từ sx lúa hoàn chỉnh

45 20 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 17:55

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN1LỜI CẢM ƠN2MỤC LỤC3DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT5DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH ẢNH, BIỂU ĐỒ6TÓM TẮT ĐỀ TÀI8PHẦN I. MỞ ĐẦU91. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI92. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU93. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU94. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU105. PHẠM VI NGHIÊN CỨU106. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU106.1. Phương pháp nghiên cứu lí thuyết106.2. Phương pháp khảo sát thực địa106.3. Phương pháp điều tra106.4. Phương pháp xử lý số liệu106.5. Phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu11PHẦN II: NỘI DUNG12CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU121. TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN TRỒNG TRỌT121.1. Khái niệm chất thải rắn trồng trọt121.2. Khối lượng chất thải rắn trồng trọt121.2.1. CTR trồng trọt thông thường121.2.2. CTR trồng trọt nguy hại141.3. Các phương pháp xử lý chất thải rắn trồng trọt.161.3.1. Xử lý CTR trồng trọt thông thường161.3.2. Xử lý CTR trồng trọt nguy hại161.4. Ảnh hưởng của việc đốt rơm rạ ngoài đồng ruộng.172. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI CỦA 3 XÃ PHONG THỦY, LỘC THỦY, AN THỦY THUỘC HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH.192.1. Vị trí địa lý192.2. Điều kiện tự nhiên202.3. Đặc điểm kinh tế xã hội202.3.1. Kinh tế202.3.2. Xã hội22CHƯƠNG II: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN221. KHỐI LƯỢNG CHẤT THẢI RẮN PHÁT SINH TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÚA TẠI 3 XÃ PHONG THỦY, AN THỦY, LỘC THỦY THUỘC HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH.221.1. Khối lượng rơm, rạ phát sinh từ hoạt động sản xuất lúa231.2. Khối lượng bao bì phân bón và thuốc BVTV phát sinh từ hoạt động sản xuất lúa.272. HIỆN TRẠNG THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TỪ HOẠT ĐỘNG TRỒNG TRỌT.272.1. Đối với rơm, rạ sau thu hoạch272.2. Đối với bao bì phân bón và thuốc BVTV293. TÁC HẠI CỦA VIỆC ĐỐT RƠM RẠ NGOÀI ĐỒNG RUỘNG294. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CTR TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÚA.335. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÚA TẠI 3 XÃ PHONG THỦY, AN THỦY, LỘC THỦY THUỘC HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH.345.1. Biện pháp xử lý đối với rơm rạ sau thu hoạch345.2. Biện pháp thu gom, xử lý bao bì thuốc BVTV36PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ381. KẾT LUẬN.382. KIẾN NGHỊ.38PHỤ LỤC39TÀI LIỆU THAM KHẢO42 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTSTTChữ cái viết tắtÝ nghĩa1CTRChất thải rắn2BVTVBảo vệ thực vật3ĐBSHĐồng bằng sông Hồng4ĐBSCLĐồng bằng sông Cửu Long5NGTKNiên giám thống kê6TCMTTổng cục môi trường7MNPBMiền núi phía Bắc8DHMTDuyên hải miền Trung9BVMTBảo vệ môi trường10CTNHChất thải nguy hại11CNCông nghiệp12BNNPTNTBộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn13BTNMTBộ Tài nguyên môi trường14TNHH MTVTrách nhiệm hữu hạn một thành viên15TNHH XNKTrách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH ẢNH, BIỂU ĐỒHình 1.1: Rơm rạ sau thu hoạch13Biểu đồ 1.1: Ước tính lượng rơm rạ phát sinh ngoài đồng ruộng của cả nước, năm 201313Hình 1.2: Chai lọ thuốc BVTV vứt bữa bãi ngoài đồng ruộng14Bảng 1.1: Tổng hợp lượng CTR trồng trọt phát sinh năm 2012 của cả nước14Bảng 1.2: Ước tính khối lượng CTR từ trồng trọt năm 20092011 tỉnh Hà Tĩnh15Hình 1.3: Đốt rơm rạ ngoài đồng ruộng17Bảng 1.3: Lượng phát thải khí nhà kính sau khi đốt rơm rạ của các tỉnh và ĐBSCL năm 201118Hình 1.4: Bản đồ xã An Thủy19Hình 1.5: Bản đồ xã Phong Thủy19Hình 1.6: Bản đồ xã Lộc Thủy20Biểu đồ 1.2: Cơ cấu kinh tế xã An Thủy năm 201620Biểu đồ 1.3: Cơ cấu kinh tế xã Phong Thủy năm 201621Biểu đồ 1.4: Cơ cấu kinh tế xã Lộc Thủy năm 201621Bảng 1.4: Dân số 3 xã Phong Thủy, An Thủy, Lộc Thủy năm 2015 201622Bảng 1.5: Dân số trong độ tuổi lao động của 3 xã Phong Thủy, An Thủy, Lộc Thủy năm 2015 201622Bảng 2.1: Lượng rơm, rạ phát sinh sau thu hoạch tại xã Phong Thủy từ năm 2015 201723Biểu đồ 2.1: Lượng rơm, rạ phát sinh sau thu hoạch tại xã Phong Thủy từ năm 2015 201724Bảng 2.2: Lượng rơm, rạ phát sinh sau thu hoạch tại xã An Thủy từ năm 2015201724Biểu đồ 2.2: Lượng rơm, rạ phát sinh sau thu hoạch tại xã An Thủy từ năm 2015201725Bảng 2.3: Lượng rơm, rạ phát sinh sau thu hoạch tại xã Lộc Thủy từ năm 2015201725Biểu đồ 2.3: Lượng rơm, rạ phát sinh sau thu hoạch tại xã Lộc Thủy từ năm 2015 201726Bảng 2.4: Tổng hợp lượng rơm, rạ phát sinh tại 3 xã từ năm 2015201726Bảng 2.5: Khối lượng bao bì phân bón và thuốc BVTV phát sinh từ hoạt động sản xuất lúa 3 xã Phong Thủy, An Thủy và Lộc Thủy năm 201727Bảng 2.6: Các hình thức xử lý rơm, rạ sau thu hoạch tại 3 xã Phong Thủy, An Thủy, Lộc Thủy thuộc huyện Lệ Thủy28Hình 2.8: Một số hình ảnh về việc bao bì thuốc BVTV và bao bì phân bón bị vứt ở đồng ruộng.29Bảng 2.7: Lượng rơm, rạ đốt sau thu hoạch tại 3 xã Phong Thủy, An Thủy, Lộc Thủy từ năm 2015201730Bảng 2.8: Lượng khí thải phát thải vào môi trường từ đốt rơm rạ ngoài đồng ruộng tại xã Phong Thủy năm 2015201731Bảng 2.9: Lượng khí thải phát thải vào môi trường từ đốt rơm rạ ngoài đồng ruộng tại xã An Thủy năm 2015201732Bảng 2.10: Lượng khí thải phát thải vào môi trường từ đốt rơm rạ ngoài đồng ruộng tại xã Lộc Thủy năm 2015201733Hình 2.9: Chế phẩm sinh học FITOBIOMIXRR35Hình 2.10: Mô hình thu gom và vận chuyển bao bì thuốc BVTV36Hình 2.11: Bể chứa bao bì thuốc BVTV37 TÓM TẮT ĐỀ TÀIĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn từ hoạt động sản xuất lúa tại một số xã thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Đề tài đã xác định lượng CTR từ trồng trọt tại 3 xã Phong Thủy, An Thủy và Lộc Thủy. Cụ thể:+ Lượng rơm rạ phát sinh sau thu hoạch tại xã Phong Thủy năm 2015 là 5.287 tấn, năm 2016 là 5.396 tấn và năm 2017 là 5.474 tấn. Xã An Thủy năm 2015 là 9.309 tấn, năm 2016 là 9.716 tấn và năm 2017 là 10.132 tấn. Cuối cùng xã Lộc Thủy năm 2015 là 4.385 tấn, năm 2016 là 4.030 tấn và năm 2017 là 4.597 tấn.+ Lượng bao bì phân bón tại 3 xã Phong Thủy, An Thủy và Lộc Thủy lần lượt là 0,601 tấn; 0,7 tấn và 0,609 tấn. Lượng bao bì thuốc BVTV tại xã Phong Thủy là 0,0043 tấn, xã An Thủy là 0,0019 tấn và xã Lộc Thủy là 0,0027 tấn. Đề tài xác định lượng khí thải phát thải từ hoạt động đốt rơm rạ. Cụ thể:Trong năm 2015, tại xã Phong Thủy lượng rơm rạ đốt ngoài đồng ruộng là 1.771,3 tấn, xã An Thủy 3.390,9 tấn và xã Lộc Thủy là 1587,7 tấn. Năm 2016, tại xã Phong Thủy lượng rơm rạ đốt ngoài đồng ruộng là 1.823,8 tấn, xã An Thủy 3.590,8 tấn và xã Lộc Thủy là 1.442 tấn. Năm 2017, tại xã Phong Thủy lượng rơm rạ đốt ngoài đồng ruộng là 1.858,4 tấn, xã An Thủy 3.771,7 tấn và xã Lộc Thủy là 1.629,9 tấn. Qua đó cho thấy lượng rơm rạ đốt ngoài đồng ruộng ngày càng tăng vì thế dẫn đến lượng khí thải vào môi trường ngày càng nhiều. Khí CO2 tại năm 2017 của 3 xã Phong Thủy, An Thủy, Lộc Thủy lần lượt là 2.170,61 tấn, 4.404,64 tấn và 1.903,72 tấn. Đây cũng là khí chiếm tỷ lệ cao nhất, tiếp sau đó là khí CO vào năm 2017 tại xã Phong Thủy 51,59 tấn, xã An Thủy 104,69 tấn và xã Lộc Thủy 45,25 tấn. Ngoài ra, còn có các khí CH4, SOx, SO2 và N2O. Lượng khí thải thải vào môi trường không nói là lớn nhưng cũng góp phần gây ô nhiễm môi trường, tăng nguy cơ biến đổi khí hậu. Đề tài đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý CTR từ trồng trọt. Cụ thể:+ Sử dụng chế phẩm sinh học để sản xuất phân hữu cơ hay trồng nấm từ rơm rạ sau khi thu hoạch.+ Đối với bao bì thuốc BVTV là chất thải rắn nguy hại cần xây các bể chứa bao bì và sau đó đơn vị chức năng sẽ vận chuyển và xử lý. PHẦN I. MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀICùng với sự gia tăng dân số và sự hình thành, phát triển vượt bậc của các ngành nghề sản xuất trong thời gian qua, một mặt thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, mặt khác đã làm gia tăng nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, nguyên vật liệu, năng lượng và cũng làm gia tăng nhanh chóng lượng chất thải rắn phát sinh. Khối lượng chất thải rắn tăng với thành phần ngày càng phức tạp đã và đang gây khó khăn cho công tác quản lý, xử lý. Áp lực giữa yêu cầu bảo vệ môi trường với tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững đất nước đặt ra cho các cơ quan quản lý cần phải đánh giá thực tế tình hình quản lý chất thải rắn tại Việt Nam.Chất thải rắn phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau như sinh hoạt, công nghiệp và nông nghiệp. Trong đó, hoạt động sản xuất nông nghiệp là nguồn phát sinh chất thải rắn hàng năm lớn. Theo báo cáo đánh giá của Tổng cục môi trường năm 2008 thì tổng lượng bao bì hóa chất BVTV và phân bón thải ra môi trường khoảng 240.000 tấnnăm và các phụ phẩm nông nghiệp (rơm, rạ, trấu...) với ước tính khoảng 4 triệu ha đất trồng lúa, lượng rơm rạ thải ra lên tới 76 triệu tấnnăm. Với lượng chất thải rắn nông nghiệp lớn như vậy nhưng phương pháp xử lý còn rất hạn chế nên vấn đề đó cần được quan tâm hơn nữa.Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình là một huyện thuần nông với lượng chất thải nông nghiệp rất lớn đặc biệt là từ sản xuất lúa và nếu không quản lý tốt sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến môi trường cũng như sức khỏe con người. Với sự cấp thiết như vậy nên tôi chọn đề tài “ Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn từ hoạt động sản xuất lúa tại một số xã thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình” để đánh giá được hiện trạng chất thải rắn từ hoạt động sản xuất lúa và đề ra những biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn từ hoạt động sản xuất lúa hiệu quả hơn trên địa bàn huyện Lệ Thủy.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨUĐánh giá hiện trạng chất thải rắn từ hoạt động sản xuất lúa tại 3 xã Phong Thủy, An Thủy, Lộc Thủy thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong thời gian từ năm 2015 đến 2017. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn từ hoạt động sản xuất lúa tại 3 xã Phong Thủy, An Thủy, Lộc Thủy thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Xác định thành phần, khối lượng chất thải rắn từ hoạt động sản xuất lúa tại 3 xã Phong Thủy, An Thủy, Lộc Thủy thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình từ năm 2015 đến 2017. Tìm hiểu quy trình thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động sản xuất lúa tại 3 xã Phong Thủy, An Thủy, Lộc Thủy thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Đánh giá hiện trạng về quản lý chất thải rắn từ hoạt động sản xuất lúa tại 3 xã Phong Thủy, An Thủy, Lộc Thủy thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn từ hoạt động sản xuất lúa tại 3 xã Phong Thủy, An Thủy, Lộc Thủy thuộc huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Chất thải rắn từ hoạt động sản xuất lúa tại 3 xã Phong Thủy, An Thủy, Lộc Thủy thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Thời gian: Từ năm 2015 đến năm 2017 Không gian: Trên địa bàn 3 xã Phong Thủy, An Thủy và Lộc Thủy thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. 6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUĐể thực hiện các mục đích nghiên cứu nói trên đề tài sử dụng các phương pháp:6.1. Phương pháp nghiên cứu lí thuyết Thu thập số liệu và tài liệu có sẵn tại các phòng ban chuyên môn của huyện Lệ Thủy. Tìm hiểu các nguồn tài liệu từ các phương tiện thông tin đại chúng như sách báo, internet, ti vi,...6.2. Phương pháp khảo sát thực địaKhảo sát các hoạt động thu gom, xử lý chất thải từ hoạt động sản xuất lúa trên địa bàn nghiên cứu.6.3. Phương pháp điều tra Lập phiếu điều tra và điều tra 35 hộ gia đình về diện tích lúa, số vụnăm, sản lượngvụ, các loại thuốc BVTV gia đình sử dụng, mức độ sử dụng phân bón, các hình thức xử lý rơm rạ, bao bì phân bón và bao bì thuốc BVTV.6.4. Phương pháp xử lý số liệua.Xác định lượng rơm rạ đốt ngoài đồng ruộngLượng rơm rạ đốt ngoài đồng ruộng Qst được tính bằng công thức:Qst = Qp SGRk (tấn) (1) 8Trong đó:+ Qst: lượng rơm rạ đốt ngoài đồng ruộng (tấn); + Qp: sản lượng lúa (tấn);+ SGR: tỷ lệ rơm rạ sản lượng lúa (%); + k: phần trăm rơm rạ đốt ngoài đồng ruộng (%) .b. Xác định lượng khí thải phát thải từ đốt rơm rạLượng khí thải phát thải từ đốt rơm rạ được ước tính dựa vào công thức Ei = Qst EFi Fco (tấn)(2) 8Trong đó: + Ei: lượng khí thải i phát thải vào môi trường do đốt rơm rạ (tấn) ; + Qst: lượng rơm rạ đốt ngoài đồng ruộng (tấn); + EFi: hệ số phát thải khí thải i phát thải vào môi trường do đốt rơm rạ (gkg); Loại khí thảiCO2CH4COSOXSO2N2OHệ số EFi (gkg)14601,234,73,120,07+ Fco: tỷ lệ chuyển đổi thành khí thải khi đốt rơm rạ, Fco = 0,8.6.5. Phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu Sử dụng phần mềm excel để tính toán, phân tích số liệu thu được. TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH BỘ MƠN SINH HỌC – MÔI TRƯỜNG TRẦN THỊ THÙY TIÊN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÚA TẠI MỘT SỐ XÃ THUỘC HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH, 2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH BỘ MƠN SINH HỌC – MƠI TRƯỜNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÚA TẠI MỘT SỐ XÃ THUỘC HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH Họ tên sinh viên: Trần Thị Thùy Tiên Mã số sinh viên: DQB05140099 Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên môi trường Giảng viên hướng dẫn:ThS Võ Thị Nho QUẢNG BÌNH, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi Trần Thị Thùy Tiên xin cam đoan rằng: Đề tài khóa luận tốt nghiệp đại học “Đánh giá trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý chất thải rắn từ hoạt động sản xuất lúa số xã thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình” tơi thực với hướng dẫn ThS Võ Thị Nho - Giảng viên khoa Nông - Lâm - Ngư, trường Đại học Quảng Bình Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu khóa luận trung thực dựa sở nghiên cứu lý thuyết tham khảo tài liệu liên quan Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung mà tơi trình bày khóa luận Sinh viên Trần Thị Thùy Tiên XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN (KÝ VÀ GHI RÕ HỌ TÊN) THS VÕ THỊ NHO LỜI CẢM ƠN Trên thực tế khơng có thành cơng mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập giảng đường đại học đến nay, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ q thầy cơ, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc từ lòng mình, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tồn thể q thầy giáo Trường Đại học Quảng Bình thầy khoa Nơng – Lâm – Ngư với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho em suốt bốn năm học tập trường, giúp em có kiến thức vững Đặc biệt hướng dẫn bảo tận tình giáo ThS Võ Thị Nho người trực tiếp dìu dắt giúp đỡ em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Mặc dù cố gắng nhiều để thực đề tài cách hoàn chỉnh song kiến thức kinh nghiệm hạn chế nên khó tránh khỏi thiếu sót hạn chế định Kính mong nhận đóng góp ý kiến thầy bạn để đề tài hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Quảng Bình, tháng năm 2018 Tác giả khóa luận Trần Thị Thùy Tiên MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH ẢNH, BIỂU ĐỒ .6 TÓM TẮT ĐỀ TÀI PHẦN I MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .9 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 10 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 10 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 6.1 Phương pháp nghiên cứu lí thuyết 10 6.2 Phương pháp khảo sát thực địa .10 6.3 Phương pháp điều tra 10 6.4 Phương pháp xử lý số liệu 10 6.5 Phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu 11 PHẦN II: NỘI DUNG 12 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .12 TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN TRỒNG TRỌT 12 1.1 Khái niệm chất thải rắn trồng trọt 12 1.2 Khối lượng chất thải rắn trồng trọt 12 1.2.1 CTR trồng trọt thông thường .12 1.2.2 CTR trồng trọt nguy hại .14 1.3 Các phương pháp xử lý chất thải rắn trồng trọt .16 1.3.1 Xử lý CTR trồng trọt thông thường .16 1.3.2 Xử lý CTR trồng trọt nguy hại .16 1.4 Ảnh hưởng việc đốt rơm rạ đồng ruộng 17 TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA XÃ PHONG THỦY, LỘC THỦY, AN THỦY THUỘC HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH 19 2.1 Vị trí địa lý 19 2.2 Điều kiện tự nhiên 20 2.3 Đặc điểm kinh tế - xã hội 20 2.3.1 Kinh tế 20 2.3.2 Xã hội 22 CHƯƠNG II: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 22 KHỐI LƯỢNG CHẤT THẢI RẮN PHÁT SINH TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÚA TẠI XÃ PHONG THỦY, AN THỦY, LỘC THỦY THUỘC HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH .22 1.1 Khối lượng rơm, rạ phát sinh từ hoạt động sản xuất lúa 23 1.2 Khối lượng bao bì phân bón thuốc BVTV phát sinh từ hoạt động sản xuất lúa 27 HIỆN TRẠNG THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TỪ HOẠT ĐỘNG TRỒNG TRỌT 27 2.1 Đối với rơm, rạ sau thu hoạch 27 2.2 Đối với bao bì phân bón thuốc BVTV .29 TÁC HẠI CỦA VIỆC ĐỐT RƠM RẠ NGOÀI ĐỒNG RUỘNG .29 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CTR TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÚA 33 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÚA TẠI XÃ PHONG THỦY, AN THỦY, LỘC THỦY THUỘC HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH 34 5.1 Biện pháp xử lý rơm rạ sau thu hoạch 34 5.2 Biện pháp thu gom, xử lý bao bì thuốc BVTV .36 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 38 KẾT LUẬN .38 KIẾN NGHỊ .38 PHỤ LỤC 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO .42 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt CTR BVTV Ý nghĩa Chất thải rắn Bảo vệ thực vật ĐBSH Đồng sông Hồng ĐBSCL Đồng sông Cửu Long 10 11 12 13 14 15 NGTK TCMT MNPB DHMT BVMT CTNH CN BNNPTNT BTNMT TNHH MTV TNHH XNK Niên giám thống kê Tổng cục mơi trường Miền núi phía Bắc Duyên hải miền Trung Bảo vệ môi trường Chất thải nguy hại Công nghiệp Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bộ Tài nguyên môi trường Trách nhiệm hữu hạn thành viên Trách nhiệm hữu hạn xuất nhập DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH ẢNH, BIỂU ĐỒ Hình 1.1: Rơm rạ sau thu hoạch 13 Biểu đồ 1.1: Ước tính lượng rơm rạ phát sinh ngồi đồng ruộng nước, năm 2013 13 Hình 1.2: Chai lọ thuốc BVTV vứt bữa bãi đồng ruộng .14 Bảng 1.1: Tổng hợp lượng CTR trồng trọt phát sinh năm 2012 nước 14 Bảng 1.2: Ước tính khối lượng CTR từ trồng trọt năm 2009-2011 tỉnh Hà Tĩnh 15 Hình 1.3: Đốt rơm rạ đồng ruộng .17 Bảng 1.3: Lượng phát thải khí nhà kính sau đốt rơm rạ tỉnh ĐBSCL năm 2011 .18 Hình 1.4: Bản đồ xã An Thủy 19 Hình 1.5: Bản đồ xã Phong Thủy 19 Hình 1.6: Bản đồ xã Lộc Thủy 20 Biểu đồ 1.2: Cơ cấu kinh tế xã An Thủy năm 2016 .20 Biểu đồ 1.3: Cơ cấu kinh tế xã Phong Thủy năm 2016 21 Biểu đồ 1.4: Cơ cấu kinh tế xã Lộc Thủy năm 2016 21 Bảng 1.4: Dân số xã Phong Thủy, An Thủy, Lộc Thủy năm 2015 - 2016 22 Bảng 1.5: Dân số độ tuổi lao động xã Phong Thủy, An Thủy, Lộc Thủy năm 2015 - 2016 .22 Bảng 2.1: Lượng rơm, rạ phát sinh sau thu hoạch xã Phong Thủy từ năm 2015 - 2017 23 Biểu đồ 2.1: Lượng rơm, rạ phát sinh sau thu hoạch xã Phong Thủy từ năm 2015 2017 .24 Bảng 2.2: Lượng rơm, rạ phát sinh sau thu hoạch xã An Thủy từ năm 2015-2017 24 Biểu đồ 2.2: Lượng rơm, rạ phát sinh sau thu hoạch xã An Thủy từ năm 2015-2017 .25 Bảng 2.3: Lượng rơm, rạ phát sinh sau thu hoạch xã Lộc Thủy từ năm 2015-2017 25 Biểu đồ 2.3: Lượng rơm, rạ phát sinh sau thu hoạch xã Lộc Thủy từ năm 2015 - 2017 26 Bảng 2.4: Tổng hợp lượng rơm, rạ phát sinh xã từ năm 2015-2017 .26 Bảng 2.5: Khối lượng bao bì phân bón thuốc BVTV phát sinh từ hoạt động sản xuất lúa xã Phong Thủy, An Thủy Lộc Thủy năm 2017 27 Bảng 2.6: Các hình thức xử lý rơm, rạ sau thu hoạch xã Phong Thủy, An Thủy, Lộc Thủy thuộc huyện Lệ Thủy .28 Hình 2.8: Một số hình ảnh việc bao bì thuốc BVTV bao bì phân bón bị vứt đồng ruộng .29 Bảng 2.7: Lượng rơm, rạ đốt sau thu hoạch xã Phong Thủy, An Thủy, Lộc Thủy từ năm 2015-2017 .30 Bảng 2.8: Lượng khí thải phát thải vào mơi trường từ đốt rơm rạ ngồi đồng ruộng xã Phong Thủy năm 2015-2017 .31 Bảng 2.9: Lượng khí thải phát thải vào mơi trường từ đốt rơm rạ đồng ruộng xã An Thủy năm 2015-2017 .32 Bảng 2.10: Lượng khí thải phát thải vào mơi trường từ đốt rơm rạ ngồi đồng ruộng xã Lộc Thủy năm 2015-2017 33 Hình 2.9: Chế phẩm sinh học FITO-BIOMIX-RR 35 Hình 2.10: Mơ hình thu gom vận chuyển bao bì thuốc BVTV 36 Hình 2.11: Bể chứa bao bì thuốc BVTV 37 Bảng 2.6: Các hình thức xử lý rơm, rạ sau thu hoạch xã Phong Thủy, An Thủy, Lộc Thủy thuộc huyện Lệ Thủy Xã Phong Thủy An Thủy Lộc Thủy Hình thức xử lý Đốt Ủ phân Lót chuồng Khác Đốt Ủ phân Lót chuồng Khác Đốt Ủ phân Lót chuồng Khác Đông Xuân Hè Thu 17% 17% 58% 8% 23% 15% 54% 8% 20% 40% 30% 10% 67% 8% 25% _ 69% 15% 7,5% 7,5% 70% 20% 10% _ Nhận xét: Qua bảng ta thấy xã có hình thức xử lý rơm rạ sau thu hoạch khác Cụ thể: Tại xã Phong Thủy, vụ Đông Xuân, người dân sử dụng rơm, rạ chủ yếu cho lót chuồng phục vụ chăn ni chiếm 58%, ngồi có ủ phân chiếm 17% đốt rơm rạ chiếm 17% Ở vụ Hè Thu, hình thức đốt rơm, rạ đồng ruộng cao chiếm 67% Bên cạnh số hộ dân thu gom rơm rạ để chăn nuôi chiếm 25% ủ phân chiếm 8% Xã An Thủy, vụ Đông Xuân, lượng rơm rạ sau thu hoạch chủ yếu dùng chăn nuôi chiếm 54%, tỷ lệ đốt rơm rạ chiếm 23% Ở vụ Hè Thu, hình thức đốt rơm, rạ đồng ruộng cao chiếm 69% Một số hộ dân thu gom rơm rạ để ủ phân, tỷ lệ chiếm 15%, lại dùng chăn nuôi hoạt động khác Xã Lộc Thủy, vụ Đông Xuân, rơm rạ người dân chủ yếu dùng để ủ phân chăn nuôi chiếm 40% 30% Ở vụ Hè Thu, hình thức đốt rơm, rạ đồng ruộng cao chiếm 70% Bên cạnh số hộ dân thu gom rơm rạ để ủ phân chiếm 20% chăn ni chiếm 10% Nhìn chung, tỷ lệ đốt rơm rạ sau thu hoạch xã vụ Hè Thu cao so với vụ Đông Xuân vụ Hè Thu, sử dụng máy gặt đập liên hợp nên lượng rơm, rạ dàn trải đồng ruộng nên khó thu gom 2.2 Đối với bao bì phân bón thuốc BVTV Hiện nay, xã, qua khảo sát thực địa phiếu điều tra bao bì phân bón thuốc BVTV khơng tiến hành thu gom mà đa số người nông dân sau sử dụng thường vứt lại đồng ruộng vườn nhà 28 Điều người nông dân chưa ý thức hết tác hại việc vứt bao bì thuốc BVTV mơi trường Đồng thời, hầu hết địa phương chưa có phương án thu gom xử lý bao bì thuốc BVTV Hình 2.8: Một số hình ảnh việc bao bì thuốc BVTV bao bì phân bón bị vứt đồng ruộng TÁC HẠI CỦA VIỆC ĐỐT RƠM RẠ NGỒI ĐỒNG RUỘNG Việc đốt rơm rạ ngồi đồng ruộng phổ biến xã Phong Thủy, An Thủy Lộc Thủy Theo quan điểm người dân việc tạo lượng mùn bón lại cho đất việc đốt rơm rạ đồng ruộng phát sinh khí gây hiệu ứng nhà kính CO2, CO, CH4, 29 Sau xác định lượng rơm, rạ sau thu hoạch tỷ lệ rơm, rạ ngồi đồng ruộng, ước tính lượng rơm rạ đốt đồng ruộng xã Phong Thủy, An Thủy, Lộc Thủy thuộc huyện Lệ Thủy năm 2015- 2017 theo cơng thức (1) lượng khí thải phát thải vào mơi trường từ đốt rơm rạ ngồi đồng ruộng xã Phong Thủy, An Thủy, Lộc Thủy thuộc huyện Lệ Thủy năm 2015- 2017 theo công thức (2) Kết thể bảng sau: Bảng 2.7: Lượng rơm, rạ đốt sau thu hoạch xã Phong Thủy, An Thủy, Lộc Thủy từ năm 2015-2017 Lượng rơm rạ Lượng rơm rạ Tỷ lệ đốt đốt sau thu Năm Xã Thời vu sau thu hoạch rơm rạ hoạch (tấn) (%) (tấn) Đông Xuân 3.542 17% 602,1 Phong Hè Thu 1.745 67% 1.169,2 Thủy Cả Năm 5.287 1.771.3 Đông Xuân 6.592 23% 1.516,2 2015 An Thủy Hè Thu 2.717 69% 1.874,7 Cả Năm 9.309 3.390,9 Đông Xuân 2.965 20% 593 Lộc Thủy Hè Thu 1.421 70% 994,7 Cả Năm 4.385 1.587,7 Đông Xuân 3.583 17% 609,1 Phong Hè Thu 1.813 67% 1.214,7 Thủy Cả Năm 5.396 1.823,8 Đông Xuân 6.768 23% 1.556,6 2016 An Thủy Hè Thu 2.948 69% 2.034,1 Cả Năm 9.716 3.590,8 Đông Xuân 2.758 20% 551,6 Lộc Thủy Hè Thu 1.272 70% 890,4 Cả Năm 4.030 1.442 Đông Xuân 3.617 17% 614,9 Phong Hè Thu 1.856 67% 1.243,5 Thủy Cả Năm 5.474 1.858,4 Đông Xuân 7.000 23% 1.610 2017 An Thủy Hè Thu 3.132 69% 2.161,1 Cả Năm 10.132 3.771,1 Đông Xuân 3.176 20% 635,2 Lộc Thủy Hè Thu 1.421 70% 994,7 Cả Năm 4.597 1.629,9 Bảng 2.8: Lượng khí thải phát thải vào mơi trường từ đốt rơm rạ đồng ruộng xã Phong Thủy năm 2015-2017 Lượng khí thải (tấn) Năm 30 2015 Loại khí thải Hệ số phát thải (g/kg) Vu Đông Xuân Vu Hè Thu Cả năm CO2 1460 703,25 1.365,63 2.068,88 CH4 CO SOX SO2 1,2 34,7 3,1 0,58 16,71 1,49 0,96 1,12 32,46 2,90 1,87 1,7 49,17 4,39 2,83 N2O 0,07 0,03 0,07 0,1 CO2 1460 711,43 1.418,77 2.130,20 CH4 1,2 0,58 1,17 1,75 CO 34,7 16,91 33,72 50,63 2016 SOX 3,1 1,51 3,01 4,52 SO2 0,97 1,94 2,92 N2O 0,07 0,03 0,07 0,10 CO2 1460 718,20 1.452,41 2.170,61 CH4 1,2 0,59 1,19 1,78 CO 34,7 17,07 34,52 51,59 2017 SOX 3,1 1,52 3,08 4,61 SO2 0,98 1,99 2,97 N2O 0,07 0,03 0,07 0,10 Nhận xét: Kết bảng cho thấy lượng khí phát thải năm 20152017 tăng lên Lượng CO2 phát thải vào mơi trường khơng khí lớn tăng 101,73 tấn/năm, lượng khí CO tăng 2.42 tấn/năm, CH tăng 0,08 tấn/năm Bảng 2.9: Lượng khí thải phát thải vào mơi trường từ đốt rơm rạ đồng ruộng xã An Thủy năm 2015-2017 Lượng khí thải (tấn) Loại khí Hệ số phát Năm Vu Đông thải thải (g/kg) Vu Hè Thu Cả năm Xuân 2015 2016 CO2 1460 1.770,92 2.189,65 3.960,57 CH4 CO SOX SO2 N2 O CO2 CH4 1,2 34,7 3,1 0,07 1460 1,2 1,46 42,09 3,76 2,43 0,08 1.818,11 1,49 1,80 52,04 4,65 3,0 0,10 2.375,83 1,95 3,26 94,13 8,41 5,43 0,19 4.193,94 3,45 CO SOX 34,7 3,1 43,21 3,86 56,47 5,04 99,68 8,90 31 2017 SO2 N2 O CO2 CH4 CO SOX SO2 N2 O 0,07 1460 1,2 34,7 3,1 0,07 2,49 0,09 1.880,48 1,55 44,69 3,99 2,58 0,09 3,25 0,11 2.524,16 2,07 59,99 5,36 3,46 0,12 5,75 0,20 4.404,64 3,62 104,69 9,35 6,03 0,21 Nhận xét: Kết bảng cho thấy lượng khí phát thải năm 20152017 tăng lên Lượng CO2 phát thải vào mơi trường khơng khí lớn tăng 444,07 tấn/năm lượng khí CO tăng 10,56 tấn/năm, CH tăng 0,36 tấn/năm 32 Bảng 2.10: Lượng khí thải phát thải vào môi trường từ đốt rơm rạ đồng ruộng xã Lộc Thủy năm 2015-2017 Lượng khí thải (tấn) Loại khí Hệ số phát Năm Vu Đông thải thải (g/kg) Vu Hè Thu Cả năm Xuân CO2 1460 692,62 1.161,81 1.854,43 2015 2016 2017 CH4 1,2 0,57 0,95 1,52 CO 34,7 16,46 27,61 44,07 SOX 3,1 1,47 2,47 3,94 SO2 0,95 1,59 2,54 N2 O 0,07 0,03 0,06 0,09 CO2 1460 644,27 1.039,99 1.684,26 CH4 1,2 0,53 0,85 1,38 CO 34,7 15,31 24,72 40,03 SOX 3,1 1,37 2,21 3,58 SO2 0,88 1,42 2,31 N2 O 0,07 0,03 0,05 0,08 CO2 1460 741,91 1.161,81 1.903,72 CH4 1,2 0,61 0,95 1,56 CO 34,7 17,63 27,61 45,25 SOX 3,1 1,58 2,47 4,04 SO2 1,02 1,59 2,61 N2 O 0,07 0,04 0,06 0,09 Nhận xét: Kết bảng cho thấy lượng khí phát thải năm 20152017 tăng lên Lượng CO2 phát thải vào môi trường khơng khí lớn tăng 49,29 tấn/năm lượng khí CO tăng 1,18 tấn/năm, CH4 tăng 0,04 tấn/năm => Qua cho thấy lượng khí thải phát thải vào môi trường từ hoạt động đốt rơm rạ đồng ruộng xã cho thấy xã An Thủy có lượng khí thải cao lượng khí phát thải xã tăng qua năm Các khí CO 2, CO, CH4 khí gây nên hiệu ứng nhà kính, tạo nguy biến đổi khí hậu làm trái đất nóng lên ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CTR TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÚA Hiện nay, xã Phong Thủy, An Thủy, Lộc Thủy có hệ thống thu gom CTR sinh hoạt Ban quản lý cơng trình công cộng huyện Lệ Thủy thực 33 Tại đây, chưa có hệ thống thu gom xử lý chất thải rắn từ trồng lúa Do đó, người dân tự tiến hành việc thu gom xử lý nên tiềm ẩn nguy gây ô nhiễm môi trường cao Đặc biệt, chất thải rắn từ trồng lúa có bao bì thuốc BVTV thành phần thuộc chất thải nguy hại không thu gom xử lý cách gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Đây trạng chung hầu hết vùng nông thôn nước ta Điều lượng CTR từ trồng trọt lớn ngoại trừ bao bì thuốc BVTV CTR từ trồng trọt không nguy hại dễ để xử lý Hơn nữa, chưa có cơng nghệ xử lý bao bì thuốc BVTV, bao bì sau sử dụng người dân thường đem vứt ngồi đồng ruộng chơn lấp Bên cạnh đó, người nơng dân thu gom chung vỏ bao bì thuốc BVTV với CTR sinh hoạt ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÚA TẠI XÃ PHONG THỦY, AN THỦY, LỘC THỦY THUỘC HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH 5.1 Biện pháp xử lý rơm rạ sau thu hoạch Rơm rạ nguồn chất hữu khổng lồ nên không xử lý tốt không tận dụng nguồn hữu mà gây nhiễm mơi trường Đây nguồn ngun liệu quý sử dụng hợp lý làm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất nơng nghiệp Vì xử lý rơm rạ sau thu hoạch chế phẩm sinh học giải pháp toàn diện Hiện nay, có nhiều đề tài khoa học mơ hình ứng dụng xử lý rơm rạ sau thu hoạch để sản xuất phân hữu Ví dụ như: Dự án “Xây dựng mơ hình ứng dụng chế phẩm sinh học để xử lý rơm rạ phục vụ sản xuất số trồng vùng đồng sông Hồng đồng sông Cửu Long” với việc sử dụng chế phẩm sinh học Compost Maker, Trichoderma Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn phê duyệt nhằm xử lý lượng rơm rạ lót gốc phủ bề mặt vừa hạn chế phần lớn tượng đốt đồng vừa phục hồi độ phì nhiêu đất, thay nguồn phân chuồng bị thiếu hụt, giảm thiểu lượng phân khoáng sử dụng, tăng chất lượng nông sản, hướng tới nông nghiệp bền vững, hiệu [7] Hay vụ mùa năm 2014, Công ty TNHH MTV Sinh học Nông nghiệp Văn Giang - Viện Di truyền Nông nghiệp triển khai ứng dụng chế phẩm sinh học AT Bio-decomposer Công ty TNHH XNK Linh Lam triển khai mơ hình sử dụng chế phẩm vi sinh AT-YTB phun trực tiếp vào rơm rạ sau thu hoạch đồng ruộng Đơng Triều, tỉnh Quảng Ninh với tổng diện tích xử lý 10 ha; kết thực cho thấy ruộng phun chế phẩm sau - tuần rơm rạ phân hủy 90100%, chế phẩm AT-YTB sau phun xử lý kết hợp với làm đất lần 1, sau tuần hầu hết rơm rạ phân hủy, hạn chế mùi hôi thối rơm rạ phân hủy nhanh đồng thời tạo nguồn phân bón hữu cho trồng giúp cho đồng ruộng dễ gieo 34 cấy Kết đánh giá nghiệm thu cuối vụ điểm vụ mùa năm 2014 cho thấy vùng có sử dụng chế phẩm xử lý rơm rạ nâng cao suất từ 1015%, cải tạo đất mơi trường.[6] Do đó, tơi đề xuất giải pháp sử dụng rơm rạ để ủ phân hữu vi sinh có sử dụng chế phẩm sinh học Sử dụng chế phẩm sinh học FITO-BIOMIX-RR Chế phẩm Công ty cổ phần công nghệ sinh học Hà Nội sản xuất cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số HI-2010 Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học Cơng nghệ Hình 2.9: Chế phẩm sinh học FITO-BIOMIX-RR Cách tiến hành: Cứ rơm rạ ủ 0,2kg chế phẩm, 3kg phân hóa học NPK 50 lít nước cho nồng độ ẩm đạt 80% Trải rơm rạ thành lớp, lớp dày 30cm tưới lượt dung dịch chế phẩm hòa tan rắc mỏng phân hóa học NPK, bổ sung thêm phân chuồng Sau đó, đậy tồn đống ủ nilon để đảm bảo vệ sinh, giữ độ ẩm nhiệt Để cho rơm, rạ vụn thêm làm cho loại vi sinh vật phân bố cần phải thường xuyên tưới bổ sung trì độ ẩm, trộn chỗ phân hủy chỗ chưa phân hủy lần thứ sau 10-12 ngày, lần thứ hai cách lần 10 ngày Sau 30 ngày trở tiến hành kiểm tra chất lượng phân, đảm bảo yêu cầu mang sử dụng Bên cạnh đó, tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu rơm rạ để trồng nấm, góp phần bảo vệ mơi trường, đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân Ngoài ra, bã rơm mục sau thu hoạch nấm xong, dùng làm phân bón hữu cung cấp lại cho đồng ruộng, làm cho đất tơi xốp trì độ màu mỡ 35 Trồng nấm rơm đem lại nhiều lợi ích cho người nơng dân đầu vốn khơng nhiều, thời gian quay vòng ngắn, đợt trồng cần 15 - 20 ngày Việc trồng nấm rơm kéo theo nhiều dịch vụ khác thu mua, sơ chế nấm, nuôi trồng meo nấm, mà nghề trồng nấm rơm tạo nhiều công ăn, việc làm cho nông dân nông thôn Sản phẩm dư thừa sau thu hoạch nguồn phân bón hữu tốt cho loại trồng khác Theo kinh nghiệm người trồng nấm dùng 10 rơm mục trồng nấm để bón lót cho lúa đỡ đợt phân bón 5.2 Biện pháp thu gom, xử lý bao bì thuốc BVTV Do điều kiện kinh tế - xã hội xã Phong Thủy, An Thủy, Lộc Thủy nói riêng huyện Lệ Thủy nói chung gặp nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất nơng nghiệp nhỏ lẻ phân tán nên mơ hình thu gom cần có kết hợp người dân, hợp tác xã nông nghiệp với UBND xã đơn vị chức việc xử lý chất thải rắn đem lại hiệu cao Bao bì thuốc BVTV Bể thu gom Bể thu gom Trách nhiệm thu gom người dân Trách nhiệm đơn vị chức Điểm tập kết Vận chuyển xử lý Hình 2.10: Mơ hình thu gom vận chuyển bao bì thuốc BVTV Người dân sau sử dụng thuốc BVTV tiến hành súc rửa ruộng để bao bì vào bể thu gom bê tơng xây bờ ruộng Sau đó, theo định ky lần/năm hợp tác xã tổ chức thu gom bao bì từ bể thu gom đến điểm tập kết hợp đồng với đơn vị chức để vận chuyển xử lý phương pháp chôn lấp chất thải nguy hại bãi rác Xây dựng ơ, bể chứa bao bì thuốc BVTV đồng ruộng Bể chứa phải đảm bảo yêu cầu sau: Đặt vị trí thích hợp, dễ nhận biết ven đường, trục giao thông nội đồng, bờ ruộng lớn; không bị ngập lụt, gần điểm pha chế thuốc trước đem phun rải để thuận tiện cho việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; không 36 làm ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, khu dân cư, giao thông mỹ quan nông thơn; Làm vật liệu bền chắc, có khả chống ăn mòn, khơng bị rò rỉ, khơng phản ứng hóa học với chất thải chứa bên trong; có khả chống thấm, không thẩm thấu chất thải bên ngồi; đảm bảo khơng bị gió, nước làm xê dịch; Có hình ống hình khối chữ nhật phù hợp với địa điểm đặt bể chứa, thuận tiện cho việc di chuyển Dung tích bể chứa khoảng 0,5 - 01 m3, có nắp đậy kín Nắp bể chắn, khơng bị gió, mưa làm xê dịch rộng thành bể tối thiểu 05 cm để tránh nước mưa chảy vào; bên thành đứng bể chứa có cửa nhỏ gần nắp đậy đóng mở dễ dàng; bể có chiều cao thích hợp để phòng ngừa nước lũ tràn vào bên trong; Bên ngồi bể chứa có ghi dòng chữ “Bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng” biểu tượng cảnh báo nguy hiểm theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707:2009 Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo.[1] Hình 2.11: Bể chứa bao bì thuốc BVTV Sau đó, bao bì thuốc BVTV phải chuyển giao cho đơn vị có chức năng, lực phù hợp để xử lý theo quy định quản lý chất thải nguy hại 37 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN - Đề tài xác định lượng CTR từ trồng trọt xã Phong Thủy, An Thủy Lộc Thủy Cụ thể: + Lượng rơm rạ phát sinh sau thu hoạch xã Phong Thủy năm 2015 5.287 tấn, năm 2016 5.396 năm 2017 5.474 Xã An Thủy năm 2015 9.309 tấn, năm 2016 9.716 năm 2017 10.132 Cuối xã Lộc Thủy năm 2015 4.385 tấn, năm 2016 4.030 năm 2017 4.597 + Lượng bao bì phân bón xã Phong Thủy, An Thủy Lộc Thủy 0,601 tấn; 0,7 0,609 Lượng bao bì thuốc BVTV xã Phong Thủy 0,0043 tấn, xã An Thủy 0,0019 xã Lộc Thủy 0,0027 - Đề tài xác định lượng khí thải phát thải từ hoạt động đốt rơm rạ Cụ thể: Trong năm 2015, xã Phong Thủy lượng rơm rạ đốt đồng ruộng 1.771,3 tấn, xã An Thủy 3.390,9 xã Lộc Thủy 1587,7 Năm 2016, xã Phong Thủy lượng rơm rạ đốt đồng ruộng 1.823,8 tấn, xã An Thủy 3.590,8 xã Lộc Thủy 1.442 Năm 2017, xã Phong Thủy lượng rơm rạ đốt đồng ruộng 1.858,4 tấn, xã An Thủy 3.771,7 xã Lộc Thủy 1.629,9 Qua cho thấy lượng rơm rạ đốt đồng ruộng ngày tăng dẫn đến lượng khí thải vào mơi trường ngày nhiều Khí CO năm 2017 xã Phong Thủy, An Thủy, Lộc Thủy 2.170,61 tấn, 4.404,64 1.903,72 Đây khí chiếm tỷ lệ cao nhất, tiếp sau khí CO vào năm 2017 xã Phong Thủy 51,59 tấn, xã An Thủy 104,69 xã Lộc Thủy 45,25 Ngồi ra, có khí CH4, SOx, SO2 N2O Lượng khí thải thải vào mơi trường khơng nói lớn góp phần gây ô nhiễm môi trường, tăng nguy biến đổi khí hậu - Đề tài đề xuất giải pháp nâng cao hiệu thu gom, xử lý CTR từ trồng trọt Cụ thể: + Sử dụng chế phẩm sinh học để sản xuất phân hữu hay trồng nấm từ rơm rạ sau thu hoạch + Đối với bao bì thuốc BVTV chất thải rắn nguy hại cần xây bể chứa bao bì sau đơn vị chức vận chuyển xử lý KIẾN NGHỊ Trong điều kiện giới hạn nhân lực, thời gian kinh phí em điều tra cho 35 hộ dân, em đề xuất tiến hành điều tra với số lượng lớn Bên cạnh mở rộng không gian điều tra, không làm cho xã mà làm cho huyện Lệ Thủy để có biện pháp sâu rộng hơn, phát triển kinh tế bảo vệ mơi trường cách tồn diện 38 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT HỘ GIA ĐÌNH (Chất thải rắn từ hoạt động sản xuất lúa xã Phong Thủy, Lộc Thủy, An Thủy thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) Xin chào ơng (bà) Tơi Trần Thị Thùy Tiên, sinh viên khoa Nông- Lâm-Ngư, ngành Quản lý tài nguyên môi trường - trường Đại học Quảng Bình Để phục vụ cho việc thực khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Đánh giá trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý chất thải rắn từ hoạt động sản xuất lúa số xã thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình” Mong ơng (bà) cung cấp thơng tin theo mẫu Xin chân thành cảm ơn! I Thông tin chủ hộ Họ tên : Tuổi : Giới tính: Nam/ Nữ Nghề nghiệp: Địa chỉ: II Nội dung điều tra Diện tích lúa (sào): Số vụ/năm: Sản lượng/vụ (tạ/sào): (Ghi chú: Sào=0.05 ha) Thuốc bảo vệ thực vật gia đình sử dụng 39 Hóa chất Tác dung Sofit Trừ cỏ Acenidax Trừ cỏ Bassan Trừ rầy Alika Trừ rầy Diazan Trừ sâu đục thân Padan Trừ sâu Hopsan Trị sâu Hình ảnh Dithane M Trị bệnh đạo – 45 ơn 40 Trị bệnh lùn Liều lượng Số lần phun (ml) / vu Khác: Sau sử dụng có giảm bệnh khơng?  Giảm bệnh  Khơng giảm  Tái phát nặng Có sử dụng bảo hộ lao động phun thuốc khơng? Nếu có liệt kê  Khơng sử dụng  Có sử dụng Theo ơng(bà) sử dụng thuốc BVTV có ảnh hưởng đến sức khỏe nào? Không ảnh hưởng Gây ngứa Gây mùi  Gây đau đầu, mệt mỏi Sau sử dụng chai thuốc BVTV ông (bà) xử lý nào?  Vứt bỏ  Chôn  Đốt  Đem bán Khác Mức độ sử dụng phân bón cho lúa Loại phân bón Khối lượng (kg/sào) Số lần bón vu (Ghi chú: Sào=0.05 ha) Sau sử dụng phân bón, bao bì phân bón ơng (bà) xử lý nào?  Vứt  Đốt  Rửa dùng lại Khác Hình thức xử lý ơng(bà) chất thải rắn từ hoạt động sản xuất lúa khác? - Vỏ trấu  Nấu nướng  Đổ bỏ  Khác - Rơm rạ  Đốt  Ủ phân  Lót chuồng  Khác Quảng Bình, ngày… tháng……năm 2018 Người điều tra Chủ hộ 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn – Bộ Tài nguyên Môi trường, Thông liên tịch 05 /2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT, Hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng [2] Bộ Tài Nguyên Môi trường (2011), Báo cáo môi trường Quốc gia 2011, Chất thải rắn [3] Bộ Tài Nguyên Môi trường (2014), Báo cáo môi trường Quốc gia 2014, Môi trường nông thôn [4] Chi cục thống kê huyện Lệ Thủy, Niên giám thống kê huyện Lệ Thủy 2016 [5] Chi cục thống kê huyện Lệ Thủy, Niên giám thống kê huyện Lệ Thủy 2015 [6] Chu Văn Trí (02/12/2015), Xử lý rơm rạ sau thu hoạch chế phẩm sinh học: Giải pháp toàn diện, quangninh.gov.vn [7] Nguyễn Anh Sơn (21/10/2015), Hiệu mơ hình ứng dụng chế phẩm sinh học để xử lý rơm rạ, khuyennongvn.gov.vn [8] Nguyễn Mậu Dũng, (2012), “Ước tính lượng khí thải từ đốt rơm rạ đồng ruộng vùng đồng sơng Hồng”, Tạp chí Khoa học Phát triển 2012, 10(1), tr.190-198 [9] TS Nguyễn Công Thành (08/04/2016), Nên hay không nên đốt rơm rạ ruộng lúa, khuyennongvn.gov.vn 42
- Xem thêm -

Xem thêm: từ sx lúa hoàn chỉnh, từ sx lúa hoàn chỉnh, PHẦN I. MỞ ĐẦU, Chất thải rắn trồng trọt thông thường phát sinh chủ yếu từ quá trình thu hoạch nông sản như: rơm, rạ, thân ngô...Khối lượng CTR trồng trọt thông thường phụ thuộc vào sản lượng của nông sản và tỷ lệ phát sinh CTR trên 1 đơn vị sản lượng nông sản., từ năm 2015 - 2017, An Thủy, Lộc Thủy thuộc huyện Lệ Thủy, Hình 2.11: Bể chứa bao bì thuốc BVTV

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay