Đề cương ôn tập toán lớp 3toán lớp 3 ôn tập hè

21 25 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 19:29

Tích của hai số là 65. Bạn An viết thêm chữ số 0 vào bên phải thừa số thứ nhất và giữ nguyên thừa số thứ hai rồi nhân hai số với nhau. Hỏi tích mới là bao nhiêu?Tìm một số biết rằng lấy số đó chia cho 9 thì được kết quả là 225 và số dư là số dư lớn nhất có thể trong phép chia đó. Tốn lớp - ơn tập ƠN TẬP ƠN TẬP KỸ NĂNG TÍNH TỐN Bài Tính giá trị biểu thức: A = 7074 + 2734 – 5263 B = 2015  + 2048 : …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… C = 9984 : – 1695 : D = 1308 – 12 : (223 – 217) …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… Bài Tìm số x, biết: 2016 : x = 1989 – 1980 x : + 167 = 2304 …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… 2435 + 300 : x = 2440 2488 : (x  – 329) = …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… Bài Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 2m 5dm = ………… dm 2436cm = … m … dm … cm 7m mm = ………… mm 7619mm = ……… m ……… mm 4kg 5g = ………… g 3256g = ……… kg ……… g Bài Tính 13m – 150cm =…………… 8m 3dm + 4m2cm =…………… 123hm – 120 dam = …………… 120 km  =……………… 6000mm : 4=……………… 6m 4cm : =……………… Bài Nối cột A với cột B để số đo độ dài thích hợp A B Chiều dài gang tay 20cm Chiều cao cột cờ trường em 12m Chiều dài bảng lớp em 105km Chiều dài quãng đường hai 30dm Bài Hình bên có: a) Bao nhiêu tam giác:……………… b) Bao nhiêu tứ giác:……………… Bài Hiệu hai số thay đổi nếu: a) Số bị trừ tăng lên 200 đơn vị …………………………………………………………………………… ………… b) Số trừ tăng lên 200 đơn vị …………………………………………………………………………… ………… c) Số bị trừ giảm 500 đơn vị …………………………………………………………………………… ………… d) Số trừ giảm 500 đơn vị …………………………………………………………………………… ………… Bài Tích hai số thay đổi nếu: a) Mỗi thừa số gấp lên lần …………………………………………………………………………… b) Thừa số gấp lên lần thừa số giảm lần …………………………………………………………………………… c) Giữ nguyên thừa số thứ thừa số thứ hai tăng thêm đơn vị …………………………………………………………………………… d) Giữ nguyên thừa số thứ hai thừa số thứ giảm đơn vị …………………………………………………………………………… Bài Tích hai số 65 Bạn An viết thêm chữ số vào bên phải thừa số thứ giữ nguyên thừa số thứ hai nhân hai số với Hỏi tích bao nhiêu? Bài 10 Tích hai số 640 Tìm thừa số thứ nhất, biết thêm đơn vị vào thừa số thứ hai tích 960 Bài 11 Tìm số biết lấy số chia cho kết 225 số dư số dư lớn phép chia Bài 12 Tổng hai số 76 Nếu lấy số lớn chia cho số bé ta thương số dư Tìm hai số đó? Bài 13 *Tìm số biết lấy số sau cộng với 75 số số ban đầu 221 đơn vị Bài 14 *Tìm số tự nhiên, biết viết thêm chữ số vào bên phải số ta số số phải tìm 2294 đơn vị Bài 15 *Trong phép chia không dư, số bị chia lớn số chia 45 đơn vị Nếu giảm số chia lần thương 18 Tìm số bị chia số chia lúc đầu ÔN TẬP KỸ NĂNG GIẢI TỐN Bài 16 Có hai vải, thứ dài 2m5cm, thứ hai dài thứ 78cm Hỏi hai vải dài xăng-ti-mét? Bài 17 Có sợi dây, sợi thứ dài sợi thứ hai 18cm, sợi thứ hai dài sợi thứ ba 4dm Sợi thứ dài 3m4cm Hỏi sợi dây thứ ba dài xăng-ti-mét? Bài 18 Thùng nhỏ chứa 40 lít xăng, thùng to chứa số xăng gấp lần thùng nhỏ Hỏi hai thùng chứa tất lít xăng? Bài 19 Trên quãng đường Ô tô thứ chạy hết tô thứ hai chạy hết 16 phút Ơ tơ thứ ba chạy hết Ơ Hỏi tơ chạy nhanh nhất? Bài 20 Biết 1 vải đỏ vải xanh Cả hai vải dài 84m Hỏi vải dài mét? Bài 21 Trong vườn có 35 gồm nhãn, vải hồng xiêm Số 1 hồng xiêm số vườn Số nhãn số vải Tính số loại? Bài 22 Dũng cắt sợi dây thành đoạn dây ngắn hơn, đoạn dây cắt dài 3dm 5cm Dũng cắt lần hết sợi dây Hỏi lúc đầu, sợi dây dài xăng-ti-mét? Bài 23 Một cửa hàng bán dầu Số dầu cửa hàng đổ vào can, can 20 lít thừa 12 lít Nếu đem số dầu đổ vào thùng thùng có lít dầu? Bài 24 Cô giáo mua hộp bánh Mỗi hộp có 12 bánh Cơ chia cho học sinh lớp 3A bạn bánh Hỏi lớp 3A có học sinh? Bài 25 *An, Bình Hòa giáo cho số nhãn Nếu An cho Bình nhãn vở, Bình lại cho Hòa nhãn số nhãn bạn 12 Hỏi lúc đầu, bạn có nhãn vở? Bài 26 *Hiện nay, Hải tuổi, anh Hùng 25 tuổi Hỏi sau năm tuổi anh Hùng gấp ba lần tuổi Hải? Bài 27 *Hai bao ngô nặng tổng cộng 115kg Nếu bớt bao thứ 10kg thêm vào bao thứ hai 15kg số ngô bao thứ số ngô bao thứ hai Hỏi lúc đầu, bao ngô nặng ki2 lô-gam? Bài 28 *Hai đội tham gia trồng rừng Tổng số hai đội trồng số chẵn lớn có hai chữ số Nếu đội thứ trồng thêm cây, đội thứ hai trồng bớt số đội trồng Hỏi lúc đầu, đội trồng cây? ƠN TẬP HÌNH HỌC Bài 29 Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 26m, chiều rộng chiều dài Tính chu vi mảnh vườn Bài 30 Hình chữ nhật có chiều dài 60cm, chiều rộng chiều dài a) Tính chu vi hình chữ nhật b) Chu vi hình chữ nhật gấp lần chiều rộng? Bài 31 Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 96m2 Tính chu vi mảnh vườn hình chữ nhật biết chiều rộng hình chữ nhật 8m Bài 32 Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 10m, chiều dài gấp lần chiều rộng Người ta muốn làm hàng rào xung quanh mảnh vườn (có để hai cửa vào, cửa rộng 3m) Hỏi hàng rào dài mét? Bài 33 Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 6m, chiều dài gấp lần chiều rộng a) Tính chu vi mảnh vườn hình chữ nhật b) Một khu đất hình vng có chu vi chu vi mảnh vườn hình chữ nhật Tính diện tích khu đất hình vng đó? Bài 34 Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 60m, chiều dài gấp lần chiều rộng Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật đó? 11 Bài 35 Một hình chữ nhật có chu vi 40cm Chiều rộng chiều dài Tính diện tích hình chữ nhật đó? Bài 36 Một sân hình vng có chu vi 28m, người ta mở rộng bên phải 2m mở rộng bên trái 3m Hỏi sau mở rộng chu vi sân bao nhiêu? Bài 37 Tìm diện tích miếng đất hình chữ nhật, biết ta giữ nguyên chiều rộng giảm chiều dài 7m miếng đất trở thành hình vng có chu vi 36m 12 Bài 38 Tìm diện tích hình chữ nhật, biết giảm chiều dài 5m tăng chiều rộng lên 5m mảnh đất trở thành hình vng có chu vi 60m Bài 39 Có hình vng, mở rộng bên phải 2cm mở rộng bên trái 4cm hình chữ nhật có chu vi 48cm Tính diện tích hình vng ban đầu? 13 MỘT SỐ BÀI TOÁN THAM KHẢO Bài 40 Một đoạn đường dài 300m, người ta trồng cột điện, hai cột điện liên tiếp cách 5m Hỏi đoạn đường có cột điện? (Hai đầu có cột điện) Bài 41 Trên đoạn đường dài 72m có trồng cách Người ta đếm có tất 10 thấy hai đầu đường có Hỏi hai liên tiếp cách mét? Bài 42 Hồng có 20 tem, Huệ có 30 tem Hỏi phải bớt bạn tem để số tem lại Hồng Huệ? số tem lại 14 15 Bài 43 Ba lớp 3A, 3B, 3C trồng số Biết số ba lớp trồng 45 Nếu lớp 3A trồng cây, lớp 3B trồng thêm cây, lớp 3C trồng 17 số lớp trồng Tính số lớp trồng Bài 44 Lớp 3A có 42 bạn xếp thành hàng không Bạn lớp trưởng chuyển bạn hàng sang hàng hai, chuyển bạn từ hàng hai sang hàng ba lúc số bạn hàng Hỏi lúc đầu, hàng có bạn? Bài 45 An có 20 viên bi, Bình có 24 viên bi Dũng có số bi tổng số bi ba bạn viên bi Hỏi Dũng có viên bi? Bài 46 Kiên có 20 tem, Cường có Kiên tem, Chiến có số tem tổng số tem ba bạn Hỏi bạn Chiến có tem? Bài 47 Năm bố 37 tuổi Sau năm tuổi bố gấp lần tuổi Tính tuổi Bài 48 Hiện nay, An tuổi, tuổi bố gấp lần tuổi An Hỏi bốn năm tuổi bố gấp lần tuổi An Bài 49 Hiện nay, tuổi anh gấp lần tuổi em Hỏi tuổi em tăng gấp đôi lúc tuổi anh gấp lần tuổi em? Bài 50 Hiện nay, ông cháu 63 tuổi Hai năm tuổi ông gấp lần tuổi cháu Tính tuổi người nay? Bài 51 Nam Dũng có số kẹo Số kẹo Nam gấp lần số kẹo Dũng Nếu Nam cho Dũng kẹo lúc Nam Dũng kẹo Hỏi lúc đầu, người có kẹo? Bài 52 Một hình chữ nhật có chiều rộng chiều dài Nếu thêm vào chiều rộng 17cm chiều dài 8cm hình chữ nhật trở thành hình vng Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu? Bài 53 Một hình chữ nhật có chiều dài gấp lần chiều rộng Chu vi hình chữ nhật chiều rộng 56cm Tính chiều dài chiều rộng hình chữ nhật Bài 54 Ba bạn Bắc, Trung, Nam có số bi khác Biết câu có câu câu sai a) Bắc có nhiều bi b) Trung khơng phải bạn có nhiều bi c) Nam khơng phải bạn có bi Hỏi ba bạn, người có số bi nhất? Tại sao? ... Bài 43 Ba lớp 3A, 3B, 3C trồng số Biết số ba lớp trồng 45 Nếu lớp 3A trồng cây, lớp 3B trồng thêm cây, lớp 3C trồng 17 số lớp trồng Tính số lớp trồng ... dây cắt dài 3dm 5cm Dũng cắt lần hết sợi dây Hỏi lúc đầu, sợi dây dài xăng-ti-mét? Bài 23 Một cửa hàng... Bài 24 Cô giáo mua hộp bánh Mỗi hộp có 12 bánh Cơ chia cho học sinh lớp 3A bạn bánh Hỏi lớp 3A có học sinh?
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập toán lớp 3toán lớp 3 ôn tập hè, Đề cương ôn tập toán lớp 3toán lớp 3 ôn tập hè

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay