16 đề Kiểm tra 1 tiết Hóa học lớp 9 lần 2 học kỳ 1 RẤT HAY

17 38 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 15:50

16 đề Kiểm tra 1 tiết Hóa học lớp 9 lần 2 học kỳ 1 rất hay.Đề gồm phần trắc nghiệm và từ luận chương trình hóa học lớp 9 học kỳ 1Kiểm tra hóa học lớp 9, kiem tra hoa 1 tiet lan 2.Tổng hợp đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 9 năm 20182019 gồm những đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa lớp 9 của cả học kì 1 kiến thức của học phần này hơn, cũng như làm quen với các dạng bài tập hay ra ... http://www.aporo.vn/ 0974253542 ĐỀ 001A/ Trắc nghiệm: (4điểm) Khoanh tròn vào chữ đứng đầu phương án trả lời 1/ Bazơ sau không bị nhiệt phân huỷ: A Cu(OH)2 B KOH C.Fe(OH)3 D Mg(OH)2 2/ Bazơ sau tác dụng với SO2: A Cu(OH)2 B Mg(OH)2 C.Fe(OH)3 D NaOH 3/ Phản ứng hoá học sau phản ứng trao đổi: A H2O + BaO → Ba(OH)2 B Na2CO3 + BaCl2 → BaCO3 + 2NaCl t C 2KClO3 → 2KCl + 3O2 D Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu 4/ Nhỏ vài giọt dung dịch CuSO4 vào ống nghiệm đựng dung dịch NaOH có tượng: A Tạo dung dịch màu xanh lam B Tạo dung dịch không màu C Xuất chất không tan màu xanh lơ D Xuất kết tủa màu trắng 5/ Nhóm chất sau tác dụng với dung dịch CuCl2: A AgNO3 NaOH B NaOH Ba(NO 3)2 C FeSO4 NaOH D H 2SO4 Ba(OH)2 6/ Cặp chất sau dùng để điều chế NaOH: A Na2CO3 H2O B Na2CO3 Ca(OH)2 C CaCO3 Na2O B Na2CO3 CaO 7/ Cặp chất sau tác dụng với nhau: A NaCl H2SO4 B K2CO3 Na2SO4 C KOH Na2CO3 D CaCO3 H2SO4 8/ Nhóm chất sau dùng làm thuốc thử để nhận biết dung dịch: H2SO4 NaOH, HCl: A Quỳ tím H2O B Dung dịch BaCl2 H2O C Quỳ tím dung dịch BaCl2 D Quỳ tím dung dịch NaNO3 B Tự luận ( điểm) Câu 1/(1,5đ): Viết phương trình phản ứng thực chuyển đổi hoá học theo sơ đồ sau: FeSO4 → FeCl2 → Fe(OH)2 → FeO Câu 2/(1,5đ): Bằng phương pháp hố học nhận biết lọ hoá chất nhãn đựng riêng biệt dung dịch sau : NaOH, NaNO3, Ba(OH)2 Viết phương trình phản ứng có Câu 3/ (3đ): Cho 10,6 gam Na2CO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 a/ Viết phương trình phản ứng xảy b/ Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng c/ Tính thể tích khí CO2 sinh đktc d/ Tồn khí sinh dẫn vào 300ml dung dịch Ca(OH)2 0,5M thu kết tủa Tính khối lượng kết tủa này, biết hiệu suất phản ứng hấp thụ khí đạt 80% (Cho biết: Na = 23, O = 16, H = 1, S = 32 , C = 12, Ca = 40) Trang http://www.aporo.vn/ 0974253542 ĐỀ 002 Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1.(3 điểm) Hãy chọn đáp án cho câu trả lời mà em cho Sản phẩm phản ứng phân huỷ Fe(OH)3 nhiệt : a FeO H2O b FeO H2 c Fe2O3 H2 d Fe2O3 H2O Cho AgNO3 tác dụng với HCl sản phẩm phản ứng có: a H2O b AgCl c NaOH d H2 Cho dung dịch BaCl2 tác dụng với dung dịch Na2SO4 có tượng a Xuất kết tủa màu trắng c Khơng có tượng b Xuất kết tủa màu xanh d Có kết tủa màu đỏ Cặp chất số cặp chất cho tồn dung dịch a.NaOH HBr b H2SO4 BaCl2 c.KCl NaNO3 d.NaCl AgNO3 5, Muối sau tác dụng với dung dịch NaOH? A BaCO3 B K2CO3 C CuSO4 D CaCO3 Nhỏ giọt quỳ tím vào dung dịch NaOH, dung dịch có màu xanh.Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào dung dịch đến dư A.Màu xanh dung dịch không đổi B.Màu xanh dung dịch nhạt dần hẳn Dung dịch trở thành không màu C Màu xanh dung dịch nhạt dần, hẳn, chuyển sang màu đỏ D.Màu xanh dung dịch đậm Câu (1 điểm) : Hãy chọn công thức hoá học cột II ghép với tên phân bón hố học cột I cho phù hợp Cột I Cột II a.Urê 1.NH4NO3 b Đạm amoni sunfat 2.KNO3 c Đạm kali nitrat 3.(NH2)2CO d.Đạm amoni nitrat 4.(NH4)2SO4 5.Ca(NO3)2 Phần II: Tự luận (6 điểm) Câu ( 1,5điểm) Hãy nhận biết dung dịch: NaOH; Na 2SO4; HCl bị nhãn đựng lọ phương pháp hố học Viết PTHH (nếu có) Câu 4.(1,5 điểm) Hãy thực chuyển đổi hoá học sau cách viết PTPƯ (ghi điều kiện có): (1) ( 2) ( 3) Mg → MgO → MgSO4 → MgCl2 Câu 5.(3 điểm) Trộn 200ml dd MgCl2 0,15M với 300ml dd NaOH phản ứng vừa đủ Sau phản ứng lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi m gam chất rắn: a Viết PTPƯ xảy b Tính m c Tính CM chất có dung dịch sau lọc kết tủa (coi V không đổi) Biết Mg = 24; Cl = 35,5; Na = 23; O = 16; H = Trang http://www.aporo.vn/ 0974253542 003 Phần1: Trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm) Hãy khoanh tròn chữ A, B, C, D đứng trớc phơng án chọn đúng: Câu1: Các phản ứng dới không xảy ra: A CaCl2 + Na2CO3 → B CaCO3 + NaCl → → C NaOH + HCl D NaOH + FeCl2 Câu2: Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch NaCl có tợng là: A.Có sủi bọt khí bay lên B Không có tợng C.Có kết tủa vàng D Có kết tủa trắng Câu3: Muối sau tác dụng đợc với dung dÞch NaOH? A BaCO3 B K2CO3 C CuSO4 D Tất Câu4: Nho giot quy tớm vao dung dịch NaOH, dung dịch có màu xanh.Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào dung dịch đến dư thì A.Màu xanh của dung dịch không đổi B.Màu xanh của dung dịch nhạt dần rồi mất hẳn Dung dịch trở thành không màu C Màu xanh của dung dịch nhạt dần, mất hẳn dần dần chuyển sang màu đỏ D.Màu xanh của dung dịch đậm thêm C©u5: Có sơ đờ chủn hoá sau: CaCO3 → X → Ca(OH)2 → Y → CaCO3 X, Y có thể là: A.CaCl2 và CO2 B CaHCO3 và CO2 C CO2 và CaO D.CaSO4 và CaCl2 C©u6: Các cặp chất sau đây, cặp chất nào tác dụng với nhau? A FeSO4 và NaOH B Zn(NO3)2 và MgCl2 C Cu(OH)2 và CaCO3 D HCl và BaSO4 C©u7: Để nhận biết ba dung dịch HCl, H2SO4, NaOH người ta dùng thuốc thử sau A Dung dịch AgNO3 B Quỳ tím và dung dịch BaCl2 C Kim loại kẽm D Dung dịch BaCl2 C©u8: Chỉ dùng dung dịch NaOH có thể nhận biết hai muối nào sau ? A HCl và HNO3, B CuSO4 và MgSO4 C Na2SO4 và Fe2(SO4)3 D CaCl2 và BaCl2 PhÇnII: Tù luËn (6,0 ®iĨm) C©u9: (2,5 ®iĨm) Hoàn thành sơ đoà chuỗi phản öùng sau: CuSO4 -(1) > Cu(OH)2 -(2) > CuO -(3) > CuCl2 -(4) > Cu(OH)2 > CuSO4 C©u10: (1,0 ®iĨm) Coù ba lọ maát nhãn đựng ba dung dòch không màu sau: NaOH, Na2CO3, NaCl Bằng phương phaùp hoaù học nhận bieát ba lọ maát nhãn C©u11: (2,5 điểm) Hoà tan15,5 gam Na2O vào nớc tạo thành 0,5lít dung dịch a) Tính nồng độ mol/ l dung dịch thu đợc b) Tính thể tích dung dịch H2SO4 20% (d=1,14g/ml) cần để trung hoà dung dịch Trang A http://www.aporo.vn/ 0974253542 ĐỀ 004 I- PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Câu 1: Dãy bazơ tác dụng với CO2 A NaOH , Ba(OH)2 , Cu(OH)2 C KOH, Fe(OH)2 , Cu(OH)2 B KOH, Ba(OH)2 , NaOH D Mg(OH)2 , Ca(OH)2 , KOH Câu 2: Cho V lít khí CO2 đktc tác dung với 200 ml dung dịch NaOH 2M tạo muối trung hòa Thể tích khí CO2 cần dùng A.2,24 lít B 3,36 lít C 4,48 lít D 8,96 lít Câu 3: Cho cặp chất sau : (1) NaCl AgNO3 , (2) Ba(NO3)2 K2SO4 ,(3) CaCl2 Na2CO3 ,(4) NaCl Mg(NO3)2 Có trường hợp xảy phản ứng A.1 B.4 C.2 D.3 Câu 4: Trong loại phân bón đây, phân Supephotphat A.NH4Cl B KNO3 C Ca(H2PO4)2 D Ca3(PO4)2 Câu 5: Biến đổi sau thực A Cu → CuO → Cu(OH)2 → CuCl2 B Cu → CuO → CuCl2 → Cu(OH)2 C Cu → Cu(OH)2 → CuO → CuCl2 D Cu → CuCl2 → CuO → CuCl2 Câu : : Khi cho quỳ tím vào dung dịch Ba(OH)2 quỳ tím chuyển sang màu A-Tím B- Xanh C- Đỏ D- Cả ý II- PHẦN TỰ LUẬN ( đ ) Câu 1:Chỉ dùng thêm kim loại Ba(OH)2, trình bày phương pháp hóa học để phân biệt dung dịch riêng biệt đựng lọ nhãn là: (NH4)2SO4 , AlCl3 , FeCl3 Viết phương trình hóa học Câu 2:Cho gam sắt clorua chưa rõ hoá trị Fe vào dung dịch AgNO3 dư, người ta thu 2,65 g chất kết tủa trắng Xác định công thức muối sắt clorua Câu 3: Hồn thành sơ đồ chuyển hóa sau (1) (2) (3) (4) (5) (6) Al → Al2O3 → Al2(SO4)3 → AlCl3 → Al(NO3)3 → Al(OH)3 → Al2O3 Câu 4:Cho 250 g dung dịch CuCl2 13.5 % tác dụng với 200g dung dịch KOH 11,2 % a Tính khối lượng kết tủa tạo thành b Tính C% chất tạo thành sau phản ứng Cho Fe = 56 Cu = 64 Cl = 35,5 H = O = 16 Ag = 108 K = 39 N = 14 Trang http://www.aporo.vn/ 0974253542 ĐỀ 005 I TRẮC NGHIỆM : (3đ): Hãy khoanh tròn chữ trước câu trả lời Cặp chất sau không Phản ứng với nhau? a H2SO4 BaCl2 b HClvà NaCl c H2SO4và Na2CO3 d Zn(OH)2 FeCl2 Thuốc thử sau dùng để phân biệt dung dịch:AgNO3 Ca(NO3)2 a Na2SO4 b NaCl c Na3PO4 d Na2CO3 Nhỏ vài giọt dung dịch CuSO4 vào ống nghiệm đựng ml dung dịch NaOH;hiện tượng xuất a Chất kết tủa trắng b.Chất kết tủa màu đỏ nâu c Chất kết tủa màu xanh d Chất k0 tan màu đen Nhỏ giọt dung dịch Ba(OH)2 lên mẩu giấy quỳ tím, giấy quỳ tím đổi màu thành: a Đỏ b Xanh c Đỏ hồng d Khơng màu Dung dịch có pH = dung dịch mang tính: a Axit b Bazơ c Trung tính d Lưỡng tính Phân bón sau phân kali? a CO(NH2)2 b Ca3(PO4)2 c NH4NO3 d KCl II TỰ LUẬN: (7đ) Câu 8: (2đ) Nhận biết lọ khơng nhãn có chứa dung dịch sau: NaNO3, NaOH, NaCl phương pháp hoá học Câu 9:(2đ) Viết PTHH thực dãy chuyển hoá sau: → → → → Cu  CuO  CuCl2  Cu(NO3)2  Cu(OH)2 Câu 10:(3đ) Trộn dung dịch có chứa 1,35g CuCl2 với dung dịch có chứa 2,8g KOH thu kết tủa nước lọc Lọc kết tủa, nung kết tủa đến khối lượng không đổi thu chất rắn màu đen a Viết phương trình phản ứng xảy ra? b Tính khối lượng chất rắn thu sau phản ứng? c Tính khối lượng chất có nước lọc sau phản ứng? ( Cho Cu = 64; Cl = 35,5 ; O = 16; K = 39; H = 1) Bài làm Trang http://www.aporo.vn/ 0974253542 ĐỀ 006 I.TRẮC NGHIỆM: (4đ) Chọn câu Câu 1: Để nhận biết dung dịch bazơ dùng thuốc thử: a Quỳ tím b Dung dịch phenolphtalein c Cả a b d Cả a,b sai Câu 2: Dãy chất cho sau thuộc loại bazơ tan? a NaOH, Cu(OH)2, Ba(OH)2 b Cu(OH)2, Al(OH)3, Mg(OH)2 c NaOH, Ba(OH)2, KOH d Al(OH)3, Mg(OH)2, KOH Câu 3: Chất sau phân đạm urê? a NH4Cl b (NH4)2SO4 c N2 d.CO(NH2)2 Câu 4: Để khử độc chất thải công nghiệp, diệt trùng chất thải sinh hoạt xác chết động vật Người ta dùng chất sau đây? a Ca(OH)2 b.NaOH c NaCl d KNO3 Câu 5: Điều kiện xảy phản ứng trao đổi : a Không cần b Sản phẩm phải có chất dễ bay c Sản phẩm phải có chất khơng tan d Cả b,c Câu 6: Cho dung dịch có chứa mol KOH vào dung dịch có chứa mol H2SO4, dung dịch thu sau phản ứng có độ PH là: a PH = 7; b PH < 7; c PH > 7; d Khơng tính Câu 7: Hãy ghép chữ A,B, C, D thí nghiệm với số 1,2,3,4 tượng cho thích hợp: (1đ) Thí nghiệm Hiện tượng A Cho đinh sắt vào cốc đựng dd CuSO4 Khơng có tượng B C Cho dung dịch CuSO4 tác dụng với dung dịch NaOH Cho đồng vào dd H2SO4 loãng Kim loại tan dần, dung dịch màu xanh nhạt dần, có chất rắn màu đỏ xuất Có xuất kết tủa trắng D Nhỏ vài giọt dd BaCl2 vào dd Na2SO4 Có xuất kết tủa màu xanh lam Kim loại tan dần, có chất khí Trả lời : A- ; B - ; C - ; D - II TỰ LUẬN: (6đ) Câu 8:(1đ) Nhận biết lọ khơng nhãn có chứa dung dịch sau: BaCl2, NaOH, NaCl phương pháp hoá học Câu 9: (2đ) Viết PTHH thực dãy chuyển hoá sau: → → → → Mg  MgO  MgCl2  Mg(NO3)2  Mg(OH)2 Câu 10:(3đ) Trộn 40ml dung dịch có chứa 16g CuSO4 với 60 ml dung dịch có chứa 12g NaOH a Viết phương trình phản ứng xảy ra? b Tính khối lượng chất rắn thu sau phản ứng? c Tính nồng độ mol chất tan có dung dịch sau phản ứng? Cho thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể? ( Cho Cu = 64; S = 32 ; O = 16; Na = 23; H = ) Trang http://www.aporo.vn/ 0974253542 ĐỀ 007 I Phần trắc nghiệm (3,0 điểm) Câu 1: Dung dịch sau làm q tím đổi sang màu xanh ? A KOH B H2SO4 C KNO3 D KCl Câu 2: Trong dãy oxit sau , dãy oxit tác dụng với nước để tạo dung dịch kiềm A CuO; CaO ; Na2O B Na2O ; BaO ; K2O C Na2O; CuO ; Al2O3 D MgO ; Fe2O3 ; ZnO Câu 3: Phân bón sau phân đạm? A CO(NH2)2 C Ca3(PO4)2 B K2CO3 D K2SO4 Câu 4: Cho bazơ sau: Cu(OH)2, KOH, NaOH, Fe(OH)3 Bazơ bị nhiệt phân huỷ A Cu(OH)2, NaOH C Cu(OH)2, Fe(OH)3 B KOH, Fe(OH)3 D KOH, NaOH Câu 5: Trong dãy chất sau, dãy gồm muối A NaCl ; HCl ; CuSO4 B CaCO3 ; NaHCO3 ; ZnCl2 C AgNO3 ; PbSO4 ; Mg(OH)2 D H2SO4 ; KClO3 ; FeCl3 Câu 6: Khi trộn cặp chất sau, cặp chất tạo chất kết tủa A dd NaCl dd AgNO3 B dd Na2CO3 dd K2SO4 C dd Na2SO4 dd AlCl3 D dd BaCl2 dd K2SO4 Câu 7: Để phân biệt dung dịch Na2CO3 Na2SO4, người ta dùng thuốc thử A BaCl2 B HCl C NaOH D KNO3 Câu 8: Chất có thang pH > A HCl B FeSO4 C Ba(OH)2 D NaCl II Phần tự luận (7,0 điểm) Câu (3,0 điểm) Hoàn thành PTHH cho sơ đồ phản ứng sau : (mỗi dấu mũi tên phương trình phản ứng) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Na → Na2O → NaOH → Na2SO4 → NaCl → NaOH → Cu(OH)2 Câu 2: (2,0 điểm) Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết lọ hóa chất bị nhãn sau: KOH ; HCl ; K2SO4 ; KCl Câu 2: (3,0 điểm) Dẫn từ từ 1,12 lit khí CO2 (đktc) vào dung dịch có chứa gam NaOH, giả sử sản phẩm thu muối Na2CO3 a) Viết phương trình phản ứng xảy b) Chất lấy dư dư ( lít gam)? c) Xác định khối lượng muối thu sau phản ứng (Biết khối nguyên tử khối của: O = 16, Na = 23, H = 1, C = 12) Trang http://www.aporo.vn/ 0974253542 ĐỀ 008 A Trắc nghiệm khách quan (2 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời Câu 1(0,25 điểm) Cho 44,8g KOH taùc dụng vơùi 9,8g H2SO4, sau phản ưùng đo độ pH thì A pH = B pH < C pH >7 D Khoâng xaùc đònh Câu 2(0,25 điểm) Để hòa tan 5,1g oxit coù dạng R2O3 caàn dùng 43,8g dung dòch HCl 25% Công thưùc oxit đoù A Cr2O3 B Ga2O3 C Fe2O3 D Al2O3 (Biết: Cr = 52; Ga = 70; Fe = 56; Al = 27; O = 16; H = 1; Cl = 35,5) Câu 3(0,25 điểm) Hai muoáùi sau coù thể toàn dung dòch : A FeSO4 K2S B NaCl AgNO3 C K2SO4 vaø Ba(NO3)2 D Na2SO4 vaø KNO3 Câu 4(0,25 điểm) Khí CO coù lẫn CO2, SO2 , coù thể làm khí CO A Dung dòch BaCl2 B Dung dòch NaOH C Dung dòch HCl D Dung dòch H2SO4 Câu (0,25 điểm) Trộn 13,44g dung dòch KOH 25% vơùi 32,5g dung dòch FeCl3 20% Sau phản ưùng xảy hoàn toàn thì khoái lượng keát tủa thu A 2,5g B 2,14g C 3g D 3,25g Câu 6(0,25 điểm) Cho 1g hợp kim Na taùc dụng vơùi nươùc thu kieàm (chỉ coù Na phản ưùng vơùi nươùc), để trung hòa dung dòch kieàm phải dùng 50ml dung dòch HCl 0,2M Thành phần % Na hợp kim là: A 24% B 46% C 11,5% D 23% Câu 7(0,25 điểm) Nhoùm chaát sau taùc dụng vơùi axit sunfuric loãng đeàu coù khí thoaùt ra: A Zn, NaNO3, BaCl2 B Al, CaCO3, Na2S C NaOH, Fe, MgCO3 D.Na2SO3, K2CO3, Ag Câu (0,25 điểm) Cho axit sau :H2SO3, HNO3, H2SO4, H2CO3, H3PO4 Dãy caùc oxit sau tương ưùng vơùi caùc axit trên: A.SO2, NO2, SO3, CO, P2O5 B SO2, N2O3, SO3, CO2, P2O5 C SO2, N2O5, SO3, CO2, P2O5 D SO2, NO, SO3, CO2, P2O5 B Tự luận ( điểm) Câu 1:(3 điểm) Hoàn thành sơ đoà chuyển hoaù sau: CaSO3 → FeS2 SO2 H2SO3 → Na2SO3 → SO2 Na2SO3 Câu 2: (2 điểm) Coù ba lọ đựng ba dung dòch HCl, H 2SO4, HNO3 Trình bày caùch nhận bieát caùc dung dòch lọ phương phaùp hoùa học Vieát phương trình hoùa học caùc phản ưùng xảy (neáu coù) Câu 3:(3điểm) Dẫn 1,12 lít khí lưu huỳnh đioxit (đktc) qua 700ml dung dòch Ca(OH)2 0,1M a Vieát phương trình hoaù học b Tính khoái lượng caùc chaát sau phản ưùng c Tính noàng độ mol caùc chaát coù dung dòch thu sau phản ưùng Giả sử thể tích dung dòch thay đổi không đaùng kể ( Cho: S= 32, O= 16, Ca= 40, H= 1) Trang http://www.aporo.vn/ 0974253542 ĐỀ 009 I TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Câu 1: Natri hiđroxit có cơng thức hố học là: A: NaCl B: NaNO3 C: NaOH D: Ca(OH) Câu 2: Điều kiện xảy phản ứng trao đổi là: A Khơng cần B Sản phẩm phải có chất dễ bay C Sản phẩm phải có chất khơng tan D Cả B C Câu 3: Trong phân bón đây, phân phân đạm? A NH4Cl B K2SO4 C Ca(H2PO4)2 D Ca3(PO4)2 Câu 4: Dãy bazơ tác dụng với CO2 là: A NaOH , Ca(OH)2 , Zn(OH)2 B KOH, Ca(OH)2 , NaOH C KOH, Fe(OH)2 , Cu(OH)2 D Mg(OH)2 , Ca(OH)2 , KOH Câu 5: Cặp chất số cặp chất cho tồn dung dịch? A NaOH HCl B Na 2SO4 BaCl2 C NaCl AgNO3 D Na2CO3 K2SO4 Câu 6: Cho 20 gam CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư Sau phản ứng kết thúc thể tích khí đktc là: A 2,24 lít B 4,48 lít C 8,96 lít D 3,36 lít II TỰ LUẬN: (7 điểm) Câu 7: (2 điểm) Viết PTHH thực dãy chuyển hoá sau: (1) ( 2) ( 3) ( 4) Fe2 O3 → FeCl3 → Fe(OH) → Fe2 O3 → Fe2 (SO4 ) Câu 8: (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học nhận biết ba dung dịch không màu là: Na2SO4, NaOH, NaCl Viết PTHH xảy Câu 9: (3 điểm) Cho 10,8 gam Al vào 392 gam dung dịch H 2SO4 15% Sau phản ứng kết thúc thu dung dịch A khí H2 a) Tính thể tích khí H2 thu đktc b) Tính nồng độ % dung dịch A c) Cho 700 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch A Tính khối lượng kết tủa thu sau phản ứng kết thúc Hoà tan hết 4,8 gam kim loại X (chưa biết hoá trị) dung dịch HCl Sau phản ứng kết thúc, khối lượng dung dịch tăng 4,4 gam Xác định kim loại X? -Hết - Trang http://www.aporo.vn/ 0974253542 ĐỀ 010 Phần I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,0 điểm) Câu 1: (1,0 điểm) Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng: 11) Dãy chất sau phân bón đơn? A NaNO3, NH4Cl, Ca3PO4, (NH4)2HPO4; B KNO3, NH4Cl, Ca3PO4, CO(NH2)2; C (NH4)2HPO4, KNO3, CO(NH2)2; D KCl, NH4Cl, Ca3PO4, CO(NH2)2 2) Dãy chất sau tác dụng với Ba(OH)2? A ZnCl2, Mg(NO3)2, HCl, CO2; B HCl, BaCl2, Ca(OH)2, H2SO4; C HCl, CaO, NaCl, CO2; D H2SO4, NaCl, CuCl2, Al2SO4 3) Cần pha thêm gam dung dịch NaCl có nồng độ 20% vào 400 gam dung dịch NaCl có nồng độ 15% để dung dịch NaCl có nồng độ 16%? A 150 gam; B.300 gam; C 100 gam; D 20 gam Câu 2: (1,0 điểm)Hãy ghép cặp phản ứng cột A với tượng cột B để đáp án Cột A Cột B Zn (dây) + CuSO4 a Tạo kết tủa có màu xanh Cu(dây) + FeSO4 b Kim loại Cu bám , dung dịch có mầu xanh lam bị nhạt dần Fe(OH)3 + HCl c Khơng có tượng CuCl2 + KOH d Kim loại Fe bám dây đồng e Tạo dung dịch có màu vàng nâu Lựa chọn + …; +……; +……; +…….; Phần II: TỰ LUẬN (8,0 điểm) Câu 3: (2,0 điểm) Viết PTHH để thực chuyển đổi sơ đồ sau: (1) (2) (3) (4) Cu(OH)2 → CuO → CuCl2 → Cu(NO3)2 → NaNO3 Câu 4: (1,5 điểm) Trong phòng thí nghiệm có có quỳ tím lọ không nhãn, lọ đựng dung dịch sau: K2SO4, HCl, Ba(OH)2, H2SO4, KNO3 Em làm để nhận biết dung dịch phương pháp hóa học Viết PTHH xảy (nếu có) Câu 5: (3,0 điểm) Trén 300 ml dung dÞch ZnCl 1,5M với 100 ml dung dịch NaOH 1M sau phản ứng ta thu đợc dung dịch chất không tan a) Tính nồng độ mol chất dung dịch sau phản ứng kết thúc Cho thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể b) Läc kÕt tđa nung ë nhiƯt ®é cao ®Õn khèi lợng không thay đổi Tính khối lợng chất rắn thu ®ỵc sau nung c) Nếu dùng HCl để trung hòa hết lượng NaOH cần gam dung dịch HCl nồng độ 25% Câu 6: (1,5 điểm) Nêu ứng dụng NaOH đời sống sản xuất công nghiệp? nêu phương pháp sản xuất NaOH, viết PTPU có? (Cho biÕt : Na = 23 Ca = 40, O = 16, H = 1, S = 32, Zn = 65, Cl = 35,5 ) Trang 10 http://www.aporo.vn/ 0974253542 ĐỀ 011 I TRẮC NGHIỆM: (3đ) Hãy khoanh tròn chữ a,b,c,d em cho đúng: Câu : Bazơ sau bazơ kiềm? a Al(OH)3 b NaOH c Fe(OH)3 d Cu(OH)2 Câu 2: Dãy chất sau bị nhiệt phân hủy: a CuO, CaCO3 , Cu(OH)2 c Cu(OH)2 , CuO, NaOH b CaCO3, Cu(OH)2 , Fe(OH)2 d CaCO3 , NaOH, Fe(OH)3 Câu : Phân bón sau gọi phân bón đơn? a) NPK b (NH4)2HPO4 c.KCl d KNO3 Câu 4: Cặp chất sau tồn dung dịch: a NaCl, Na2SO4 b NaCl, NaOH c NaOH CuCl2 d FeCl2 NaCl Câu 5: Chỉ dùng dung dịch NaOH phân biệt dd riêng biệt nhóm sau đây? a Dung dịch Na2SO4 dd K2SO4 c Dung dịch Na2SO4 dd NaCl b Dung dịch K2SO4 dd MgCl2 d Dung dịch KCl dd NaCl Câu 6: Dung dịch Ba(OH)2 tác dụng với dung dịch CuSO4 tạo sản phẩm kết tủa a.2 b.1 c Không có sản phẩm kết tủa d sản phẩm kết tủa sản phẩm tan Câu : Khi điện phân muối ăn ta thu sản phẩm sau : a) NaOH H2O b) NaOH H2 c) H2 Na d) Tất sai Câu 8: Để nhận biết dd NaOH Ba(OH)2 ta dùng hoá chất sau đây: a) H2SO4 b) HCl c) NaCl d) H2O Câu 9: Trộn dd : Na2CO3 , Na2SO4 , H2SO4 , BaCl2 theo cặp, số sản phẩm tạo không tan nước là: a b c d.4 Câu 10: Trộn dd CuCl2 với dd NaOH ta thu chất số chất sau? a Chất kết tủa trắng c Dung dịch xanh lam b Chất kết tủa xanh d Dung dịch không màu Câu 11: Cho dây đồng vào dd bạc nitrat xảy tượng sau đây? a Đồng sinh bám bề mặt bạc b Bạc sinh bám bề mặt đồng c Đồng bạc sinh dung dịch d Dây đồng khơng có phản ứng với dung dịch Câu 12: Khi nhiệt phân Fe(OH)3 ta thu sản phẩm sau đây: a FeO H2O b FeO CO2 c Fe2O3 H2O d Fe2O3 CO2 II Tự luận(7đ) : Câu 1: Viết dãy chuyển hoá sau :Cu(OH)2  CuO  CuCl2  Cu(NO3)2  Cu(OH)2 Câu 2: Nêu cách nhận biết dd sau phương pháp hóa học:NaOH , BaCl , Na2CO3 , NaCl Câu 3: Cho 204 gam dung dịch muối ZnCl2 10% tác dụng với 112 gam dung dịch KOH 20% a) Viết phương trình hố học b) Tính khối lượng kết tủa thu c) Tính nồng độ phần trăm chất thu sau phản ứng (Cho biết : Zn = 65; Cl = 35,5; K = 39 ; O = 16 ; H = ; Na = 23) Trang 11 http://www.aporo.vn/ 0974253542 ĐỀ 012 A Phần trắc nghiệm:(3 điểm ): Khoanh tròn vào chữ A, B, C, D đứng trước đáp án đúng Câu 1: pH dung dịch 3,5 Dung dịch có tính: A Trung tính B Mặn C Axit D Kiềm Câu 2: điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn, sản phẩm thu là: A NaClO, H2, Cl2 B NaOH, H2, Cl2 C NaOH, O2, Cl2 D NaOH, H2, O2 Câu 3: Các bazơ nhóm sau có tính chất hố học tương tự nhau: A NaOH ; Cu(OH)2 ; KOH C Ba(OH)2 ; Cu(OH)2 ; Mg(OH)2 B NaOH ; Ca(OH)2 ; Al(OH)3 D Zn(OH)2 ; Fe(OH)3 ; Pb(OH)2 Nối thông tin cột A với cột B để kiến thức đúng: Câu Câu Câu A B a Axit Tác dụng với axit; bị phân hủy nhiệt b.Bazơ tan Tác dụng với bazơ; oxit bazơ; kim loại; muối ( kiềm) c Bazơ không Tác dụng với nước; oxit axit; axit; muối; oxit tan lưỡng tính Tác dụng với axit; muối; oxit axit; oxit lưỡng tính B Phần tự luận: ( điểm ) Câu 1: ( 3,0 điểm): Nêu tính chất hố học muối? Viết phương trình hóa học minh họa Câu 2: ( 1,5 điểm): Trình bày phương pháp hố học nhận biết dung dịch sau: NaCl; HCl; Na2SO4 ( dụng cụ hoá chất cần thiết coi có đủ) Câu 3: (2,5 điểm): Cho 31 gam natrioxit (Na2O) tác dụng hết với nước thu dung dịch bazơ a, Viết PTHH xảy b, Tính thể tích dung dịch H 2SO4 20%, có khối lượng riêng 1,14 g/ml cần dùng để trung hồ dung dịch bazơ nói Trang 12 http://www.aporo.vn/ 0974253542 ĐỀ 013 I.TRẮC NGHIỆM: (3đ) Chọn câu Câu 1: Để nhận biết dung dịch bazơ dùng thuốc thử: a Quỳ tím b Dung dịch phenolphtalein c Cả a b d Cả a,b sai Câu 2: Dãy chất cho sau thuộc loại bazơ tan? a NaOH, Cu(OH)2, Ba(OH)2 b Cu(OH)2, Al(OH)3, Mg(OH)2 c NaOH, Ba(OH)2, KOH d Al(OH)3, Mg(OH)2, KOH Câu 3: Chất sau phân đạm urê? a NH4Cl b (NH4)2SO4 c N2 d.CO(NH2)2 Câu 4: Để khử độc chất thải công nghiệp, diệt trùng chất thải sinh hoạt xác chết động vật Người ta dùng chất sau đây? a Ca(OH)2 b.NaOH c NaCl d KNO3 Câu 5: Điều kiện xảy phản ứng trao đổi : a Khơng cần b Sản phẩm phải có chất dễ bay c Sản phẩm phải có chất khơng tan d Cả b,c Câu 6: Cho dung dịch có chứa mol KOH vào dung dịch có chứa mol H2SO4, dung dịch thu sau phản ứng có độ PH là: a PH = 7; b PH < 7; c PH > 7; d Không tính II TỰ LUẬN: (7đ) Câu 1:(2đ) Nhận biết lọ khơng nhãn có chứa dung dịch sau: BaCl 2, NaOH, NaCl phương pháp hoá học Câu 2: (2đ) Viết PTHH thực dãy chuyển hoá sau: → → → → Mg  MgO  MgCl2  Mg(NO3)2  Mg(OH)2 Câu 3:(3đ) Trộn 40ml dung dịch có chứa 16g CuSO4 với 60 ml dung dịch có chứa 12g NaOH e Viết phương trình phản ứng xảy ra? f Tính khối lượng chất rắn thu sau phản ứng? g Tính nồng độ mol chất tan có dung dịch sau phản ứng? Cho thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể? ( Cho Cu = 64; S = 32 ; O = 16; Na = 23; H = ) Trang 13 http://www.aporo.vn/ 0974253542 ĐỀ 014 A Trắc nghiệm: (3,0 d) I- Hãy chọn câu em cho nhất: Dãy chất phân bón đơn A KCl, KNO3,K2SO4 B Ca3(PO4)2, KNO3 ,CO(NH2)2 C CO(NH2)2, KCl , Ca3(PO4)2 D NH4NO3, ( NH4)2HPO4, KNO3 2- Để phân biệt dung dịch CaCl2, MgCl2 nên dùng A- dung dịch AgNO3 B- dung dịch Na2CO3 C- dung dịch Na3PO4 D- dung dịch NaOH - Có thể dùng dung dịch phenolphtalein để phân biệt dung dịch riêng biệt sau đây? A- HCl, NaHSO4 B - KCl, Ba(OH)2 C- NaOH, Ca(OH)2 D-CaCl2, NaCl 4.Dãy chất tác dụng với dung dịch natri hidroxit A- MgCl2, CuCl2, BaCl2 B FeCl3, AlCl3, NaCl C.H2SO4, CuSO4, Fe(NO3)3 D ZnCl2, FeCl2, NaCl II- Ghép số 1,2,3,4 tên thí nghiệm (cột A) với chữ A, B, C, D, tượng thí nghiệm (cột B) thành cặp cho phù hợp cách ghi kết vào cột ghép.(1 đ) Cột A Cột B Ghép 1-Nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào ống nghiệm có chứa A- có kết tủa màu trắng xuất 1dung dịch FeCl3 22-Nhỏ vài giọt dung dịch HCl vào ống nghiệm có chứa B- dung dịch có màu xanh 3Cu(OH)2 lam nhạt dần, đồng thời có 43- Ngâm đinh sắt ống nghiệm có chứa dung dịch chất rắn màu đỏ xuất CuSO4 C- thấy xuất kết tủa 4-Nhỏ vài giọt dung dịch BaCl2 vào ống nghiệm có chứa nâu đỏ dung dịch Na2SO4 D- chất rắn xanh lam tan dần 1- Viết PTHH thực dãy chuyển hóa học sau (2 đ ) (1) ( 2) ( 3) ( 4) CuCl2 → Cu(OH) → CuSO4 → Cu(OH) → CuO 2) Cho 0,02 mol loại muối clorua kim loại R hóa trị III tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 2,14 gam kết tủa Xác định công thức muối ban đầu (2 đ) 3) Trộn dung dịch có chứa 0,1 mol FeCl3 với dung dịch có chứa 16 gam NaOH Lọc hỗn hợp chất sau phản ứng kết tủa nước lọc Nung kết tủa đến khối lượng không đổi a) Viết phương trình hóa học ( đ) b) Tính khối lượng chất rắn thu sau nung ( đ) c) Tính khối lượng chất tan có nước lọc ( đ) Biết: Na=23, Cl=35,5; H=1, O=16, Fe=56 Trang 14 http://www.aporo.vn/ 0974253542 ĐỀ 015 A Trắc nghiệm : (3điểm ) Câu I Khoanh tròn vào caùc chữ caùi a,b,c,d đưùng trươùc câu trả lời đuùng 1.Phản ưùng xảy KOH dung dịch HCl gọi là: a Phản ưùng theá b Phản ưùng phân huỷ c Phản ưùng trung hoà d Phản ưùng hoaù hợp Dung dịch làm q tím hóa xanh a.Dung dòch H2SO4 b Dung dòch K 2SO4 c Dung dòch NaNO3 d Dung dòch Ba(OH) Dung dịch KOH làm đổi màu dung dịch phenolphtalein thành màu: a Vàng b Đỏ c Xanh d Tím Câu II Khoanh tròn vào chữ Đ câu đuùng chữ S câu sai Dung dịch AgNO3 dùng để nhận biết dung dịch NaCl Đ S Tất phân bón hoá học: KCl, NH4NO3, Ca(H2PO4)2 ,Ca(H2PO4)2, Đ S KNO3, (NH4)2HPO4 phân bón đơn Dung dịch H2SO4 dùng để nhận biết dung dịch BaCl2 Đ S B Tự Luận ( điểm ) Câu I (3 điểm) Trình bày tính chất hố học natri hidroxit NaOH ? viết phương trình hố học minh hoạ Câu II.( điểm) Canxi hidroxit Ca(OH)2 có ứng dụng gì? Caâu III (3điểm) Cho 7,4 gam Ca(OH)2 tác dụng với dung dịch H2SO4 20% ( lượng vừa đủ) Tính khối lượng muối thu Tính khối lượng dung dịch H2SO4 cần dùng ( Cho: Ca = 40 ; S = 32 ; O = 16 ; H = 1) Trang 15 http://www.aporo.vn/ 0974253542 ĐỀ 016 A.TRẮC NGHIỆM(4đ) Hãy khoanh tròn vào chữ A,B,C,D trước phương án chọn Câu 1: Nhóm biểu diễn toàn bazơ bị nhiệt phân hủy A Cu(OH)2, Al(OH)3, KOH B Ba(OH)2, NaOH, KOH C Ba(OH)2, NaOH, Fe(OH)3 D Fe(OH)3, Cu(OH)2, Al(OH)3 Câu 2: Nhóm bazơ mà dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh A Fe(OH)3, Cu(OH)2, Al(OH)3 B Ba(OH)2, NaOH, Fe(OH)3 C Cu(OH)2, Al(OH)3, KOH D Ba(OH)2, NaOH, KOH Câu 3: Dung dịch có pH = A KOH B HCl C NaOH D FeCl2 Câu 4: Khí CO2 làm đục dung dịch A HCl B Ca(OH)2 C CuSO4 D CuCl2 Câu 5: Muối bị nhiệt phân hủy A FeCl2 B NaCl C CaCl2 D KClO3 Câu 6: Ngâm sợi dây đồng dung dịch bạc nitrat.Ta thấy : A Một phần dây đồng bị hoà tan, kim loại màu xám bám dây đồng thấy dung dịch chuyển sang màu xanh B Khơng có chất sinh ra, phần dây đồng bị hoà tan C Kim loại màu xám bám vào dây đồng, dây đồng khơng có thay đổi D Khơng có tượng xảy Câu 7: Cho phân bón hố học có CTHH sau: KNO3 Khối lượng nguyên tố K phân bón chiếm A 38,6% B 13,9% C 20,2% D 21,2% Câu 8: Nhóm biểu diễn tồn phân bón đơn A KCl, CO(NH2)2 , KNO3 B (NH4)2HPO4, KNO3 C KCl, NH4NO3, Ca3(PO4)2 D (NH4)2HPO4,KCl,NH4Cl B.TỰ LUẬN(6đ): Câu 1(2đ) Viết PTHH thực chuyển hoá sau: CuO (1)→CuCl2 (2)→Cu(OH)2 (3)→CuO (4)→ CuSO4 Câu 2(1đ) Có lọ nhãn đựng dung dịch sau: CuSO Na2SO4 Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết hai chất Viết PTHH (nếu có) Câu 3(3đ).Cho 500ml dung dịch MgCl2 tác dụng vừa đủ với 30g NaOH Phản ứng xong, tiếp tục nung lấy kết tủa đến khối lượng không đổi thu chất rắn Hãy: a) Viết PTPƯ xảy b) Tính khối lượng chất rắn thu sau nung kết tủa c) Tính nồng độ Mol dung dịch MgCl2 dùng (Na = 23, Mg = 24 , O = 16, H = 1, Cl = 35,5 ) Trang 16 http://www.aporo.vn/ 0974253542 http://www.aporo.vn/ 0974253542 MUA HÀNG CHÍNH HÃNG ĐỂ ĐƯỢC BẢO HÀNH (Hàng giả hàng nhái nhi ều thị trường) Trang 17
- Xem thêm -

Xem thêm: 16 đề Kiểm tra 1 tiết Hóa học lớp 9 lần 2 học kỳ 1 RẤT HAY, 16 đề Kiểm tra 1 tiết Hóa học lớp 9 lần 2 học kỳ 1 RẤT HAY, c) Cho 700 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch A. Tính khối lượng kết tủa thu được sau khi phản ứng kết thúc.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay