Cau hoi trac nghiem_KIỂM TOÁN CĂN BẢN

13 15 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 16:03

kiểm toán căn bản, ngân hàng câu hỏi kiểm toán căn bản, ngân hàng câu hỏi kiểm toán căn bản, ngân hàng câu hỏi kiểm toán căn bản, ngân hàng câu hỏi kiểm toán căn bản, ngân hàng câu hỏi kiểm toán căn bản, ngân hàng câu hỏi kiểm toán căn bản, ngân hàng câu hỏi kiểm toán căn bản, ngân hàng câu hỏi kiểm toán căn bản, ngân hàng câu hỏi kiểm toán căn bản, ngân hàng câu hỏi kiểm toán căn bản, ngân hàng câu hỏi TRẮ C NGHIỆ M CHƯ Ơ NG 1 Phân loạ i hoạ t độ ng kiể m toán thành kiể m tốn báo cáo tài chính, kiể m tốn tuân thủ , kiể m toán hoạ t độ ng tiêu chí phân loạ i theo chủ thể thự c hiệ n kiể m toán Theo quy đị nh củ a pháp luậ t Việ t Nam, kiể m toán viên nộ i kiể m toán viên Nhà nư c bắ t buộ c phả i có ng hành nghề kiể m toán Doanh nghiệ p kiể m toán cung cấ p dị ch vụ xác nhậ n BCTC cho DN đư ợ c yêu cầ u Doanh nghiệ p kiể m toán đư ợ c tổ c thành lậ p dư i mộ t hình thứ c cơng ty hợ p danh Theo NĐ 105, tạ i thờ i điể m thành lậ p doanh nghiệ p kiể m toán, mọ i thành viên củ a doanh nghiệ p phả i có ng hành nghề kiể m toán Chứ c củ a kiể m toán tuân thủ hư ng vào việ c đánh giá hiệ u hiệ u lự c củ a n vị đư ợ c kiể m toán Kiể m toán viên A nắ m giữ 0.5% cổ phiế u củ a cơng ty H, khơng đư ợ c phép tham gia kiể m tốn cơng ty H khơng đả m bả o tính độ c lậ p Mộ t lý khiế n cho phí bả o hiể m trách nhiệ m nghề nghiệ p củ a kiể m toán viên cao có rấ t nhiề u ngư i bị thiệ t hạ i nế u ý kiế n củ a kiể m tốn viên khơng xác Kiể m tốn vớ i mụ c đích đánh giá tính hiệ u lự c hiệ u củ a dây chuyề n sả n xuấ t mớ i lắ p đặ t kiể m toán hoạ t độ ng 10 Ngư i sử dụ ng báo cáo củ a kiể m toán viên nộ i nhiề u nhấ t kiể m tốn viên độ c lậ p 11 Mụ c đích củ a kiể m tốn tn thủ để kiể m tra đánh giá tuân thủ đố i vớ i thủ tụ c kiể m soát nộ i n vị 12 Các kiể m tốn viên thư ng có ả nh hư ng lớ n đế n rủ i ro thông tin hơ n rủ i ro kinh doanh 13 Lợ i ích kinh tế củ a nhữ ng ngư i cung cấ p thơng tin tài nhữ ng ngư i sử dụ ng thơng tin giố ng nhau, lợ i ích chung tạ o nhu cầ u dị ch vụ kiể m toán độ c lậ p 14 Kiể m tốn có nghĩa kiể m tra phát hiệ n nhữ ng sai sót cơng tác kế tốn củ a n vị đư ợ c kiể m tốn 15 Các sách thủ tụ c nhằ m kiể m soát chấ t lư ợ ng (quality control) cầ n thiế t cho cơng ty kiể m tốn lớ n, không cầ n thiế t đố i vớ i cơng ty kiể m tốn nhỏ 16 Các cơng ty kiể m tốn ngư i đư a xác nhậ n tính trung thự c hợ p lý củ a BCTC củ a n vị đư ợ c kiể m toán khơng cầ n thự c hiệ n kiể m tốn đố i vớ i cơng ty kiể m tốn 17 Tính độ c lậ p củ a ngư i kiể m toán viên nộ i đư ợ c đả m bả o mộ t cách tư ng đố i 18 Giữ a kiể m toán hoạ t độ ng, kiể m toán tuân thủ kiể m tốn báo cáo tài có mố i quan hệ chặ t chẽ vớ i 19 Kiể m toán độ c lậ p tồ n tạ i nề n kinh tế thị trư ng 20 Việ c rà soát lạ i quy chế kiể m soát nộ i để đánh giá hiệ u củ a hệ thố ng kiể m toán tuân thủ Kiể m toán nộ i thự c hiệ n 21 Theo quy đị nh hiệ n hành, cơng ty kiể m tốn đư ợ c tổ c dư i hai hình thứ c: doanh nghiệ p tư nhân công ty hợ p danh 22 Việ c kiể m tra trình thự c hiệ n quy đị nh chế độ bả o hộ lao độ ng đố i vớ i ngư i lao độ ng doanh nghiệ p kiể m toán hoạ t độ ng kiể m toán Nhà nư c tiế n hành CHƯ Ơ NG Hệ thố ng kiể m soát nộ i đư ợ c coi mạ nh đư ợ c thiế t kế đầ y đủ Chính sách nhân nhân tố quan trọ ng nhấ t môi trư ng kiể m sốt Mụ c đích củ a quy đị nh kiể m nhậ n hàng hoá trư c nhậ p kho để kiể m soát giá mua Các nhân tố bên ngồi khơng ả nh hư ng đế n việ c thiế t kế hệ thố ng kiể m soát nộ i củ a doanh nghiệ p Trong cuộ c kiể m toán BCTC, việ c nghiên u, đánh giá hệ thố ng kiể m soát nộ i vớ i mụ c đích giúp doanh nghiệ p hoàn thiệ n hệ thố ng KSNB Mộ t nhân viên đư ợ c giao thự c hiệ n đồ ng thờ i việ c mua hàng kế toán toán mà không tạ o bấ t sai phạ m Mộ t nhân viên đư ợ c giao nhiệ m vụ thự c hiệ n việ c giữ quỹ kiêm nhiệ m việ c mua hàng cho DN Khi thiế t lậ p hoạ t độ ng kiể m soát hoặ c thủ tụ c kiể m sốt doanh nghiệ p ln phả i cân nhắ c mố i quan hệ giữ a chi phí hiệ u Để có mộ t hệ thố ng kiể m sốt tố t nhân viên củ a phòng thu mua nên vừ a ngư i đặ t hàng, vừ a ngư i kiể m tra nhậ n hàng hàng đư ợ c giao 10 Khi tiế n hành mộ t cuộ c kiể m tốn KTV khơng nhấ t thiế t phả i hiể u hệ thố ng KSNB củ a khách hàng 11 Ngư i đứ ng đầ u doanh nghiệ p vơ hiệ u hố hệ thố ng KSNB 12 Các thủ tụ c kiể m soát phát huy hiệ u khác nế u đư ợ c đặ t môi trư ng kiể m soát khác 13 Khi tiế n hành kiể m toán bấ t kỳ mộ t n vị nào, kiể m toán viên độ c lậ p khơng cầ n xem xét hệ thố ng kiể m soát nộ i 14 Việ c lậ p dự toán mộ t thủ tụ c kiể m soát nộ i quan trọ ng đố i vớ i khoả n mụ c doanh thu chi phí 15 Bộ phậ n kiể m toán nộ i mộ t phầ n quan trọ ng mơi trư ng kiể m sốt củ a công ty 16 Để đạ t hiệ u công việ c, nhân viên chị u trách nhiệ m giám sát, đả m bả o an toàn củ a tài sả n nên ngư i thự c hiệ n việ c ghi chép theo dõi tài sả n sổ sách kế tốn 17 Do bả n chấ t củ a dự tốn tài khơng chắ c chắ n nên kiể m tốn viên khơng tham gia vào việ c đánh giá tính xác củ a số liệ u 18 Nguyên tắ c bấ t kiêm nhiệ m bấ t khả vi phạ m trình thiế t kế hệ thố ng kiể m soát nộ i 19 Các thủ tụ c kiể m soát phát huy hiệ u khác nế u đư ợ c đặ t mơi trư ng kiể m sốt khác nhau, nguyên nhân dẫ n đế n tỷ lệ Nợ hạ n khác giữ a ngân hàng 20 Nghiên u tìm hiể u hệ thố ng kiể m sốt nộ i ln quan trọ ng hàng đầ u giúp kiể m toán viên lậ p kế hoạ ch kiể m toán 21 Mụ c đích củ a việ c đánh giá hệ thố ng kiể m soát nộ i kiể m toán độ c lậ p BCTC giúp cho n vị hoàn thiệ n HTKSNB bở i phát hiệ n điể m yế u HTKSNB, kiể m tốn viên kiế n nghị n vị hoàn thiệ n hệ thố ng 22 Các thủ tụ c kiể m soát đư ợ c ban giám đố c xây dự ng hợ p lý nhân viên thự c hiệ n tố t đả m bả o cho hệ thố ng KSNB hoạ t độ ng tố t 23 Để giả m thiể u rủ i ro hoạ t độ ng xây dự ng hệ thố ng kiể m sốt nộ i ln phả i áp dụ ng nguyên tắ c “4mắ t” 24 Môi trư ng kiể m sốt bao gồ m tồn nhữ ng nhân tố ả nh hư ng đế n trình thiế t kế hệ thố ng kiể m sốt nộ i n vị 25 Việ c ghi chép nghiệ p vụ khơng có thậ t vi phạ m yêu cầ u tính đầ y đủ củ a hệ thố ng kế tốn 26 Kiể m sốt phòng ngừ a nhữ ng thủ tụ c kiể m soát nhằ m ngăn chặ n gian lậ n sai sót xả y Do nế u n vị xây dự ng hệ thố ng kiể m sốt phòng ngừ a hồn o khơng cầ n thủ tụ c kiể m soát phát hiệ n 27 Mơi trư ng kiể m sốt mạ nh rủ i ro kiể m sốt chắ c chắ n thấ p 28 Việ c kiể m tốn nộ i tham gia vào qui trình nghiệ p vụ nâng cao trách nhiệ m củ a kiể m tốn viên nộ i , vậ y cầ n áp dụ ng tạ i n vị để nâng cao hiệ u hoạ t độ ng củ a kiể m toán nộ i CHƯ Ơ NG Chi phí lư ng củ a phậ n n lý doanh nghiệ p bị khai khố ng 80triệ u làm ả nh hư ng đế n tiêu BCKQ hoạ t độ ng kinh doanh mà không làm ả nh hư ng đế n tiêu BCĐKT Mứ c trọ ng yế u đư a cao rủ i ro kiể m toán cao Để kiể m tra tính hiệ n hữ u đố i vớ i hàng tồ n kho KTV cầ n áp dụ ng kỹ thuậ t tính tốn Kiể m tốn viên phả i chị u trách nhiệ m nhữ ng gian lậ n sai sót xả y n vị đư ợ c kiể m toán Rủ i ro tiề m tàng hoạ t độ ng củ a doanh nghiệ p xây dự ng bả n đư ợ c đánh giá cao Nhữ ng giả i trình củ a ban lãnh đạ o doanh nghiệ p việ c trình bày khoả n mụ c Báo cáo tài bắ t buộ c phả i đư ợ c thể hiệ n bằ ng văn bả n Hoạ t độ ng tính tốn lư ng cho cán nhân viên củ a doanh nghiệ p tiề m ẩ n rủ i ro tiề m tàng Dấ u hiệ u nhấ t để xem xét mộ t doanh nghiệ p hoạ t độ ng khơng liên tụ c doanh nghiệ p bị thua lỗ nhiề u kỳ kinh doanh Rủ i ro kiể m soát xả y kiể m toán viên áp dụ ng sai thủ tụ c kiể m toán 10 Rủ i ro tiề m tàng không phụ thuộ c vào bả n chấ t hoạ t độ ng kinh doanh củ a khách hàng 11 Rủ i ro kiể m soát xả y doanh nghiệ p khơng có hệ thố ng KSNB tố t 12 Kiể m tốn viên có trách nhiệ m tìm tấ t sai phạ m hoạ t độ ng củ a doanh nghiệ p 13 Ư c lư ợ ng sơ tính trọ ng yế u phụ thuộ c hồn toàn vào quan điể m củ a KTV 14 Mộ t khoả n chi phí bán hàng 210 triệ u bị khai khố ng không ả nh hư ng đế n bấ t tiêu BCTC củ a doanh nghiệ p 15 Số lư ợ ng bằ ng ng kiể m toán yế u tố ả nh hư ng tớ i rủ i ro kiể m tốn 16 Khoả n dự phòng nợ phả i thu khó đòi đư ợ c lậ p cao hơ n (thấ p hơ n) so vớ i thự c tế làm ả nh hư ng tớ i khả toán củ a DN không làm ả nh hư ng đế n tiêu BCTC 17 Số lư ợ ng nhân viên củ a doanh nghiệ p đư ợ c kê khai cao hơ n thự c tế không làm ả nh hư ng đế n chi phí lư ng tiêu BCTC củ a DN 18 Mộ t khoả n chi phí n lý doanh nghiệ p 68triệ u bị khai khố ng ả nh hư ng đế n sở dẫ n liệ u tính đầ y đủ 19 Rủ i ro tiề m tàng rủ i ro kiể m sốt khơng phụ thuộ c vào hoạ t độ ng kiể m toán 20 Các gian lậ n thư ng khó phát hiệ n hơ n sai sót Nế u BCTC đư ợ c kiể m toán vẫ n có nhữ ng sai phạ m trọ ng yế u gian lậ n chắ c chắ n kiể m toán viên nhãng trách nhiệ m củ a 21 Các cuộ c kiể m toán đư ợ c thiế t kế thự c hiệ n không phả i để phát hiệ n gian lậ n nên kiể m tốn viên khơng phả i chị u trách nhiệ m nhữ ng thiệ t hạ i mà khách hàng phả i chị u nhữ ng gian lậ n không đư ợ c phát hiệ n 22 Để đả m bả o chấ t lư ợ ng củ a cuộ c kiể m toán, Kiể m toán viên cầ n thu thậ p nhiề u bằ ng ng kiể m toán để làm sở kiể m tra đư a ý kiế n thông tin đư ợ c kiể m toán 23 Kiể m toán viên cầ n can thiệ p vào công việ c củ a n vị đư ợ c kiể m toán nế u q trình kiể m tốn phát hiệ n có gian lậ n, sai sót trọ ng yế u 24 Khi mộ t doanh nghiệ p nhỏ đư ợ c kiể m tốn bở i cơng ty kiể m tốn độ c lậ p cơng chúng có đư ợ c mộ t đả m bả o vơ điề u kiệ n tính xác BCTC củ a doanh nghiệ p 25 Các kiể m tốn viên có trách nhiệ m thiế t kế cuộ c kiể m tốn cho đạ t đư ợ c đả m bả o mứ c hợ p lý rằ ng BCTC đư ợ c kiể m tốn khơng a đự ng nhữ ng sai phạ m trọ ng yế u gian lậ n sai sót 26 Hệ thố ng kiể m soát nộ i thư ng bị vô hiệ u việ c phát hiệ n nhữ ng gian lậ n củ a nhà n lý cấ p cao 27 Khi kiể m toán mộ t doanh nghiệ p tư nhân, nế u tổ ng sai phạ m Báo cáo tài đế n tỷ đồ ng đư ợ c coi sai phạ m trọ ng yế u 28 Thự c hiệ n kiể m toán tạ i mộ t doanh nghiệ p, Kiể m tốn viên có trách nhiệ m thiế t lậ p trì hoạ t độ ng củ a thủ tụ c kiể m soát cầ n thiế t để đả m bả o sở dẫ n liệ u củ a khoả n mụ c Báo cáo tài tạ i doanh nghiệ p 29 Vì rủ i ro kiể m toán quan hệ tỉ lệ nghị ch vớ i mứ c trọ ng yế u (giá trị tố i đa củ a sai phạ m bỏ qua), nên để hạ thấ p rủ i ro kiể m tốn kiể m tốn viên phả i đặ t mứ c trọ ng yế u cao 30 Bả n chấ t củ a kiể m toán tìm kiế m gian lậ n sai sót thơng tin đư ợ c kiể m tốn 31 Khi kiể m toán viên đặ t mứ c trọ ng yế u cao hơ n nhiề u sai phạ m hơ n đư ợ c bỏ qua 32 Để đư a ý kiế n nhậ n xét củ a Báo cáo kiể m toán, kiể m toán viên cầ n thu thậ p đầ y đủ bằ ng ng mang tính kế t luậ n 33 Sai phạ m xả y hành vi gian lậ n cầ n đư ợ c coi sai phạ m trọ ng yế u 34 Khi phát hiệ n sai phạ m thông tin đư ợ c kiể m tốn, kiể m tốn viên phả i có trách nhiệ m báo cáo vớ i Ban giám đố c n vị đư ợ c kiể m toán 35 Khi ban lãnh đạ o doanh nghiệ p báo cáo khoả n mụ c hàng tồ n kho 3tỷ đồ ng, có nghĩa ban n lý khẳ ng đị nh mộ t cách rõ ràng : Hàng tồ n kho thự c tế tồ n tạ i, phả n ánh đầ y đủ 36 Trong q trình vậ n dụ ng tính trọ ng yế u, nế u tổ ng sai sót kế t hợ p nhỏ hơ n c lư ợ ng ban đầ u mứ c trọ ng yế u (PM), kiể m toán viên đư a quyế t đị nh chấ p nhậ n toàn đố i vớ i khoả n mụ c 37 Rủ i ro phát hiệ n hoàn toàn phụ thuộ c vào cơng việ c kiể m tốn vậ y, kiể m tốn viên khơng cầ n quan tâm đế n rủ i ro tiề m tàng rủ i ro kiể m soát 38 Nguồ n gố c củ a bằ ng ng kiêm tốn có ả nh hư ng đế n tính thích hợ p củ a 39 Việ c kiể m tốn viên nhậ n đư ợ c trả lờ i thư xác nhậ n cho khoả n phả i thu mộ t bằ ng ng khả thu hồ i khoả n phả i thu 40 Thủ tụ c kiể m soát nộ i củ a qui trình bán hàng tố t chắ c chắ n làm giả m rủ i ro kiể m toán củ a nghiệ p vụ bán hàng 41 Thư xác nhậ n gử i cho khách hàng phả i thu ln mộ t bằ ng ng thích hợ p kiể m toán khoả n mụ c phả i thu 42 Khi kiể m toán ngân hàng, kiể m toán viên phả i thu thậ p nhiề u bằ ng ng kiể m toán hơ n kiể m toán doanh nghiệ p sả n xuấ t 43 Bằ ng ng giá trị (đánh giá) củ a khoả n phả i thu thu thậ p bằ ng cách gử i thư xác nhậ n cho khách hàng phả i thu 44 Việ c kiể m kê hàng tồ n kho giúp kiể m toán viên thu đư ợ c bằ ng ng tính xác củ a hàng tồ n kho báo cáo tài 45 Cơ sở dẫ n liệ u củ a khoả n mụ c báo cáo tài hồn toàn giố ng 46 Thư xác nhậ n gử i cho nhà cung cấ p củ a mộ t doanh nghiệ p giúp kiể m toán viên thu đư ợ c bằ ng ng tính có thậ t (hiệ n hữ u) củ a khoả n phả i trả báo cáo tài củ a doanh nghiệ p CHƯ Ơ NG Việ c kiể m toán viên áp dụ ng sai thủ tụ c kiể m toán đố i vớ i phầ n tử củ a mẫ u dẫ n tớ i rủ i ro lấ y mẫ u Rủ i ro kiể m tốn đư ợ c loạ i bỏ hoàn toàn bằ ng việ c kiể m tra 100% nghiệ p vụ Việ c kiể m tra chi tiế t nghiệ p vụ số dư khoả n mụ c đư a bằ ng ng kiể m tốn trự c tiế p tính trung thự c hợ p lý củ a số liệ u kế tốn Rủ i ro ngồi lấ y mẫ u phát sinh kiể m toán viên thự c hiệ n thủ tụ c kiể m toán số phầ n tử hơ n 100% tổ ng số phầ n tử củ a tổ ng thể Phư ng pháp kiể m toán hệ thố ng giúp thu thậ p bằ ng ng kiể m toán trự c tiế p trung thự c hợ p lý củ a số liệ u kế toán Phư ng pháp kiể m toán bả n đư ợ c sử dụ ng để thu thậ p bằ ng ng tính thích hợ p hiệ u củ a hệ thố ng kiể m sốt nộ i Qui mơ củ a mẫ u chọ n phụ thuộ c vào đánh giá củ a KTV hệ thố ng kiể m soát nộ i củ a n vị đư ợ c kiể m toán Thủ tụ c phân tích mộ t kỹ thuậ t thu thậ p bằ ng ng có hiệ u thư ng đư ợ c sử dụ ng phư ng pháp kiể m toán hệ thố ng Phân tổ mộ t kỹ thuậ t nhằ m giả m rủ i ro kiể m toán 10 10 Phư ng pháp kiể m toán hệ thố ng phư ng pháp kiể m tốn giúp kiể m tốn viên có đánh giá tồn diệ n hệ thố ng kiể m soát nộ i củ a n vị , vậ y thư ng đư ợ c sử dụ ng phổ biế n kiể m toán khoả n mụ c tài sả n cố đị nh 11 Phư ng pháp kiể m toán bả n cung cấ p bằ ng ng kiể m toán trự c tiế p khoả n mụ c báo cáo tài chính, vậ y nên đư ợ c sử dụ ng chủ yế u kiể m toán khoả n mụ c tiề n gử i khách hàng báo cáo tài củ a ngân hàng 12 Tỷ lệ sai phạ m củ a mẫ u cao hơ n tỷ lệ sai phạ m thự c tế củ a tổ ng thể thư ng dẫ n tớ i tăng chi phí kiể m tốn 13 Tỷ lệ sai phạ m củ a mẫ u thấ p hơ n tỷ lệ sai phạ m thự c tế củ a tổ ng thể làm tăng rủ i ro kiể m toán 14 Mụ c tiêu củ a phư ng pháp kiể m toán hệ thố ng đánh giá hiệ u lự c, hiệ u củ a hệ thố ng kiể m soát nộ i 15 Khi rủ i ro tiề m tàng rủ i ro kiể m soát đư ợ c đánh giá cao kiể m tốn viên tăng cư ng thử nghiệ m bả n 16 Mở rộ ng quy mô mẫ u chọ n làm tăng chi phí kiể m tốn 17 Chi phí kiể m tốn ả nh hư ng tớ i số lư ợ ng bằ ng ng kiể m toán thu thậ p 18 Áp dụ ng sai thủ tụ c kiể m toán gây rủ i ro phát hiệ n 19 Khi kiể m toán viên tăng cư ng áp dụ ng thử nghiệ m kiể m soát đồ ng nghĩa vớ i việ c kiể m toán viên tin tư ng vào hệ thố ng kiể m soát nộ i củ a doanh nghiệ p mạ nh 11 20 Khi rủ i ro kiể m soát rấ t thấ p, Kiể m tốn viên bỏ qua việ c kiể m tra chi tiế t nghiệ p vụ số dư tài khoả n củ a khoả n mụ c tư ng ứ ng báo cáo tài 21 Đố i vớ i n vị có hệ thố ng kiể m sốt nộ i đáng tin cậ y, kiể m toán toán viên cầ n dừ ng kiể m tốn hệ thố ng mà khơng cầ n vào kiể m tốn bả n đư a ý kiế n đánh giá 22 Kỹ thuậ t chọ n mẫ u gắ n liề n vớ i rủ i ro chọ n mẫ u kiể m toán viên phả i hạ n chế áp dụ ng kỹ thuậ t 23 Kích cỡ mẫ u chọ n lớ n chắ c chắ n rủ i ro lấ y mẫ u nhỏ 24 Khi tiế n hành chọ n mẫ u ngẫ u nhiên có tính hệ thố ng, phầ n tử đầ u tiên đư ợ c chọ n có xác suấ t nhau, khoả ng cánh giữ a phầ n tử mẫ u đư ợ c lự a chọ n bằ ng 25 Quy trình lấ y mẫ u kiể m tra mẫ u kiể m toán bao gồ m: xác đị nh tổ ng thể , xác đị nh phư ng pháp chọ n mẫ u, thự c hiệ n lấ y mẫ u CHƯ Ơ NG Ý kiế n chấ p nhậ n toàn phầ n đư ợ c phát hành trư ng hợ p kiể m toán viên cho rằ ng triể n vọ ng kinh doanh củ a n vị đư ợ c kiể m toán tố t Ý kiế n trái ngư ợ c (không chấ p nhậ n) đư ợ c phát hành trư ng hợ p phạ m vi kiể m toán bị giớ i hạ n mứ c độ lớ n Ý kiế n từ chố i (đư a ý kiế n) đư ợ c phát hành trư ng hợ p kiể m toán viên cho rằ ng báo cáo tài củ a n vị đư ợ c kiể m tốn có q nhiề u sai phạ m trọ ng yế u Thủ tụ c phân tích đư ợ c sử dụ ng giai đoạ n thự c hiệ n kiể m tốn Thủ tụ c phân tích đư ợ c sử dụ ng ba giai đoạ n củ a mộ t cuộ c kiể m toán 12 Ý kiế n chấ p nhậ n từ ng phầ n đư ợ c đư a trư ng hợ p vấ n đề không thố ng nhấ t vớ i Ban giám đố c quan trọ ng hoặ c liên quan đế n mộ t số lư ợ ng lớ n khoả n mụ c Kế hoạ ch kiể m toán chiế n lư ợ c đư ợ c lậ p cho mọ i cuộ c kiể m toán? Mọ i cuộ c kiể m toán đề u phả i có kế hoạ ch kiể m tốn chiế n lư ợ c chư ng trình kiể m tốn Báo cáo kiể m toán vớ i ý kiế n chấ p nhậ n toàn phầ n đư ợ c đư a trư ng hợ p kiể m toán vên cho rằ ng BCTC củ a n vị đư ợ c kiể m tốn khơng tồ n tạ i sai phạ m 10 Bư c cuố i phầ n lớ n cuộ c kiể m toán xem xét hệ thố ng kiể m soát nộ i Việ c giúp kiể m toán viên đánh giá xem phạ m vi điề u tra củ a họ có đầ y đủ khơng 11 Tấ t cuộ c kiể m toán đề u đư a ý kiế n chấ p nhậ n toàn đố i vớ i thơng tin tài đư ợ c kiể m toán 12 Việ c lậ p kế hoạ ch kiể m toán đư ợ c thự c hiệ n sau thờ i điể m lậ p Báo cáo tài chính, tổ c kiể m tốn chuẩ n bị vào kiể m toán tạ i n vị 13 Các kiể m toán viên đư a ý kiế n chấ p nhậ n toàn đố i vớ i Báo cáo tài củ a mộ t doanh nghiệ p nghĩa đả m bả o cho tính xác tuyệ t đố i củ a Báo cáo tài 14 Chư ng trình kiể m tốn thư ng bắ t đầ u đư ợ c lậ p giai đoạ n thự c hiệ n kiể m toán 13 ... chấ t lư ợ ng củ a cuộ c kiể m toán, Kiể m toán viên cầ n thu thậ p nhiề u bằ ng ng kiể m toán để làm sở kiể m tra đư a ý kiế n thông tin đư ợ c kiể m toán 23 Kiể m toán viên cầ n can thiệ p vào... ro kiể m toán củ a nghiệ p vụ bán hàng 41 Thư xác nhậ n gử i cho khách hàng phả i thu ln mộ t bằ ng ng thích hợ p kiể m toán khoả n mụ c phả i thu 42 Khi kiể m toán ngân hàng, kiể m toán viên... phát sinh kiể m toán viên thự c hiệ n thủ tụ c kiể m toán số phầ n tử hơ n 100% tổ ng số phầ n tử củ a tổ ng thể Phư ng pháp kiể m toán hệ thố ng giúp thu thậ p bằ ng ng kiể m toán trự c tiế
- Xem thêm -

Xem thêm: Cau hoi trac nghiem_KIỂM TOÁN CĂN BẢN, Cau hoi trac nghiem_KIỂM TOÁN CĂN BẢN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay