Nghiên cứu ảnh hưởng của ENSO đến mưa mùa hè ở khu vực tây nguyên

67 16 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 15:02

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG TP.HCM KHOA KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN NGUYỄN THỊ CHI NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA ENSO ĐẾN MƢA MÙA KHU VỰC TÂY NGUYÊN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƢ KHÍ TƢỢNG HỌC Mã ngành: 52410221 TP HỒ CHÍ MINH – 11/2017 TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG TP HCM KHOA KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA ENSO ĐẾN MƢA MÙA KHU VỰC TÂY NGUYÊN Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Chi MSSV: 0250010004 Khóa: 2013 – 2017 Giảng viên hƣớng dẫn: Ths Lê Thị Thu Hằng TP HỒ CHÍ MINH - 11/2017 TRƢỜNG ĐH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Khoa: KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN Bộ mơn: KHÍ TƢỢNG Họ tên: NGUYỄN THỊ CHI MSSV: 0250010004 Ngành: KHÍ TƢỢNG HỌC Lớp: 02 - ĐHKT Đề tài đồ án: Nghiên cứu ảnh hƣởng ENSO đến mƣa mùa khu vực Tây Nguyên Nhiệm vụ: - Thu thập, phân tích số liệu có liên quan - Xây dựng đƣợc sở lí luận, phƣơng pháp nghiên cứu, nội dung,… liên quan tới đề tài nghiên cứu để đƣa đƣợc kết nghiên cứu có tính xác Ngày giao nhiệm vụ đồ án: 10/7/2017 Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 5/11/2017 Họ tên ngƣời hƣớng dẫn: Ths Lê Thị Thu Hằng Ngƣời hƣớng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) Nội dung yêu cầu đƣợc thông qua môn Ngày tháng năm Trƣởng môn (Ký ghi rõ họ tên) LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô giáo trƣờng giúp đỡ em thời gian học tập trƣờng Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy giáo khoa Khí Tƣợng Thủy Văn, Trƣờng Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trƣờng TP HCM giảng dạy bảo cho em nhiều kiến thức đại cƣơng lẫn chuyên ngành, giúp em có đƣợc sở lý thuyết vững vàng để hoàn thiện đồ án Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô Ths Lê Thị Thu Hằng, ngƣời hƣớng dẫn, xin số liệu tận tình bảo giúp đỡ em suốt trình làm đồ án Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn bè tạo điều kiện, quan tâm, giúp đỡ, động viên em suốt trình học tập làm đồ án Do kiến thức hạn hẹp nên q trình làm đồ án khơng tránh khỏi sai sót mà thân chƣa đạt đƣợc Em mong nhận đƣợc góp ý quý thầy cô giáo bạn để đồ án đƣợc hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! i MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT iii DANH MỤC BẢNG iv DANH MỤC HÌNH v MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan khu vực Tây Nguyên .3 1.1.1 Vị trí địa lý đặc điểm địa hình khu vực Tây Nguyên 1.1.2 Đặc điểm khí hậu khu vực Tây Nguyên 1.2 Tổng quan ENSO 1.2.1 Khái niệm chế vật lý ENSO 1.2.2 Các số xác định tƣợng ENSO phân vùng NINO 16 1.3 Tổng quan mƣa 19 1.3.1 Chế độ mƣa Tây Nguyên 19 1.3.2 Các đặc trƣng mƣa 20 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ SỐ LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 2.1 Cơ sở số liệu 21 2.1.1 Số liệu ENSO 21 2.1.2 Số liệu mƣa 21 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 22 2.2.1 Phƣơng pháp xác định thời kì ENSO 22 2.2.2 Phƣơng pháp xác định mùa ENSO 24 2.2.3 Phƣơng pháp đánh giá ảnh hƣởng ENSO đến đặc trƣng mƣa 25 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ 29 3.1 Các đợt ENSO giai đoạn 1983 – 2012 29 3.2 Kết phân loại mùa ENSO 32 3.3 Ảnh hƣởng ENSO đến đặc trƣng mƣa 33 3.3.1 Ảnh hƣởng ENSO đến biến động lƣợng mƣa 33 3.3.2 Ảnh hƣởng ENSO đến biến động số ngày mƣa 43 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 PHỤ LỤC PL1 ii DANH MỤC VIẾT TẮT BMT: Buôn Ma Thuột CPC: Climate Prediction Center (trung tâm dự báo khí hậu) CS: Chuẩn sai ENSO: El Nino Southern Oscillation ET: Năm El Nino thiết lập IRT: International Research Institute for Climate Prediction JMA: Japan Meteorological Agency LT: Năm La Nina thiết lập NOAA: National Oceanic and Atmospheric Administration NE: Năm khơng ENSO OLR: Bức xạ sóng dài R: Lƣợng mƣa ∆R: Chuẩn sai lƣợng mƣa STT: Nhiệt độ mặt nƣớc biển SSTA: Chuẩn sai nhiệt độ mặt nƣớc biển SOI: Southern Oscillation Index SO: Dao động nam SSTA: Sea surface temperature anomaly SE: Năm sau El Nino SL: Năm sau La Nina SNM: Số ngày mƣa SNMMM: Số ngày mƣa mùa mƣa SNMN: Số ngày mƣa năm TBD: Thái Bình Dƣơng TBNN: Trung bình nhiều năm iii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Thơng tin trạm quan trắc khí tƣợng đƣợc sử dụng nghiên cứu khu vực Tây Nguyên 22 Bảng 2.2: Tổng số trƣờng hợp xảy cho trạm nhóm năm 28 Bảng 3.1: Các đợt El Nino giai đoạn 1983 - 2012 .29 Bảng 3.2: Các đợt La Nina giai đoạn 1983 - 2012 29 Bảng 3.3: Trung bình trƣợt tháng SSTA 30 Bảng 3.4: Phân loại năm ENSO năm không ENSO 32 Bảng 3.5: Thống kê chuẩn sai lƣợng mƣa năm toàn khu vực Tây Nguyên 33 Bảng 3.6: Tỷ lệ % số trƣờng hợp với mức chuẩn sai số ngày mƣa có mƣa (Rngày mm) 43 Bảng 3.7: Tỷ lệ % số trƣờng hợp với mức chuẩn sai số ngày mƣa vừa (Rngày 25mm) .44 Bảng 3.8: Tỷ lệ % số trƣờng hợp với mức chuẩn sai số ngày mƣa to (Rngày 50mm) 44 Bảng 3.9: Tỷ lệ % số trƣờng hợp với mức chuẩn sai số ngày mƣa to (Rngày 100mm) 45 iv DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Vị trí địa lý khu vực Tây Nguyên Việt Nam Hình 1.1: Địa hình khu vực Tây Nguyên Việt Nam Hình 1.3: Hoàn lƣu Walker điều kiện thƣờng 10 Hình 1.4: Hồn lƣu Walker điều kiện La Nina 12 Hình 1.5: Những thích ứng TBD khí tƣợng La Nina .13 Hình 1.6: Hồn lƣu Walker điều kiện El Nino 14 Hình 1.7: Những thích ứng TBD khí tƣợng El Nino .15 Hình 3.1: Chỉ số SSTA 30 năm giai đoạn 1983 – 2012 .32 Hình 3.2: Chuẩn sai lƣợng mƣa năm khu vực Tây Nguyên năm El Nino thiết lập (ET) giai đoạn 1983 - 2012 34 Hình 3.3: Chuẩn sai lƣợng mƣa năm khu vực Tây Nguyên năm sau El Nino (SE) giai đoạn 1983 -2012 34 Hình 3.4: Chuẩn sai lƣợng mƣa năm khu vực Tây Nguyên năm La Nina thiết lập (LT) giai đoạn 1983 -2012 35 Hình 3.5: Chuẩn sai lƣợng mƣa năm khu vực Tây Nguyên năm sau La Nina (SL) giai đoạn 1983 - 2012 36 Hình 3.6: Chuẩn sai lƣợng mƣa năm khu vực Tây Nguyên năm không ENSO (NE) giai đoạn 1983 - 2012 36 Hình 3.7: Chuẩn sai lƣợng mƣa mùa mƣa khu vực Tây Nguyên năm El Nino thiết lập (ET) giai đoạn 1983 - 2012 .37 Hình 3.8: Chuẩn sai lƣợng mƣa mùa mƣa khu vực Tây Nguyên năm sau El Nino (SE) giai đoạn 1983 - 2012 38 Hình 3.9: Chuẩn sai lƣợng mƣa mùa mƣa khu vực Tây Nguyên năm La Nina (LT) thiết lập giai đoạn 1983 - 2012 .38 Hình 3.10: Chuẩn sai lƣợng mƣa mùa mƣa khu vực Tây Nguyên năm sau La Nina (SL) giai đoạn 1983 - 2012 39 Hình 3.11: Chuẩn sai lƣợng mƣa mùa mƣa khu vực Tây Nguyên năm không ENSO (NE) giai đoạn 1983 - 2012 39 Hình 3.1: Trung bình chuẩn sai lƣợng mƣa tháng khu vực Tây Nguyên năm El Nino thiết lập (ET) giai đoạn 1983 - 2012 .40 Hình 3.13: Trung bình chuẩn sai lƣợng mƣa tháng khu vực Tây Nguyên năm sau El Nino (SE) giai đoạn 1983 - 2012 41 Hình 3.24: Trung bình chuẩn sai lƣợng mƣa tháng khu vực Tây Nguyên năm La Nina thiết lập (LT) giai đoạn 1983 - 2012 .41 Hình 3.15: Trung bình chuẩn sai lƣợng mƣa tháng khu vực Tây Nguyên năm sau La Nina (SL) giai đoạn 1983 - 2012 42 v Hình 3.16: Trung bình chuẩn sai lƣợng mƣa tháng khu vực Tây Nguyên năm không ENSO (NE) giai đoạn 1983 - 2012 42 vi MỞ ĐẦU Đại dƣơng khí hai thành phần quan trọng trái đất, tƣơng tác hai thành phần làm nên tính đa dạng hệ thống khí hậu Các tƣợng thời tiết khí hậu lúc diễn theo quy luật mà có lúc dị thƣờng, ENSO tƣợng liên quan đến dị thƣờng nhiệt độ mặt nƣớc biển chế độ gió khu vực xích đạo Thái Bình Dƣơng Mức độ ảnh hƣởng ENSO khơng khu vực Thái Bình Dƣơng mà ảnh hƣởng đến tồn cầu có Việt Nam Việt Nam nƣớc nằm khu vực Đông Nam Á, khu vực lân cận phía Tây Thái Bình Dƣơng nơi có liên quan trực tiếp với tƣợng El Nino La Nina nên khí hậu, thời tiết Việt Nam bị ảnh hƣởng xảy tƣợng Vào năm ENSO số yếu tố khí hậu nhƣ mƣa, nhiệt độ, độ ẩm,… có xu tăng giảm so với giá trị trung bình nhiều năm, mƣa yếu tố có tính biến động mạnh khó dự báo Vào năm ENSO khu vực Việt Nam chịu ảnh hƣởng khác nhau, khu vực Tây Nguyên ảnh hƣởng mạnh mẽ từ tƣợng Với địa hình núi cao nguyên rộng lớn lại nằm khuất bên sƣờn Tây dãy Trƣờng Sơn, khí hậu Tây Nguyên có phân hóa sâu sắc hai mùa mƣa ẩm mùa khơ hạn nên mƣa đóng vai trò vơ quan trọng khí hậu khu vực Việc nghiên cứu ảnh hƣởng ENSO đến chế độ mƣa việc làm cần thiết để khu vực Tây Nguyên nói riêng Việt Nam nói chung chịu ảnh hƣởng ENSO có biện pháp phòng tránh, giảm nhẹ tác động thời tiết, khí hậu đến ngƣời hoạt động kinh tế - xã hội Đây lý chọn hƣớng nghiên cứu đồ án “Nghiên cứu ảnh hưởng ENSO đến mưa mùa khu vực Tây Nguyên” + Nội dung nghiên cứu: - Tổng quan khu vực nghiên cứu, tƣợng ENSO chế độ mƣa khu vực Tây Nguyên - Thu thập số liệu, lựa chọn số xác định năm ENSO - Nghiên cứu ảnh hƣởng ENSO đến mƣa mùa khu vực Tây Nguyên để đánh giá đƣợc biến đổi lƣợng mƣa, số ngày mƣa năm ENSO năm không ENSO Bảng 3.7: Tỷ lệ % số trƣờng hợp với mức chuẩn sai số ngày mƣa vừa (Rngày 25mm) Thời gian Cả năm Mùa ET SE LT SL NE SNM>0 50% 12% 37% 88% 25% SNM 50% 88% 63% 12% 75% SNM>0 50% 12% 50% 63% 25% SNM 50% 88% 50% 27% 75% Từ bảng 3.7 ta thấy, vào năm El Nino, năm NE số ngày mƣa năm số ngày mƣa mùa có tỷ lệ % Vào năm La Nina thiết lập số ngày mƣa năm giảm, số ngày mƣa mùa có tỷ lệ phần trăm Vào năm sau La Nina số ngày mƣa năm số ngày mƣa mùa tăng Bảng 3.8: Tỷ lệ % số trƣờng hợp với mức chuẩn sai số ngày mƣa to (Rngày 50mm) Thời gian Cả năm Mùa ET SE LT SL NE SNM>0 25% 25% 37% 50% 12% SNM 75% 75% 63% 50% 88% SNM>0 37% 25% 25% 25% 0% SNM 63% 75% 75% 75% 100% khu vực Tây Nguyên 30 giai đoạn 1983 – 2012 số ngày mƣa năm số ngày mƣa mùa có mƣa to giảm tồn khu vực nhóm năm Cả năm có từ 50 -88% trƣờng hợp giảm SNM, mùa có từ 63 -100% trƣờng hợp giảm SNM 44 Bảng 3.9: Tỷ lệ % số trƣờng hợp với mức chuẩn sai số ngày mƣa to (Rngày 100mm) Thời gian ET SE LT SL NE SNM>0 25% 12% 12% 25% 0% SNM 75% 88% 88% 75% 100% SNM>0 37% 12% 0% 12% 0% SNM 63% 88% 100% 88% 100% Cả năm Mùa Số ngày mƣa to trạm khu vực Tây Nguyên năm mùa giảm so với TBNN Từ phân tích ta thấy số ngày mƣa năm số ngày mƣa mùa có nhiều thay đổi: - Vào năm sau El Nino số ngày mƣa giảm mạnh so với năm El Nino thiết lập ngƣợc lại vào năm sau La Nina số ngày mƣa tăng mạnh - Số ngày mƣa năm số ngày mƣa mùa có Rngày có Rngày tăng so với TBNN vào năm sau La Nina, ngƣợc lại giảm so với TBNN vào năm sau El Nino - Số ngày mƣa năm số ngày mƣa mùa có Rngày Rngày giảm nhóm năm 45 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Từ kết nghiên cứu ảnh hƣởng ENSO đến lƣợng mƣa mùa khu vực Tây Nguyên 30 năm giai đoạn 1983 – 2012 đồ án rút số kết luận nhƣ sau: + Trong năm El Nino thiết lập, năm sau El Nino, năm La Nina thiết lập lƣợng mƣa năm lƣợng mƣa mùa mƣa khu vực giảm so với trung bình nhiều năm Ngƣợc lại vào năm sau La Nina lƣợng mƣa năm lƣợng mƣa mùa mƣa tăng so với TBNN Vào năm không xảy ENSO lƣợng mƣa tăng giảm khơng có quy luật + Vào năm El Nino thiết lập năm La Nina thiết lập trạm có tăng giảm lƣợng mƣa khơng đồng 12 tháng Vào năm sau El Nino lƣợng mƣa trạm tháng gần nhƣ giảm, ngƣợc lại vào năm sau La Nina lƣợng mƣa tăng gần nhƣ tất tháng + Vào năm sau El Nino số ngày mƣa năm số ngày mƣa mùa có Rngày 0.1mm, Rngày 25mm, Rngày 50mm, Rngày 100mm giảm, ngƣợc lại vào năm sau La Nina Vào năm khơng ENSO số ngày mƣa năm số ngày mƣa mùa giảm Nhƣ ảnh hƣởng ENSO đến khu vực Tây Nguyên thể rõ nét vào năm sau ENSO Vào năm sau El Nino lƣợng mƣa nhƣ số ngày mƣa trạm khu vực giảm mạnh so với TBNN, vào năm sau La Nina ngƣợc lại, lƣợng mƣa số ngày mƣa trạm khu vực có xu hƣớng tăng so với TBNN Khuyến nghị Đồ án sử dụng số SSTA khu vực Nino để xác định tƣợng ENSO từ đƣa đƣợc đánh giá ảnh hƣởng ENSO đến mƣa khu vực Tây Nguyên Kết nghiên cứu đồ án đƣa mang tính tƣơng đối, chƣa đánh giá đƣợc nhiều mức độ ảnh hƣởng ENSO Vì đồ án đƣa khuyến nghị mong có nhiều đề tài nghiên cứu ảnh hƣởng ENSO đến Tây Nguyên với số khác Do hạn hẹp thời gian lẫn kiến thức nên đồ án nhiều thiếu sót 46 chƣa đạt đƣợc, mong đóng góp ý kiến q thầy bạn để hồn thiệt phát triển đồ án tốt 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Thu Hà, Nghiên tác động tượng ENSO đến ượng mưa khu vực Bắc Bộ Việt Nam thập kỷ gần đây, Hà Nội, 2016, tr.66 Hoàng Đức Hùng, Nghiên cứu phân vùng khí hậu khu vực Tây Nguyên, Hà Nội, 2014, tr.67 PGS TS Trần Việt Liễn, Khí hậu Việt Nam, Hà Nội, 2004, tr.131 Nguyễn Đức Ngữ, Tác động ENSO đến thời tiết, khí hậ , môi trường kinh tế- xã hội Việt Nam, đề tài nghiên cứu khoa học độc lập cấp nhà nƣớc ENSO, Hà Nội, 2002, tr.260 Nguyễn Đức Ngữ, Tác động ENSO đến thời tiết, khí hậ , môi trường kinh tế - xã hội Việt Nam, hội thảo chuyên đề đa dạng sinh học biến đổi khí hậu, hà nội, 2007, khơng đánh số trang Nguyễn Thị Hiền Thuận, nh hưởng ENSO đến gi mùa mùa mưa Nam ộ, Luận án tiến sĩ địa lý, Hà Nội, 2007, tr162 Nguyễn Thị Hiền Thuận & KS Chiêu Kim Quỳnh, Nhận xét biến động đặc tr ng mưa mùa khu vực Nam Bộ n m ENSO, tuyển tập báo cáo khoa học hội thảo lần thứ X- Viện KH KTTV &MT, Phân viện KTTV & MT phía Nam Mạnh Tráng, Thông tin nông thôn Việt Nam, 2013, sƣu tầm 48 PHỤ LỤC Phụ lục chƣơng 3: Phụ lục 1: Số liệu chuẩn sai nhiệt độ mặt nƣớc biển (SSTA) 10 11 12 1982 0.20 -0.03 -0.05 0.11 0.45 0.60 0.48 0.85 1.64 2.09 2.35 2.68 1983 2.67 2.09 1.56 1.48 1.66 1.50 0.95 0.77 0.23 -0.39 -0.77 -0.63 1984 -0.49 -0.08 -0.17 -0.38 -0.80 -0.98 -0.62 -0.39 -0.39 -0.69 -0.94 -1.18 1985 -1.15 -0.78 -0.79 -0.94 -0.89 -0.85 -0.90 -0.85 -0.87 -0.78 -0.68 -0.74 1986 -0.88 -0.52 -0.30 -0.29 -0.56 -0.38 -0.08 0.06 0.19 0.39 0.64 0.73 1987 0.90 1.00 1.04 0.89 0.85 0.89 1.17 1.39 1.54 1.14 1.01 0.98 1988 0.71 0.06 -0.05 -0.42 -1.16 -1.74 -1.78 -1.43 -1.06 -1.49 -1.53 -1.51 1989 -1.37 -0.96 -0.98 -0.81 -0.71 -0.23 -0.37 -0.39 -0.31 -0.43 -0.52 -0.41 1990 -0.31 -0.02 -0.31 -0.08 0.15 0.04 0.09 0.07 0.09 -0.13 -0.17 -0.08 1991 0.04 -0.10 -0.18 0.04 0.28 0.65 0.85 0.59 0.29 0.57 0.89 1.10 1992 1.18 1.03 0.87 1.06 1.10 0.66 0.10 -0.01 -0.08 -0.24 -0.27 -0.20 1993 -0.10 0.33 0.35 0.82 1.02 0.49 0.27 0.13 0.18 0.16 0.04 0.08 1994 0.16 -0.08 -0.31 -0.23 -0.02 -0.01 -0.16 -0.20 -0.10 0.42 0.79 0.80 1995 0.72 0.38 -0.06 -0.28 -0.48 -0.27 -0.31 -0.77 -0.96 -0.90 -0.96 -0.94 1996 -0.77 -0.69 -0.43 -0.61 -0.58 -0.58 -0.42 -0.34 -0.45 -0.54 -0.54 -0.93 1997 -0.83 -0.71 -0.38 -0.08 0.61 1.39 1.93 2.36 2.58 2.89 3.10 3.08 1998 2.87 2.28 1.86 1.63 1.39 0.48 -0.10 -0.47 -0.83 -0.76 -0.60 -0.91 1999 -1.06 -0.73 -0.41 -0.66 -0.71 -0.82 -0.70 -0.79 -1.00 -1.23 -1.39 -1.46 2000 -1.57 -1.03 -0.48 -0.20 -0.40 -0.57 -0.58 -0.55 -0.43 -0.50 -0.62 -0.58 2001 -0.40 -0.23 0.03 -0.07 -0.07 -0.13 -0.12 -0.24 -0.56 -0.48 -0.68 -0.66 2002 -0.55 -0.35 0.06 0.06 0.30 0.64 0.54 0.53 0.75 0.86 1.16 1.09 2003 0.63 0.41 0.21 -0.35 -0.70 -0.33 0.24 0.23 0.09 0.34 0.64 0.68 2004 0.40 0.30 0.16 0.08 -0.22 -0.09 0.17 0.24 0.34 0.45 0.59 0.65 2005 0.38 0.03 0.15 0.25 0.36 0.26 0.22 0.19 -0.11 -0.25 -0.89 -1.04 2006 -0.77 -0.16 -0.23 -0.17 0.06 0.10 0.06 0.39 0.78 0.93 1.14 1.14 2007 0.85 0.12 -0.22 -0.38 -0.62 -0.52 -0.60 -0.92 -1.06 -1.12 -1.20 -1.25 2008 -1.25 -1.03 -0.60 -0.33 -0.20 -0.12 0.23 0.38 0.27 0.17 -0.05 -0.44 2009 -0.48 -0.37 -0.39 -0.01 0.34 0.60 0.71 0.77 0.70 0.72 0.96 1.00 PL1 2010 0.84 0.78 0.58 0.42 0.06 -0.41 -0.69 -0.89 -1.05 -1.09 -1.15 -1.06 2011 -1.14 -0.68 -0.58 -0.19 -0.23 0.02 -0.07 -0.32 -0.57 -0.89 -0.87 -0.75 2012 -0.42 -0.13 0.00 0.07 0.10 0.26 0.53 0.48 0.50 0.21 0.09 -0.46 Phụ lục 2: Chuẩn sai lƣợng mƣa năm trạm khu vực Tây Nguyên giai đoạn 1983 - 2012 Năm Đăk Tô Pleiku Ayunpa BMT MĐrăk Đăk Nông Bảo Lộc Liên Khƣơng 1983 122.6 -242.3 482.8 -217.1 -700.6 -417.5 -54.6 391.3 1984 398.0 893.4 218.9 181.4 -261.8 -54.6 -294.3 12.1 1985 492.2 -6.6 -189.5 -185.3 -367.6 -248.6 -205.4 -284.4 1986 389.1 369.9 -7.3 -80.1 -171.1 292.9 267.1 -14.1 1987 -157.2 -452.3 -154.0 -118.4 -519.9 -302.8 -432.0 -88.4 1988 -225.1 -376.3 293.4 128.1 -235.0 -601.4 -724.1 -115.8 1989 231.3 -7.5 -174.4 -54.3 -298.5 -490.0 -387.5 379.2 1990 -100.4 562.8 222.5 403.3 26.0 177.6 -101.6 -93.2 1991 -247.7 416.4 61.8 -471.4 -684.0 -296.3 -599.4 -59.2 1992 -402.7 -201.8 194.7 535.2 -56.2 66.6 -440.4 -224.7 1993 -486.5 -290.7 250.7 -157.4 611.6 214.9 -133.5 -63.2 1994 135.0 205.2 -243.5 -204.5 -594.5 -90.0 -461.7 -125.9 1995 -119.0 -656.7 -178.8 -476.3 -434.9 -536.8 -336.3 82.4 1996 65.1 734.4 476.4 317.7 1189.9 108.1 -499.0 261.3 1997 -19.1 -80.0 -16.8 -359.8 -876.9 98.6 464.8 59.3 1998 -674.9 -730.7 -97.5 314.8 461.5 -365.8 -409.3 229.2 1999 592.2 184.2 336.6 145.5 1112.5 1202.8 380.4 -17.8 2000 451.6 288.2 11.4 611.9 1014.5 522.3 2349.9 368.6 2001 303.0 -13.1 -500.9 128.4 -315.5 356.0 730.9 -40.8 2002 214.3 -23.4 -295.9 -263.6 -413.2 141.7 -109.3 -202.5 2003 54.3 18.1 161.5 -62.7 -461.5 19.1 864.9 72.6 2004 -277.2 -286.8 -337.5 -517.9 -704.2 134.3 293.6 -249.7 2005 59.3 -120.0 -101.2 43.2 495.5 -207.5 17.2 52.8 2006 48.9 -4.7 -227.1 284.9 -570.9 781.0 432.8 49.9 2007 -188.3 117.6 5.2 217.7 503.4 258.5 347.5 246.1 2008 -286.0 -539.7 -63.5 -137.2 2077.5 -565.2 -166.0 -427.9 2009 382.8 543.4 -71.3 166.6 38.9 697.2 -142.6 279.8 2010 -1059.5 -710.9 46.7 -102.1 871.4 -669.0 -630.6 143.3 2011 545.4 385.2 183.6 163.8 -384.6 -311.5 -8.8 -313.7 2012 -241.2 25.5 -285.8 -234.8 -351.4 85.7 -11.4 -306.0 PL2 Phụ lục 3: Chuẩn sai lƣợng mƣa năm khu vực Tây Nguyên năm ET Đăk Tô Pleiku Ayunpa BMT MĐrăk Đăk Nông Bảo Lộc Liên Khƣơng 1991 -247.7 416.4 61.8 -471.4 -684 -296.3 -599.4 -59.2 1997 -19.1 -80 -16.8 -359.8 -876.9 98.6 464.8 59.3 2002 214.3 -23.4 -295.9 -263.6 -413.2 141.7 -109.3 -202.5 2009 382.8 543.4 -71.3 166.6 38.9 697.2 -142.6 279.8 Phụ lục 4: Chuẩn sai lƣợng mƣa năm khu vực Tây Nguyên năm SE Đăk Tô Pleiku Ayunpa BMT MĐrăk Bảo Lộc Liên Khƣơng -700.6 Đăk Nông -417.5 1983 122.6 -242.3 482.8 -217.1 -54.6 391.3 1987 -157.2 -452.3 -154.0 -118.4 -519.9 -302.8 -432.0 -88.4 1992 -402.7 -201.8 194.7 535.2 -56.2 66.6 -440.4 -224.7 1998 -674.9 -730.7 -97.5 314.8 461.5 -365.8 -409.3 229.2 2010 -1059.5 -710.9 46.7 -102.1 871.4 -669.0 -630.6 143.3 Phụ lục 5: Chuẩn sai lƣợng mƣa năm khu vực Tây Nguyên năm LT Đăk Tô Pleiku Ayunpa BMT MĐrăk Đăk Bảo Lộc Liên Khƣơng Nông 1984 398.0 893.4 218.9 181.4 -261.8 -54.6 -294.3 12.1 1988 -225.1 -376.3 293.4 128.1 -235.0 -601.4 -724.1 -115.8 1995 -119.0 -656.7 -178.8 -476.3 -434.9 -536.8 -336.3 82.4 2007 -188.3 117.6 5.2 217.7 503.4 258.5 347.5 246.1 Phụ lục 6: Chuẩn sai lƣợng mƣa năm khu vực Tây Nguyên năm SL Đăk Tô Pleiku Ayunpa BMT MĐrăk Đăk Nông Bảo Lộc Liên Khƣơng 1985 492.2 -6.6 -189.5 -185.3 -367.6 -248.6 -205.4 -284.4 1986 389.1 369.9 -7.3 -80.1 -171.1 292.9 267.1 -14.1 1989 231.3 -7.5 -174.4 -54.3 -298.5 -490.0 -387.5 379.2 1996 65.1 734.4 476.4 317.7 1189.9 108.1 -499.0 261.3 1999 592.2 184.2 336.6 145.5 1112.5 1202.8 380.4 -17.8 2000 451.6 288.2 11.4 611.9 1014.5 522.3 2349.9 368.6 2008 -286.0 -539.7 -63.5 -137.2 2077.5 -565.2 -166.0 -427.9 2011 545.4 385.2 183.6 163.8 -384.6 -311.5 -8.8 -313.7 PL3 Phụ lục 7: Chuẩn sai lƣợng mƣa năm khu vực Tây Nguyên năm NE Đăk Tô Pleiku Ayunpa MĐrăk BMT Đăk Bảo Lộc Liên Khƣơng Nông 1990 -100.4 562.8 222.5 403.3 26.0 177.6 -101.6 -93.2 1993 -486.5 -290.7 250.7 -157.4 611.6 214.9 -133.5 -63.2 1994 135.0 205.2 -243.5 -204.5 -594.5 -90.0 -461.7 -125.9 2001 303.0 -13.1 -500.9 128.4 -315.5 356.0 730.9 -40.8 2003 54.3 18.1 161.5 -62.7 -461.5 19.1 864.9 72.6 2004 -277.2 -286.8 -337.5 -517.9 -704.2 134.3 293.6 -249.7 2005 59.3 -120.0 -101.2 43.2 495.5 -207.5 17.2 52.8 2006 48.9 -4.7 -227.1 284.9 -570.9 781.0 432.8 49.9 2012 -241.2 25.5 -285.8 -234.8 -351.4 85.7 -11.4 -306.0 Phụ lục 8: Chuẩn sai lƣợng mƣa mùa mƣa khu vực Tây Nguyên năm ET Đăk Tô Pleiku Ayunpa BMT MĐrăk Đăk Nông Bảo Lộc Liên Khƣơng 1991 -121.9 467.4 115.7 -281.0 -327.2 -10.7 -248.8 0.0 1997 -33.4 -78.4 -49.1 -366.4 -486.4 -127.1 165.9 203.2 2002 306.8 148.9 -241.1 -209.0 -239.2 210.6 202.1 -204.9 2009 354.6 501.1 -141.9 163.4 -260.4 532.2 -25.6 126.3 Phụ lục 9: Chuẩn sai lƣợng mƣa mùa mƣa khu vực Tây Nguyên năm SE Đăk Tô Pleiku Ayunpa BMT MĐrăk Đăk Nông Bảo Lộc Liên Khƣơng 1983 196.8 -66.0 557.1 6.6 -31.1 -228.4 -106.5 512.2 1987 -75.9 -468.6 -265.0 -113.3 -506.4 -52.7 -218.4 -108.7 1992 -277.0 -84.8 376.0 552.3 387.0 133.9 -147.7 -158.3 1998 -693.9 -848.7 -288.8 -23.3 -32.5 -377.9 -510.5 -155.4 2010 -989.1 -713.4 -172.3 -180.8 197.5 -581.7 -759.2 -34.6 Phụ lục 1: Chuẩn sai lƣợng mƣa mùa mƣa khu vực Tây Nguyên năm LT Đăk Tô Pleiku Ayunpa BMT MĐrăk Đăk Nông Bảo Lộc Liên Khƣơng 1984 228.8 583.1 202.9 237.6 -30.8 104.4 -89.7 101.6 1988 -117.6 -255.2 326.9 125.0 115.9 -538.5 -659.8 -33.3 1995 -89.2 -539.9 -26.4 -300.2 -108.3 -292.8 -176.4 96.0 2007 -309.3 90.5 -135.6 200.8 515.5 252.7 490.5 299.3 PL4 Phụ lục 2: Chuẩn sai lƣợng mƣa mùa mƣa khu vực Tây Nguyên năm SL Đăk Tô Pleiku Ayunpa BMT MĐrăk Đăk Nông Bảo Lộc 1985 351.9 -50.3 -175.3 -293.3 -186.8 -320.3 -259.6 Liên Khƣơng -248.5 1986 356.8 273.5 -51.5 -41.8 -61.6 387.8 317.5 -34.8 1989 184.2 15.1 -68.3 36.7 -19.5 -381.1 -51.7 330.3 1996 -134.1 533.5 262.5 329.6 270.1 -162.2 -506.9 122.7 1999 354.9 -6.3 -39.2 7.2 154.1 695.3 -27.3 -330.6 2000 350.7 299.5 -8.9 344.0 456.8 268.7 1460.6 233.1 2008 -231.6 -543.7 -116.6 -201.2 219.2 -608.2 -64.1 -300.0 2011 577.4 486.4 269.1 217.8 -109.0 -167.0 35.4 -205.6 Phụ lục 3: Chuẩn sai lƣợng mƣa mùa mƣa khu vực Tây Nguyên năm NE Đăk Tô Pleiku Ayunpa BMT MĐrăk Đăk Nông Bảo Lộc Liên Khƣơng 1990 -51.2 501.7 180.4 334.6 146.9 128.1 28.1 -192.6 1993 -420.9 -246.1 71.0 -210.5 266.9 289.3 112.5 -223.9 1994 124.5 245.9 -116.6 -160.2 -27.6 -84.2 -407.2 62.2 2001 358.2 -108.3 -341.4 129.9 95.8 246.2 226.2 16.8 2003 164.9 29.1 249.1 -43.7 -92.2 243.6 809.2 251.2 2004 -252.8 -181.9 -107.7 -396.8 -175.3 216.4 180.8 -127.5 2005 79.5 -162.7 -26.8 151.7 87.3 -200.8 22.1 91.5 2006 88.2 84.9 -16.9 278.9 2.0 646.4 430.1 149.4 2012 -279.6 94.4 -220.0 -294.3 -221.1 -222.5 -222.6 -236.5 Phụ lục 13: Các trƣờng hợp có giá trị CS dƣơng âm tỷ lệ % ET CS lƣợng mƣa năm Trƣờng hợp giá trị CS dƣơng CS lƣợng mƣa mùa mƣa SE LT SL NE 13 40.6% 12 30% 15 46.9% 34 53.1% 34 47.2% 19 59.4% 28 70% 17 53.1% 30 46.9% 38 52.8% Trƣờng hợp giá trị CS dƣơng 13 40.6% 22.5% 16 50% 31 48.4% 40 55.6% Trƣờng hợp giá trị CS âm 19 59.4% 31 77.5% 16 50% 33 51.6% 32 44.4% Trƣờng hợp giá trị CS âm Tỷ lệ % PL5 Phụ lục 14: Giá trị trung bình CS tháng trạm khu vực Tây Nguyên Năm ET Năm SE Năm LT Năm SL 10 11 12 Ayunpa -1.1 -3.0 14.3 45.2 -18.9 -43.9 -10.1 39.5 37.4 -83.2 -36.0 -20.9 Bảo Lộc -42.7 12.9 -49.0 28.1 -35.3 -52.4 -22.3 115.0 79.2 -60.7 -80.7 11.4 BMT -4.7 9.1 3.2 -3.3 -45.3 -51.6 -22.9 17.7 35.0 -106.1 -42.5 -20.6 Đăk Nông -5.0 40.5 -5.0 14.2 -9.6 -51.6 81.9 69.8 107.3 -46.6 -39.9 4.2 Đăk Tô -3.3 -2.6 5.2 -5.7 -0.1 -38.4 42.3 29.6 130.9 -37.8 -27.8 -9.8 Liên Khƣơng -4.7 12.0 -5.5 39.7 -22.7 -66.5 14.6 38.3 44.7 22.6 -35.7 -17.6 MĐrăk -19.7 14.5 1.8 152.1 -23.3 -52.0 -16.9 -10.6 -9.8 -215.8 -112.4 -191.8 Pleiku -1.0 3.4 -15.0 0.0 -4.7 -12.8 117.3 60.9 122.3 -23.4 -27.1 -5.9 Ayunpa 2.8 9.8 -10.1 0.1 -6.8 56.0 -15.0 0.5 -57.1 63.8 59.4 -8.9 Bảo Lộc -20.8 24.3 -54.8 -33.3 -10.2 -37.1 -92.4 -132.4 -69.4 -7.0 103.4 -15.2 BMT 13.8 1.3 -13.7 -41.6 -20.3 8.6 20.7 3.9 -55.9 91.3 69.5 4.9 Đăk Nông -4.4 26.5 -73.2 -67.1 -89.6 -28.3 -88.8 -9.1 -44.2 38.7 37.8 17.0 Đăk Tô -0.1 -3.2 -34.1 -43.6 -51.1 -55.0 -115.5 -77.2 -66.5 -2.5 22.0 -7.5 Liên Khƣơng 5.7 4.2 -29.5 12.3 18.6 38.2 -13.2 -16.3 -87.3 71.0 65.2 21.2 MĐrăk -6.7 14.7 -21.2 -34.4 -44.9 36.3 -6.7 42.4 -48.8 24.6 113.1 -27.7 Pleiku -0.1 0.0 -7.0 -56.1 -95.7 -88.6 -157.6 -60.7 -91.6 57.7 35.2 -3.4 Ayunpa -0.7 -3.5 -10.0 -21.3 -28.0 53.0 -35.7 -30.8 11.2 122.1 51.0 -22.8 Bảo Lộc 14.4 24.1 14.3 -42.7 -45.6 -11.2 -2.8 72.2 -52.5 -68.8 -94.4 -10.5 BMT -3.6 -2.1 -13.8 -10.7 -24.9 6.6 -60.5 42.7 14.9 87.0 -5.7 -17.3 Đăk Nông -9.9 -1.3 -40.0 -29.0 -97.0 27.8 -44.5 8.2 -32.1 19.0 -24.6 -10.2 Đăk Tô -3.2 -4.9 3.9 25.2 22.3 48.1 -72.2 -49.8 -94.1 73.8 22.3 -5.1 Liên Khƣơng -2.9 9.0 23.6 -37.1 -25.4 -5.7 50.1 39.5 74.9 -17.5 -29.3 -23.0 MĐrăk 6.3 -2.2 -17.1 -28.4 9.3 -7.2 38.3 21.7 -7.0 68.1 -69.9 -119.0 Pleiku -1.1 -5.2 -17.9 29.6 -52.5 -2.4 -78.7 100.2 -79.3 82.2 29.4 -9.9 Ayunpa 0.0 1.2 -0.2 9.7 56.7 -31.9 30.9 -12.2 -5.1 -29.6 17.0 35.1 Bảo Lộc -9.7 -6.7 41.7 44.1 7.7 12.6 12.1 -62.9 52.7 91.0 12.0 21.9 BMT -0.5 0.9 6.3 20.2 71.4 -15.2 27.5 -42.8 -23.1 32.0 10.4 10.7 PL6 Năm SL Đăk Nông -8.4 2.6 24.4 81.7 64.1 -1.3 -14.9 -78.9 -15.8 10.9 -2.9 2.3 Đăk Tô 2.8 7.7 2.7 29.2 60.8 33.8 47.3 38.6 8.1 37.5 27.4 14.1 Liên Khƣơng -1.9 11.3 1.7 41.9 43.0 -16.9 -18.9 -26.3 -17.1 -18.1 14.2 3.5 MĐrăk 39.6 6.7 21.6 -5.8 23.5 11.8 25.6 -7.1 23.5 13.2 215.5 153.7 Pleiku 1.4 -2.9 9.4 26.4 104.0 12.6 24.8 -35.9 44.3 -23.7 1.6 14.2 Ayunpa -0.7 -3.6 3.8 -19.2 -25.8 -6.8 1.2 6.7 14.7 -26.6 -54.8 -6.9 Bảo Lộc 32.8 24.4 8.8 -14.2 34.8 37.7 51.6 46.4 -20.1 -19.4 9.8 -11.4 BMT -3.5 -4.7 6.8 11.3 -21.0 28.8 1.1 9.1 29.4 -70.7 -26.4 4.6 Đăk Nông 16.5 -5.0 38.9 -28.8 40.2 27.4 46.0 40.5 5.2 -19.0 10.3 -8.8 Đăk Tô 0.4 -1.8 12.5 -10.3 -35.6 -3.8 35.5 17.5 13.2 -47.9 -34.1 -1.8 Liên Khƣơng 2.0 -1.8 6.8 -45.2 -27.1 25.8 -4.6 -2.1 10.5 -25.7 -20.0 3.2 MĐrăk -25.4 -3.3 -0.5 -30.7 10.3 -4.4 -28.5 -22.1 13.7 40.2 -173.4 16.9 Pleiku -0.4 3.4 10.3 -5.5 -13.9 44.8 48.4 -6.0 -7.5 -37.3 -22.0 -3.8 Phụ lục 4: CS SNMN khu vực Tây Nguyên với cƣờng độ mƣa R ET SE LT SL NE Năm Đăk Tô Pleiku Ayunpa BMT MĐrăk 1991 1997 2002 2009 1983 1987 1992 1998 2010 1984 1988 1995 2007 1985 1986 1989 1996 1999 2000 2008 2011 1990 1993 1994 2001 2003 -16 16 -50 -27 -1 -28 -18 -27 11 -1 -17 19 25 10 22 15 14 18 -8 -17 -21 -22 -9 17 -12 -17 11 -1 -7 34 15 21 10 -4 10 -14 40 -5 -5 -4 -5 -12 13 -8 17 -10 -8 -7 29 24 27 -3 -10 -4 -18 -17 -7 -3 -20 -5 -9 -8 11 22 -7 -8 15 34 18 33 13 -13 -25 -5 -35 -42 -2 18 -28 -3 33 14 -28 10 29 20 33 44 20 11 -7 -8 -7 -7 Đăk Nông 10 -3 -4 -5 -28 30 -19 -22 23 -2 -3 11 -13 -21 27 33 26 -12 -14 -4 17 18 18 -22 Bảo Lộc -23 11 -27 21 -23 -35 -46 -10 -11 -32 -38 -7 -16 19 55 58 36 12 -6 -19 -27 12 Liên Khƣơng -8 -17 -2 -8 -17 -2 -5 -12 -23 19 -25 -27 -6 20 56 37 11 -21 -3 -10 -4 PL7 2004 2005 2006 1012 -17 -2 -24 -16 -10 14 -28 -8 -15 -38 -7 -19 -13 -32 -21 -21 -1 -28 -12 -1 -7 10 11 14 38 -5 19 -6 Phụ lục 16: CS SNMN khu vực Tây Nguyên với cƣờng độ mƣa R ET SE LT SL NE Năm Đăk Tô Pleiku Ayunpa BMT MĐrăk -2 Đăk Nông -4 Bảo Lộc -8 Liên Khƣơng -2 1991 -4 -2 1997 -8 -7 2002 -3 -1 -2 -3 2009 -2 -1 10 -2 1983 -4 -4 -2 -5 -5 -8 -3 1987 -2 -4 -3 -4 -4 -7 -12 -3 1992 -5 -2 -3 1998 -8 -11 -2 -2 -4 2010 -9 -6 2 10 -4 1984 10 -5 -9 1988 -1 -7 -10 -12 -1 1995 -5 -4 -2 -2 -2 2007 -1 -1 -2 1985 -5 -2 1 -1 1986 -1 1989 -1 -1 -4 -5 1996 -4 12 0 -5 1999 12 2 2000 10 2008 -3 -9 -3 -3 -4 -7 2011 -3 -1 -4 1990 -3 -3 -7 1993 -10 0 -5 -2 1994 -3 1 -5 -5 1 2001 -5 11 -6 2003 -1 1 -2 13 -1 2004 -2 -3 -2 -6 -4 2005 -2 -3 -3 -6 -5 -5 -1 2006 -7 -1 7 1012 -3 -3 -1 -1 -2 -3 PL8 Phụ lục 17: CS SNMN khu vực Tây Nguyên với cƣờng độ mƣa R ET SE LT SL NE Năm Đăk Tô Pleiku Ayunpa BMT MĐrăk -5 Đăk Nông Bảo Lộc -5 Liên Khƣơng 1991 -3 0 1997 -1 -4 -2 -1 -2 2002 -2 -1 2009 -2 -2 -4 1983 6 -1 -4 1 1987 -2 -1 -4 -3 1992 -4 -1 1 -3 1998 -1 -1 -1 2010 0 0 0 0 1984 1 -1 1 -1 1988 -4 -1 -3 -1 1995 -1 -3 -2 -4 -5 2007 -4 1985 -1 -5 -4 -7 -2 1986 -2 -1 -4 -1 -1 1989 -2 -2 -5 1996 -3 -1 6 -5 1999 -4 4 -1 2000 -2 -2 -1 15 2008 -2 -2 -3 2011 1 -3 -1 -2 1990 -1 -1 2 -1 1993 -2 -1 -2 -3 2 -4 -2 1994 -2 -2 -3 -2 -2 -5 -4 2001 -2 -3 -2 2003 1 -4 2 2004 -3 -3 -4 -4 -1 2005 2 -3 -1 -3 2006 -1 -2 -1 -2 1012 -1 -3 0 -2 -3 Phụ lục 18: CS SNMN khu vực Tây Nguyên với cƣờng độ mƣa R ET Năm Đăk Tô Pleiku Ayunpa BMT MĐrăk 1991 1997 2002 2009 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -3 -1 Đăk Nông -1 -1 Bảo Lộc -1 -1 Liên Khƣơng 0 1 PL9 SE LT SL NE 1983 1987 1992 1998 2010 1984 1988 1995 2007 1985 1986 1989 1996 1999 2000 2008 2011 1990 1993 1994 2001 2003 2004 2005 2006 1012 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 2 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 1 -1 0 0 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 2 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -3 -2 -1 -1 -3 -2 -3 -3 -1 -2 -3 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 PL10 ... hè khu vực Tây Nguyên + Nội dung nghiên cứu: - Tổng quan khu vực nghiên cứu, tƣợng ENSO chế độ mƣa khu vực Tây Nguyên - Thu thập số liệu, lựa chọn số xác định năm ENSO - Nghiên cứu ảnh hƣởng ENSO. .. hƣởng ENSO đến mƣa mùa hè khu vực Tây Nguyên để đánh giá đƣợc biến đổi lƣợng mƣa, số ngày mƣa năm ENSO năm không ENSO + Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu đồ án địa bàn khu vực Tây Nguyên, ... năm ENSO khu vực Việt Nam chịu ảnh hƣởng khác nhau, khu vực Tây Nguyên ảnh hƣởng mạnh mẽ từ tƣợng Với địa hình núi cao nguyên rộng lớn lại nằm khu t bên sƣờn Tây dãy Trƣờng Sơn, khí hậu Tây Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của ENSO đến mưa mùa hè ở khu vực tây nguyên , Nghiên cứu ảnh hưởng của ENSO đến mưa mùa hè ở khu vực tây nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay