Đề kiểm tra sinh học 1 tiết lớp 6 lần 1

3 23 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 18:38

TRƯỜNG THCS …………………………… LỚP 6/… TÊN: ……………………………………… I KIỂM TRA TIẾT ( TUẦN 10) SINH HỌC TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 ĐIỂM) Bài 1: Chọn câu trả lời (2 điểm) Câu 1: Miền hút miền quan trọng rễ vì: a Gồm hai phần vỏ trụ b Có mạch gỗ mạch rây c Có nhiều ơng hút giữ chức hút nước muối khống hòa tan Câu 2: Loại rễ có chức chứa chất dự trữ cho hoa tạo quả? a Rễ cọc b Giác mút c Rễ củ Câu 3: Mạch gỗ có chức là: a Vận chuyển nước muối khoáng b Vận chuyển chất hữu c Vận chuyển nước, muối khoáng chất hữu Câu 4: Bấm lấy hạt làm gì? a Để tăng suất trồng b Để sống lâu c Để chịu hạn tốt Câu 5: Thân dài đâu? a Sự lớn lên phân chia tế bào b Chồi c Sự phân chia tế bào mô phân sinh Bài 2: Sắp xếp nội dung cột B cho phù hợp với cột A trả lời vào cột B (2 điểm) A B C Miền hút a Làm cho rễ dài 1-… Miền trưởng thành b Chức dẫn truyền 2-… Miền sinh trưởng c Che chở cho đầu rễ 3-… Miền chóp d Hấp thụ nước muối kháng hòa tan 4-… II TỰ LUẬN ( ĐIỂM) Câu 1: ( điểm) Nêu khác cành thân Câu 2: (2 diểm) Thân gồm phận nào? Nêu đặc điểm, hình dạng? Câu 3: (2 điểm) Thân to đâu? Bài làm _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ... a Làm cho rễ dài 1- … Miền trưởng thành b Chức dẫn truyền 2-… Miền sinh trưởng c Che chở cho đầu rễ 3-… Miền chóp d Hấp thụ nước muối kháng hòa tan 4-… II TỰ LUẬN ( ĐIỂM) Câu 1: ( điểm) Nêu khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra sinh học 1 tiết lớp 6 lần 1, Đề kiểm tra sinh học 1 tiết lớp 6 lần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay