Dự án xây dựng nhà máy chế biến sữa dê và các sản phẩm từ sữa dê măng đen tỉnh kon tum

70 15 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 16:53

Dự án Trung tâm chuối xuất công nghệ cao - Vinabana CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SỮA CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮA MĂNG ĐEN - Tháng năm 2017 Dự án Đầu xây dựng Nhà máy chế biến sữa sản phẩm từ sữa Măng Đen CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -    DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SỮA CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮA MĂNG ĐEN CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP DƢỢC LIỆU &THỰC PHẨM MĂNG ĐEN Chủ tịch hội đồng quản trị CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ DỰ ÁN VIỆT Tổng Giám đốc NGUYỄN TIẾN HẢI Đơn vị vấn: Dự án Việt NGUYỄN VĂN MAI Dự án Đầu xây dựng Nhà máy chế biến sữa sản phẩm từ sữa Măng Đen MỤC LỤC CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể Chƣơng II ĐỊA ĐIỂM QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án I.2 Điều kiện xã hội vùng dự án 13 II Quy mô sản xuất dự án 18 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường: 18 II.2 Quy mô đầu dự án 20 III Địa điểm hình thức đầu xây dựng dự án 21 III.1 Địa điểm xây dựng 21 III.2 Hình thức đầu 21 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 21 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 21 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 21 Chƣơng III 22 PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 22 I Phân tích qui mơ đầu 22 Đơn vị vấn: Dự án Việt Dự án Đầu xây dựng Nhà máy chế biến sữa sản phẩm từ sữa Măng Đen II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 23 Chƣơng IV 40 CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 45 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 45 II Các phương án xây dựng cơng trình 45 II.1 Phương án tổ chức thực 45 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 46 Chƣơng V 47 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 47 I Đánh giá tác động môi trường 47 I.1 Giới thiệu chung 47 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 47 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 48 II Các nguồn có khả gây ô nhiễm chất gây ô nhiễm 48 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 48 II.2.Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 50 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 51 IV Kết luận 53 Chƣơng VI 55 TỔNG VỐN ĐẦU TƢ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN 55 HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 55 I Tổng vốn đầu nguồn vốn dự án 55 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 64 Nguồn vốn dự kiến đầu dự án 64 Phương án vay 65 Các thông số tài dự án 65 3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay 65 Đơn vị vấn: Dự án Việt Dự án Đầu xây dựng Nhà máy chế biến sữa sản phẩm từ sữa Măng Đen 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn 65 3.3 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu 66 3.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) 67 KẾT LUẬN 68 I Kết luận 68 II Đề xuất kiến nghị 68 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 69 Đơn vị vấn: Dự án Việt Dự án Đầu xây dựng Nhà máy chế biến sữa sản phẩm từ sữa Măng Đen CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ Chủ đầu : Công ty Cổ phần Dược liệu & Thực phẩm Măng Đen Mã số thuế : 6101180550 Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Hải HĐQT Chức vụ: Chủ tịch Địa trụ sở: 245, đường Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Việt Nam II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Xây dựng Nhà máy chế biến sữa sản phẩm từ sữa Măng Đen Địa điểm xây dựng: Tỉnh Kon Tum Hình thức quản lý: Chủ đầu trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư: 843.537.853.000 đồng Trong đó: +Vốn tự có (tự huy động): 277.488.570.000 đồng +Vốn vay tín dụng : 566.049.284.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Trên Thế giới khái niệm sữa thường đồng với sữa bò Tuy nhiên, thực tế ngồi sữa mẹ sữa bò, số vật ni khác : dê, trâu, cừu… đếm đến cho người nguồn dinh dưỡng có giá trị, đặc biệt phải kể đến sữa Sữa ưu chuộng văn minh phát triển từ thời cổ đại La Mã, Hy Lạp… chí sữa nhắc đến điển tích Phật Giáo Phương Đơng Do hạn chế mặt sản lượng nên gần khoa học phát triển, đặc tính quý sữa phát nhờ người tiêu dùng có điều kiện để tiếp cận biết nhiều đến sữa sản phẩm từ sữa Sữa có đặc tính tự nhiên, chất béo sữa dễ dàng phân tách nhỏ nhiều so với sữa bò Điều tạo điều kiện để thể dễ dàng tiêu hóa Đơn vị vấn: Dự án Việt Dự án Đầu xây dựng Nhà máy chế biến sữa sản phẩm từ sữa Măng Đen hấp thụ Những người có vấn đề đường ruột uống sữa để ngăn ngừa chữa trị bệnh viêm ruột Probiotic kết hợp với sữa giúp thể phát triển hệ tiêu hóa khỏe mạnh Theo nhiều số liệu thống kê tỷ lện người tiêu dùng sử dụng sản phẩm từ sữa tăng lên rõ rệt ngày có nhiều người muốn uống sữa sữa vật ni Bên cạnh đó, theo nghiên cứu chủ quan, nhận thấy nhà máy chế biến sữa sản phẩm từ sữa Chính vậy, chúng tơi phối hợp với Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu lập dự án đầu Xây dựng Nhà máy chế biến sữa sản phẩm từ sữa Măng Đen” IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2015 Chính phủ quản lý dự án đầu xây dựng; Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật đầu tư; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường; Đơn vị vấn: Dự án Việt Dự án Đầu xây dựng Nhà máy chế biến sữa sản phẩm từ sữa Măng Đen V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Đầu xây dựng nhà máy sản xuất sữa sản phẩm từ sữa sữa chua, bơ, mát - Cung cấp nguồn sữa sản phẩn từ sữa an toàn, đảm bảo chất lượng đến tay người tiêu dùng - Góp phần giải cơng ăn việc làm cho lao động địa phương Góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà V.2 Mục tiêu cụ thể Đầu xây dựng nhà máy chế biến sữa sản phẩm từ sữa với công suất hoạt động 120 sữa/ ngày Khi nhà máy vào hoạt động ổn định , năm dự kiến cung cấp cho thị trường: + Sữa tươi: 8.760 sữa +Pho mát : 58.400 miếng, quy cách 125 g + Bơ: 65.700 gói, quy cách 100 g + Sữa chua lên men: 365.00 lít + Bánh sữa: 40.555 hộp, quy cách 180 g +Sữa bột: 5.475 hộp quy cách 400g Đơn vị vấn: Dự án Việt Dự án Đầu xây dựng Nhà máy chế biến sữa sản phẩm từ sữa Măng Đen Chƣơng II ĐỊA ĐIỂM QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Địa giới tỉnh Kon Tum nằm vùng từ 107020'15" đến 108032'30" kinh độ Đông từ 13055'12" đến 15027'15" vĩ độ Bắc - Phía Bắc Kon Tum giáp địa phận tỉnh Quảng Nam với chiều dài ranh giới 142 km - Phía Nam giáp với tỉnh Gia Lai chiều dài ranh giới 203 km - Phía Đơng giáp với tỉnh Quảng Ngãi với chiều dài ranh giới dài 74 km - Phía Tây giáp với nước CHDCND Lào (142,4 km) Vương quốc Campuchia (138,3 km) Kon Tum có diện tích tự nhiên 9.676,5 km 2, chiếm 3,1 diện tích tồn quốc, phía bắc giáp tỉnh Quảng Nam (chiều dài ranh giới 142 km); phía nam giáp tỉnh Gia Lai (203 km), phía đơng giáp Quảng Ngãi (74 km), phía tây giáp hai nước Lào Campuchia (có chung đường biên giới dài 280,7 km) Đ a h nh phần lớn tỉnh Kon Tum nằm phía tây dãy Trường Sơn, địa hình thấp dần từ bắc xuống nam từ đông sang tây Địa hình tỉnh Kon Tum đa dạng: đồi núi, cao nguyên vùng trũng xen k Trong đó: - Địa hình đồi, núi: chiếm khoảng 2/5 diện tích tồn tỉnh, bao gồm đồi núi liền dải có độ dốc 150 trở lên Các núi Kon Tum cấu tạo đá biến chất cổ nên có dạng khối khối Ngọc Linh (có đỉnh Ngọc Linh cao 2.598 m) - nơi bắt nguồn nhiều sông chảy Quảng Nam, Đà N ng sông Thu Bồn sông Vu Gia; chảy Quảng Ngãi sơng Trà Khúc Địa hình núi cao liền dải phân bố chủ yếu phía bắc - tây bắc chạy sang phía đơng tỉnh Kon Tum Ngồi ra, Kon Tum có số núi như: Bon San (1.939 m); Ngọc Kring (2.066 m) Mặt địa hình bị phân cắt hiểm trở, tạo thành thung lũng hẹp, khe, suối Địa hình đồi tập trung chủ yếu huyện Sa Thầy có dạng nghiêng phía tây thấp dần phía tây nam, xen vùng đồi dãy núi Chưmomray Đơn vị vấn: Dự án Việt Dự án Đầu xây dựng Nhà máy chế biến sữa sản phẩm từ sữa Măng Đen - Địa hình thung lũng: nằm dọc theo sơng Pơ Kơ phía nam tỉnh, có dạng lòng máng thấp dần phía nam, theo thung lũng có đồi lượn sóng Đăk Uy, Đăk Hà có nhiều chỗ bề mặt ph ng vùng thành phố Kon Tum Thung lũng Sa Thầy hình thành dãy núi kéo dài phía đơng chạy dọc biên giới Việt Nam - Campuchia - Địa hình cao nguyên: tỉnh Kon Tum có cao ngun Kon Plơng nằm dãy n Khê dãy Ngọc Linh có độ cao 1.100 - 1.300 m, cao nguyên nhỏ, chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam Kh hậu Kon Tum thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cao ngun Nhiệt độ trung bình năm dao động khoảng 22 - 230C, biên độ nhiệt độ dao động ngày - 90C Kon Tum có mùa rõ rệt: mùa mưa chủ yếu tháng đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng năm sau Hàng năm, lượng mưa trung bình khoảng 2.121 mm, lượng mưa năm cao 2.260 mm, năm thấp 1.234 mm, tháng có lượng mưa cao tháng Mùa khơ, gió chủ yếu theo hướng đơng bắc; mùa mưa, gió chủ yếu theo hướng Tây Nam Độ ẩm trung bình hàng năm dao động khoảng 78 - 87 Độ ẩm khơng khí tháng cao tháng - (khoảng 90 ), tháng thấp tháng (khoảng 66 ) Khoáng sản: Kon Tum nằm khối nâng Kon Tum, đa dạng cấu trúc địa chất khoáng sản Trên địa bàn có 21 phân vị địa tầng 19 phức hệ mắc ma nhà địa chất nghiên cứu xác lập, hàng loạt loại hình khống sản như: sắt, crơm, vàng, ngun liệu chịu lửa, đá quý, bán quý, kim loại phóng xạ, đất hiếm, nguyên liệu phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng, phát Nhiều vùng có triển vọng khoáng sản điều tra thành lập đồ địa chất tỷ lệ 1/50.000, với công trình nghiên cứu chuyên đề khác, s sở quan trọng công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương Qua khảo sát quan chuyên môn, nay, Kon Tum trọng đến số loại khoáng sản sau: 1) Nhóm khống sản phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng: nhóm đa dạng, bao gồm: sét (gạch ngói), cát xây dựng, cuội sỏi, đá hoa, đá vơi, đá granít, puzơlan, Đơn vị vấn: Dự án Việt 10 Dự án Đầu xây dựng Nhà máy chế biến sữa sản phẩm từ sữa Măng Đen STT III IV 10 11 12 13 Nội dung sữa bột Xe tải chở hàng Thiết bị văn phòng điều hành Chi ph quản lý dự án Chi ph tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí khảo sát địa hình Chi phí khảo sát địa chất Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế v thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, TB Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí vấn lập báo cáo đánh giá tác động Đơn vị vấn: Dự án Việt ĐVT Bộ Bộ Số lƣợng Đơn giá 157.637.813 25 2.200.000 500.000 Thành tiền (1.000 đồng) 55.000.000 500.000 10.806.844 8.933.203 221.024 300.000 100.000 3.132.419 68.154 660.045 7.110 6.914 13.459 896.623 86.002 3.341.453 100.000 56 Dự án Đầu xây dựng Nhà máy chế biến sữa sản phẩm từ sữa Măng Đen STT Nội dung ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền (1.000 đồng) môi trường V 10 11 Chi phí khác Chi phí bảo hiểm cơng trình Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn (Thơng 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định thiết kế (TT 210/2016/TT-BTC) Chi phí thẩm định dự tốn (TT 210/2016/TT-BTC) Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu xây dựng Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu thiết bị Chi phí kiểm tốn (Thơng 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định dự án đầu xây dựng (Thơng 209/2016/TT-BTC) Phí kiểm tra cơng tác nghiệm thu Lệ phí thẩm duyệt PCCC (TT 258/2016/TT-BTC) Chi phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (TT 195/2016/TT-BTC) 2.918.940 1.678.081 447.000 6.055 5.908 1.226 55.000 642.000 13.380 2.229 6.060 62.000 Tổng cộng Đơn vị vấn: Dự án Việt 843.537.853 57 Dự án Đầu xây dựng Nhà máy chế biến sữa sản phẩm từ sữa Măng Đen Bảng cấu nguồn vốn dự án STT Nội dung I Xây dựng Nhà máy sản xuất Khu nhà hành điều hành Nhà ăn nhà nghỉ công nhân Nhà bảo vệ Nhà vệ sinh, giặt là, phát áo quần bảo hộ công nhân Nhà để xe Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể II III IV Hệ thống xử lý nước thải Thiết b Dây chuyền sản xuất sữa chua lên men Dây chuyền sản xuất phô mát Dây chuyền sản xuất sữa tươi Dây chuyền sản suất bánh sữa Dây chuyền sản xuất bơ Dây chuyền sản xuất sữa bột Xe tải chở hàng Thiết bị văn phòng điều hành Chi ph quản lý dự án Chi ph tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí khảo sát địa hình Đơn vị vấn: Dự án Việt Thành tiền (1.000 đồng) 263.970.000 238.250.000 Tự có - tự huy động Vay t n dụng - 263.970.000 238.250.000 2.000.000 2.000.000 2.200.000 2.200.000 1200000 1.200.000 1400000 1.400.000 1920000 4.500.000 5.000.000 7.500.000 1.920.000 4.500.000 5.000.000 7.500.000 556.908.866 254.829.583 13.937.314 96.691.770 302.079.284 13.937.314 96.691.770 - 216.630.000 216.630.000 3.900.000 3.900.000 12.611.970 12.611.970 157.637.813 157.637.813 55.000.000 55.000.000 500.000 500.000 - 10.806.844 10.806.844 - 8.933.203 8.933.203 221.024 221.024 - 300.000 300.000 58 Dự án Đầu xây dựng Nhà máy chế biến sữa sản phẩm từ sữa Măng Đen STT Nội dung Chi phí khảo sát địa chất Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế v thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi cơng xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, TB Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Chi phí khác 10 11 12 13 V Chi phí bảo hiểm cơng trình Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn (Thơng 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định thiết kế (TT 210/2016/TT-BTC) Thành tiền (1.000 đồng) Tự có - tự huy động Vay t n dụng 100.000 100.000 - 3.132.419 3.132.419 - 68.154 68.154 - 660.045 660.045 - 7.110 7.110 - 6.914 6.914 - 13.459 13.459 - 896.623 896.623 - 86.002 86.002 - 3.341.453 3.341.453 - 100.000 100.000 - 2.918.940 2.918.940 - 1.678.081 1.678.081 - 447.000 447.000 - 6.055 6.055 - Chi phí thẩm định dự tốn (TT 210/2016/TT-BTC) 5.908 5.908 - Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu xây dựng 1.226 1.226 - Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu thiết bị 55.000 55.000 - Đơn vị vấn: Dự án Việt 59 Dự án Đầu xây dựng Nhà máy chế biến sữa sản phẩm từ sữa Măng Đen STT 10 11 Thành tiền (1.000 đồng) Nội dung Chi phí kiểm tốn (Thơng 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định dự án đầu xây dựng (Thơng 209/2016/TT-BTC) Phí kiểm tra cơng tác nghiệm thu Lệ phí thẩm duyệt PCCC (TT 258/2016/TT-BTC) Chi phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (TT 195/2016/TTBTC) Tổng cộng Tỷ lệ (%) Tự có - tự huy động Vay t n dụng 642.000 642.000 - 13.380 13.380 - 2.229 2.229 - 6.060 6.060 - 62.000 62.000 843.537.853 277.488.570 100,00 32,90 566.049.284 67,10 Bảng tiến độ thực dự án STT I Nội dung Xây dựng Thành tiền (1.000 đồng) Năm 2018 - 238.250.000 - 2.000.000 2.000.000 - 2.200.000 2.200.000 - 1200000 1200000 - 1400000 1.400.000 - 1920000 1.920.000 - 4.500.000 4.500.000 - 5.000.000 5.000.000 - 238.250.000 Đơn vị vấn: Dự án Việt Năm 2017 263.970.000 263.970.000 Nhà máy sản xuất Khu nhà hành điều hành Nhà ăn nhà nghỉ công nhân Nhà bảo vệ Nhà vệ sinh, giặt là, phát áo quần bảo hộ công nhân Nhà để xe Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống cấp nước tổng Tiến độ thực 60 Dự án Đầu xây dựng Nhà máy chế biến sữa sản phẩm từ sữa Măng Đen Nội dung STT Thành tiền (1.000 đồng) Tiến độ thực Năm 2017 Năm 2018 thể Hệ thống xử lý nước thải II Thiết b III IV 7.500.000 556.908.866 Dây chuyền sản xuất 13.937.314 sữa chua lên men Dây chuyền sản xuất 96.691.770 phô mát Dây chuyền sản xuất sữa tươi 216.630.000 Dây chuyền sản suất 3.900.000 bánh sữa 12.611.970 Dây chuyền sản xuất bơ Dây chuyền sản xuất sữa bột 157.637.813 Xe tải chở hàng 55.000.000 Thiết bị văn phòng điều 500.000 hành Chi ph quản lý dự án 10.806.844 Chi ph tƣ vấn đầu tƣ 8.933.203 xây dựng Chi phí lập báo cáo 221.024 nghiên cứu tiền khả thi Chi phí khảo sát địa 300.000 hình Chi phí khảo sát địa 100.000 chất Chi phí lập báo cáo 3.132.419 nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế v 68.154 thi cơng Chi phí thẩm tra báo 660.045 cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế 7.110 xây dựng Chi phí thẩm tra dự toán 6.914 Đơn vị vấn: Dự án Việt 7.500.000 - 556.908.866 13.937.314 96.691.770 216.630.000 3.900.000 12.611.970 157.637.813 55.000.000 500.000 3.475.157 7.331.688 5.491.750 3.441.453 221.024 - 300.000 - 100.000 - 3.132.419 - 68.154 - 660.045 - 7.110 - 6.914 61 Dự án Đầu xây dựng Nhà máy chế biến sữa sản phẩm từ sữa Măng Đen STT 10 11 12 13 V Nội dung Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi cơng xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, TB Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Chi phí khác Chi phí bảo hiểm cơng trình Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn (Thơng 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định thiết kế (TT 210/2016/TTBTC) Chi phí thẩm định dự tốn (TT 210/2016/TTBTC) Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu xây dựng Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu thiết bị Chi phí kiểm tốn (Thơng 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định dự án đầu xây dựng (Thông Đơn vị vấn: Dự án Việt Thành tiền (1.000 đồng) Tiến độ thực Năm 2017 Năm 2018 13.459 13.459 - 896.623 896.623 - 86.002 86.002 - 3.341.453 3.341.453 100.000 100.000 2.918.940 1.178.858 1.678.081 1.740.081 1.678.081 447.000 447.000 - 6.055 6.055 - 5.908 5.908 - 1.226 1.226 - 55.000 55.000 - 642.000 642.000 - 13.380 13.380 62 Dự án Đầu xây dựng Nhà máy chế biến sữa sản phẩm từ sữa Măng Đen STT Nội dung Thành tiền (1.000 đồng) Tiến độ thực Năm 2017 Năm 2018 209/2016/TT-BTC) 10 11 Phí kiểm tra cơng tác nghiệm thu Lệ phí thẩm duyệt PCCC (TT 258/2016/TT-BTC) Chi phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (TT 195/2016/TT-BTC) Tổng cộng Tỷ lệ (%) Đơn vị vấn: Dự án Việt 2.229 2.229 - 6.060 6.060 - 62.000 843.537.853 100,00 62.000 274.115.765 32,50% 569.422.088 67,50% 63 Dự án Đầu xây dựng Nhà máy chế biến sữa sản phẩm từ sữa Măng Đen III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án Nguồn vốn dự kiến đầu dự án Tổng mức đầu dự án : 843.537.853.000 đồng Trong đó:  Vốn huy động (tự có) : 277.753.188.000 đồng  Vốn vay : 566.049.284.000 đồng Cấu trúc vốn (1.000 đồng) STT 850.948.719 Vốn tự có (huy động) 277.753.188 Vốn vay Ngân hàng 566.049.284 Tỷ trọng vốn vay 67,10 % Tỷ trọng vốn chủ s hữu 32,90 % Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu từ nguồn thu đây: Thu từ sữa tươi Thu từ phô mát Thu từ bơ Thu từ sữa chua lên men Thu từ bánh sữa Thu từ sữa bột Các chi ph đầu vào dự án Lương nhân cơng- quản lý Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao Chi phí lãi vay % Khoản mục Doanh thu 10% Doanh thu Bảng tính "" Bảng tính Chi phí sản xuất sữa tươi 70% Doanh thu Chi phí sản xuất phô mát 70% Doanh thu 10 Chi phí sản xuất bơ Chi phí sản xuất sữa chua Chi phí sản xuất bánh sữa Chi phí sản xuất sữa bột 75% 75% 75% 85% 11 Chi phí khác 5% Doanh thu Doanh thu Doanh thu Doanh thu Doanh thu Đơn vị vấn: Dự án Việt 64 Dự án Đầu xây dựng Nhà máy chế biến sữa sản phẩm từ sữa Măng Đen Phương án vay - Số tiền : 566.049.284.000 đồng - Thời hạn : 10 năm (120 tháng) - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất /năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, h nh thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 10 năm Lãi suất vay cố định 10% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) Chi phí sử dụng vốn bình qn W CC Hình thức trả nợ: 8% /năm 9,34% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 67,10 %; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 32,90 %; lãi suất vay dài hạn 10 /năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính /năm Các thơng số tài dự án 3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả 90,6 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả trả nợ tương đối cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 337 trả nợ 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án s sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn LN sau thuế + khấu hao /Vốn đầu Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 5,62 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ s Đơn vị vấn: Dự án Việt 65 Dự án Đầu xây dựng Nhà máy chế biến sữa sản phẩm từ sữa Măng Đen đảm bảo 5,62 đồng thu nhập Dự ánđủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác ố tháng ố vốn đầu phải thu hồi/thu nh p bình qn năm có Như thời gian hồn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động 3.3 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hoàn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 2,86 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu s đảm bảo 2,86 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự ánđủ khả tạo vốn để hoàn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 9,34%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn vốn có Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động 3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 9,34 /năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 1.336.163.831.000 đồng Như vòng 12 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ Đơn vị vấn: Dự án Việt 66 Dự án Đầu xây dựng Nhà máy chế biến sữa sản phẩm từ sữa Măng Đen giá trị đầu qui giá là: 1.336.163.831.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 22,547% > 9,34 số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị vấn: Dự án Việt 67 Dự án Đầu xây dựng Nhà máy chế biến sữa sản phẩm từ sữa Măng Đen KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời góp phần giải vấn đề môi trường việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 104 tỷ đồng , thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho khoảng150- 200 lao động địa phương Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” Dự án đề xuất nhằm đáp ứng nhu cầu lớn từ thực tế phát triển nông nghiệp địa phương ngắn hạn dài hạn để tiến đến sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững II Đề xuất kiến ngh - Kính đề nghị quan, tổ chức, đơn vị chấp thuận dự án để Chủ đầu tổ chức đầu xây dựng dự án vào hoạt động sớm - Kính đề nghị UBND tỉnh Kon Tum, Sở Kế hoạch Đầu xem xét, ưu đãi, hỗ trợ - Kính đề nghị quan quan tâm giúp đỡ để Dự án sớm triển khai vào hoạt động./ CHỦ ĐẦU CÔNG TY CP DƢỢC LIỆU & THỰC PHẨM MANG ĐEN Đơn vị vấn: Dự án Việt 68 Dự án Đầu xây dựng Nhà máy chế biến sữa sản phẩm từ sữa Măng Đen PHỤ LỤC CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Bảng khấu hao tài sản cố định dự án Bảng doanh thu dòng tiền dự án 3.Kế hoạch trả nợ dự án Mức trả nợ hàng năm theo dự án Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 6.Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị vấn: Dự án Việt 69 Dự án Đầu xây dựng Nhà máy chế biến sữa sản phẩm từ sữa Măng Đen Đơn vị vấn: Dự án Việt 70 ... tư xây dựng Nhà máy chế biến sữa dê sản phẩm từ sữa dê Măng Đen III Đ a điểm h nh thức đầu tƣ xây dựng dự án III.1 Địa m xây dựng Dự án đầu tư Nhà máy chế biến sữa sản phẩm từ sữa dê Tỉnh Kon. .. án khác Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 23 Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến sữa dê sản phẩm từ sữa dê Măng Đen Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 24 Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến sữa dê sản phẩm. . .Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến sữa dê sản phẩm từ sữa dê Măng Đen CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -    DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SỮA DÊ VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự án xây dựng nhà máy chế biến sữa dê và các sản phẩm từ sữa dê măng đen tỉnh kon tum , Dự án xây dựng nhà máy chế biến sữa dê và các sản phẩm từ sữa dê măng đen tỉnh kon tum

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay