CÁC QUY CHUẨN kỹ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM về môi TRƯỜNG

4 13 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 16:32

CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM VỀ MÔI TRƯỜNG ST T Tên Quy chuẩn QCVN 01:2008/BTNMT QCVN 02:2008/BTNMT QCVN 03:2008/BTNMT Số hiệu Ngày BH Nội dung QĐ 04/2008/QĐBTNMT 18/7/2008 QC KTQG nước thải cao su -nt- -nt- QC KTQG khí thải lò đốt chất thải y tế -nt- QC KTQG giới hạn cho phép kim loại nặng đất -nt- QC KTQG dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật đất QCVN 04:2008/BTNMT TT 16/2009/TTBTNMT 07/10/2009 QC KTQG chất lượng khơng khí xung quanh -nt- -nt- QC KTQG số chất độc hại không khí xung quanh QCVN 16:2008/BTNMT QĐ 17/2008/QĐBTNMT 31/12/2008 QC KTQG mã luật khí tượng bề mặt QCVN 17:2008/BTNMT -nt- -nt- QC KTQG mã luật khí tượng nông nghiệp QCVN 18:2008/BTNMT QĐ 18/2008/QĐBTNMT 31/12/2008 QC KTQG dự báo lũ TT 25/09/TTBTNMT 16/11/2009 QC KTQG ngưỡng chất thải nguy hại 10 11 12 QCVN 05:2008/BTNMT QCVN 06:2008/BTNMT QCVN 07:2009/BTNMT QCVN 19:2009/BTNMT QCVN 20: 2009/BTNMT -nt- -nt- -nt- -nt- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp bụi chất vô Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vềkhí thải cơng nghiệp số chất hữu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp sản xuất phân bón hóa học Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp nhiệt điện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải công nghiệp sản xuất xi măng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải bãi chôn lấp chất thải rắn 13 QCVN 21: 2009/BTNMT -nt- -nt- 14 QCVN 22: 2009/BTNMT -nt- -nt- 15 QCVN 23: 2009/BTNMT -nt- -nt- 16 QCVN 24: 2009/BTNMT -nt- -nt- 17 QCVN 25: 2009/BTNMT -nt- -nt- QĐ số 16/2008/QĐBTNMT 31/12/2008 QC KTQG chất lượng nước mặt -nt- -nt- QC KTQG chất lượng nước ngầm -nt- -nt- QC KTQG chất lượng nước biển ven bờ -nt- -nt- QC KTQG nước thải công nghiệp chế biển thủy sản -nt- -nt- QC KTQG nước thải công nghiệp giấy bột giấy -nt- -nt- QC KTQG nước thải công nghiệp dệt may -nt- -nt- QC KTQG nước thải sinh hoạt -nt- -nt- 18 19 20 21 22 23 24 25 QCVN 08:2008/BTNMT QCVN 09:2008/BTNMT QCVN 10:2008/BTNMT QCVN 11:2008/BTNMT QCVN 12:2008/BTNMT QCVN 13:2008/BTNMT QCVN 14:2008/BTNMT QC KTQG dư lượng hóa chất bảo vệ QCVN 15:2008/BTNMT 26 27 28 29 QCVN 26:2010/BTNMT QCVN 27:2010/BTNMT QCVN 28:2010/BTNMT QCVN 29 : 2010/BTNMT thực vật đất ( Thay TCVN 5941:1995) TT 39/2010/TTBTNMT 16/12/2010 QC KTQG tiếng ồn -nt- -nt- QC KTQG độ rung -nt- -nt- QC KTQG nước thải y tế -nt- QC KTQG nước thải kho cửa hàng xăng dầu 28/12/2010 QC KTQG khí thải lò đốt -ntTT 41/2010/TTBTNMT TT 43/2010/TTBTNMT 30 QCVN 30 : 2010/BTNMT 31 QCVN 31 : 2010/BTNMT 32 QCVN 32 : 2010/BTNMT -nt- -nt- 33 QCVN 33 : 2010/BTNMT -nt- -nt- 34 QCVN 34 : 2010/BTNMT TT 42/2010/TTBTNMT 29/12/2010 35 QCVN 35 : 2010/BTNMT -nt- -nt- 36 QCVN 36 : 2010/BTNMT -nt- -nt- 37 QCVN 37 : 2011/BTNMT 38 QCVN 38 : 2011/BTNMT TT 23/2011/TTBTNMT TT 43/2011/TT- 29/12/2010 6/7/2011 12/12/2011 QC KTQG môi trường phế liệu sắt, thép nhập QC KTQG môi trường phế liệu nhựa nhập QC KTQG môi trường phế liệu giấy nhập QC KTQG khí thải CN lọc hố dầu bụi chất vô QC KTQG nước khai thác thải từ cơng trình dầu khí biển QC KTQG dung dịch khoan mùn khoan thải từ cơng trình dầu khí biển QC KTQG chuẩn hố địa danh phục vụ cơng tác thành lập đồ QC KTQG chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống BTNMT 39 QCVN 39 : 2011/BTNMT 40 QCVN 40 : 2011/BTNMT 41 QCVN 41 : 2011/BTNMT -ntTT 47/2011/TTBTNMT TT 44/2011/TTBTNMT -nt28/12/2011 26/12/2011 thuỷ sinh QC KTQG chất lượng nước dùng cho tưới tiêu QC KTQG nước thải công nghiệp (Thay QCVN:24) QC KTQG đồng xử lý chất thải nguy hại lò nung xi măng • TCVN 5945:2005 Nước thải cơng nghiệp - Tiêu chuẩn thải • TCVN 6772:2000 Chất lượng nước - Nước thải sinh hoạt giới hạn ô nhiễm cho phép • TCVN 6980:2001 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào lưu vực nước sông dùng cho cấp nước sinh hoạt • TCVN 6981:2001 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào lưu vực nước hồ dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt • TCVN 6982:2001 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào lưu vực nước sơng dùng cho mục đích thể thao giải trí nước • TCVN 6983:2001 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào lưu vực nước hồ dùng cho mục đích thể thao giải trí nước • TCVN 6987:2001 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vùng nước biển ven bờ dùng cho mục đích thể thao giải trí nước ... với số chất hữu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp sản xuất phân bón hóa học Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp nhiệt điện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng... chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp sản xuất xi măng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải bãi chôn lấp chất thải rắn 13 QCVN 21: 2009/BTNMT... TT 43/2011/TT- 29/12/2010 6/7/2011 12/12/2011 QC KTQG môi trường phế liệu sắt, thép nhập QC KTQG môi trường phế liệu nhựa nhập QC KTQG môi trường phế liệu giấy nhập QC KTQG khí thải CN lọc hố
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC QUY CHUẨN kỹ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM về môi TRƯỜNG, CÁC QUY CHUẨN kỹ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM về môi TRƯỜNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay