ĐỒ ÁN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ Dự án ““NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐÁ THẠCH ANH NHÂN TẠO CAO CẤP

15 21 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 15:11

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐƯỜNG CAO TỐC CẦU GIẼ - NINH BÌNH (Bước: thiết kế kỹ thuật) NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.1 Đặt vấn đề Dự án đường cao tốc Cầu giẽ – Ninh Bình (gọi tắt Dự án) có điểm đầu Km 210, QL1A theo hướng Pháp Vân – Cầu Giẽ, thuộc xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây Điểm cuối Km 265 + 684, nút giao Ninh Phúc (với QL 10 Phát Diệm) thuộc xã Ninh Phúc thị xã Ninh Bình Tổng chiều dài tuyến Dự án 56Km Theo Thông tư … Bộ KHCN MT về…, Dự án thuộc loại … phải lập để trình …thẩm định 1.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu … Không gian nghiên cứu dự án vùng địa lý dọc tuyến: Tinh Hà Tây Huyện Phú Xuyên: Từ Km 210 QL1A rẽ theo phía trái làng Cổ Trai -Đại Xuyên – Phú Xuyên TỉnhHà Nam: • Huyện Duy Tiên: Vượt sông Giẽ qua xã Bạch Thượng, giao cắt với QL38 Km 218+510 thuộc làng Vực Vòng xã Yên Bắc, qua cánh đồng xã Tiên Nội, Tiên Ngoại, Tiên Hiệp, Tiên Hải vựơt sơng Châu Giang sang huyện Thanh liêm • Huyện Thanh Liêm: Qua địa phận xã Liêm Truyền cắt QL 21A đường sắt Văn Lâm vào phía đơng dãy núi Khe Non thuộc xã Liêm Thuận, Liêm Sơn tiếp sang địa phân tỉnh Nam Định Tỉnh Nam Định -Huyện Ý Yên: Qua địa phận xã Yên Trung, Yên Nghĩa vượt sông Mỹ Đô xã Yên Tân tiếp tục qua xã Yên Chính, Yên Phú, Yên Khánh, Yên Hồng, cắt QL10 đường sắt Km 143+200 vựợt sông Đáy sang địa phận Ninh Bình Tỉnh Ninh Bình - Thị xã Ninh Bình: Tuyến gặp lại QL10 Km 143+150 thuộc xã Ninh phúc Đây điểm cuối Dự án TÓM TẮT NỘI DUNG THỰC HIỆN 2.1 Nghiên cứu tài liệu Bao gồm tài liệu thuộc tại…; tài liệu dự án 2.2 Điều tra, khảo sát môi trường sở Các đối tượng điều tra, khảo sát đối tượng có khả chịu tác động dự án bao gồm: 2.3 Nghiên cứu lập báo cáo Từ kết nghiên cứu tài liệu, sở cập nhật số liệu điều tra, khảo sát khu vực thực hiện: • • • Nội dung chi tiết trình bày phần 2.4 Lập báo cáo Báo cáo đánh giá tác động môi trường lập có chương mục phù hợp với Phụ lục …, Nghị định … 2.5 Trình báo cáo Báo cáo giao cho … Đến lượt … trình … để thẩm định 2.6 Tiến độ thực Để tăng tính khả thi biện pháp giảm thiểu quản lý môi trường, tiến độ thực báo cáo đánh giá tác động môi trường thực song song đồng với việc thực nghiên cứu thiết kế kỹ thuật dự án ĐIỀU TRA KHẢO SÁT MÔI TRƯỜNGSỞ 3.1 Chất lượng khơng khí 3.1.1 Thu thập số liệu • Hạng mục: Những số liệu liên quan tới chất lượng môi trường khơng khí điều kiện khí tượng • Phạm vi: Các điểm giao dọc theo tuyến 3.1.2 Đo đạc thơng số chất lượng khơng khí • Hạng mục: Bụi lơ lửng, CO, NO2, SO2, VOC, bụi chì • Địa điểm: trạm đo tại: Điểm giao cầu Giẽ, điểm giao QL38, điểm giao QL21A, điểm giao QL10 điểm cuối tuyến điểm giao xã Ninh Phúc • Phương pháp: Mỗi trạm đo ngày đủ 24 tiếng tiếng đo lần 3.2 Mức ồn, rung 3.2.1 Thu thập số liệu • Hạng mục: … • Phạm vi: … 3.2.2 Đo đạc mức ồn rung • Hạng mục: Leq, L10 L90, tốc độ gia tốc âm • Địa điểm: trạm đo tại: Điểm giao cầu Giẽ, điểm giao QL38, điểm giao QL21A, điểm giao QL10 đIểm cuối tuyến điểm giao xã Ninh Phúc • Phương pháp: Mỗi trạm đo ngày 24 tiếng tiếng đo lần 3.3 Nước mặt 3.3.1 Điều tra thu thập số liệu • Hạng mục: + + • Phạm vi: • Phương pháp: 3.3.2 Đo đạc thơng số chất lượng nước sơng • Hạng mục: PH,DO, BOD5, COD, SS, NH4+, NO2-, NO3-, phenol, kim loại nặng (Cu, Pb, Zn, Mn, Hg, Ni, Cd, Cr 6+, As), dầu, chất tẩy rửa, coliform, tổng hoá chất bảo vệ thực vật (trừ DDT) • Phạm vi: Tại • Phương pháp: 3.4 Nước ngầm 3.4.1 Điều tra, thu thập số liệu chất lượng nước ngầm • Hạng mục: + Thu thập số liệu báo cáo + Điều tra đặc trưng nguồn nước ngầm (…) • Phạm vi: 3.4.2 Đo đạc thơng số chất lượng nước ngầm • Hạng mục: Đo đạc tiêu: Cl, SS, NO3-, Kim loại nặng (Cu, Pb, Ze, Fe, Hg, Ni, Cd, Cr6+, As), dầu tổng số, coliform Fecal coli • Phạm vi: … • Phương pháp: 3.5 Đo đạc thông số chất lượng đất - Hạng mục: Đo đạc tiêu: Tổng NPK, Cu, Mn, Fe, Ni, As, Hg, Cr thuốc BVTV - Phạm vi - Phương pháp: 3.6 Khảo sát xói mòn tai biến Mơi trường • Hạng mục: Đo đạc tiêu + Cấu trúc thành tạo địa chất + Xác định vị trí có khả xói lở, bồi tích tai biến khác Điều tra mơ tả tình hình có liên quan đến xói lở, bồi tích • Phạm vi: • Phương pháp: 3.7 Khảo sát tài nguyên sinh thái • Hạng mục: + Hiện trạng + Điều tra vùng + Phân bố • Phạm vi: • Phương pháp: 3.8 Kinh tế xã hội giá trị sống Tổ chức điều tra dọc tuyến phương pháp … Đặc biệt nơi tập trung … nhằm đánh giá … 3.8.1 Dân cư kinh tế • Dân số và đặc điểm phân bố xã dọc tuyến • • Các điểm nhạy cảm (…) 3.8.2 Cơng trình cơng cộng quy hoạch • Sử dụng đất • Điều tra … 3.8.3 Văn hoá, lịch sử bảo tồn bảo tàng • Vị trí, loại quy mơ … Khả di chuyển … • Tập tục văn hố … • Quy định … • Khu chôn cất, thờ cúng … NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP ĐỂ … 4.1 Nghiên cứu dự án 4.2 Đánh giá trạng môi trường tài nguyên khu vực tiếp nhận dự án dọc tuyến • Hiện trạng mơi trường tự nhiên • Hiện trạng • Chất lượng • Tài nguyên môi trường … sử dụng • 4.3 Các tác động môi trường biện pháp giảm thiểu liên quan đến diện tuyến đường cơng trình • Tác động (nếu có) Đề xuất biện pháp giảm thiểu • Tác độngĐề xuất biện pháp giảm thiểu • Những tác động tới … dẫn đến hậu bồi xói mái dốc lòng dẫn Đề xuất biện pháp giảm thiểu • ảnh hưởng tới …, ảnh hưởng tới … sinh hoạt chia cắt … Đề xuất biện pháp giảm thiểu • ảnh hưởng tới … , sử dụng … Đề xuất biện pháp giảm thiểu • ảnh hưởng tới … Đề xuất biện pháp giảm thiểu • Cạnh tranh … với … 4.4 Các tác động môi trường biện pháp giảm thiểu liên quan thi cơng Dự ánảnh hưởng tới … chiếm dụng đất cho tuyến đường (kể chiếm dụng tạm thời) Đề xuất biện pháp giảm thiểu • ảnh hưởng … lấn chiếm hệ thống tưới tiêu hệ thống thoát nước Đề xuất biện pháp giảm thiểu • Tác động tới chất lượng môi trường …; ảnh hưởng tới dân cư, nông nghiệp ô nhiễm … thi công (kể khu vực đặt trạm trộn nơi khai thác vật liệu xây dựng) Đề xuất biện pháp giảm thiểu • Ô nhiễm … ảnh hưởng tới dân cư, nông nghiệp động vật ô nhiễm … thi công (kể khu vực đặt trạm trộn nơi khai thác vật liệu xây dựng) Đề xuất biện pháp giảm thiểu • Xói lở, … thi cơng Đề xuất biện pháp giảm thiểu • Tác động tới chế độảnh hưởng tới dân cư, hoạt động nông nghiệp mục đích sử dụng … Đề xuất biện pháp giảm thiểu • ảnh hưởng tới … nước ngầm Đề xuất biện pháp giảm thiểu • ảnh hưởng đến sở hạ tầng khác …v v Đề xuất biện pháp giảm thiểu • ảnh hưởng tới giá trị … thuộc hạ tầng văn hố Đề xuất biện pháp giảm thiểu • ảnh hưởng tới … Đề xuất biện pháp giảm thiểu 4.5 Các tác động môi trường biện pháp giảm thiểu liên quan đến giai đoạn khai thác tuyến đường • Những tác độngĐề xuất biện pháp giảm thiểu • Sự cố an tồn Đề xuất biện pháp giảm thiểu • ồn, rung Đề xuất biện pháp giảm thiểu • nhiễm … Đề xuất biện pháp giảm thiểu • nhiễm … Đề xuất biện pháp giảm thiểu • nhiễm … Đề xuất biện pháp giảm thiểu 4.6 Đánh giá tác động xã hội • Tác động xã hội + ảnh hưởng …và biện pháp hạn chế + ảnh hưởng ngắn hạn biện pháp hạn chế • Khối lượng chi phí giảI phóng mặt 4.7 Kế hoạch giám sát mơi trường • Thể chế • Xác định thơng số …trong giai đoạn …và … • Xác định vị trí … • Xác định … • Dự trù … 4.8 Kết luận kiến nghị SẢN PHẨM … … đảm bảo chất lượng để trình …thẩm định DỰ TỐN KINH PHÍ Cơ sở lập dự toán Đề cương đựơc lập theo văn hướng dẫn lập báo cáo ĐTM cho Công ty GTVT Cục Môi trường - Bộ KHCN&MT – dự tốn tính theo bảng giá quy định Nhà nước nghiên cứu khoa học gồm: 1/ Bảng giá phân tích mẫu Cục Mơi trường - Bộ KHCN&MT – 1999 2/ Thông tư 45/2001/HĐT/BTC – BKHCNMT - Hướng dẫn số chế độ chi tiêu NCKH 3/ Theo thông tư số 83/ 2002TT- BTC ngày 25 tháng năm 2002 Bộ Tài quy định chế độ thu, nộp quản lý sử dụng phí, lệ phí tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Đơn vị: VNĐ) TT Nội dung công việc I I.1 I.2 Lập đề cương dự toán chi tiết Nghiên cứu tài liệu vùng dự án Lập đề cương dự toán chi tiết Cộng khoản I Thu thập số liệu điều kiện tự nhiên vùng dự án Mua niên giám thống kê năm 20022003 (gồm tư liệu hành chính, dân sinh kinh tế) tỉnh Hà Tây, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình II II.1 II.2 II.3 Đơn vị Khối lượng Đơn giá Thành tiền Mua đồ hành tỷ lệ 1:25.000 đến khu vực dự án Thu thập số liệu khí tượng (nhiệt độ, độ ẩm , áp suất, tốc độ gió, mưa… ) II.4 Thu thập số liệu môi trường khu vực (bụi lơ lửng, bụi lắng, CO, NO2, SO2, bụi chì, tiếng ồn, rung II.5 Thu thập số liệu nước ngầm (chất lượng nước, thơng số thuỷ hố, chất gây ô nhiễm) II.6 Thu thập số liệu thành tạo trầm tích, đặc điểm trầm tích, mơi trường thành tạo trầm tích thơng số trầm tích II.7 Thu thập số liệu đất , chất lượng mơi trường đất tình hình sử dụng đồ đất trạng sử dụng đất khu vực dự án II.8 Khảo sát địa hình, địa mạo (2 người x 5ng = 10 công) Cộng khoản II Khảo sát, đo đạc, phân tích trạng khơng khí, tiếng ồn Lấy mẫu khơng khí đo yếu tố khí hậu (Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió trạm dọc tuyến dự án) người/trạm x ngày/trạm x 5trạm =15 cơng III III.1 III.2 Phân tích mẫu khơng khí CO2 (5 trạm x ngày x 24 ốp/ngày = 120 mẫu) NO2 (5 trạm x ngày x 24 ốp/ngày =120 mẫu) SO2 (5 trạm x ngày x 24 ốp/ngày = 120 mẫu) III.3 III.4 Bụi lơ lửng(5 trạm x ngày x 24 ốp/ngày = 120 mẫu) Bụi chì (5 trạm x ngày x 24 ốp/ ngày = 120 mẫu) Đo tiếng ồn, rung Lep (5 trạm x 2ngày x 24ốp/ngày = 120 mẫu) L10 (5 trạm x 2ngày x 24ốp/ngày = 120 mẫu) L90 (5 trạm x 2ngày x 24ốp/ngày = 120 mẫu) Đo tốc độ âm (5 trạm x 1ngày x 24ốp/ngày = 120 mẫu) Đo gia tốc âm (5 trạm x 1ngày x 24ốp/ngày = 120 mẫu) Thuê máy đo bụi khí, tiếng ồn (5 trạm x 1ngày x 2máy = 10 ngày) 10 III.5 III.6 III.7 IV IV.1 IV.2 Cơng tác phí Phụ cấp 15 người x ngày = 15 công Tiền ngủ 15 người x ngày = 15 ngày Thuê xe khảo sát trạm Xử lý số liệu phân tích mẫu khơng khí tiếng ôn, viết báo cáo Cộng khoản III Khảo sát trạng chất lượng nước mặt Lấy mẫu nước bảo quản mẫu (4 người x 4ngày = 12 ngày Đo thơng số phân tích 10 mẫu nước: T0C pH DO Độ đục COD BOD SS ( cặn lơ lửng ) NH4+ NO2NO3PO43- IV.3 IV.4 IV.6 Cu Pb Zn Hg Mn Cd As Dầu Tổng hóa chất bảo vệ thực vật Coliorm Thuê thiết bị đo mẫu nước ( ngày x 3máy = 6ngày) Cơng tác phí cho mục V Phụ cấp người x ngày = 12 ngày Xử lý số liệu phân tích mẫu nuớc mặt viết báo cáo 11 V V.1 V.2 V.3 Cộng khoản IV Khảo sát trạng chất lượng ngầm Lấy mẫu bảo quản mẫu nước ngầm ( người x ngày = ngày ) Nhân công quan trắc (6 người x ngày = 12 ngày ) Đo thơng số phân tích mẫu nước ngầm (15 giếng x mẫu = mẫu) TS NO3 NO2 PO43 - V.4 V.5 V.6 V.7 VI VI.1 VI.2 Cu Pb Zn Al Hg Ni Cd As Dầu Coliform Fecalcoli Thuê thiết bị máy đo số tiêu nước ngầm (3 máy x ngày = ngày) Chi phí th xe khảo sát Cơng tác phí cho mục VI (9 người x 2ngày = 18) Xử lý số liệu phân tích mẫu nước ngầm viết báo cáo Cộng khoản V Khảo sát lấy mẫu phân tích chất lượng đất Lấy mẫu đất bảo quản mẫu ( 2ngày x người) Phân tích 10 mẫu đất theo tiêu Cu Pb Zn 12 VI.4 VI5 VII VII.1 Fe Hg Ni Cd Cr As Dầu Thuê xe khảo sát Xử lý số liệu phân tích chất lượng mơi trường đất viết báo cáo Cộng khoản VI Điều tra trạng kinh tế - xã hội Sử dụng đất dân cư Điều tra trạng sử dụng đất, diện tích đất canh tác bị phục vụ dự án Điều tra trạng phân bố dân cư, thành phần, nghề nghiệp (phường, xã, điều kiện sống, mức sống,…) VII.2 Xác định danh mục cơng trình cơng cộng (nhà trẻ, trường học, quan …) cơng trình nhà dân phải di dời VII.3 Các cơng trình di sản văn hố bảo tồn văn hoá Xác định danh mục di sản văn hoá cần bảo vệ Xác định danh mục cơng trình văn hố bị lấn chiếm, ảnh hưởng Điều tra bệnh dịch khu vực triển khai dự án Điều tra khả tái định cư hộ dân phải di dời Điều tra thông kê hoạ động kinh tế, giao thông bộ, thuỷ cố môi trường khu vực án VII.4 VII.5 VII.6 VII.7 Lập báo cáo trạng môi trường nhân văn – xã hội dọc tuyến phạm vi khu vực dự án VII.8 Chế độ cơng tác phí Phụ cấp: 15 người x 15 ngày = 300 ngày 13 VII.9 VIII Chi phí khảo sát điều tra, vấn trạng kinh tế - xã hội Cộng khoản VII Dự báo đánh giá tác động dự án đến môi trường giai đoạn thi công khai thác tuyến VIII.1 Dự báo tác động đến mơi trường khơng khí ( khí thải, tiếng ồn, rung… Và tốc độ lan truyền, phạm vi ảnh hưởng ) Xây dựng mơ hình dự báo, đánh giá mức độ tác động VIII.2 Dự báo tác động đến môi trường nước đất khu vực dự án VIII.5 Phân tích dự báo tác động đến hoạt động kinh tế, xã hội, tác động đến môi trường cảnh quan chiếm đụng đất nằm khu dự án IX IX.1 Cộng khoản VIII Nghiên cứu đề xuất biện pháp giảm thiểu Các biện pháp giảm thiểu nhiễm khơng khí, tiếng ồn, nước mặt, nước ngầm q trình thi cơng khai thác IX.3 Các biện pháp kỹ thuật giải pháp giảm thiểu tác động xấu tới môi trường khu văn hố, di tích lịch sử IX.4 Các biện pháp giảm thiểu tác động xấu tới môi trường sống người dân xung quanh khu vực Dự án (đền bù thiệt hại q trình chiếm dụng đất thi cơng) X X.2 Cộng khoản IX Nghiên cứu xây dựng chương trình giảm sát mơi trường Xây dựng thể chế hạng mục chương trình giám sát yếu tố mơi trường q trình thi cơng khai thác Cộng khoản X 14 XI XI.1 Tổng hợp biên soạn báo cáo ĐTM Viết báo cáo tổng hợp ĐTM, sửa chữa hoàn thiện báo cáo (6 người x 50 công/người = 300 ) XI.2 Hội thảo khoa học nội đề tài - Chủ trì hội thảo - Thành viên tham dự - Báo cáo viên - Nước XI.3 Văn phòng phẩm loại phục vụ báo cáo XI.4 In ấn đồ, tài ảnh tư liệu, báo cáo, đóng quyển: - Trước thẩm định - Sau thẩm định Cộng khoản XI Cộng khoản từ I đến XI Thuế VAT ( 5%) Tổng cộng (…triệu … trăm… nghìn … trăm đồng) 15 ... Xây dựng mơ hình dự báo, đánh giá mức độ tác động VIII.2 Dự báo tác động đến môi trường nước đất khu vực dự án VIII.5 Phân tích dự báo tác động đến hoạt động kinh tế, xã hội, tác động đến môi trường. .. trạng kinh tế - xã hội Cộng khoản VII Dự báo đánh giá tác động dự án đến môi trường giai đoạn thi công khai thác tuyến VIII.1 Dự báo tác động đến môi trường khơng khí ( khí thải, tiếng ồn, rung…... giảm thiểu quản lý môi trường, tiến độ thực báo cáo đánh giá tác động môi trường thực song song đồng với việc thực nghiên cứu thiết kế kỹ thuật dự án ĐIỀU TRA KHẢO SÁT MÔI TRƯỜNG CƠ SỞ 3.1 Chất
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ Dự án ““NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐÁ THẠCH ANH NHÂN TẠO CAO CẤP, ĐỒ ÁN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ Dự án ““NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐÁ THẠCH ANH NHÂN TẠO CAO CẤP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay