day hoc theo chu de môn toán

4 9 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 19:09

TRƯỜNG THCS SƠN TRUNG TỒ: TỐN-LÝ-HĨA-TIN-CN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ: “ĐƠN THỨC“ I MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ 1/ Kiến thức, kỹ năng, thái độ a/ Kiến thức - Học sinh biết biểu thức đại số đơn thức - Học sinh hiểu đơn thức đồng dạng - Học sinh củng cố kiến thức biểu thức đại số, đơn thức thu gọn, đơn thức đồng dạng, nhân hai đơn thức, cộng trừ hai đơn thức đồng dạng b/ Kĩ - Nhận biết đơn thức thu gọn, biết phần hệ số, phần biến đơn thức - Biết nhân đơn thức - Biết cách viết đơn thức dạng chưa thu gọn thành đơn thức thu gọn - Biết cộng, trừ đơn thức đồng dạng -Học sinh biêt tính giá trị biểu thức đại số, tính tích đơn thức, tính tổng hiệu đơn thức đồng dạng, tìm bậc đơn thức c/ Thái độ - Rèn tính cẩn thận, ý thức học tập, hợp tác thực nhiệm vụ học tập -Học sinh u thích học mơn tốn 2/ Định hướng lực hình thành a/ Năng lực chung: Giúp học sinh hình thành phát triển lực vấn đề, lực tính tốn, lực hợp tác, tư logic toán học b/ Năng lực chuyên biệt: - Hình thành phát triển lực tư lô gic, tư sáng tạo, khả suy diễn lập luận toán học - Sử dụng kiến thức học toán học để giải vấn đề mới, mơ hình hóa tốn học - Biết làm việc có kế hoạch cẩn thận, xác Biết cách học độc lập với phương pháp thích hợp II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1/Chuẩn bị giáo viên - Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập - Giáo án điện tử 2/Chuẩn bị học sinh - Sách giáo khoa, đọc tìm hiểu học nhà - Đồ dùng học tập III BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC CẦN ĐẠT ĐƯỢC Nội dung Nhận biết Học sinh nhận biết khái niệm đơn thức, bậc đơn thức Học sinh lấy phản ví dụ biểu thức khơng Đơn thức đơn thức Câu hỏi tập 1.1.1; 1.1.2 1.1.3; 1.1.4 1.1.5; 1.1.6 1.1.7; 1.1.8 1.1.9;1.1.10 1.1.11 - Nắm đơn thức đồng dạng, xác định lấy ví dụ đơn thức đồng dạng - Cộng trừ Đơn thức biểu thức số từ đồng dạng hình thành quy tắc cộng (trừ) đa thức đồng dạng Câu hỏi tập 2.1.1; 2.1.2 2.1.3; 2.1.4 Thơng hiểu Từ khái niệm học sinh biết lấy ví dụ đơn thức, đơn thức thu gọn, tìm bậc đơn thức, nhân đơn thức Câu hỏi tập 1.2.1; 1.2.2 1.2.3; 1.2.4 1.2.5; 1.2.6 Vận dụng thấp Học sinh áp dụng lý thuyết xác định bậc bậc đơn thức, nhân đơn thức - Dựa vào khái niệm xác định đơn thức đồng dạng, đơn thức không đồng dạng - Cộng (trừ) hai đơn thức đồng dạng - Tính giá trị biểu thức Câu hỏi,bài tập 2.2.1; 2.2.2 2.2.3; 2.2.4 2.2.5; 2.2.6 2.2.7 - Sắp xếp biểu thức đơn thức đồng dạng - Dựa cách cộng (trừ) hai đơn thức đồng dạng HS cộng (trừ) ba đơn thức đồng dạng trở lên Câu hỏi tập 1.3.1; 1.3.2 1.3.3; 1.3.4 Câu hỏi,bài tập 2.3.1; 2.3.2 2.3.3; 2.3.4 Vận dụng cao Học sinh áp dụng lý thuyết thứ tự thự phép tính để nhân hai đơn thức, xác định đơn thức biết giá trị Câu hỏi, tập: 1.4.1; 1.4.2 -Xác định đơn thức chưa biết biết tổng hiệu hai đơn thức đồng dạng - Cộng( trừ) ba đơn thức đồng dạng trở lên - Tính giá trị biểu thức dạng đặc biệt Câu hỏi, tập: 2.4.1; 2.4.2 2.4.3; 2.4.4 2.4.5 IV HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRONG CHỦ ĐỀ Mức độ nhận biết Câu 1.1.1 Cho biểu thức 4xy2; 3-2y; - x2y3x; 10x+y; 5(x+y); 2x2(- )y3x; 2x2y; -2y; -15 - Nhóm 1: Biểu thức có chứa phép cộng, phép trừ - Nhóm 2: Các biểu thức lại Câu 1.1.2 Phát biểu khái niệm đơn thức? Câu 1.1.3.Cho biểu thức 9+6y; x:y; Có phải đơn thức khơng? Vì sao? Câu 1.1.4.Cho đơn thức -15x3y5 đơn thức gồm biến? Các biến có mặt lần viết dạng nào? Câu 1.1.5 Thế đơn thức thu gọn? Câu 1.1.6 Đơn thức thu gọn gồm phần Câu 1.1.7 Các đơn thức xyx; 5xy2zyx3 có phải đơn thức thu gọn không? Câu 1.1.8.Cho đơn thức 2x5y3z xác định số mũ biến? Tính tổng số mũ biến? Câu 1.1.9 Thế bậc đơn thức? Câu 1.1.10 Cho hai biểu thức số A =32.167; B = 34.166 thực phép nhân A với B? Câu 2.1.1 Cho đơn thức 3x2yz em cho biết phần hệ số phần biến đơn thức? a Viết đơn thức có phần biến giống phần biến đơn thức cho? b.Viết đơn thức có phần biến khác phần biến đơn thức cho ? Câu 2.1.2 Lấy ví dụ đơn thức đồng dạng? Câu 2.1.3 Cho hai biểu thức số A =2.7 2.55 B = 72.55 vận dụng tính chất phép nhân phép cộng tính A + B Câu 2.1.4 Muốn cộng ( trừ) đơn thức đồng dạng ta làm Câu 1.1.11 Tính giá trị biểu thức A = 5x2.3xy2 x =-1 ; y =- 2 Mức độ thông hiểu Câu 1.2.1 (?2/sgk-30) Cho ví dụ đơn thức? Câu 1.2.2 Cho ví dụ đơn thức thu gọn? Câu 1.2.3 Quan sát ?1(sgk-30) nêu đơn thức thu gọn Câu 1.2.4 Muốn nhân hai đơn thức ta làm nào? Câu 1.2.5 ( Bài 12a –sgk- 32) Câu 2.2.1.Các số khác khơng có đơn thức đồng dạng khơng? Ví dụ? Câu 2.2.2.( ?2 sgk-33) Câu 2.2.3 Tương tự cộng biểu thức số tính a 4x2y + x2y b 15x3y – 10x3y Câu 2.2.4 ( Bài 19 sgk-36) Câu 1.2.6 (Bài 22 sgk -36) Câu 2.2.5 ( Bài 21 sgk- 36) Câu 2.2.6 Viết bốn đơn thức đồng dạng với đơn thức -2x3y5 tính hiệu năm đơn thức Câu 2.2.7 Trả lời hay sai a 3x2y.(-6 x2y) = -18x2y b Hai đơn thức -15xy2 12y2x hai đơn thức đồng dạng c Hai đơn thức (xy)2 3x2y2 hai đơn thức đồng dạng Mức độ vận dụng cấp thấp Câu 1.3.1 Các đơn thức sau có bậc 0; -16; x; 2x2y10z ? Câu 1.3.2 Thực phép nhân hai đơn thức 2x2y 9xy4 ? Câu 1.3.3 ( ?3 sgk-32) Câu 1.3.4 ( Bài 13a –sgk-32) Câu 2.3.1 ( Bài 15 sgk-34) Câu 2.3.2 ( Bài 18 sgk-35) Câu 2.3.3 Tính 5xy2 + 2 xy + xy + ( − xy2) 4 Mức độ vận dụng cấp cao Câu 1.4.1 (Bài 14 sgk-32) Câu 2.4.1 ( ?3 sgk-34) Câu 2.4.2 Tính a xy2+(-2xy2) + 8xy2 b 5ab-7ab- 4ab Câu 2.4.3 ( Bài 17 sgk- 35) Câu 1.4.2.Tính tích đơn thức sau tìm bậc đơn thức thu a 4xy2 - 3 (x y) b x(2y3)2 -9 x5y Câu 2.4.4 ( Bài 23 sgk-36) Câu 2.4.5 Điển đơn thức thích hợp vào dấu a) .+ 5xy = -3xy b) + - x2z = 5x2 V/ TỔ CHỨC DẠY HỌC VÀ DỰ GIỜ - Dự kiến thời gian dạy: Tuần 26 - Dự kiến người dạy : đ/c Trần Thị Thùy Trang Phú Hội, ngày 22 tháng năm 2018 DUYỆT CỦA BGH DUYỆT CỦA TỔ CM
- Xem thêm -

Xem thêm: day hoc theo chu de môn toán, day hoc theo chu de môn toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay