Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh

93 32 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 17:52

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHAN THỊ MAI ANH TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ THEO PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ HÀ NỘI - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHAN THỊ MAI ANH TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ THEO PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Luật kinh tế Mã số: 8380107 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ THỊ THÚY HƯƠNG HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Luận văn cơng trình nghiên cứu cá nhân tôi, không trùng lặp, không chép công trình khoa học Tơi cam đoan tài liệu, số liệu sử dụng luận văn trung thực, chính xác Tôi xin chịu trách nhiệm về lời cam đoan Người viết cam đoan MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ 1.1 Khái quát về lao động nữ quyền lao động nữ 1.1.1 Khái niệm đặc điểm lao động nữ 1.1.2 Quyền lao động nữ bảo đảm quyền lao động nữ 13 1.2 Khái quát về trách nhiệm người sử dụng lao động lao động nữ 16 1.2.1 Khái niệm trách nhiệm người sử dụng lao động lao động nữ 16 1.2.2 Ý nghĩa việc xác định trách nhiệm người sử dụng lao động lao động nữ 17 1.2.3 Nội dung trách nhiệm người sử dụng lao động lao động nữ 19 Tiểu kết Chương 26 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮTHỰC TIỄN THỰC HIỆN Ở CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 28 2.1 Thực trạng pháp luật về trách nhiệm người sử dụng lao động lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam 28 2.1.1 Trách nhiệm người sử dụng lao động thực hiện bình đẳng giới biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới 28 2.1.2 Trách nhiệm người sử dụng lao động tham khảo ý kiến lao động nữ hoặc đại diện họ định vấn đề liên quan đến quyền lợi ích phụ nữ 34 2.1.3 Trách nhiệm người sử dụng lao động việc đảm bảo lợi ích về đặc điểm sinh lý phụ nữ 35 2.1.4 Trách nhiệm người sử dụng lao động giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho lao động nữ 37 2.2 Thực tiễn thực thi pháp luật về trách nhiệm người sử dụng lao động lao động nữ khu công nghiệp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 39 2.2.1 Thực trạng khu công nghiệp đặc điểm lao động nữ khu công nghiệp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh .39 2.2.2 Thực tiễn thực hiện pháp luật về trách nhiệm người sử dụng lao động lao động nữ khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 43 2.2.3 Đánh giá chung về thực tiễn thực hiện trách nhiệm người sử dụng lao động lao động nữ khu công nghiệp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 55 Tiểu kết Chương 60 Chương 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG VIỆC THỰC THI TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ 61 3.1 Các yêu cầu hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm người sử dụng lao động lao động nữ 61 3.1.1 Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm người sử dụng lao động lao động nữ phải phù hợp với chủ trương đường lối Đảng Nhà nước nhằm thúc đẩy quyền người 61 3.1.2 Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm người sử dụng lao động lao động nữ phải đồng với việc hoàn thiện quy định pháp luật khác liên quan 62 3.1.3 Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm người sử dụng lao động lao động nữ phải phù hợp với đặc điểm vai trò lao động nữ, phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội thúc đẩy quan hệ lao động ổn định, hài hoà .63 3.1.4 Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm người sử dụng lao động lao động nữ phải đảm bảo yêu cầu hội nhập quốc tế 64 3.2 Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm người sử dụng lao động lao động nữ 64 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu thực thi pháp luật về trách nhiệm người sử dụng lao động lao động nữ khu công nghiệp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 68 3.3.1 Tuyên truyền về việc thực hiện nghiêm túc trách nhiệm người sử dụng lao động lao động nữ 68 3.3.2 Tăng cường công tác tra, xử lý vác trường hợp người sử dụng lao động vi phạm trách nhiệm lao động nữ 68 3.3.3 Thúc đẩy mối quan hệ hài hòa, ổn định người sử dụng lao động lao động nữ 69 3.3.4 Tăng cường vai trò quan quản lý nhà nước địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 73 3.3.5 Tăng cường tuyên truyền thực thi pháp luật lao động tổ chức, doanh nghiệp khu công nghiệp sử dụng lao động nữ 73 Tiểu kết Chương 74 KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLLĐ : Bộ luật Lao động BHXH : Bảo hiểm xã hội HĐLĐ : Hợp đồng lao động ILO : International Labour Organization Tổ chức lao động quốc tế KCN : Khu công nghiệp NLĐ : Người lao động QHLĐ : Quan hệ lao động UBND : Ủy ban Nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Kết khảo sát việc thực hiện quy định về trách nhiệm người sử dụng lao động bình đẳng giới thúc đẩy bình đẳng giới 46 Bảng 2.2 Kết khảo sát việc thực hiện quy định về trách nhiệm người sử dụng lao động việc tham khảo ý kiến lao động nữ 48 Bảng 2.3 Kết khảo sát việc thực hiện quy định về trách nhiệm người sử dụng lao động đảm bảo vấn đề an toàn, vệ sinh dành cho lao động nữ KCN địa bàn thành phố Hồ Chí Minh .51 Bảng 2.4 Kết khảo sát việc thực hiện quy định về trách nhiệm người sử dụng lao động giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho lao động nữ 54 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong sự phát triển nền kinh tế hiện vai trò người phụ nữ ngày quan trọng, họ tham gia vào hầu hết lĩnh vực đời sống xã hội Tuy vậy, QHLĐ, lao động nữ thường bị cho phái yếu bị phân biệt đối xử số lĩnh vực mà ưu tiên dành cho nam giới Tại Việt Nam, việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp lao động nữ QHLĐ cải thiện nhiều năm gần Nhưng về chi tiết, số khu vực, số thời điểm lao động nữ chưa quan tâm thích đáng lý đặc điểm sinh lý người phụ nữ Những khó khăn, thách thứclao động nữ đối diện nhiều, bất cập vấn đề sự bình đẳng giới, tiền lương thu nhập Pháp luật về lao động nói chung pháp luật về lao động nữ nói riêng Việt Nam chưa hoàn thiện về chế giám sát, thực thi, bảo vệ lao động nữ Với vị trung tâm kinh tế lớn Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh thành phố có lượng cung ứng lao động lớn nước Chính vậy, nhu cầu sử dụng lao động KCN, khu chế xuất cao địa phương khác, nhu cầu về sử dụng lao động nữ tăng cao Lao động nữ phận thiếu thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh nói chung KCN địa bàn thành phố nói riêng Các KCN địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngày thu hút nhiều doanh nghiệp nước đến đầu tư, sản xuất kinh doanh Cùng với đó, thành phố Hồ Chí Minh ngày hội nhập, đầu tàu kinh tế với sự biến động không ngừng lĩnh vực, nơi miền đất hứa nhiều người lao động địa phương khác muốn tìm kiếm hội việc làm với mức lương cao Vậy, với sự đa dạng về điều kiện tự nhiên, dân số, nguồn nhân lực, thành phố Hồ Chí Minh có chủ trương, chính sách thực hiện chính sách nhằm thu hút bảo đảm quyền lợi lao động nữ, điều trở thành vấn đề nhận sự quan tâm nhiều người Với mong muốn bảo vệ quyền lợi lao động nữ - người không nguồn lao động quan trọng xã hội, mà người thực hiện thiên chức lớn lao, đồng thời, sở phân tích thực trạng trách nhiệm người sử dụng lao động lao động nữ KCN thành phố Hồ Chí Minh nói riêng Việt Nam nói chung, tơi lựa chọn đề tài “Trách nhiệm người sử dụng lao động lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn khu cơng nghiệp thành phố Hồ Chí Minh” để làm đề tài luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Thị trường lao động QHLĐ lĩnh vực lớn thu hút nhiều tác giả nhà nghiên cứu quan tâm Đối với vấn đề pháp luật liên quan đến trách nhiệm người sử dụng lao động lao động nữ làm việc KCN nhận quan tâm định xã hội nhà khoa học luật Thời gian qua có nhiều nhà khoa học, tác giả với tác phẩm, đề tài, báo tập trung nghiên cứu về vấn đề này, luận văn tham khảo nghiên cứu số cơng trình cụ thể sau: Tác giả Trần Thị Quốc Khánh (2012), Thực pháp luật bình đằng giới Việt Nam nay, hệ thống lý luận về bình đẳng giới pháp luật bình đẳng giới, Việt Nam Bên cạnh đó, tác giả phân tích thực trạng triển khai áp dụng quy định pháp luật về bình đẳng giới Việt Nam, có lĩnh vực lao động việc làm Bên cạnh đó, kinh nghiệm điều chỉnh vấn đề nước giới đề tài luận án phân tích làm bên đàm phán, thương lượng ý thức chấp hành pháp luật tuân thủ nội dung cam kết Thứ ba, phải có tổ chức cơng đồn (đại diện cho lao động nữ) tổ chức đại diện người sử dụng lao động mạnh, có khả thực hiện đầy đủ, chức mình; phải có chế tương tác, phối hợp tốt đối tác QHLĐ Người lao động người sử dụng lao động hai chủ thể chính tạo nên QHLĐ định chất lượng QHLĐ Đối với người sử dụng lao động: người sử dụng lao động phải xem người lao động yếu tố tạo động lực phát triển doanh nghiệp Từ đó, xây dựng chiến lược phát triển công ty nền tảng xây dựng khả lao động, đời sống tinh thần, vật chất người lao động Nguyên tắc trả lương tương xứng để có đội ngũ quản lý công nhân lành nghề Chia sẻ lợi nhuận để tăng thu nhập cho người lao động vừa trách nhiệm, vừa đạo lý Điều tạo nên sự gắn kết bền chặt doanh nghiệp người lao động Đối với lao động nữ: Họ ln mong muốn có việc làm, thu nhập cao ổn định, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, tạo điều kiện lại nhà ở, có chế độ bảo hiểm đầy đủ ln tơn trọng Cần phải có chế minh bạch, tiêu chuẩn cụ thể để người lao động biết tự “giám sát” việc thực hiện quyền lợi nghĩa vụ Có tổ chức cơng đồn mạnh: cơng đồn đại diện bảo vệ qùn, lợi ích hợp pháp, chính đáng người lao động Pháp luật không quy định đầy đủ quyền nghĩa vụ bên QHLĐ mà quy định tiêu chuẩn lao động tối thiểu hành lang pháp lý để bên tự xác lập nên quyền nghĩa vụ cụ thể thơng qua tham vấn, thương lượng đối thoại chủ yếu Do đó, để xây dựng QHLĐ lành mạnh, đảm bảo hài hòa lợi ích bên, cơng cụ chính phải Thỏa ước lao động tập thể, với chế 71 thương lượng bắt buộc, để có “đối tác thật, nội dung thật, thương lượng thật thực hiện thật” Đối tác thực thi hai bên QHLĐ (cơng đồn giới chủ) khơng phải Nhà nước Cơng đồn sở phải thể hiện vai trò việc thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ cho hai bên thương lượng giám sát việc thực hiện thỏa ước Thứ tư, trì thực hiện tốt nguyên tắc chủ yếu xây dựng QHLĐ hài hòa, là: Ngun tắc tôn trọng lẫn nguyên tắc ứng xử quan hệ chủ thể sở biết lắng nghe ý kiến nhau; sẵn sàng chấp nhận đúng, hợp lý bên đề xuất; cam kết thực hiện điều thỏa thuận Nguyên tắc hợp tác nguyên tắc thể hiện sự sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện cho nhau; sự chia sẻ, thiện chí trình thỏa thuận, cùng giải vấn đề phát sinh, mâu thuẫn, tranh chấp lao động, lợi ích chung Nguyên tắc thương lượng nguyên tắc có tính đặc trưng QHLĐ Theo nguyên tắc này, vấn đề QHLĐ đều phải thông qua thương lượng bên sở tự nguyện, bình đẳng công khai để đạt sự đồng thuận Nguyên tắc tự định đoạt: QHLĐ, chủ thể có quan hệ tương tác với nhau, chủ thể độc lập Mọi vấn đề về QHLĐ sau thỏa thuận thành công chủ thể cùng tự định chịu trách nhiệm, không bên áp đặt bên nào, khơng ngồi chủ thể can thiệp 72 3.3.4 Tăng cường vai trò quan quản lý nhà nước địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Thứ nhất, tuyên truyền phổ biến pháp luật nâng cao sự hiểu biết cán về việc đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách Đảng Nhà nước quy định pháp luật lao động nữ Thứ hai, ban ngành sở triển khai tiêu chí kế hoạch hành động phải có sự liên kết chặt chẽ “Vì tiến phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020” địa phương, cấp, ngành, đơn vị đề Thứ ba, phát triển hoạt động vấn sức khỏe, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình phục vụ nhân dân, đặc biệt lao động nữ Thứ tư, quan tra giám sát thành phố cần tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát tra việc thực hiện quy định pháp luật về lao động nữ đơn vị sản xuất, KCN, doanh nghiệp, khu chế xuất đặc biệt khu vực kinh tế quốc doanh khối doanh nghiệp có vốn đầu nước 3.3.5 Tăng cường tuyên truyền thực thi pháp luật lao động tổ chức, doanh nghiệp khu công nghiệp sử dụng lao động nữ Các đơn vị sử dụng lao động nữ KCN cần: - Doanh nghiệp cần quan tâm cải thiện việc làm, tạo động lực làm việc cho người lao động, quan tâm đến chế độ phúc lợi thực hiện đầy đủ chính sách người lao động nói chung lao động nữ nói riêng Doanh nghiệp cần đảm bảo an toàn lao động sản xuất, tổ chức khám sức khỏe, khám phụ khoa định kỳ, có chế độ dưỡng sức lao động nữ; bố trí đủ nhà vệ sinh đủ tiêu chuẩn cho lao động nữ (01 nhà vệ sinh/15-20 lao động nữ), có phòng tắm, phòng thay đồ cho lao động nữ; xây dựng phòng vắt, trữ sữa cho lao động nữ, cải thiện chất lượng bữa ăn, bảo đảm vệ sinh an toàn 73 thực phẩm, v.v Căn vào đặc điểm, điều kiện làm việc, tính chất công việc doanh nghiệp, người sử dụng lao động chủ động bàn với cơng đồn lập kế hoạch bố trí lao động nữ làm việc theo thời gian biểu linh hoạt, làm việc không trọn ngày, không trọn tuần, giao việc làm nhà, tạo điều kiện cho lao động nữ có việc làm thường xuyên, phù hợp với nguyện vọng chính đáng lao động nữ - Doanh nghiệp cần phải tạo điều kiện thuận lợi thành lập tổ chức công đồn sở, ban nữ cơng quần chúng hỗ trợ tổ chức hoạt động doanh nghiệp - Người sử dụng lao động cần chủ động phối hợp với tổ chức cơng đồn sở ban nữ cơng thực hiện biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới bảo vệ quyền lợi ích lao động nữ doanh nghiệp; đề nghị cơng đồn doanh nghiệp giúp đỡ lao động nữ gặp khó khăn vấn đề liên quan đến lao động Tiểu kết Chương Trên sở nghiên cứu phân tích thực trạng áp dụng quy định pháp luật về trách nhiệm người sử dụng lao động lao động nữ KCN địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Đề tài phân tích yêu cầu cần hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm người sử dụng lao động lao động nữ KCN Đặc biệt, giải pháp đề xuất hướng tới hoàn thiện khung pháp lý về bảo vệ quyền lợi lao động nữ phải đảm bảo lợi ích hài hòa người sử dụng lao động Có thể nói, việc đảm bảo quyền lợi lao động nữ nói riêng lao động yếu khác nói chung, Nhà nước cần tham gia nhiều để giám sát tình trạng doanh nghiệp lách luật, tránh tuyển dụng lao động nữ 74 KẾT LUẬN Luận văn với tên đề tài “Trách nhiệm người sử dụng lao động lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn khu công nghiệp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” giải số vấn đề sau: Pháp luật trách nhiệm người sử dụng lao động lao động nữ hiểu tổng thể quy phạm pháp luật Nhà nước ban hành nhằm quy định nội dung về lao động, sử dụng lao động Việc thực hiện tốt pháp luật lao động nhằm hạn chế việc ký kết HĐLĐ không rõ ràng, cụ thể; bảo vệ quyền lợi lao động nữ; không đảm bảo quyền lao động nữ; khuyến khích tạo điều kiện doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ Thực hiện pháp luật về trách nhiệm người sử dụng lao động lao động nữ làm cho quy định pháp luật lao động vào sống, trở thành hành vi thực tế hợp pháp chủ thể pháp luật, nhằm bảo vệ quyền lao động nữ doanh nghiệp Quá trình thực hiện quy định pháp luật về trách nhiệm người sử dụng lao động lao động nữ doanh nghiệp KCN địa bàn thành phố Hồ Chí Minh khó khăn Một số chính sách dành cho lao động nữ chưa phù hợp với thực tế khiến người sử dụng lao động khó thực hiện trách nhiệm mình; chưa hỗ trợ cho lao động nữ trình làm việc, gây thiệt thòi cho lao động nữ doanh nghiệp Trên sở nghiên cứu vấn đề lý luận phân tích thực trạng, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm đảm bảo việc thực hiện pháp luật về trách nhiệm người sủ dụng lao động lao động nữ tổ chức, doanh nghiệp KCN tập trung địa bàn thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Nhà nước, thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức, người sử dụng lao động nữ về giải pháp hoàn thiện chế, chính sách pháp luật về trách nhiệm người sử dụng lao động nữ hiện Qua đó, Nhà 75 nước cần tiếp tục rà soát quy định chính sách để sửa đổi nội dung không đồng bộ, thiếu quán, sửa đổi quy định bất cập, chưa rõ ràng liên quan đến trách nhiệm người sử dụng lao động lao động nữ; cụ thể hóa chính sách về ưu đãi dành cho lao động nữ khuyến khích doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đỗ Ngân Bình (2003) “Việc thực hiện công ước tổ chức lao động quốc tế về lao động nữ Việt Nam”, Tạp chí Luật học, số 03, tr.813 Bộ Chính trị (2007) Nghị số 11-NQ/TW Bộ Chính trị công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, ban hành ngày 27/4/2007, Hà Nội Bộ Lao động Thương binh xã hội (2013) Thông số 26/2013/TTBLĐTBXH ban hành danh mục công việc không sử dụng lao động nữ, ban hành ngày 18/10/2013, Hà Nội Bộ Lao động Thương binh xã hội (2014) Thông số 23/2014/TTBLĐTBXH hướng dẫn thực số điều nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Bộ luật Lao động việc làm, ban hành ngày 29/8/2014, Hà Nội Bộ Lao động Thương binh xã hội (2015) Báo cáo khảo sát “Đề xuất xây dựng Nghị định hướng dẫn chi tiết Bộ luật Lao động sách lao động nữ”, ban hành ngày 18/7/2015, Hà Nội Bộ Y tế (2002) Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc 07 thông số vệ sinh lao động, ban hành ngày 10/10/2002, Hà Nội Nguyễn Hữu Chí (2004) “Pháp luật về lao động nữ: Những hạn chế”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 03, tr.49-56 Nguyễn Hữu Chí (2009) “Pháp luật về lao động nữ - Thực trạng phương pháp hoàn thiện, Tạp chí Luật học, số 09, tr 26-32 Chính phủ (2010) Nghị định số 47/2010/NĐ-CP quy định xử phạt hành hành vi vi phạm pháp luật lao động, ban hành ngày 06/5/2010, Hà Nội 10 Chính phủ (2014) Nghị định số 03/2014/NĐ-CP quy định chi tiết số điều Bộ luật Lao động việc làm, ban hành ngày 16/01/2014, Hà Nội 11 Chính phủ (2013) Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội đưa người Việt Nam làm việc nước theo hợp đồng, ban hành ngày 22/8/2013, Hà Nội 12 Chính phủ (2015) Nghị định số 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết số điều Bộ luật Lao động sách lao động nữ, ban hành ngày 01/10/2015, Hà Nội 13 Chính phủ (2015) Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết số điều Luật Bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội bắt buộc, ban hành ngày 11/11/2015, Hà Nội 14 Chính phủ (2013) Nghị định 218/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, ban hành ngày 26/12/2013, Hà Nội 15 Hà Nội (2016) Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015, ban hành ngày 08/02/2016, Hà Nội 16 Đào Thị Hằng (2003) “Vấn đề bảo vệ người lao động nữ luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Lao động”, Tạp chí Luật học, số 03, tr 30-34 17 Trương Thúy Hằng (2010) “Giải việc làm cho lao động nữ thời kỳ hội nhập”, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 170, tr 34-38 18 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2013) Học thuyết kinh tế trị Marx-Lenin, Nxb chính trị, Hà Nội 19 ILO (2015) Báo cáo “Thực chế độ thai sản Việt Nam”, ban hành ngày 25/6/2015 20 Trần Thị Quốc Khánh (2012) Thực pháp luật bình đằng giới Việt Nam nay, Luận án tiến sỹ luật học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 21 Trần Thúy Lâm (2004) “Bảo hiểm xã hội lao động nữ, thực trạng pháp luật phương pháp thực hiện”, Tạp chí Luật học, số 03, tr 18 22 Trần Thúy Lâm (2005) “Bảo vệ lao động nữ lĩnh vực kỷ luật lao động”, Tạp chí Luật học số đặc sản bình đẳng giới, số 15, tr 25-29 23 Liên hợp quốc (1979) Cơng ước CEDAW xóa bỏ hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, ban hành ngày 08/2/1979 24 Nguyễn Tuấn Minh (2011) “Thực hiện bảo hiểm xã hội lao động nữ Việt Nam hiện nay” Tạp chí Quản lý nhà nước, số 182, tr 54-58 25 Hồng Thị Minh (2012) “Phòng chống vi phạm pháp luật lao động nữ”, Tạp chí Luật học, số 05, tr 61-67 26 Nhà xuất Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2008) Các mác toàn tập (I, II), ban hành ngày 09/7/2008, Hà Nội 27 Nguyễn Thị Kim Phụng (2004) “Quyền lao động nữ theo quan điểm tổ chức lao động quốc tế công ước Việt Nam chưa phê chuẩn”, Tạp chí Luật học, số 03, tr 63-67 28 Quốc hội (2012), Luật số: 10/2012/QH13 Bộ Luật Lao động, ban hành ngày 18/6/2012, Hà Nội 29 Quốc hội (2012), Hiến pháp 2013, ban hành ngày 28/11/2013, Hà Nội 30 Quốc hội (2014), Luật số: 58/2014/QH13 Bảo hiểm xã hội, ban hành ngày 20/11/2014, Hà Nội 31 Quốc hội (2006), Luật số: 73/2006/QH 11 Bình đẳng giới, ban hành ngày 29/6/2006, Hà Nội 32 Đặng Thị Thơm (2016) Quyền lao động nữ theo pháp luật Việt Nam, Luận án TiếnLuật học, Học viện Khoa học - xã hội Việt Nam 33 Trần Thị Thu (2002) Tạo việc làm cho lao động nữ địa bàn thành phố Hà Nội thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân 34 Thủ tướng Chính phủ (2010) Quyết định số 2281/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Quốc gia an tồn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 – 2015, ban hành ngày 10/12/2010, Hà Nội 35 Thủ tướng Chính phủ (2010) Quyết định số 2351/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, ban hành ngày 24/12/2010, Hà Nội 36 Thủ tướng Chính phủ (2011) Quyết định số 1780/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng đời sống văn hóa cơng nhân khu cơng nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, ban hành ngày 12/10/2011, Hà Nội 37 Trường Đại học Luật Hà Nội (2007) Giáo trình luật lao động Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 38 UBND TP Hồ Chí Minh (2011) Kế hoạch số 100/KH-UBND triển khai thực Chiến lược quốc gia bình đẳng giới thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2020, ban hành ngày 22/8/2011, Hồ Chí Minh 39 UBND TP Hà Nội (2011) Kế hoạch số 150/KH-UBND đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTG ngày 27/11/2009 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2011-2015, ban hành ngày 26/12/2011, Hà Nội 40 UBND TP Hà Nội (2011) Quyết định số 444/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Quốc gia an tồn lao động, vệ sinh lao động thành phố thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015, ban hành ngày 25/01/2011, Hà Nội 41 UBND TP Hà Nội (2014) Quyết định 5261/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Phát triển QHLĐ thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2020 với mục đích đến năm 2020, ban hành ngày 14/10/2014, Hà Nội 42 UBND TP Hồ Chí Minh (2015) Kế hoạch số 79/KH-UBND hành động tiến Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, ban hành ngày 23/5/2015, Hồ Chí Minh 43 UBND TP Hồ Chí Minh (2016) Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 – 2015, ban hành ngày 06/8/2016, Hồ Chí Minh 44 UBND TP Hồ Chí Minh (2017) Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 2017, ban hành ngày 13/9/2017, Hồ Chí Minh 45 UBND TP Hồ Chí Minh (2018) Báo cáo lao động việc làm năm 2017, thành phố Hồ Chí Minh, ban hành ngày 09/10/2014, Hồ Chí Minh 46 Viện Khoa học lao động xã hội (2011), Lao động - việc làm năm 2011 triển vọng năm 2012, ban hành ngày 25/4/2011, Hà Nội PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Trong trình triển khai nghiên cứu luận văn với đề tài “Trách nhiệm người sử dụng lao động lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh”, tác giả tổ chức khảo sát điều tra với mong muốn thu thập thêm liệu phục vụ nghiên cứu Rất mong bà vui lòng cho ý kiến đánh giá về nội dung Bà vui lòng tick vào chỗ trống (…) phù hợp với 5-Rất tốt; 4-Tốt; 3Khá; 2-Trung bình; 1-Kém Xin trân trọng cảm ơn! Phần I THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên: …………………………… Nam……………Nữ……………… 2.Tuổi: ………………………………………………………………………… Chức vụ: ………………… Trình độ chun mơn ………………………… Lĩnh vực làm việc…………………………………………………………… Tên đơn vị làm việc: ……………………………………………………… Địa nơi làm việc: ……………………………………………………… Điện thoại …………………Fax………………… Email ………………… Phần II NỘI DUNG KHẢO SÁT Câu Ơng/bà vui lòng cho ý kiến đánh giá việc thực quy định trách nhiệm người sử dụng lao động bình đẳng giới thúc đẩy bình đẳng giới? TT Tiêu chí Thang đánh giá Trong tuyển dụng HĐLĐ Trong trình làm việc 3 Trong đào tạo phát triển Trong thu nhập Trong chế độ về vật chật tinh thần khác Câu Ơng/bà vui lòng cho ý kiến đánh giá thực quy định trách nhiệm người sử dụng lao động việc tham khảo ý kiến lao động nữ? Tiêu chí TT Thang đánh giá Thường xuyên tổ chức hội nghị lấy ý kiến lao động nữ đại diện họ định vấn đề liên quan đến quyền lợi ích phụ nữ, trẻ em Cơng đồn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ qùn lợi lao động nữ Các ý kiến lao động nữ tơn trọng tiếp thu Câu Ơng/bà vui lòng cho ý kiến đánh giá thực quy định trách nhiệm người sử dụng lao đơng đảm bảo vấn đề an tồn, vệ sinh dành cho lao động nữ KCN địa bàn thành phố Hồ Chí Minh? TT Tiêu chí Thang đánh giá Các doanh nghiệp có xây dựng nhà tắm nhà vệ sinh riêng dành cho lao động nữ Các doanh nghiệp có chế độ nghỉ ngơi giữ ca có quy định rieng dành cho lao động nữ 3 Các chế độ về BHXH, bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp Các chế độ về thai sản Câu Ơng/bà vui lòng cho ý kiến đánh giá thực quy định trách nhiệm người sử dụng lao động giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho lao động nữ? Tiêu chí TT Mức độ Các doanh nghiệp xây dựng trường mầm non hoặc thành lập nhóm lớp trơng giữ trẻ Các doanh nghiệp liên kết với sở mầm non địa bàn để hỗ trợ trông giữ trẻ cho lao động nữ Các doanh nghiệp hỗ trợ chi phí gửi trẻ Câu Ông bà đánh hệ thống văn pháp luật trách nhiệm người sử dụng lao động lao động nữ KCN địa bàn thành phố Hồ Chí Minh? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu Đánh giá bà hội việc làm lao động nữ nói chung lao động nữ trung niên nói riêng? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu Ông/ bà biết đến quy định pháp luật liên quan đến trách nhiệm người sử dụng lao động lao động nữ KCN địa bàn thành phố Hồ Chí Minhqua quan, phương tiện nào? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu Ơng bà có kiến nghị nhằm bảo đảm quyền lao động nữ? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… (Xin chân thành cảm ơn hợp tác bà) ... VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHAN THỊ MAI ANH TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ THEO PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ... VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN Ở CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 28 2.1 Thực trạng pháp luật về trách nhiệm... trạng trách nhiệm người sử dụng lao động lao động nữ KCN thành phố Hồ Chí Minh nói riêng Việt Nam nói chung, tơi lựa chọn đề tài Trách nhiệm người sử dụng lao động lao động nữ theo pháp luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay