Đánh giá diễn biến nhiệt độ, lượng mưa tại thành phố vũng tàu giai đoạn 1985 – 2015 trong bối cảnh biến đổi khí hậu

76 9 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 15:01

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG TP.HCM KHOA KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN NGUYỄN THỊ THANH HẰNG ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN NHIỆT ĐỘ, LƢỢNG MƢA TẠI THÀNH PHỐ VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 1985 2015 TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƢ KHÍ TƢỢNG HỌC Mã ngành: 52410221 TP HỒ CHÍ MINH - (11/2017) TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG TP.HCM KHOA KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN ĐỒÁN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN NHIỆT ĐỘ, LƢỢNG MƢA TẠI THÀNH PHỐ VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 1985 2015 TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU HIỆN NAY Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Hằng Khóa: 2013 2017 Giảng viên hƣớng dẫn: Th.S Nguyễn Minh Giám TP HỒ CHÍ MINH 11/ 2017 MSSV: 0250010010 TRƢỜNG ĐH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự - Hạnh phúc KHOA KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Khoa: KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN Bộ mơn: KHÍ TƢỢNG Họ tên: NGUYỄN THỊ THANH HẰNG MSSV: 0250010010 Ngành: KHÍ TƢỢNG HỌC Lớp: 02ĐHKT Tên đồ án: Đánh giá diễn biến nhiệt độ, lƣợng mƣa thành phố Vũng Tàu giai đoạn 1985 2015 bối cảnh biến đổi khí hậu Nhiệm vụ: - Thu thập, phân tích số liệu phục vụ cho cơng việc nghiên cứu đồ án - Nghiên cứu diễn biến nhiệt độ, lƣợng mƣa địa bàn Tỉnh Ngày giao nhiệm vụ đồ án: 10/ 07/ 2017 Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 05/ 11/ 2017 Họ tên ngƣời hƣớng dẫn: Ths Nguyễn Minh Giám Ngƣời hƣớng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) Nội dung yêu cầu đƣợc thông qua môn Ngày tháng năm Trƣởng môn (Ký ghi rõ họ tên) LỜI CẢM ƠN Đồ án tốt nghiệp sinh viên với đề tài: “ Đánh giá diễn biến nhiệt độ, lƣợng mƣa thành phố Vũng Tàu giai đoạn 1985 2015 bối cảnh biến đổi khí hậu” hồn thành đƣợc sau nhiều tuần thực Em xin chân thành cảm ơn thầy, giáo Khoa Khí Tƣợng Thủy Văn Trƣờng Đại Học Tài Nguyên Môi Trƣờng TPHCM truyền thụ kiến thức cho em suốt trình học tập vừa qua Và em xin chân thành cảm ơn Đài Khí Tƣợng Thủy Văn Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cung cấp nguồn số liệu cho em trình triển khai thực đồ án Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy Thạc sĩ Nguyễn Minh Giám ngƣời hƣớng dẫn dạy tận tình cho em suốt trình nghiên cứu hồn thành đồ án Cuối em xin gửi lời cảm ơn tới ngƣời thân gia đình tồn thể bạn lớp ln động viên khích lệ nguồn động lực to lớn giúp đỡ em trình học tập nghiên cứu suốt bốn năm rƣỡi qua tạo điều kiện để em hồn thành tốt đồ án Do hạn chế thời gian nhƣ khả thân, có nhiều cố gắng nhƣng đồ án khơng tránh khỏi hạn chế thiếu sót Vì vậy, em mong nhận đƣợc góp ý, bảo q báu thầy bạn Em xin chân thành cám ơn! i MỤC LỤC MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG .v DANH MỤC HÌNH .vi MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan thành phố Vũng Tàu .3 1.1.1 Đặc điểm địa lí, địa hình 1.1.2 Đặc điểm khí hậu 1.2 Các nghiên cứu nƣớc diễn biến nhiệt độ lƣợng mƣa CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CỞ SỞ SỐ LIỆU .10 2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 10 2.1.1 Phƣơng pháp kế thừa 10 2.1.2 Phƣơng pháp tiếp cận thu thập thông tin 12 2.1.3 Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu 12 2.2 Cở sở số liệu 12 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ DIỄN BIẾN NHIỆT ĐỘ, LƢỢNG MƢA TẠI THÀNH PHỐ VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 1985 2015 .13 3.1 Diễn biến nhiệt độ 13 3.1.1 Nhiệt độ cao 13 3.1.2 Nhiệt độ thấp 15 3.1.3 Nhiệt độ trung bình .17 3.2 Diễn biến lƣợng mƣa 18 3.2.1 Ngày bắt đầu mùa mƣa ngày kết thúc mùa mƣa 18 3.2.2 Lƣợng mƣa tháng 19 ii 3.2.3 Lƣợng mƣa năm 24 3.2.4 Lƣợng mƣa trung bình năm 25 3.2.5 Số ngày mƣa 26 3.3 Đánh giá xu diễn biến nhiệt độ 31 năm 33 3.3.1 Xu biến đổi nhiệt độ cao 33 3.3.2 Xu biến đổi nhiệt độ thấp 34 3.3.3 Xu biến đổi nhiệt độ trung bình 35 3.4 Đánh giá xu biến đổi lƣợng mƣa 31 năm 35 3.4.1 Xu biến đổi ngày bắt đầu mùa mƣa ngày kết thúc mùa mƣa .35 3.4.2 Xu biến đổi lƣợng mƣa tháng 36 3.4.3 Xu biến đổi lƣợng mƣa năm 41 3.4.4 Xu biến đổi lƣợng mƣa trung bình năm 41 3.4.5 Xu biến đổi số ngày mƣa 42 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 PHỤ LỤC PL1 iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BRVT: Bà Rịa Vũng Tàu CS: Chuẩn Sai GS.TS: Giáo Sƣ Tiến Sĩ KHCN: Khoa Học Công Nghệ KT-XH: Kinh Tế Xã Hội STT: Số Thứ Tự SNM: Số Ngày Mƣa TBNN: Trung Bình Nhiều Năm TS: Tiến Sĩ TP: Thành Phố UBNN: Uỷ Ban Nhân Dân iv DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Diện tích theo đơn vị hành TP Vũng Tàu .4 Bảng 1.2: Một số tiêu khí hậu TP Vũng Tàu Bảng 3.1: Nhiệt độ cao trung bình tháng cao trung bình tháng nhiều năm Vũng Tàu thời kì 1985 2015 13 Bảng 3.2: Nhiệt độ cao tuyệt đối tháng nhiều năm Vũng Tàu thời kì 1985 2015 14 Bảng 3.3: Nhiệt độ thấp trung bình tháng thấp trung bình tháng nhiều năm Vũng Tàu thời kì 1985 2015 15 Bảng 3.4: Nhiệt độ thấp tuyệt đối tháng nhiều năm Vũng Tàu thời kì 1985 2015 16 Bảng 3.5: Nhiệt độ trung bình tháng nhiều năm Vũng Tàu thời kì 1985 2015 .17 Bảng 3.6: Số liệu lƣợng mƣa trung bình năm Vũng Tàu thời kì 1985 2015 25 Bảng 3.7: SNM có Rngày Vũng Tàu thời kì 1985 2015 .26 Bảng 3.8: SNM có Rngày Vũng Tàu thời kì 1985 2015 29 v DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: TP Vũng Tàu Hình 3.1: Diễn biến nhiệt độ cao trung bình tháng trung bình tháng nhiều năm Vũng Tàu thời kì 1985 2015 13 Hình 3.2: Diễn biến nhiệt độ cao tuyệt đối tháng nhiều năm Vũng Tàu thời kì 1985 2015 14 Hình 3.3: Diễn biến nhiệt độ thấp trung bình tháng thấp trung bình tháng nhiều năm Vũng Tàu thời kì 1985 2015 15 Hình 3.4: Diễn biến nhiệt độ thấp tuyệt đối tháng nhiều năm Vũng Tàu thời kì 1985 2015 16 Hình 3.5: Diễn biến nhiệt độ trung bình tháng nhiều năm Vũng Tàu thời kì 1985 2015 17 Hình 3.6: Chuẩn sai ngày bắt đầu mùa mƣa Vũng Tàu thời kì 1985 2015 18 Hình 3.7: Chuẩn sai ngày kết thúc mùa mƣa Vũng Tàu thời kì 1985 2015 18 Hình 3.8: Chuẩn sai lƣợng mƣa tháng Vũng Tàu thời kì 1985 2015: (a) CS tháng 1; (b) CS tháng 2; (c) CS tháng 19 Hình 3.9: Chuẩn sai lƣợng mƣa tháng Vũng Tàu thời kì 1985 2015: (a) CS tháng 4; (b) CS tháng 5; (c) CS tháng 20 Hình 3.10: Chuần sai lƣợng mƣa tháng Vũng Tàu thời kì 1985 2015: (g) CS tháng 7; (h) CS tháng 8; (i) CS tháng 21 Hình 3.11: Chuẩn sai lƣợng mƣa tháng Vũng Tàu thời kì 1985 2015: (j) CS tháng 10; (k) CS tháng 11; (l) CS tháng 12 22 Hình 3.12: Chuẩn sai lƣợng mƣa mùa mƣa Vũng Tàu thời kì 1985 2015 23 Hình 3.13: Chuẩn sai lƣợng mƣa mùa khơ Vũng Tàu thời kì 1985 2015 .24 Hình 3.14: Chuẩn sai lƣợng mƣa năm Vũng Tàu thời kì 1985 2015 24 Hình 3.15: Chuẩn sai số ngày mƣa mùa mƣa Vũng tàu thời kì 1985 2015 28 Hình 3.16: Chuẩn sai số ngày mƣa mùa khô Vũng Tàu thời kì 1985 2015 28 Hình 3.17: Chuẩn sai số ngày mƣa năm Vũng Tàu thời kì 1985 2015 29 vi Hình 3.18: Chuẩn sai số ngày mƣa mùa mƣa trạm Vũng Tàu thời kì 1985 thời kì 1985 2015 31 Hình 3.19: Chuẩn sai số ngày mƣa mùa khơ Vũng Tàu thời kì 1985 2015 32 Hình 3.20: Chuẩn sai số ngày mƣa năm Vũng Tàu thời kì 1985 2015 32 Hình 3.21: Xu biến đổi diễn biến nhiệt độ cao trung bình tháng cao trung bình tháng nhiều năm Vũng Tàu thời kì 1985 2015 33 Hình 3.22: Xu biến đổi diễn biến nhiệt độ cao tuyệt đối tháng nhiều năm Vũng Tàu thời kì 1985 2015 .33 Hình 3.23: Xu biến đổi diễn biến nhiệt độ thấp trung bình tháng thấp trung bình tháng nhiều năm Vũng Tàu thời kì 1985 2015 34 Hình 3.24: Xu biến đổi diễn biến nhiệt độ thấp tuyệt đối tháng nhiều năm Vũng Tàu thời kì 1985 2015 .34 Hình 3.25: Xu biến đổi diễn biến nhiệt độ trung bình nhiều năm Vũng Tàu thời kì 1985 2015 .35 Hình 3.26: Ngày bắt đầu mùa mƣa Vũng Tàu thời kì 1985 2015 35 Hình 3.27: Ngày kết thúc mùa mƣa Vũng Tàu thời kì 1985 2015 36 Hình 3.28: (a), (b), (c) tổng lƣợng mƣa tháng xu tháng 1, 2, Vũng Tàu thời kì 1985 2015 .36 Hình 3.29: (d), (e), (f) tổng lƣợng mƣa tháng xu tháng 4, 5, Vũng Tàu thời kì 1985 2015 .37 Hình 3.30: (g), (h), (i) tổng lƣợng mƣa tháng xu tháng 7, 8, Vũng Tàu thời kì 1985 2015 .38 Hình 3.31: (j), (k), (l) tổng lƣợng mƣa tháng xu tháng 10, 11, 12 Vũng Tàu thời kì 1985 2015 39 Hình 3.32: Tổng lƣợng mƣa mùa mƣa xu Vũng Tàu thời kì 1985 2015 40 Hình 3.33: Tổng lƣợng mƣa mùa khô xu Vũng Tàu thời kì 1985 2015 .40 Hình 3.34: Tổng lƣợng mƣa năm xu Vũng Tàu thời kì 1985 2015 41 Hình 3.35: Xu biến đổi lƣợng mƣa trung bình năm Vũng Tàu thời kì 1985 2015 41 vii  Số ngày mƣa mùa mƣa : Hình 3.46: Số ngày mƣa mùa mƣa xu Vũng Tàu thời kì 1985 2015 Số ngày mƣa mùa mƣa có xu giảm so với số ngày mƣa trung bình mùa mƣa Giảm khoảng thời gian từ năm 1998 2015 Năm có số ngày mƣa lớn năm 1998, năm 2000, năm 2002 năm 2004 có số ngày mƣa ngày  Số ngày mƣa mùa khơ : Hình 3.47: Số ngày mƣa mùa khô xu trạm Vũng Tàu thời kì 1985 2015 Số ngày mƣa mùa khơ có xu giảm so với số ngày mƣa trung bình mùa khơ năm gần Cũng giai đoạn từ năm 1998 2015 Năm có số ngày mƣa lớn năm 2011 với số ngày mƣa ngày 51  Số ngày mƣa năm : Hình 3.48: Số ngày mƣa năm xu Vũng Tàu thời kì 1985 2015 Cũng nhƣ số ngày mƣa mùa mƣa số ngày mƣa năm số ngày mƣa mùa khơ có xu giảm so với số ngày mƣa trung bình năm giai đoạn 1998 2015 Năm có số ngày mƣa lớn năm 1986, năm 1988 , năm 2000, năm 2002 năm 2004 có số ngày mƣa ngày 52 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận: Từ kết nghiên cứu diễn biến nhiệt độ lƣợng mƣa TP Vũng Tàu đồ án rút đƣợc số kết luận sau: - Diễn biến nhiệt độ: Nhiệt độ cao trung bình tháng nhiệt độ cao tuyệt đối tháng nhiều năm giai đoạn từ năm 1985 2015 trạm Vũng Tàu đạt giá trị cao vào tháng tháng Nhiệt độ thấp trung bình tháng nhiệt độ thấp tuyệt đối tháng nhiều năm giai đoạn từ năm 1985 2015 trạm Vũng Tàu đạt giá trị thấp vào tháng tháng 12 Nhiệt độ trung bình tháng nhiều năm có giá trị cao vào tháng tháng 5, có giá trị thấp vào tháng tháng Nhìn chung chế độ nhiệt TP Vũng Tàu năm gần có xu hƣớng tăng Nhƣ nhiệt độ khơng qua nóng vào mùaNhiệt độ cao tháng vƣợt qua 350C - Diễn biến lƣợng mƣa: Lƣợng mƣa mùa lƣợng mƣa năm năm gần có xu hƣớng giảm Mùa mƣa từ tháng 10 lƣợng mƣa tăng, tăng mạnh vào tháng 10 Mùa khô lƣợng mƣa giảm, giảm mạnh vào tháng tháng 2, riêng tháng 11 có lƣợng mƣa tăng đáng kể tháng chuyển tiếp từ mùa mƣa sang mùa khô Cũng nhƣ lƣợng mƣa số ngày mƣa mùa mƣa số ngày mƣa mùa khơ có xu hƣớng giảm năm gần Ngày bắt đầu mùa mƣa vào năm gần có xu hƣớng muộn so với TBNN kết thúc sớm so với TBNN Khuyến nghị: - Trong thời gian nghiên cứu diễn biến nhiệt độ TP Vũng Tàu giai đoạn 1985 2015 diễn biến nhiệt độ năm gần có xu tăng Để hạn chế đƣợc phần nhiệt độ ngày tăng cao đồ án có đƣa số khuyến nghị sau nhƣ: trồng nhiều xanh, hạn chế phát thải khí nhà kính làm tăng nhiệt độ bầu khí 53 - Còn diễn biến lƣợng mƣa TP Vũng Tàu giai đoạn 1985 2015 có xu giảm Để hạn chế đƣợc tình hình thiếu nƣớc vào mùa khơ đồ án có đƣa khuyến nghị sau: nên xây dựng hồ, đập chứa nƣớc để sử dụng tƣới tiêu sinh hoạt mùa nắng 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 (2011 2015), kế hoạch sử dụng đất năm k đầu TP Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Ngô Trọng Thuận - Nguyễn Văn Liêm , Những thơng tin cập nhật biến đổi khí hậu, nhà xuất tài nguyên môi trường đồ Việt Nam, 2014 Bùi Thu Hà, Nghiên cứu tác động tượng ENSO đến lượng mưa khu vực Bắc Bộ Việt Nam thập kỷ gần đây, Hà Nội, 2006, tr.66 55 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Số liệu chuẩn sai lƣợng mƣa năm chuẩn sai lƣợng mƣa tháng 1, 2, 3, Vũng Tàu thời kì 1985 - 2015 Tổng lƣợng mƣa năm 1845.7 1630.6 1603.7 1544.4 1683.2 1430.3 1523.6 1384.7 1602.5 1527.0 1564.6 1464.6 1595.2 1619.5 1970.8 1562.5 1585.3 1575.3 1325.1 1267.9 930.6 1513.7 1520.0 1389.5 1158.1 1421.9 1382.5 1225.7 1369.6 1376.5 1274.0 Trung bình tổng lƣợng mƣa tháng 1479.6 1479.6 1479.6 1479.6 1479.6 1479.6 1479.6 1479.6 1479.6 1479.6 1479.6 1479.6 1479.6 1479.6 1479.6 1479.6 1479.6 1479.6 1479.6 1479.6 1479.6 1479.6 1479.6 1479.6 1479.6 1479.6 1479.6 1479.6 1479.6 1479.6 1479.6 Chuẩn sai lƣợng mƣa năm 366.1 151.0 124.1 64.8 203.6 -49.3 44.0 -94.9 122.9 47.4 85.0 -15.0 115.6 139.9 491.2 82.9 105.7 95.7 -154.5 -211.7 -549.0 34.1 40.4 -90.1 -321.5 -57.7 -97.1 -253.9 -110.0 -103.1 -205.6 Lƣợng mƣa trung bình tháng 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 Chuẩn sai lƣợng mƣa tháng -3.6 -3.6 -3.6 -3.1 -3.6 -3.0 -3.6 -3.6 7.9 -1.4 2.7 4.6 -3.6 -3.6 6.9 -3.4 -3.1 -3.6 -2.8 -3.6 -3.6 -3.6 -1.6 0.6 -3.6 49.0 -2.4 -3.4 3.5 -3.6 -1.1 Lƣợng mƣa trung bình tháng 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 Chuẩn sai lƣợng mƣa tháng -1.9 -1.9 -1.9 2.2 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -1.6 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -1.7 -1.8 6.9 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -0.7 6.1 -1.9 -1.9 34.0 -1.0 -1.9 -1.9 Lƣợng mƣa trung bình tháng 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 Chuẩn sai lƣợng mƣa tháng -5.5 -5.5 6.3 -5.5 29.5 -5.5 32.2 -5.5 -3.8 -5.5 -5.0 -5.5 -5.5 -5.5 -5.4 -4.5 8.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 16.6 2.0 -5.5 -3.9 -0.3 -4.0 25.1 -5.5 -5.5 -5.5 Lƣợng mƣa trung bình tháng 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 Chuẩn sai lƣợng mƣa tháng 250.8 -45.8 -44.8 -12.5 82.2 -45.8 -45.8 -43.7 -36.4 -42.2 -41.2 -42.7 -15.4 -45.8 36.6 2.4 -19.4 -41.2 -44.1 -45.8 -10.6 26.1 -19.3 -1.0 20.7 -45.8 34.3 218.1 58.2 -6.6 -32.0 Lƣợng mƣa trung bình tháng 182.4 182.4 182.4 182.4 182.4 182.4 182.4 182.4 182.4 182.4 182.4 182.4 182.4 182.4 182.4 182.4 182.4 182.4 182.4 182.4 182.4 182.4 182.4 182.4 182.4 182.4 182.4 182.4 182.4 182.4 182.4 Chuẩn sai lƣợng mƣa tháng 152.8 42.3 -23.1 -31.3 157.4 -161.4 22.7 -83.4 -26.6 20.5 44.2 3.8 94.1 -97.1 98.5 61.9 4.0 -56.6 54.3 39.6 -63.9 19.4 119.4 17.0 94.5 -125.2 10.6 -108.2 -83.5 -113.1 -82.1 PL1 Phụ lục 2: Số liệu chuẩn sai lƣợng mƣa tháng 6, 7, 8, 9, 10 ,11 12 Vũng Tàu thời kì 1985 - 2015 Lƣợng mƣa trung bình tháng 223.4 223.4 223.4 223.4 223.4 223.4 223.4 223.4 223.4 223.4 223.4 223.4 223.4 223.4 223.4 223.4 223.4 223.4 223.4 223.4 223.4 223.4 223.4 223.4 223.4 223.4 223.4 223.4 223.4 223.4 223.4 Chuẩn sai lƣợng mƣa tháng -121.1 54.7 -11.5 -47.9 -69.9 -53.7 155.7 -88.2 -58.8 225.7 -2.2 -36.2 -92.6 -97.5 27.3 144.1 75.8 382.7 -160.2 -131.1 -76.0 25.9 90.6 61.8 -126.7 16.9 -103.0 -81.9 -31.2 97.3 30.1 Lƣợng mƣa trung bình tháng 234.2 234.2 234.2 234.2 234.2 234.2 234.2 234.2 234.2 234.2 234.2 234.2 234.2 234.2 234.2 234.2 234.2 234.2 234.2 234.2 234.2 234.2 234.2 234.2 234.2 234.2 234.2 234.2 234.2 234.2 234.2 Chuẩn sai lƣợng mƣa tháng -2.1 -13.5 200.8 -92.3 26.4 10.2 -3.0 50.4 55.8 44.7 65.8 8.9 34.5 -28.5 88.4 -41.9 -109.5 -31.8 -24.8 -161.1 -64.3 -15.3 -24.7 -32.5 -30.9 -78.3 24.2 -36.1 -4.2 118.0 67.9 Lƣợng mƣa trung bình tháng 215.1 215.1 215.1 215.1 215.1 215.1 215.1 215.1 215.1 215.1 215.1 215.1 215.1 215.1 215.1 215.1 215.1 215.1 215.1 215.1 215.1 215.1 215.1 215.1 215.1 215.1 215.1 215.1 215.1 215.1 215.1 Chuẩn sai lƣợng mƣa tháng 48.4 187.7 33.6 -37.9 -39.1 -57.5 0.9 -10.6 226.4 -5.4 -53.2 -175.8 101.4 33.7 6.9 103.8 -13.5 -101.4 -12.8 43.0 -60.5 -25.4 82.2 -12.3 -143.4 43.8 -70.8 -53.4 55.4 -74.2 -20.5 Lƣợng mƣa trung bình tháng 216.9 216.9 216.9 216.9 216.9 216.9 216.9 216.9 216.9 216.9 216.9 216.9 216.9 216.9 216.9 216.9 216.9 216.9 216.9 216.9 216.9 216.9 216.9 216.9 216.9 216.9 216.9 216.9 216.9 216.9 216.9 Chuẩn sai lƣợng mƣa tháng 119.3 -26.9 70.9 77.2 56.5 67.7 -17.7 9.2 77.9 -124.7 194.0 4.4 27.7 244.9 -115.7 -153.1 41.4 -92.9 -48.5 35.5 -28.2 -48.3 -44.2 -83.2 -51.0 -97.3 17.3 -26.9 3.8 -22.5 -65.6 Lƣợng mƣa trung bình tháng 10 247.8 247.8 247.8 247.8 247.8 247.8 247.8 247.8 247.8 247.8 247.8 247.8 247.8 247.8 247.8 247.8 247.8 247.8 247.8 247.8 247.8 247.8 247.8 247.8 247.8 247.8 247.8 247.8 247.8 247.8 247.8 Chuẩn sai lƣợng mƣa tháng 10 -15.3 -111.8 -124.2 36.3 42.3 -22.1 -9.3 169.2 -52.6 27.5 -57.1 103.8 -104.6 86.4 236.3 13.1 159.8 76.3 4.8 103.7 -177.3 4.5 -131.3 -53.0 -3.1 225.5 -104.6 -150.1 -131.4 -39.0 -2.9 Lƣợng mƣa trung bình tháng 11 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2 80.2 Chuẩn sai lƣợng mƣa tháng 11 -69.2 97.5 44.1 202.4 -54.2 106.5 -64.0 -64.7 -53.5 -79.0 -47.4 104.1 104.3 -8.8 101.9 -43.2 -22.4 -5.7 106.0 -78.2 -72.9 -60.9 -9.8 41.3 -57.6 -22.7 91.3 -69.1 29.8 -68.8 -76.2 Lƣợng mƣa trung bình tháng 12 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 Chuẩn sai lƣợng mƣa tháng 12 13.6 -22.1 -22.4 -22.7 -21.9 117.3 -22.1 -22.0 -11.7 -10.8 -13.6 17.6 -22.7 63.7 11.3 5.6 -22.7 -22.6 -18.9 -6.2 15.8 97.1 -20.9 -22.5 -22.5 -21.3 12.0 -1.9 -3.8 16.9 -15.7 PL2 Phụ lục 3: Số liệu chuẩn sai lƣợng mƣa mùa mƣa chuẩn sai lƣợng mƣa mùa khơ Vũng Tàu thời kì 1985 - 2015 Lƣợng mƣa mùa mƣa (5- 10) 1501.8 1452.3 1466.3 1223.9 1493.4 1103.0 1469.1 1366.4 1541.9 1508.1 1511.3 1228.7 1380.3 1461.7 1661.5 1447.7 1477.8 1496.1 1132.6 1249.4 849.6 1280.6 1411.8 1217.6 1059.2 1305.2 1093.5 863.2 1128.7 1286.3 1246.7 Lƣợng mƣa trung bình mùa mƣa (5- 10) 1322.3 1322.3 1322.3 1322.3 1322.3 1322.3 1322.3 1322.3 1322.3 1322.3 1322.3 1322.3 1322.3 1322.3 1322.3 1322.3 1322.3 1322.3 1322.3 1322.3 1322.3 1322.3 1322.3 1322.3 1322.3 1322.3 1322.3 1322.3 1322.3 1322.3 1322.3 Chuẩn sai lƣợng mƣa mùa mƣa (5 10) 179.5 130.0 144.0 -98.4 171.1 -219.3 146.8 44.1 219.6 185.8 189.0 -93.6 58.0 139.4 339.2 125.4 155.5 173.8 -189.7 -72.9 -472.7 -41.7 89.5 -104.7 -263.1 -17.1 -228.8 -459.1 -193.6 -36.0 -75.6 Lƣợng mƣa mùa khô 343.9 178.3 137.4 320.5 189.8 327.3 54.5 18.3 60.6 18.9 53.3 235.9 214.9 157.8 309.3 114.8 107.5 79.2 192.5 18.5 81.0 233.1 108.2 171.9 98.9 116.7 289.0 362.5 240.9 90.2 27.3 Lƣợng mƣa trung bình mùa khơ 159.8 159.8 159.8 159.8 159.8 159.8 159.8 159.8 159.8 159.8 159.8 159.8 159.8 159.8 159.8 159.8 159.8 159.8 159.8 159.8 159.8 159.8 159.8 159.8 159.8 159.8 159.8 159.8 159.8 159.8 159.8 Chuẩn sai lƣợng mƣa mùa khô 184.1 18.5 -22.4 160.7 30.0 167.5 -105.3 -141.5 -99.2 -140.9 -106.5 76.1 55.1 -2.0 149.5 -45.0 -52.3 -80.6 32.7 -141.3 -78.8 73.3 -51.6 12.1 -60.9 -43.1 129.2 202.7 81.1 -69.6 -132.5 PL3 Phụ lục 4: Số liệu chuẩn sai số ngày mƣa năm chuẩn sai số ngày mƣa tháng 1, 2, 3, Vũng Tàu thời kì 1985 - 2015 Số ngày mƣa năm Số ngày mƣa trung bình năm Chuẩn sai số ngày mƣa năm Số ngày mƣa trung bình tháng Chuẩn sai số ngày mƣa tháng Số ngày mƣa trung bình tháng Chuẩn sai số ngày mƣa tháng Số ngày mƣa trung bình tháng Chuẩn sai số ngày mƣa tháng Số ngày mƣa trung bình tháng Chuẩn sai số ngày mƣa tháng Số ngày mƣa trung bình tháng Chuẩn sai số ngày mƣa tháng 106 124 -18 -1 0 -1 14 135 124 11 -1 0 -1 -3 14 118 124 -6 -1 0 -2 14 -4 111 124 -13 0 -1 -1 14 -3 123 124 -1 -1 0 1 14 106 124 -18 0 -1 -3 14 -13 132 124 -1 0 -3 14 -1 121 124 -3 -1 0 -1 14 -4 119 124 -5 0 1 -1 14 -3 129 124 1 0 -1 14 141 124 17 1 0 -1 14 -4 138 124 14 0 -1 -1 14 119 124 -5 -1 0 -1 3 14 127 124 -1 0 -1 -3 14 -3 150 124 26 1 11 14 143 124 19 0 1 14 124 124 0 1 14 102 124 -22 -1 0 -1 -1 14 -5 119 124 -5 1 0 -1 -2 14 10 108 124 -16 -1 0 -1 -3 14 109 124 -15 -1 0 -1 -2 14 -5 123 124 -1 -1 0 1 14 129 124 1 0 14 137 124 13 1 -1 3 14 129 124 -1 1 14 117 124 -7 1 0 1 -3 14 -6 133 124 0 14 130 124 1 2 14 -3 141 124 17 2 -1 14 120 124 -4 -1 0 -1 14 -1 97 124 -27 1 0 -1 14 -3 PL4 Phụ lục 5: Số liệu chuẩn sai số ngày mƣa vào tháng 6, 7, 8, ,10, 11 12 Vũng Tàu thời kì 1985 - 2015 Số ngày mƣa trung bình tháng Chuẩn sai số ngày mƣa tháng Số ngày mƣa trung bình tháng Chuẩn sai số ngày mƣa tháng 18 -4 20 -3 18 -2 20 18 20 18 -5 20 -5 18 20 18 -8 18 18 Số ngày mƣa trung bình tháng Chuẩn sai số ngày mƣa tháng Số ngày mƣa trung bình tháng Chuẩn sai số ngày mƣa tháng Số ngày mƣa trung bình tháng 10 Chuẩn sai số ngày mƣa tháng 10 Số ngày mƣa trung bình tháng 11 Chuẩn sai số ngày mƣa tháng 11 Số ngày mƣa trung bình tháng 12 Chuẩn sai số ngày mƣa tháng 12 19 -2 18 -1 17 -4 -5 -1 19 10 18 17 -1 7 -2 19 18 17 -3 -3 19 -4 18 17 -4 19 18 17 -2 -3 20 19 -3 18 17 -1 4 20 19 18 17 -2 -1 20 19 18 -1 17 -2 -3 18 -4 20 19 18 17 -3 -4 18 20 19 -1 18 17 -1 -6 18 20 19 18 17 -2 4 18 20 -2 19 -9 18 -1 17 11 18 -3 20 19 18 17 -4 -1 -4 18 20 -5 19 18 17 6 18 -2 20 19 -2 18 17 18 -1 20 19 18 -2 17 7 18 20 -4 19 18 -3 17 -2 -4 18 20 -4 19 18 -3 17 -2 -3 18 -9 20 -4 19 -1 18 -2 17 4 18 -1 20 -3 19 18 -2 17 -4 -5 18 -4 20 19 -4 18 17 -5 18 20 19 18 -3 17 -1 -4 -3 18 -1 20 19 18 17 -4 -2 18 20 -7 19 18 17 -3 18 -1 20 19 -7 18 17 -1 -3 18 20 -2 19 18 -5 17 -1 18 20 19 -1 18 17 -5 4 18 20 19 -5 18 17 -3 -2 -3 18 20 19 18 17 -3 18 20 19 -6 18 -1 17 -5 18 20 19 -5 18 -11 17 -3 -4 PL5 Phụ lục 6: Số liệu chuẩn sai số ngày mƣa mùa mƣa số ngày mƣa mùa khô Vũng Tàu thời kì 1985 - 2015 Số ngày mƣa mùa mƣa (5- 10) Số ngày mƣa trung bình mùa mƣa (510) Chuẩn sai số ngày mƣa mùa mƣa (5 10) Số ngày mƣa trung bình mùa khơ Số ngày mƣa mùa khô Chuẩn sai số ngày mƣa mùa khô 93 107 -14 13 17 -4 119 107 12 16 17 -1 105 107 -2 13 17 -4 97 107 -10 14 17 -3 112 107 11 17 -6 84 107 -23 22 17 121 107 14 11 17 -6 111 107 10 17 -7 105 107 -2 14 17 -3 118 107 11 11 17 -6 123 107 16 18 17 105 107 -2 33 17 16 107 107 12 17 -5 104 107 -3 23 17 109 107 41 17 24 120 107 13 23 17 109 107 15 17 -2 92 107 -15 10 17 -7 101 107 -6 18 17 102 107 -5 17 -11 90 107 -17 19 17 114 107 17 -8 110 107 19 17 116 107 21 17 110 107 19 17 102 107 -5 15 17 -2 113 107 20 17 106 107 -1 24 17 115 107 26 17 108 107 12 17 -5 85 107 -22 12 17 -5 PL6 Phụ lục 7: Số liệu chuẩn sai số ngày mƣa năm chuẩn sai số ngày mƣa vào tháng 1, 2, 3, 4, Vũng Tàu thời kì 1985 - 2015 Số ngày mƣa năm > 50mm Số ngày mƣa trung bình năm > 50mm Chuẩn sai số ngày mƣa trung bình năm > 50mm Số ngày mƣa trung bình tháng > 50mm Chuẩn sai số ngày mƣa tháng > 50mm Số ngày mƣa trung bình tháng 2> 50mm Chuẩn sai số ngày mƣa tháng > 50mm Số ngày mƣa trung bình tháng > 50mm Chuẩn sai số ngày mƣa tháng > 50mm Số ngày mƣa trung bình tháng 4> 50mm Chuẩn sai số ngày mƣa tháng 4> 50mm Số ngày mƣa trung bình tháng 5> 50mm Chuẩn sai số ngày mƣa tháng > 50mm 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -3 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -2 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 5 0 0 0 0 1 -3 0 0 0 1 -1 -4 0 0 0 0 -1 5 0 0 0 0 -1 5 0 0 0 0 -1 PL7 Phụ lục 8: Số liệu chuẩn sai số ngày mƣa vào tháng 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 Vũng Tàu thời kì 1985 - 2015 Số ngày mƣa trung bình tháng 6> 50mm Chuẩn sai số ngày mƣa tháng 6> 50mm Số ngày mƣa trung bình tháng 7> 50mm Chuẩn sai số ngày mƣa tháng 7> 50mm Số ngày mƣa trung bình tháng 8> 50mm Chuẩn sai số ngày mƣa tháng 8> 50mm Số ngày mƣa trung bình tháng 9> 50mm Chuẩn sai số ngày mƣa tháng 9> 50mm Số ngày mƣa trung bình tháng 10 > 50mm Chuẩn sai số ngày mƣa tháng 10 > 50mm Số ngày mƣa trung bình tháng 11 > 50mm Chuẩn sai số ngày mƣa tháng 11 > 50mm Số ngày mƣa trung bình tháng 12 > 50mm Chuẩn sai số ngày mƣa tháng 12 > 50mm -1 1 1 -1 0 0 1 1 1 -1 0 -1 -1 1 -1 0 -1 -1 -1 -1 1 0 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 0 0 -1 1 -1 1 0 0 -1 1 1 1 -1 0 0 1 1 -1 0 0 -1 1 -1 1 -1 0 0 -1 1 -1 1 1 0 -1 1 1 -1 0 0 -1 1 1 0 0 1 -1 -1 -1 0 -1 1 -1 0 0 1 -1 -1 1 0 0 -1 -1 -1 1 0 0 -1 1 -1 -1 0 0 -1 -1 1 1 0 0 -1 -1 1 -1 0 0 1 -1 -1 1 0 1 1 -1 1 -1 -1 0 0 1 1 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 1 -1 1 -1 0 0 -1 -1 -1 1 -1 0 -1 -1 -1 1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 1 1 -1 0 0 1 -1 1 0 0 PL8 Phụ lục 9: Số liệu chuẩn sai số ngày mƣa mùa mƣa số ngày mƣa mùa khơ Vũng Tàu thời kì 1985 - 2015 Số ngày mƣa mùa mƣa > 50mm (5- 10) Số ngày mƣa trung bình mùa mƣa > 50mm (5-10) Chuẩn sai số ngày mƣa mùa mƣa > 50mm (5 -10) Số ngày mƣa mùa khô > 50mm Số ngày mƣa trung bình mùa khơ > 50mm Chuẩn sai số ngày mƣa mùa khô > 50mm 1 1 5 1 -3 1 -2 1 -3 1 1 -1 -1 -1 5 0 -1 -1 5 0 -1 -1 1 5 1 -1 1 -1 5 0 -1 -1 -2 1 -1 -3 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -3 1 1 -1 -3 -4 1 0 -5 1 5 0 -1 5 0 -1 PL9 Phụ lục 10: Số liệu ngày bắt đầu mùa mƣa Vũng Tàu thời kì 1985 - 2015 Năm Ngày bắt đầu Năm Ngày bắt đầu 1985 25/04 2001 12/05 1986 05/03 2002 19/05 1987 06/04 2003 13/05 1988 10/05 2004 11/05 1989 16/05 2005 01/06 1990 19/06 2006 14/05 1991 06/05 2007 08/05 1992 16/05 2008 08/05 1993 16/05 2009 16/05 1994 04/05 2010 18/06 1995 25/05 2011 26/05 1996 12/05 2012 23/05 1997 09/05 2013 11/05 1998 17/05 2014 12/06 1999 18/04 2015 06/06 2000 13/05 Phụ lục 11: Số liệu ngày kết thúc mùa mƣa Vũng Tàu thời kì 1985 - 2015 Năm Ngày kết thúc Năm Ngày kết thúc 1985 23/10 2001 04/11 1986 23/11 2002 27/10 1987 30/11 2003 25/11 1988 14/11 2004 18/10 1989 24/10 2005 16/10 1990 11/12 2006 15/10 1991 29/10 2007 11/11 1992 04/11 2008 10/11 1993 29/10 2009 27/10 1994 30/10 2010 02/11 1995 26/10 2011 18/11 1996 18/11 2012 12/10 1997 04/11 2013 17/10 1998 21/11 2014 13/10 1999 08/11 2015 21/10 2000 05/11 PL10 ... tài “ Đánh Giá Diễn Biến Nhiệt Độ, Lượng Mưa Tại Thành Phố Vũng Tàu Giai Đoạn 1985- 2015 Trong Bối Cảnh Biến Đổi Khí Hậu + Nội dung phạm vi nghiên cứu  Nội dung Đánh giá diễn biến nhiệt độ, lƣợng... tài: “ Đánh giá diễn biến nhiệt độ, lƣợng mƣa thành phố Vũng Tàu giai đoạn 1985 – 2015 bối cảnh biến đổi khí hậu hồn thành đƣợc sau nhiều tuần thực Em xin chân thành cảm ơn thầy, giáo Khoa Khí. .. MÔI TRƢỜNG TP.HCM KHOA KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN ĐỒÁN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN NHIỆT ĐỘ, LƢỢNG MƢA TẠI THÀNH PHỐ VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 1985 – 2015 TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU HIỆN NAY Sinh viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá diễn biến nhiệt độ, lượng mưa tại thành phố vũng tàu giai đoạn 1985 – 2015 trong bối cảnh biến đổi khí hậu , Đánh giá diễn biến nhiệt độ, lượng mưa tại thành phố vũng tàu giai đoạn 1985 – 2015 trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay