Công ước Quốc tế về các tiêu chuẩn huấn luyện cấp bằng và trực ca cho thuyền viên – STCW 7895

19 24 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 15:36

1Sự ra đời của Công ước Quốc tế STCW7895.Công ước Quốc tế STCW 78 được soạn thảo và hoàn thành vào tháng 71978 và chính thức có hiệu lực từ năm 1984, sau khi có trên 25 nước với đội tàu buôn có tổng tấn trọng tải đăng ký lớn hơn 50% tổng tấn trọng tải đăng ký của đội tàu buôn trên toàn thể giới (tàu được tính từ loại có GT từ 100 trở lên).2Nội dung Công ước STCW 7895Công ước STCW 78 bao gồm:A.17 mục được nêu ở phần 1.B.Phụ lục – Bao gồm 6 chương với 25 Qui tắc về huấn luyện, cấp chứng chỉ thuộc các bộ phận Boong, Máy, Radio, huấn luyện đặc biệt và xuồng cứu nạn. (Annex Regulations).C.23 Nghị quyết được nêu ở phần 2 (Attachment 2 – Resolutions adopted by the Conference).Các mục của Công ước:Mục I: Những nghĩa vụ chung theo Công ước.1.Các bên tham gia cam kết thực hiện có hiệu quả đối với các điều khoản của Công ước và của các phụ lục…2.Các bên tham gia cam kết phổ biến tất cả các điều luật, các chỉ thị, các yêu cầu và các quy định và phải thực hiện tất cả các bứơc cần thiết nhằm làm cho Công ước có hiệu quả, có nghĩa là trên quan điểm về an toàn sinh mạng và tài sản trên biển, bảo vệ môi trường biển thì các thuyền viên trên tàu phải đủ khả năng chuyên môn và thích ứng nhiệm vụ của họ.Mục II: Những định nghĩa. Mục III: Phạm vi áp dụng.Công ước này sẽ được áp dụng đối với thuyền viên làm việc trên tàu treo cờ của quốc gia thành viên, ngoại trừ thuyền viên làm việc trên các tàu:a.Các tàu quân sự, các tàu không thuộc dạng tàu buôn…b.Các tàu đánh cá.c.Các thuyền buồm du lịch không thực hiện thương mại.d.Các tàu vỏ gỗ thô sơ.Mục IV: Trao đổi thông tin.1.Các bên tham gia phải thông báo một cách sớm nhất có thể cho ông Tổng thư ký: a.Các văn bản về luật, sắc lệnh, yêu cầu, qui định và những văn kiện phổ biến các vấn đề khác nhau thuộc phạm vi của Công ước.b.Một cách chi tiết các nội dung và thời gian của các khoá học cùng với các thời kì thi quốc gia và những yêu cầu đối với mỗi loại chứng chỉ được cấp theo Công ước.c.Số lượng loại chứng chỉ cần thiết được cấp theo Công ước.Mục V: Những Hiệp ước và Việc làm sáng tỏ.Mục này khẳng định tất cả các hiệp ước, các công ước và những thoả thuận có liên quan đến tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên của Công ước đang có hiệu lực thì vẫn tiếp tục được duy trì trong các vấn đề: ðối với những thuyền viên mà Công ước này không đề cập đến, ðối với những thuyền viên mà Công ước này đề cập đến nhưng không áp dụng khẩn cấp…Mục VI: Các chứng chỉ.1.Các chứng chỉ dành cho thuyền trưởng, các sĩ quan và thủ thuỷ sẽ được cấp cho những đối tượng đáp ứng các yêu cầu thoả mãn với đòi hỏi của Chính quyền hành chính về:Thâm niên đi biển (Sea service). Tuổi đời (Age).Sức khỏe (Medical fitness). Huấn luyện (Training)Khả năng chuyên môn (Qualification). Các kì thi (examination).Tuân thủ theo những điều khoản của phụ lục trong Công ước.2.Các chứng chỉ dành cho thuyền trưởng, các sĩ quan được cấp theo mục này sẽ phải được chứng thực (xác nhận) bằng cách Chính quyền hành chính cấp theo mẫu như đựơc mô tả trong Qui định I2 của Phụ lục. Nếu ngôn ngữ sử dụng không phải là tiếng Anh thì giấy xác nhận phải bao gồm cả bản dịch ra tiếng Anh.Mục VII: ðiều khoản chuyển tiếp:1.Chứng chỉ năng lực chuyên môn hoặc chứng chỉ cấp theo khả năng làm việc theo chức danh mà Công ước yêu cầu và chứng chỉ đã được cấp theo luật của Quốc gia thành viên hoặc các qui định của Thông tin viễn thông, trước khi Công ước có hiệu lực đối với nước thành viên đó thi vẫn sẽ được công nhận có giá trị sau khi Công ước có hiệu lực.2.Sau khi Công ước có hiệu lực đối với nước thành viên, Chính quyền hành chính của nước thành viên đó có thể tiếp tục cấp các chứng chỉ năng lực chuyên môn theo cách đã làm trước đó trong thời hạn không quá 5 năm. Các chứng chỉ này được công nhận có giá trị đáp ứng mục đích của Công ước. Trong thời kì chuyển tiếp này, những chứng chỉ như vậy sẽ chỉ cấp cho các thuyền viên trong phạm vi của từng bộ phận của con tàu riêng tất cả các đối tượng muốn nhận các chứng chỉ phải đựơc kiểm tra và được cấp chứng chỉ theo Công ứơc.3.Bên tham gia, trong thời gian 2 năm khi Công ứơc có hiệu lực đối với quốc gia thành viên , có thể cấp các chứng chỉ hành nghề cho những thuyền viên không có chứng chỉ phù hợp theo Công ước cũng như chứng chỉ chuyên môn được cấp theo luật trước khi Công ước có hiệu lực đối với Quốc gia thành viên này, ngoài trừ những người đã:a.Làm việc theo năng lực chuyên môn mà họ cần có chứng chỉ hành nghề cho thời gian không ít hơn 3 năm đi biển trong vòng 7 năm gần đây nhất trước khi Công ước có hiệu lực đối với Quốc gia thành viên này.b.Có bằng chứng rằng họ đã thực hiện công việc đó một cách thoả mãn.c.Thoả mãn Chính quyền hành chính về sức khoẻ bao gồm thị lực, thính lực, tuổi đời ở thời điểm nộp đơn.Mục VIII: Trường hợp miễn trừ.Mục này được đưa ra nhằm giải quyết những phát sinh đặc biệt trong quá trình khai thác con tàu như:1.Có thể áp dụng trường hợp miễn trừ cho thuyền viên cụ thể giữ chức danh và làm việc trên con tàu cụ thể trong một thời gian không vượt quá 6 tháng, nếu Chính quyền hành chính cho rằng không gây nguy hiểm đến con người hoặc môi trường, ngoại trừ đối với sĩ quan vô tuyến và người vận hành thiết bị thông tin liên lạc.2.Bất kì trường hợp miễn trừ nào đựơc áp dụng, chỉ được áp dụng cho người có đủ khả năng nhận chứng chỉ ở chức danh ngày kế cận.......Mục IX: Tương đương.Công ước không ngăn cấm Chính quyền hành chính tiếp tục duy trì hoặc công nhận những thoả thuận về đào tạo và huấn luyện khác. Thoả thuận chi tiết phải đựơc báo cáo sớm nhất lên ông Tổng thư kí, người sẽ có trách nhiệm thông báo vấn đề này đến toàn bộ các nước thành viên.Mục X: Kiểm tra.Mục này cho phép chính quyền hành chính của nước thành viên được kiểm tra các chứng chỉ khả năng chuyên môn, và được nêu: Các con tàu, ngoại trừ các con tàu nêu ở Mục III khi đang hoạt động ở tại cảng của Quốc gia thành viên sẽ phải chịu sự kiểm tra bởi các sĩ quan được Quốc gia thành viên đó uỷ quyền, nhằm thẩm định lại rằng tất cả các thuyền viên làm việc trên tàu, những người mà bắt buộc phải được cấp chứng chỉ theo Công ứơc, đều đã được cấp chứng chỉ một cách thích hợp hoặc được áp dụng miễn trừ một cách thích hợp. Các chứng chỉ này sẽ được công nhận trừ khi chứng chỉ được cấp giả, hoặc người đang giữ chứng chỉ không đúng chủ. Mục XI: Khuyến khích Hợp tác kĩ thuật. Mục XII: Bổ sung, Sửa đổi.Mục XIII: Kí, Thẩm tra, Công nhận, Phê chuẩn và Gia nhập. Mục XIV: Hiệu lực công ước.Công ước sẽ có hiệu lực sau 12 tháng kể từ ngày, mà không ít hơn 25 Quốc gia, tổng trọng tải không ít hơn 50% trọng tải của đội tàu Thế giới (tàu có trọng tải 100 tấn đăng kí trở lên) phê chuẩn...Mục XV: Bãi ước.Nước thành viên có thể bãi bỏ Công ước bất kỳ thời gian nào sau 5 năm kể từ ngày Công ước có hiệu lực đối với nước thành viên đó.Mục XVI: Ký gửi lại.Mục XVII: Ngôn ngữ dùng trong công ước. www.hanghaikythuat.tk CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC TIÊU CHUẨN HUẤN LUYỆN CẤP BẰNG TRỰC CA CHO THUYỀN VIÊN STCW 78/95 Sự đời Công ước Quốc tế STCW78/95 Công ước Quốc tế STCW 78 soạn thảo hồn thành vào tháng 7/1978 thức có hiệu lực từ năm 1984, sau có 25 nước với đội tàu bn có tổng trọng tải đăng ký lớn 50% tổng trọng tải đăng ký đội tàu bn tồn thể giới (tàu tính từ loại có GT từ 100 trở lên) Nội dung Công ước STCW 78/95 Công ước STCW 78 bao gồm: A 17 mục nêu phần B Phụ lục Bao gồm chương với 25 Qui tắc huấn luyện, cấp chứng thuộc phận Boong, Máy, Radio, huấn luyện đặc biệt xuồng cứu nạn (Annex - Regulations) C 23 Nghị nêu phần (Attachment Resolutions adopted by the Conference) Các mục Công ước: Mục I: Những nghĩa vụ chung theo Công ước Các bên tham gia cam kết thực có hiệu điều khoản Công ước phụ lục… Các bên tham gia cam kết phổ biến tất điều luật, thị, yêu cầu quy định phải thực tất bứơc cần thiết nhằm làm cho Cơng ước có hiệu quả, có nghĩa quan điểm an toàn sinh mạng tài sản biển, bảo vệ mơi trường biển thuyền viên tàu phải đủ khả chuyên môn thích ứng nhiệm vụ họ Mục II: Những định nghĩa Mục III: Phạm vi áp dụng Công ước áp dụng thuyền viên làm việc tàu treo cờ quốc gia thành viên, ngoại trừ thuyền viên làm việc tàu: a Các tàu quân sự, tàu không thuộc dạng tàu buôn… b Các tàu đánh c Các thuyền buồm du lịch không thực thương mại d Các tàu vỏ gỗ thô sơ Mục IV: Trao đổi thông tin Các bên tham gia phải thông báo cách sớm cho ơng Tổng thư ký: www.hanghaikythuat.edu.tf a Các văn luật, sắc lệnh, yêu cầu, qui định văn kiện phổ biến vấn đề khác thuộc phạm vi Công ước b Một cách chi tiết nội dung thời gian khố học với thời kì thi quốc gia yêu cầu loại chứng cấp theo Công ước c Số lượng loại chứng cần thiết cấp theo Công ước Mục V: Những Hiệp ước Việc làm sáng tỏ Mục khẳng định tất hiệp ước, cơng ước thoả thuận có liên quan đến tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng trực ca cho thuyền viên Cơng ước có hiệu lực tiếp tục trì vấn đề: ðối với thuyền viênCông ước không đề cập đến, ðối với thuyền viênCông ước đề cập đến không áp dụng khẩn cấp… Mục VI: Các chứng Các chứng dành cho thuyền trưởng, sĩ quan thủ thuỷ cấp cho đối tượng đáp ứng u cầu thoả mãn với đòi hỏi Chính quyền hành về: Thâm niên biển (Sea service) Tuổi đời (Age) Sức khỏe (Medical fitness) Huấn luyện (Training) Khả chun mơn (Qualification) Các kì thi (examination) Tn thủ theo điều khoản phụ lục Công ước Các chứng dành cho thuyền trưởng, sĩ quan cấp theo mục phải chứng thực (xác nhận) cách Chính quyền hành cấp theo mẫu đựơc mô tả Qui định I/2 Phụ lục Nếu ngôn ngữ sử dụng tiếng Anh giấy xác nhận phải bao gồm dịch tiếng Anh Mục VII: ðiều khoản chuyển tiếp: Chứng lực chuyên môn chứng cấp theo khả làm việc theo chức danh mà Công ước yêu cầu chứng cấp theo luật Quốc gia thành viên qui định Thông tin viễn thông, trước Cơng ước có hiệu lực nước thành viên thi cơng nhận có giá trị sau Cơng ước có hiệu lực Sau Cơng ước có hiệu lực nước thành viên, Chính quyền hành nước thành viên tiếp tục cấp chứng lực chun mơn theo cách làm trước thời hạn không năm Các chứng cơng nhận có giá trị đáp ứng mục đích Cơng ước Trong thời kì chuyển tiếp này, chứng cấp cho thuyền viên phạm vi phận tàu riêng tất đối tượng muốn nhận chứng phải đựơc kiểm tra cấp chứng theo Công ứơc Bên tham gia, thời gian năm Cơng ứơc có hiệu lực quốc gia thành viên , cấp chứng hành nghề cho thuyền viên khơng có chứng phù hợp theo Công ước chứng chuyên môn cấp theo luật trước Công ước có hiệu lực Quốc gia thành viên này, trừ người đã: a Làm việc theo lực chun mơn mà họ cần có chứng hành nghề cho thời gian khơng năm biển vòng năm gần trước Cơng ước có hiệu lực Quốc gia thành viên b Có chứng họ thực cơng việc cách thoả mãn c Thoả mãn Chính quyền hành sức khoẻ bao gồm thị lực, thính lực, tuổi đời thời điểm nộp đơn Mục VIII: Trường hợp miễn trừ Mục đưa nhằm giải phát sinh đặc biệt q trình khai thác tàu như: Có thể áp dụng trường hợp miễn trừ cho thuyền viên cụ thể giữ chức danh làm việc tàu cụ thể thời gian không vượt tháng, Chính quyền hành cho khơng gây nguy hiểm đến người môi trường, ngoại trừ sĩ quan vô tuyến người vận hành thiết bị thơng tin liên lạc Bất kì trường hợp miễn trừ đựơc áp dụng, áp dụng cho người có đủ khả nhận chứng chức danh ngày kế cận Mục IX: Tương đương Cơng ước khơng ngăn cấm Chính quyền hành tiếp tục trì cơng nhận thoả thuận đào tạo huấn luyện khác Thoả thuận chi tiết phải đựơc báo cáo sớm lên ông Tổng thư kí, người có trách nhiệm thơng báo vấn đề đến toàn nước thành viên Mục X: Kiểm tra Mục cho phép quyền hành nước thành viên kiểm tra chứng khả chuyên môn, nêu: "Các tàu, ngoại trừ tàu nêu Mục III hoạt động cảng Quốc gia thành viên phải chịu kiểm tra sĩ quan Quốc gia thành viên uỷ quyền, nhằm thẩm định lại tất thuyền viên làm việc tàu, người mà bắt buộc phải cấp chứng theo Công ứơc, cấp chứng cách thích hợp áp dụng miễn trừ cách thích hợp Các chứng công nhận trừ chứng cấp giả, người giữ chứng không chủ Mục XI: Khuyến khích Hợp tác kĩ thuật Mục XII: Bổ sung, Sửa đổi Mục XIII: Kí, Thẩm tra, Công nhận, Phê chuẩn Gia nhập Mục XIV: Hiệu lực cơng ước Cơng ước có hiệu lực sau 12 tháng kể từ ngày, mà khơng 25 Quốc gia, tổng trọng tải khơng 50% trọng tải đội tàu Thế giới (tàu có trọng tải 100 đăng kí trở lên) phê chuẩn Mục XV: Bãi ước Nước thành viên bãi bỏ Công ước thời gian sau năm kể từ ngày Cơng ước có hiệu lực nước thành viên Mục XVI: Ký gửi lại Mục XVII: Ngôn ngữ dùng công ước Các chương Phụ lục - Chương I: Những điều khoản chung Chương bao gồm ðiều qui định: Qui định I/1 - Các định nghĩa giải thích Qui định I/2 - Các chứng Giấy xác nhận Các chứng phải đựơc viết ngôn ngữ thức ngơn ngữ nước cấp chứng Nếu ngơn ngữ khơng phải tiếng Anh phải dịch sang tiếng Anh Giấy xác nhận dùng để chứng thực việc cấp chứng cấp tất yêu cầu Công ứơc thoả mãn Tuỳ theo nhận thức nước thành viên, Giấy xác nhận phát hành với Chứng "giấy", phát hành riêng biệt Giấy xác nhận phải có số riêng, trừ trường hợp phát hành với Chứng nêu Chứng Giấy xác nhận có giá trị thời hạn năm kể từ ngày cấp sau phải gia hạn Qui định I/3 - Các nguyên tắc điều chỉnh Hành trình ven bờ Bất kì nước thành viên định rõ hành trình gần bờ theo mục đích Cơng ước, khơng áp đặt đòi hỏi huấn luyện, kinh nghiệm cấp chứng thuyền viên làm việc tàu treo cờ nước thành viên khác, đòi hỏi nghiêm ngặt so với thuyền viên làm việc tàu treo cờ nước đó, họ thường xun hành trình gần bờ Trong trường hợp nào, nước thành viên khơng áp đặt đòi hỏi thuyền viên làm việc tàu treo cờ nước thành viên khác cao yêu cầu Công ước dành cho tàu không thường xuyên hành trình gần bờ Qui định I/4 - Các qui trình kiểm tra Việc kiểm tra thực Sĩ quan kiểm tra uỷ quyền theo Mục X giới hạn sau: a Việc kiểm tra xác minh theo mục X(1) kiểm tra tất thuyền viên có sở hữu chứng chỉ, miễn trừ cách thích hợp khơng? b Việc kiểm tra khả thuyền viên tàu nhằm trì tiêu chuẩn trực ca đòi hỏi Cơng ước có chứng cho thấy tiêu chuẩn khơng đáp ứng ví dụ:Tàu có liên quan đến va chạm mắc cạn… ðã xả số chất thải cấm khỏi tàu hành trình, neo đậu cảng trái với Công ước Con tàu thực điều động khơng bình thường khơng an tồn khơng tn theo dẫn phân luồng tín hiệu khác Các sĩ quan kiểm tra thông báo văn cho thuyền trưởng tàu cho đại diện nước có cờ theo Mục X kết kiểm tra tiến hành theo điểm cho thấy sai sót sau đây: Thuyền viên khơng có chứng giá trị thích hợp chứng thích hợp yêu cầu Việc xếp trực ca không theo yêu cầu qui định tàu nước có cờ Người có chun mơn vắng mặt ca trực dẫn đến không vận hành thiết bị đặc biệt quan trọng an toàn hàng hải ngăn ngừa ô nhiễm Thuyền trưởng khả điều động thuyền viên nghỉ thực ca trực bắt đầu chuyến công tác lần đổi ca Khơng có khả xử lí sai sót liên quan đến điểm 2a - phạm vi có liên quan đến chứng thuyền trưởng, máy trưởng sĩ quan trực ca boong, máy trường hợp có liên quan đến sĩ quan đài trưởng - liên quan đến điểm 2b lí theo Mục X, sở bên tham gia giữ tàu Qui định I/5 - Các điều khoản quốc gia Mỗi nước thành viên phải thiết lập chương trình qui trình nhằm mục đích điều tra thiếu lực báo cáo, hành động bỏ qua mà có nguy gây thiệt hại cho tính mạng, nguồn lợi môi trường biển người sở hữu chứng Mỗi nước thành viên phải soạn thảo hình thức phạt, hình thức kỉ luật trường hợp vi phạm pháp luật quốc gia Qui định I/6 - Huấn luyện đánh giá Qui định I/7 - Báo cáo thông tin Qui định I/8 - Tiêu chuẩn chất lượng Mỗi quốc gia phải đảm bảo rằng: Thiết lập hệ thống quản lí chất lượng nhằm kiểm tra chất lượng huấn luyện, đánh giá lực chuyên môn, cấp chứng chỉ, cấp giấy xác nhận kể lực chuyên môn giáo viên hướng dẫn giáo viên đánh giá Qui định I/9 - Tiêu chuẩn sức khoẻ - Cấp giấy chứng nhận sức khoẻ Mỗi nước thành viên phải thiết lập tiêu chuẩn sức khoẻ, đặc biệt phải ý đến mắt tai Giấy chứng nhận sức khoẻ cấp bác sĩ có đủ lực chuyên môn phải nước thành viên (chính quyền hành chính) thừa nhận Qui định I/10 - Cơng nhận chứng Mỗi thành viên công nhận chứng chuyên môn cấp nước thành viên khác thuyền trưởng, sĩ quan hàng hải sĩ quan vô tuyến ðể làm điều đó, Chính quyền hành nước thành viên phải xây dựng qui trình, biện pháp kiểm tra trước công nhận chứng Không công nhận chứng nước thành viên Công ước cấp Trường hợp đặc biệt, nước thành viên cho phép thuyền viên, ngoại trừ sĩ quan vô tuyến, làm việc theo cờ treo nước thành viên chứng thuyền viên chưa cấp giấy xác nhận công nhận nước thành viên trên, nhiên thời gian không vượt tháng Qui định I/11 Công nhận lại hiệu lực (Giá trị) chứngchỉ Mỗi thuyền trưởng, sĩ quan hàng hải, sĩ quan vô tuyến sở hữu chứng cấp xác nhận theo chương nào, ngoại trừ chương VI, làm việc biển quay trở lại làm việc biển sau thời gian làm việc bờ, sau năm phải thực kiểm tra lại: Sức khoẻ theo tiêu chuẩn sức khoẻ nêu Qui định I/9 Năng lực chuyên môn theo phần A-I/11 luật STCW Mỗi nước thành viên phải so sánh tiêu chuẩn lực mà theo cấp chứng ban hành trước 01/02/2002 với tiêu chuẩn để cấp loại chứng nêu phần A Bộ luật STCW, phải khẳng định cần thiết đòi hỏi người sở hữu chứng phải theo lớp cập nhật, nâng cao đánh giá lại Qui định I/12 Ứng dụng mô Qui định I/13 Hướng dẫn thử nghiệm 1 Từ “thử” hiểu thử nghiệm, loạt thử nghiệm tiến hành thời hạn định, có liên quan đến việc sử dụng hệ thống tự động, hệ thống điều khiển liên hồn; sở đánh giá phương pháp lựa chọn để tạo nên nhiệm vụ đặc trưng việc đảm bảo an tồn bảo vệ mơi trường Qui định I/14 Trách nhiệm Công ty Mỗi thành viên phải buộc công ty có trách nhiệm phân cơng, bổ nhiệm làm việc tàu cơng ty mình, theo điều khoản Cơng ước; đòi hỏi cơng ty phải đảm bảo: Mỗi thuyền viên phân công làm việc tàu phải có chứng chun mơn thích hợp Tàu phải quản lí theo u cầu an tồn Công ước Các giấy tờ số liệu liên quan đến thuyền viên làm việc tàu phải lưu trữ sẵn sàng cho việc sử dụng cần thiết không giới hạn giấy tờ số liệu liên quan đến kinh nghiệm, huấn luyện, sức khoẻ lực Quân số tàu có khả phối hợp hành động trường hợp khẩn cấp phải có khả tạo chức trách vấn đề an toàn bảo vệ môi trường Qui định I/15 ðiều khoản chuyển tiếp Trước ngày 01/02/2002, nước thành viên tiếp tục cấp, công nhận xác nhận chứng theo điều khoản Công ước, áp dụng trước ngày 01/02/1997 thuyền viên bắt đầu nghiệp biển phê chuẩn, chương trình đào tạo huấn luyện phê chuẩn khoá huấn luyện phê chuẩn trước ngày 01/08/1998 Trước ngày 01/02/2002, nước thành viên tiếp tục đổi mới, công nhận lại giá trị chứng giấy xác nhận theo điều khoản Công ước, áp dụng trước ngày 01/02/1997 Trên sở Qui định I/11, nước thành viên cấp lại gia hạn giá trị chứng cấp thức theo điều khoản Cơng ước áp dụng trước ngày 01/02/1997, phải thay đổi giới hạn trọng tải ghi chứng gốc, cụ thể: 200 GT thay 500GT 1600 GT thay 3000 GT Chương II Thuyền trưởng Bộ phận Boong Chương bao gồm ðiều qui định Qui định II/1: Những yêu cầu tối thiểu bắt buộc để cấp chứng (GCN khả chuyên môn) cho sĩ quan trực ca tàu từ 500 GT trở lên 1 Mỗi sĩ quan trực ca boong làm việc tàu từ 500 GT trở lên phải có chứng thích hợp Mỗi đối tượng muốn cấp chứng phải: Có tuổi đời khơng 18 Có thời gian phục vụ biển đựơc chứng nhận khơng năm phần chương trình huấn luyện phê chuẩn, bao gồm thời gian huấn luyện tàu đáp ứng yêu cầu nêu phần A II/1 Bộ luật STCW; phải ghi “sổ ghi nhận huấn luyện” phê chuẩn; khác phải có thời gian biển chứng nhận khơng năm ðã thực chức trách trực ca boong giai đoạn phục vụ biển theo yêu cầu giám sát thuyền trưởng sĩ quan có trình độ thời gian khơng tháng ðáp ứng u cầu qui tắc chương IV cách thích hợp, nhằm thực nhiệm vụ thông tin liên lạc theo qui định thông tin viễn thông ðã hồn thành chương trình đào tạo huấn luyện phê chuẩn đáp ứng tiêu chuẩn lực chuyên môn nêu phần A-II/1 Bộ luật STCW Qui định II/2 Những yêu cầu tối thiểu bắt buộc để cấp chứng (GCN khả chuyên mơn) cho thuyền trưởng đại phó tàu từ 500 GT trở lên a Thuyền trưởng đại phó tàu từ 3000 GT trở lên Mỗi thuyền trưởng đại phó làm việc tàu từ 3000 GT trở nên phải có chứng thích hợp Mỗi đối tượng muốn cấp chứng phải: ðáp ứng yêu cầu cấp chứng sĩ quan trực ca boong tàu từ 500GT trở lên có thời gian phục vụ biển xác nhận đủ chức danh này: Khơng 12 tháng trường hợp cấp GCNKNCM cho chức danh đại phó Khơng 36 tháng trường hợp cấp GCNKNCM cho chức danh thuyền trưởng; nhiên thời gian giảm xuống khơng 24 tháng, có khơng 12 tháng đảm nhận chức danh đại phó ðã hồn thành chương trình đào tạo huấn luyện phê chuẩn đáp ứng tiêu chuẩn lực chuyên môn nêu phần A-II/2 Bộ luật STCW thuyền trưởng đại phó làm việc tàu từ 3000GT trở lên b Thuyền trưởng đại phó tàu từ 500 đến 3000 GT phải có chứng thích hợp Mỗi đối tượng muốn cấp chứng chỉ: Khả chun mơn đại phó, phải đáp ứng yêu cầu sĩ quan trực ca boong tàu từ 500GT trở lên Khả chuyên môn thuyền trưởng, phải đáp ứng yêu cầu sĩ quan trực ca boong tàu từ 500GT trở lên có thời gian phục vụ biển xác nhận khơng 36 tháng chức danh này; nhiên thời gian giảm xuống khơng 24 tháng, có khơng 12 tháng đảm nhận chức danh đại phó ðã hồn thành chương trình đào tạo huấn luyện phê chuẩn đáp ứng tiêu chuẩn lực chuyên môn nêu phần A-II/2 Bộ luật STCW thuyền trưởng đại phó làm việc tàu từ 500 đến 3000GT Qui định II/3 Những yêu cầu tối thiểu bắt buộc để cấp chứng (GCN khả chuyên môn) cho sĩ quan trực ca boong thuyền trưởng tàu nhỏ 500 GT a Tàu không thường xuyên làm việc hành trình gần bờ Mỗi sĩ quan trực ca boong tàu biển nhỏ 500GT, khơng thường xun làm việc hành trình gần bờ, phải có chứng thích hợp tàu từ 500GT trở lên Mỗi thuyền trưởng làm việc tàu biển nhỏ 500GT, không thường xuyên làm việc hành trình gần bờ, phải có chứng thích hợp thuyền trưởng làm việc tàu từ 500 đến 3000GT b Tàu thường xuyên làm việc hành trình gần bờ Sĩ quan trực ca boong Mỗi sĩ quan trực ca boong tàu biển nhỏ 500GT, thường xuyên làm việc hành trình gần bờ, phải có chứng thích hợp Mỗi đối tượng muốn cấp chứng sĩ quan trực ca boong tàu biển nhỏ 500GT, thường xun làm việc hành trình gần bờ, phải: Có tuổi đời khơng 18 ðã hồn thành: Khố huấn luyện đặc biệt, bao gồm thời gian biển thích hợp yêu cầu quyền hành chính, Có thời gian biển xác nhận phận boong khơng năm ðáp ứng yêu cầu qui tắc chương IV cách thích hợp, nhằm thực nhiệm vụ thông tin liên lạc theo qui định thơng tin viễn thơng ðã hồn thành chương trình đào tạo huấn luyện phê chuẩn đáp ứng tiêu chuẩn lực chuyên môn nêu phần A-II/3 Bộ luật STCW sĩ quan trực ca boong làm việc tàu nhỏ 500GT, thường xuyên làm việc hành trình ven bờ Thuyền trưởng Mỗi thuyền trưởng tàu biển nhỏ 500GT, thường xuyên làm việc hành trình gần bờ, phải có chứng thích hợp Mỗi đối tượng muốn cấp chứng thuyền trưởng tàu biển nhỏ 500GT, thường xuyên làm việc hành trình gần bờ, phải: Có tuổi đời khơng 20 Có thời gian biển xác nhận khơng 12 tháng đảm nhận chức danh sĩ quan trực ca boong; ðã hồn thành chương trình đào tạo huấn luyện phê chuẩn đáp ứng tiêu chuẩn lực chuyên môn nêu phần A-II/3 Bộ luật STCW thuyền trưởng làm việc tàu nhỏ 500GT, thường xuyên làm việc hành trình ven bờ c Trường hợp miễn trừ Nếu thấy kích cỡ tàu điều kiện hành trình mà áp dụng tồn yêu cầu qui định phần A-II/3 Bộ luật STCW khơng thích hợp khơng thực tế, quyền hành miễn trừ số yêu cầu cho thuyền trưởng sĩ quan trực ca boong, phải đảm bảo an toàn tàu làm việc vùng nước Qui định II/4 Những yêu cầu tối thiểu bắt buộc để cấp chứng cho thuỷ thủ tham gia trực ca boong Mỗi thuỷ thủ tham gia trực ca boong tàu biển 500GT trở lên, ngoại trừ thuỷ thủ thời gian huấn luyện thuỷ thủ mà chức trách họ ca khơng mang tính tay nghề cao, phải cấp chứng để thực chức trách Mỗi đối tượng muốn cấp chứng phải: Có tuổi đời khơng 16 ðã hồn thành: Thời gian biển xác nhận, bao gồm không tháng huấn luyện kinh nghiệm, Khoá huấn luyện trước biển, tàu bao gồm thời gian phục vụ biển xác nhận khơng tháng, đáp ứng tiêu chuẩn khả chuyên môn nêu phần A-II/4 luật STCW Chương III Bộ phận máy Qui định III/1 Những yêu cầu tối thiểu bắt buộc để cấp chứng (GCN khả chuyên môn) cho sĩ quan trực ca máy buồng máy có người trực ca, www.hanghaikythuat.edu.tf 10 cho sĩ quan máy giao nhiệm vụ trực ca định kì với buồng máy khơng có người trực ca Mỗi sĩ quan trực ca máy buồng máy có người trực ca, sĩ quan máy giao nhiệm vụ trực ca định kì với buồng máy khơng có người trực ca tàu biển có tổng cơng suất máy cính từ 750 KW trở nên phải có chứng thích hợp Mỗi đối tượng muốn cấp chứng phải: Có tuổi đời khơng 18 Có thời gian phục vụ biển chứng nhận không tháng phận máy theo phần A-III/1 luật STCW; hoàn thành chương trình đào tạo huấn luyện ghi nhận “Sổ ghi nhận huấn luyện” đáp ứng tiêu chuẩn lực chuyên môn nêu phần A-III/1 Bộ luật STCW Qui định III/2 Những yêu cầu tối thiểu bắt buộc để cấp chứng (GCN khả chuyên môn) cho máy trưởng máy hai tàu trang bị hệ thống động lực có tổng số công suất từ 3000KW trở lên Mỗi máy trưởng máy hai tàu trang bị hệ thống động lực có tổng cơng suất 3000KW trở lên phải có chứng thích hợp Mỗi đối tượng muốn cấp chứng phải: ðáp ứng yêu cầu cấp chứng sĩ quan trực ca máy Khơng 12 tháng chứng nhận phục vụ biển với chức danh trợ giúp sĩ quan máy, sĩ quan máy trường hợp cấp GCNKNCM cho chức danh máy hai Khơng 36 tháng chứng nhận phục vụ biển, khơng 12 tháng làm việc chức danh sĩ quan máy với mức trách nhiệm sĩ quan máy hai với trường hợp cấp GCNKNCM cho chức danh máy trưởng; ðã hồn thành chương trình đào tạo huấn luyện phê chuẩn đáp ứng tiêu chuẩn lực chuyên môn nêu phần A-III/2 luật STCW Qui định III/3 Những yêu cầu tối thiểu bắt buộc để cấp chứng (GCN khả chuyên môn) cho máy trưởng máy hai tàu trang bị hệ động lực có tổng cơng suất từ 750KW đến 3000KW Mỗi máy trưởng máy hai tàu trang bị hệ động lực có tổng cơng suất từ 750 đến 3000KW phải có chứng thích hợp Mỗi đối tượng muốn cấp chứng phải: ðáp ứng yêu cầu cấp chứng sĩ quan trực ca máy Khơng 12 tháng chứng nhận phục vụ biển với chức danh trợ giúp sĩ quan máy, sĩ quan máy trường hợp cấp GCNKNCM cho chức danh máy hai Khơng 24 tháng chứng nhận phục vụ biển, khơng 12 tháng làm việc chức danh sĩ quan máy với chức danh sĩ quan máy hai trường hợp cấp cho GCNKNCM cho chức danh máy trưởng; ðã hồn thành chương trình đào tạo huấn luyện phê chuẩn đáp ứng tiêu chuẩn lực chuyên môn nêu phần A-III/3 Bộ luật STCW Mỗi sĩ quan máy đủ tiêu chuẩn để đảm nhận chức danh máy hai tàu trang bị hệ động lực có tổng cơng suất từ 3000KW trở lên, đảm nhận chức danh máy trưởng tàu trang bị hệ động lực có tổng cơng suất nhỏ 3000KW, với điều kiện phải đảm nhận chức danh khơng 12 tháng chứng cấp giấy xác nhận Qui định III/4 Những yêu cầu tối thiểu bắt buộc để cấp chứng (GCN khả chuyên môn) cho thợ máy tham gia trực ca buồng máy có người trực ca, giao nhiệm vụ trực ca định kì với buồng máy khơng có người trực ca Mỗi thợ máy tham gia trực ca buồng máy có người trực ca, giao nhiệm vụ trực ca định kì với buồng máy khơng có người trực tàu trang bị hệ động lực có tổng cơng suất từ 750 KW trở lên, ngoại trừ thợ máy thời gian huấn luyện thợ máy mà chức danh họ không mang tính tay nghề cao, phải cấp chứng thức để thực chức trách Mỗi đối tượng muốn cấp chứng phải: Có tuổi đời khơng 16 ðã hồn thành: Thời gian biển xác nhận, bao gồm không tháng huấn luyện kinh nghiệm, Khoá huấn luyện trước biển, tàu, bao gồm thời gian phục vụ biển xác nhận khơng tháng, ðáp ứng tiêu chuẩn khả chuyên môn nêu phần A-II/4 Bộ luật STCW Chương IV Thông tin liên lạc vô tuyến điện báo viên Qui định IV/1 Ứng dụng Ngoại trừ nêu mục 3, điều khoản Chương áp dụng cho điện báo viên tàu khai thác hệ thống toàn cầu cứu nạn hàng hải an toàn (GMDSS) nêu SOLAS 74 Trước ngày 01/02/1999, điện báo viên tàu tuân thủ theo điều khoản GMDSS chương IV SOLAS có hiệu lực trước 01/02/1992, phải tuân thủ điều khoản Công ước STCW78, có hiệu lực trước 01/12/1992 3 ðiện báo viên tàu khơng đòi hỏi tn thủ theo điều khoản GMDSS chương IV SOLAS, không đòi hỏi phải đáp ứng điều khoản Chương Tuy nhiên, điện báo viên tàu đòi hỏi phải đáp ứng qui tắc thơng tin viễn thơng Chính quyền hành phải đảm bảo chứng thích hợp nêu qui tắc thông tin viễn thông phải cấp, công nhận điện báo viên Qui định IV/2.Các yêu cầu tối thiểu để cấp chứng cho điện báo viên GMDSS Mỗi nhân chịu trách nhiệm, thực công việc thông tin liên lạc viễn thơng tàu có liên quan đến GMDSS, phải có chứng liên quan đến GMDSS cấp, cơng nhận quyền hành theo điều khoản qui tắc thông tin viễn thơng Ngồi ra, đối tượng muốn cấp chứng theo qui tắc để làm việc tàu theo yêu cầu SOLAS74, phải: Có tuổi đời khơng 18, ðã hồn thành chương trình đào tạo huấn luyện đáp ứng tiêu chuẩn khả chuyên môn phần A-IV/2 Bộ luật STCW Chương V Các yêu cầu huấn luyện đặc biệt với người làm việc số loại tàu Qui định V/1 Những yêu cầu tối thiểu với huấn luyện cấp chứng cho thuyền trưởng, sĩ quan thuyền viên tàu dầu Qui định V/2 Những yêu cầu tối thiểu với huấn luyện cấp chứng cho thuyền trưởng, sĩ quan, thuyền viên người khác tàu khách ro-ro Chương VI Trường hợp khẩn cấp, nghiệp vụ an toàn, chăm sóc y tế Qui định VI/1 Các yêu cầu tối thiểu bắt buộc việc làm quen, huấn luyện an toàn hướng dẫn cho toàn thuyền viên Qui định VI/2 Các yêu cầu tối thiểu bắt buộc để cấp chứng khả thành thạo xuồng cứu sinh, xuồng cứu nạn xuồng cứu nạn cao tốc Qui định VI/3 Các yêu cầu tối thiểu bắt buộc việc huấn luyện cứu hoả nâng cao Qui định VI/4 Các yêu cầu tối thiểu bắt buộc liên quan đến sơ cứu y tế chăm sóc y tế Chương VII Cấp chứng lựa chọn Qui định VII/1 Cấp chứng lựa chọn Cho dù có yêu cầuvề cấp chứng nêu chương II III phụ lục này, nước thành viên lựa chọn cấp uỷ quyền cấp chứng nêu quy định chương với điều kiện: Các chức mức trách nhiệm nêu chứng giấy chứng nhận lựa chọn thấy phần A-II/1, AII/2, A-II/3, A-II/4, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 A-IV/2 luật STCW Qui định VII/2 Cấp chứng cho thuyền viên Qui định VII/3 Nguyên tắc chi phối việc cấp chứng lựa chọn Bất kì nước thành viên mà lựa chọn để cấp giấy uỷ quyền cấp chứng lựa chọn phải đảm bảo nguyên tắc sau xem xét: Khơng có hệ thống cấp chứng lựa chọn thực không đảm bảo mức độ an toàn biển ngăn ngừa nhiễm, tương đương với nêu chương khác, Bất kì xếp nhằm cấp chứng lựa chọn theo chương phải đảm bảo trao đổi lẫn chứng với chứng cấp theo chương khác Nguyên tắc trao đổi lẫn mục phải đảm bảo rằng: Các chứng cấp theo nguyên tắc chương II chương III chứng cấp theo chương VIII phải có khả phục vụ tàu mà có cách tổ chức cổ điển có cách tổ chức khác Các thuyền viên mà khơng huấn luyện để làm việc tàu có cách tổ chức riêng biệt, mà làm suy yếu khả họ, phải học kĩ nơi Chương VIII Trực ca Qui định VIII/1 Thích hợp cho nhiệm vụ Mỗi quyền hành chính, với mục đích ngăn ngừa mệt mỏi phải: Phải thiết lập đưa vào thời gian nghỉ ngơi cho người trực ca thích hợp, ðòi hỏi hệ thống trực ca xếp cho hiệu suất người trực ca không bị làm suy yếu mệt mỏi nhiệm vụ phải tổ chức cho ca lúc khởi đầu hành trình sau có ca trực nghỉ ngơi cách hợp lý Qui định VIII/2 Bố trí trực ca nguyên tắc cảnh giới Các quyền hành phải hướng dẫn lưu ý công ty, thuyền trưởng, máy trưởng tất người trực ca đến yêu cầu nguyên tắc hướng dẫn nêu Bộ luật STCW, mà cần phải xem xét để đảm bảo ca trực liên tục an tồn trực ca cách thích hợp hồn cảnh cụ thể ln trì tất tàu thời điểm Các quyền hành phải đòi hỏi thuyền trưởng tàu phải đảm bảo phân công trực ca thích hợp nhằm trì ca trực an tồn có tính đến hồn cảnh phổ biến điều kiện đạo chung thuyền trưởng: Các sĩ quan đảm nhận chịu trách nhiệm trực ca boong có trách nhiệm hàng hải tàu cách an toàn thời gian trực ca họ có mặtởtên buồng lái bên vị trí có liên quan trực tiếp phòng hải đồ, phòng điều khiển buồng lái suốt thời gian trực Sĩ quan vơ tuyến chịu trách nhiệm trì ca trực liên tục tần số thích hợp suốt thời gian làm nhiệm vụ Các sĩ quan trực ca máy, làm rõ Bộ luật STCW dẫn máy trưởng, phải có mặt ngay, yêu cầu phải có mặt buồng máy cần thiết Nghị - Các điều khoản chuyển tiếp Nghị - Huấn luyện cho người khai thác vô tuyến hệ thống toàn cầu cứu nạn hàng hải an toàn (GMDSS) Nghị - Huấn luyện quản lí khủng hoảng tính cách người cho nhân làm việc tàu khách ro ro Nghị - Huấn luyện người làm việc tàu khách Nghị - Ghi chép vấn đề liên quan đến cấp chứng lựa chọn Nghị - Thúc đẩy nâng cao kiến thức kỹ thuật, tay nghề nghiệp vụ thuyền viên Nghị - Phát triển tiêu chuẩn quốc tế thích hợp y tế cho thuyền viên Nghị 10 - Huấn luyện hoa tiêu hàng hải, người phục vụ luồng lạch người làm việc phương tiện di động biển Nghị 11 - Khuyến khích hợp tác kỹ thuật Nghị 12 - ðóng góp Trường ðại học Hàng Hải Quốc tế việc đạt nâng cao tiêu chuẩn huấn luyện hàng hải Nghị 13 - ðổi chương trình mẫu Tổ chức hàng hải Quốc tế cho xuất Nghị 14 - Khuyến khích tham gia phụ nữ công nghiệp hàng hải + Bộ luật tiêu chuẩn huấn luyện, cấp trực ca cho thuyền viên STCW Code 95 Tại phải đời Bộ luật STCW95? Tuy Cơng ước STCW 78 có hiệu lực từ 28 tháng năm 1984, song trình thực nhiều bất cập như: Thiếu độ xác tiêu chuẩn bắt buộc Do khơng có giải thích rõ ràng nên thành viên hiểu triển khai Công ước cách khác Công ước đề cập đến thời gian biển tối thiểu mà không làm rõ kỹ khả chun mơn cần phải có Hơn nữa, Cơng ước soạn thảo phát triển từ năm 70, nên không đáp ứng thay đổi đội tàu bn Thế giới kích cỡ tàu, cơng nghệ tiên tiến áp dụng, thay đổi bố trí thuyền viên v.v Mục đích chủ yếu cần phải đạt thông qua đổi Công ước: Nhằm chuyển đổi toàn yêu cầu bắt buộc dạng Bộ luật Làm rõ kĩ lực cần đòi hỏi áp dụng phương pháp huấn luyện đại ðòi hỏi Chính quyền hành trì việc kiểm tra trực tiếp chứng nhận khả chuyên môn thuyền trưởng, sĩ quan sĩ quan vô tuyến điện, người giao nhiệm vụ phục vụ tàu Làm cho nước thành viên tham gia Cơng ước có trách nhiệm giải thích cho thông qua IMO việc thực cách xác Cơng ước chất lượng thực huấn luyện cấp chứng họ Các bổ sung sửa đổi có hiệu lực tất nước tham gia Công ước với thời gian chậm trễ Nghị 2: Nêu lên nước thành viên thông qua Bộ luật tiêu chuẩn huấn luyện, cấp trực ca cho thuyền viên 95 - gọi tắt Bộ luật STCW 95 Bộ luật bao gồm phần: Phần A Là điều khoản bắt buộc tiêu chuẩn đào tạo, cấp trực ca thuyền viên mà tất nước thành viên Cơng ước Phần B Là khuyến nghị mang tính hướng dẫn nhằm giúp nước thành viên thực Cơng ước cách đầy đủ có hiệu - Phần A Các tiêu chuẩn bắt buộc liên quan đến điều khoản phụ lục Công ước STCW Khi đề cập đến tiêu chuẩn bắt buộc, nhằm làm rõ mối liên hệ chứng lựa chọn (Chứng cấp cho thuyền viên có khả hai chức Boong Máy - phổ biến nước Tây Âu, Mĩ, Nhật nước có kinh tế mạnh) chứng thông thường Công ước phân biệt khả chuyên môn theo tiêu chuẩn thành nhóm dạng chức năng: Hàng hải Xếp dỡ hàng hố bảo quản Quản lí vận hành tàu chăm sóc người tàu Máy tàu thuỷ ðiện, điện tử kĩ thuật điều khiển Bảo dưỡng sửa chữa 7 Thông tin liên lạc Ở mức độ trách nhiệm khác - “Mức quản lý” mức độ trách nhiệm có liên quan đến phân cơng làm việc với chức danh thuyền trưởng, đại phó, máy trưởng, máy hai tàu viễn dương đảm bảo chức lĩnh vực thuộc trách nhiệm giao thực cách xác đầy đủ - “Mức vận hành” mức độ trách nhiệm có liên quan đến phân cơng làm việc với chức danh sĩ quan trực ca boong máy sĩ quan ca buồng máy loại không cần trực ca số sĩ quan vơ tuyến điện Trực tiếp trì việc thực tất chức phạm vi trách nhiệm giao theo qui trình thích hợp dẫn nhân mức trách nhiệm quản lí - “Mức trợ giúp” mức độ trách nhiệm có liên quan đến việc hồn thành công việc, nhiệm vụ trách nhiệm giao tàu viễn dương hướng dẫn sĩ quan cấp Theo luật, tiêu chuẩn lực Thuyền trưởng, ðại phó, sĩ quan trực ca boong, máy trưởng, máy hai, sĩ quan trực ca máy thuỷ thủ, thợ máy tham gia trực ca nêu rõ bảng: A-II/1 ðối với sĩ quan trực ca boong tàu từ 500GT trở lên A-II/2 ðối với thuyền trưởng đại phó tàu từ 500GT trở lên A-II/3 ðối với sĩ quan trực ca boong thuyền trưởng tàu nhỏ 500GT thường xuyên hành trình gần bờ A-II/4 ðối với thuỷ thủ tham gia trực ca boong A-III/1 ðối với sĩ quan trực ca máy buồng máy có người trực ca sĩ quan máy giao trực ca buồng máy khơng có người trực ca theo định kì A-III/2 ðối với máy trưởng, máy hai tàu trang bị hệ động lực có cơng suất từ 3000KW trở lên A-III/4 ðối với thợ máy tham gia trực ca buồng máy A-IV/2 ðối với sĩ quan vô tuyến khai thác hệ GMDSS Phần B Những hướng dẫn mang tính khuyến nghị liên quan đến điều khoản Công ước STCW phụ lục Cơng ước Mục đích Phần B nhằm giúp nước thành viên Công ước việc thực Cơng ước cách có hiệu phương pháp thống Tuy nhiên phần khơng mang tính bắt buộc mà mang tính khuyến cáo Các qui định nhằm: Các quốc gia tham gia Cơng ước có nghĩa vụ: a Phổ biến cụ cách cụ thể cho toàn ngành (Cơ quan quản lí, sở giáo dục- đào tạo huấn luyện, cơng ty, thuyền trưởng tồn thuyền viên) nội dung sửa đổi Công ước Bộ luật, văn pháp lí quốc tế quốc gia có liên quan đến tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng trực ca cho thuyền viên b Xây dựng chương trình huấn luyện phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, Công ước Bộ luật STCW95 phải phê chuẩn quốc gia c Triển khai giảng dạy, huấn luyện sở đào tạo huấn luyện chương trình quốc gia phê chuẩn Các sơ đào tạo huấn luyện phải quốc gia phê chuẩn dựa tiêu chuẩn tối thiểu bắt buộc Công ước cán giảng dạy, hướng dẫn viên, trang thiết bị huấn luyện, mô huấn luyện.v.v… d Quản lí kiểm tra chặt chẽ chất lượng huấn luyện: Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, qui trình huấn luyện chứng chỉ, tiêu chuẩn cán giảng dạy, hướng dẫn viên, người đánh gía e Quản lý chặt chẽ cấp chứng chỉ, có nghĩa vụ cung cấp thơng tin cho trường hợp chứng cần xác minh (thật, giả, giá trị…) quốc gia khác chủ tàu f Xây dựng qui tắc định biên an toàn, qui định trách nhiệm công ty vận tải biên chế, thuyền viên có đủ trình độ cấp chứng theo tiêu chuẩn Bộ luật STCW95 Theo qui định Mục IV, Qui định 1/7 phần A-1/7 Bộ luật STCW 95 Vào ngày tháng năm 1998 sớm tốt, quốc gia thành viên có nghĩa vụ trình lên ơng Tổng thư kí IMO: a Các văn luật, sắc lệnh, thị, qui định văn kiện quốc gia nhằm phổ biến thực cơng ước b Chi tiết nội dung thời gian khoá đào tạo huấn luyện kì thi mang tính quốc gia yêu cầu khác chứng cấp phù hợp theo Công ước c Nêu rõ số lượng loại chứng đựơc cấp theo Công ước (Các vấn đề cụ thể đề nghị xem phần A-1/7 Bộ luật) Trách nhiệm sở đào tạo: Tất yêu cầu Cơng ước có liên quan đến hoạt động sở đào tạo huấn luyện có hiệu lực từ tháng năm 1997 kéo dài đến năm 2002 Nhanh chóng rà sốt lại chương trình giáo dục - đào tạo huấn luyện sửa đổi cho phù hợp với Công ước, yêu cầu quốc gia thông qua xây dựng tiêu chuẩn phải quốc gia phê chuẩn Huấn luyện đánh giá thuyền viên phải quản lí, kiểm tra ghi chép theo yêu cầu Công ước Các hướng dẫn viên phải tiêu chuẩn hoá theo yêu cầu điều qui định I/6, phần A-I/6 ðổi phương pháp giảng dạy huấn luyện cho đạt hiệu cao thông qua đổi trang thiết bị, trang bị mô (điều qui định 12) vv Trách nhiệm cơng ty Tại điều qui định I/14 nói rõ trách nhiệm cơng ty q trình thực Công ước: Mỗi thyền viên xếp làm việc tàu phải có đầy đủ chứng theo yêu cầu cấp theo Công ước Con tàu phải bố trí số thuyền viên phù hợp với yêu cầu an toàn theo qui định Chính quyền hành Các tài liệu số liệu có liên quan tất thuyền viên biên chế phải quản lí sẵn sàng cho sử dụng Các liệu phải bao gồm thời gian biển, huấn luyện, sức khoẻ khả chuyên môn chức vụ giao ðảm bảo thuyền viên bố trí làm chức danh tàu giới thiệu làm quen với nhiệm vụ mình, bố trí tàu, trang thiết bị qui định, đặc tính có liên quan đến cơng việc hàng ngày thuyền viên ðánh giá việc thực yêu cầu Công ước Việc tuân thủ Bộ luật STCW95 IMO quan tâm nhằm tránh tượng “đánh trống bỏ dùi” xảy Mọi yêu cầu Công ước mà thành viên phải thực đánh giả Uỷ ban An toàn Hàng Hải (Martime Safety Committee - MSC) nước thành viên đánh giá đủ tiêu chuẩn đưa vào “Danh sách trắng” Các nước thành viên không đưa vào “Danh sách trắng” đồng nghĩa với loại chứng cấp nước thành viên không nước thành viên khác công nhận Khi thuyền viên họ có khả hành nghề quốc gia ngành hàng hải nước họ khơng có hội để phát triển hoà nhập với giới bên ... liên quan đến tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng trực ca cho thuyền viên b Xây dựng chương trình huấn luyện phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, Công ước Bộ luật STCW9 5 phải phê chuẩn quốc gia c Triển... dạy, huấn luyện sở đào tạo – huấn luyện chương trình quốc gia phê chuẩn Các sơ đào tạo – huấn luyện phải quốc gia phê chuẩn dựa tiêu chuẩn tối thiểu bắt buộc Công ước cán giảng dạy, hướng dẫn viên, ... thực huấn luyện cấp chứng họ Các bổ sung sửa đổi có hiệu lực tất nước tham gia Công ước với thời gian chậm trễ Nghị 2: Nêu lên nước thành viên thông qua Bộ luật tiêu chuẩn huấn luyện, cấp trực ca
- Xem thêm -

Xem thêm: Công ước Quốc tế về các tiêu chuẩn huấn luyện cấp bằng và trực ca cho thuyền viên – STCW 7895, Công ước Quốc tế về các tiêu chuẩn huấn luyện cấp bằng và trực ca cho thuyền viên – STCW 7895

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay