653 7 742 19; 775219 B D 865 742 ; 865 842 ; 7 542 19; 7 642 19; *Câu 12: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: a) 49 6857 < 49 7899  c) 545 630 = 5 546 30  b)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi môn toán lớp 4 học kỳ II, Đề thi môn toán lớp 4 học kỳ II

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay