BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM 2018 (KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM)

15 849 5
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 15:00

I. Ưu điểm, kết quả công tác:1. Về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc: Về tư tưởng chính trịTôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành và thực hiện theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn giữ vững và phát huy được phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nhiệm vụ công tác của người cán bộ, đảng viên; tuyệt đối trung thành, kiên định với chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh với mục tiêu, lý tưởng và đường lối đổi mới của Đảng, thực hiện nghiêm túc quy định nói và viết theo quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, luốn phấn đấu, gương mẫu, trách nhiệm, trung thực trong công tác.Chủ động đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; tôi luôn ý thức tự giác học tập để nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị và năng lực công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc sửa chữa khắc phục những khuyết điểm, hạn chế theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4 về những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay. Về phẩm chất đạo đức, lối sống Có lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị, trung thực, có ý thức trách nhiệm trong mọi công việc được giao, luôn chú trọng chấn chỉnh đến tác phong, lề lối làm việc của cán bộ đảng viên, trung thực thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong chi bộ, gương mẫu tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cán bộ và nhân dân; luôn quan tâm cùng xây dựng, giữ gìn đoàn kết nội bộ trong cơ quan có tinh thần hợp tác, giúp đỡ với đồng chí, đồng nghiệp, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ Đảng viên trong chi bộ; thường xuyên trao đổi, kiểm tra, nắm chắc tình hình ở cơ sở.Bản thân tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng cả trong công việc lẫn cuộc sống, yên tâm công tác. Không hoang mang, dao động trước sự thay đổi của xã hội bên ngoài. Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân và gia đình thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật Nhà nước. Tham gia xây dựng tổ chức Đoàn, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan.Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có lối sống lành mạnh, trong sáng. Luôn chấp hành tốt trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Không vi phạm những điều Đảng viên, đoàn viên không được làm. Về tổ chức kỷ luậtChấp hành thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị, học tập các Nghị quyết của Đảng, luôn đề cao ý thức tôn trọng, phục tùng kỷ luật, chấp hành tốt các quy định nơi cư trú. Gương mẫu trong ý thức tổ chức kỷ luật của địa phương, rèn luyện bản thân theo tư cách một người đảng viên gương mẫu HUYỆN UỶ QUANG BÌNH CHI BỘ VĂN PHỊNG HĐND – UBND HUYỆN QUANG BÌNH * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Quang Bình, ngày 28 tháng 11 năm 2018 BẢN KIỂM ĐIỂM NHÂN -Họ tên: ……………………… Ngày sinh: …./…/19… Chức vụ Đảng : Đảng Viên Chức vụ quyền, đồn thể: Cơng Chức Chức vụ đoàn thể: Ủy viên BCH chi đoàn Đơn vị cơng tác: Văn phòng HĐND – UBND huyện …… Chi bộ: Văn phòng HĐND – UBND huyện …… I Ưu điểm, kết công tác: Về tư tưởng trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc: - Về tư tưởng trị Tơi ln có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào lãnh đạo Đảng, chấp hành thực theo chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, giữ vững phát huy phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, nhiệm vụ công tác người cán bộ, đảng viên; tuyệt đối trung thành, kiên định với chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh với mục tiêu, lý tưởng đường lối đổi Đảng, thực nghiêm túc quy định nói viết theo quan điểm, đường lối, nghị Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức Đảng, luốn phấn đấu, gương mẫu, trách nhiệm, trung thực công tác Chủ động đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi biểu suy thối trị, đạo đức, lối sống, xa rời tơn chỉ, mục đích Đảng; ý thức tự giác học tập để nâng cao trình độ, kiến thức chun mơn, nghiệp vụ, trình độ lý luận trị lực công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao, thực nghiêm túc sửa chữa khắc phục khuyết điểm, hạn chế theo tinh thần Nghị TƯ vấn đề cấp bách xây dựng Đảng - Về phẩm chất đạo đức, lối sống Có lối sống sạch, lành mạnh, giản dị, trung thực, có ý thức trách nhiệm cơng việc giao, trọng chấn chỉnh đến tác phong, lề lối làm việc cán đảng viên, trung thực thẳng thắn, giữ gìn đồn kết thống chi bộ, gương mẫu tôn trọng, lắng nghe ý kiến cán nhân dân; quan tâm xây dựng, giữ gìn đồn kết nội quan có tinh thần hợp tác, giúp đỡ với đồng chí, đồng nghiệp, giải đắn mối quan hệ nhân tập thể, nghĩa vụ quyền lợi cán Đảng viên chi bộ; thường xuyên trao đổi, kiểm tra, nắm tình hình sở Bản thân tơi ln có lập trường tư tưởng vững vàng công việc lẫn sống, yên tâm công tác Không hoang mang, dao động trước thay đổi xã hội bên Tin tưởng tuyệt đối vào lãnh đạo Đảng, Nhà nước Thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân gia đình thực tốt chủ trương, đường lối, Nghị Đảng, Pháp luật Nhà nước Tham gia xây dựng tổ chức Đồn, quyền, đồn thể quan Tích cực học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, có lối sống lành mạnh, sáng Luôn chấp hành tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Khơng vi phạm điều Đảng viên, đồn viên khơng làm - Về tổ chức kỷ luật Chấp hành thực tốt chủ trương, sách, đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước, tham gia đợt sinh hoạt trị, học tập Nghị Đảng, đề cao ý thức tôn trọng, phục tùng kỷ luật, chấp hành tốt quy định nơi cư trú Gương mẫu ý thức tổ chức kỷ luật địa phương, rèn luyện thân theo tư cách người đảng viên gương mẫu chấp hành phân công tổ chức; ý thức chấp hành quy chế, quy định, nội quy quan, đơn vị nơi cư trú; tinh thầnh cầu thị, lắng nghe, tiếp thu tự khắc phụ, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình tiếp thu phê bình; việc thực chế độ sinh hoạt đảng - Tác phong lề lối làm việc Bản thân tơi ln có lập trường tư tưởng vững vàng công việc lẫn sống, yên tâm công tác Không hoang mang, dao động trước thay đổi xã hội bên Tin tưởng tuyệt đối vào lãnh đạo Đảng, Nhà nước Thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân gia đình thực tốt chủ trương, đường lối, Nghị Đảng, Pháp luật Nhà nước Tham gia xây dựng tổ chức Đồn, quyền, đồn thể quan Tích cực học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, có lối sống lành mạnh, sáng Luôn chấp hành tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Khơng vi phạm điều đồn viên khơng làm - Việc đấu tranh phòng, chống biểu suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, tự “chuyển hóa” nhân Bản thân tơi ln kiên định với lý tưởng đảng, đường lên chủ nghĩa xã hội; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định Đảng, sách pháp luật Nhà nước, khơng có biểu suy thối tư tưởng trị Biểu suy thoái đạo đức lối sống: Thực nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đặt lợi ích quốc gia, lợi ích tập thể lên hết, không hội, thực dụng, kiên quyêt chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, nói khơng đơi với làm; khơng có tư tưởng cục bộ, bè phái biểu hội, thực dụng lợi ích nhân; khách quan, trung thực phát biểu ý kiến đóng góp vào lãnh đạo tập thể góp ý phê bỉnh cho dồng chí mình; không sa vào tệ nạn xã hội; giữ thn phong mỹ tục, trun thơng văn hóa tốt đẹp dân tộc, đạo đức gia đình xã hội; trung thực việc kê khai tài sản thu nhập nhân theo quy định Biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ: Tơi ln tin tưởng theo chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nguyên tắc tổ chức Đảng; Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tin tưởng vào lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện Đảng cộng sản Việt Nam chích sách nhà nước, kiên định nhà nước pháp quyền dân, dân dân, phát triển theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu tồn dân đất đai Nói viết đôi với làm theo quan điểm, chủ trương, đường lối, sách, pháp luật nhà nước, không đưa tin sai lệch, gây hoang mang nhân dân Khơng có biểu “tự chuyển hóa” nội Về thực chức trách, nhiệm vụ giao Với nhiệm vụ giao chịu trách nhiệm chuyển giao văn đến phát hành văn hệ thống vnptioffice đảm bảo quy định Trên sở hồ sơ công việc Lãnh đạo Văn phòng chuyên viên; hàng năm lập hồ sơ lưu trữ đưa vào quản lý kho lưu trữ Tơi ln nhiệt tình cơng việc, trì hoạt động giữ cho văn thông suốt, khắc phục khó khăn, thử thách, chủ động sáng tạo xử lý nhanh văn đi, văn đến Ln tìm tòi học hỏi, để nâng cao nghiệp vụ chun mơn nhằm hồn thành tốt nhiệm vụ Đảng cấp giao Về việc thực cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm Ngay từ đầu năm cam kết thực chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thục Tám lời Bác dặn Đảng nhân dân dân tộc Hà Giang, ln tự giác học tập nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, lý luận trị nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác II Hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân: Hạn chế, khuyết điểm: chưa thực mạnh dạn, tính nơng nổi, đơi lúc thiếu ý cơng việc, tinh thần tự phê bình phê bình hạn chế, cần học hỏi thêm chun mơn nghiệp vụ văn phòng Ngun nhân, hạn chế, khuyết điểm: Là đảng viên trẻ, vừa kết nạp vào Đảng chưa cọ sát thực tế, thân chưa rèn luyện tính kiên trì, mạnh dạn đức tính khác người Đảng viên III Phương hướng, biện pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế Trong thời gian tới, tiếp tục cố gắng phấn đấu, tự học, tự bồi dưỡng trau dồi nâng cao lực chuyên môn, tu dưỡng phẩm chất, lĩnh trị, lực thân Có cách quản lý thời gian biểu thân khoa học để có nhiều thời gian cho hoạt động Chi địa phương IV Tự nhận mức phân loại chất lượng đảng viên Qua việc đánh giá tự kiểm điểm thân trên, xin tự xếp loại là: Hoàn thành tốt nhiệm vụ NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM ………………………… ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC Nhận xét ưu, đánh giá người quản lý, sử dụng công chức, viên chức: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……… Mức xếp loại chất lượng công chức: ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Quang Bình, Ngày 28 tháng 11 năm 2018 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ………………………… Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên - Nhận xét, đánh giá chi ủy: ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… - Chi đề xuất xếp loại mức chất lượng: ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… T/M CHI ỦY(CHI BỘ) ……………… HUYỆN UỶ QUANG BÌNH CHI BỘ VP HĐND&UBND ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Quang Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2018 BẢN KIỂM ĐIỂM NHÂN (Bảo vệ) Họ tên: ………………, sinh ngày 12/8/19 Chức vụ Đảng: Đảng viên Chức vụ quyền, đồn thể: Cơng chức Đơn vị cơng tác: Văn phòng HĐND –UBND huyện … Chi bộ: Văn phòng HĐND –UBND huyện I ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ CƠNG TÁC Về tư tưởng trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc: - Về tư tưởng trị: Ln tin tưởng tuyệt đối vào quan điểm, đường lối Đảng, Chính sách pháp luật Nhà nước Khơng dao động trước khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ người đảng viên - Về phẩm chất đạo đức lối sống Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống sáng lành mạnh, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, khơng vi phạm điều đảng viên không làm Luôn khiêm tốn học hỏi, tác phong giản dị, quan hệ với người mực, đảm bảo đoàn kết nội chi bộ, nơi cư trú Luôn trung thành với Đảng có trách nhiệm đấu tranh xây dựng nội Đảng Vận động gia đình, vợ thực tốt chủ trương đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước, chấp hành tốt hương ước quy ước địa phương Đóng góp đầy đủ loại thuế, quỹ tham gia phong trào, hoạt động địa phương tổ chức - Về tổ chức kỷ luật: Thực tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt Nghiêm túc phục tùng phân công lãnh đạo Thực đầy đủ chế độ sinh hoạt đóng đảng phí đầy đủ theo quy định - Tác phong lề lối làm việc Bản thân có lập trường tư tưởng vững vàng cơng việc lẫn sống, yên tâm công tác Không hoang mang, dao động trước thay đổi xã hội bên Tin tưởng tuyệt đối vào lãnh đạo Đảng, Nhà nước Thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân gia đình thực tốt chủ trương, đường lối, Nghị Đảng, Pháp luật Nhà nước Tham gia xây dựng tổ chức Đoàn, quyền, đồn thể quan Khơng vi phạm điều đồn viên khơng làm - Việc đấu tranh phòng, chống biểu suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, tự “chuyển hóa” nhân Bản thân tơi nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định Đảng, sách pháp luật Nhà nước Đấu tranh phòng, chống biểu suy thoái đạo đức lối sống: Thực nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, ln đặt lợi ích quốc gia, lợi ích tập thể lên hết, khơng hội, thực dụng, kiên quyêt chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, nói khơng đơi với làm; khơng có tư tưởng cục bộ, bè phái biểu hội, thực dụng lợi ích nhân; khách quan, trung thực phát biểu ý kiến đóng góp vào lãnh đạo tập thể góp ý phê bình cho dồng chí Biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ: Tơi ln tin tưởng theo chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nguyên tắc tổ chức Đảng; Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tin tưởng vào lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện Đảng cộng sản Việt Nam, không đưa tin sai lệch, gây hoang mang nhân dân Về thực chức trách, nhiệm vụ giao Với nhiệm vụ chuyên môn bảo vệ quan: Tôi chủ động xây dựng kế hoạch tuần, kiểm tra, bảo vệ tài sản quan trụ sở nhà làm việc nơi lãnh đạo đảm bảo an tồn, khơng xảy vụ việc Ngồi tơi phối hợp với tổ tạp vụ dọn dẹp xung quanh trụ sở làm việc quan vào chiều thứ hàng tuần đảm bảo môi trường làm việc gọn gàng Vệ sinh khu nhà công vụ, bếp ăn tập thể gọn gàng Thực nghiêm túc nhiệm vụ khác theo phân công lãnh đạo Văn phòng, ln hồn thành tốt nhiệm vụ giao Giữ gìn tốt mối quan hệ với chi Tổ - Đảng Thị trấn Yên Bình Tham dự sinh hoạt định kỳ chi theo quy định 76 Chính phủ 3 Về việc thực cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm Hằng năm cam kết thực chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thục Tám lời Bác dặn Đảng nhân dân dân tộc Hà Giang, ln tự giác học tập nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, lý luận trị nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác, cố gắng rèn luyện thân thực theo cam kết mà thân đăng ký II Hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân: - Hạn chế, khuyết điểm: Đôi bố trí xếp cơng việc chưa khoa học, có lúc xử lý công việc chưa linh hoạt - Nguyên nhân, hạn chế, khuyết điểm: Do tổ bảo vệ có hai đồng chí, việc tuần tra, kiểm sốt chưa sát sao, chưa có cơng cụ hỗ trợ cho việc tuần tra kiểm soát… III Kết khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế: Năm 2018 với cách làm việc khoa học cách xếp công việc hiệu quả, xếp thời gian cách hợp lý, nâng cao hiệu công việc, giữ gìn an ninh trật tự quan ln đảm bảo IV Phương hướng, biện pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế - Lắng nghe ý kiến tham gia góp ý đồng nghiệp, đảng viên chi để tự chỉnh sửa, tu dưỡng, rèn luyện - Tích cực học tập để nâng cao hiểu biết thân, vận dụng vào công việc để hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ giao - Nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cơng việc phụ trách - Tuyệt đối chấp hành chủ trương đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước Thực nghiêm túc quy chế dân chủ Đảng quan V TỰ NHẬN MỨC PHÂN XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN: Qua việc đánh giá tự kiểm điểm thân trên, xin tự xếp loại là: Hoàn thành tốt nhiệm vụ NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM ……………… Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên: - Nhận xét, đánh giá chi ủy: - Chi phân loại chất lượng: - Đảng ủy, chi ủy sở phân loại chất lượng: ……… T/M CHI ỦY (CHI BỘ) Mai Thanh Bình HUYỆN UỶ QUANG BÌNH CHI BỘ VĂN PHÒNG HĐND – UBND ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM HUYỆN QUANG BÌNH * Quang Bình, ngày 28 tháng 11 năm 2018 BẢN KIỂM ĐIỂM NHÂN -Họ tên: ……… Ngày sinh: ……/……./…… Chức vụ Đảng : Đảng Viên Chức vụ quyền, đồn thể: Lái Xe Đơn vị cơng tác: Văn phòng HĐND – UBND huyện Quang Bình Chi bộ: Văn phòng HĐND – UBND huyện Quang Bình I Ưu điểm, kết cơng tác: Về tư tưởng trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc: - Về tư tưởng trị Thực tốt việc cán bộ, cơng chức không làm theo quy định pháp lệnh cán công chức Bản thân chấp hành tốt chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước, thực tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng, ln giữ gìn đồn kết tập thể quan, thẳng thắn việc phê bình tự phê bình giúp đỡ anh em đồng nghiệp tiến - Về phẩm chất đạo đức, lối sống Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống sáng lành mạnh, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, không vi phạm điều đảng viên không làm Luôn khiêm tốn học hỏi, tác phong giản dị, quan hệ với người mực, đảm bảo đoàn kết nội chi bộ, nơi cư trú Luôn trung thành với Đảng có trách nhiệm đấu tranh xây dựng nội Đảng Vận động gia đình, vợ thực tốt chủ trương đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước, chấp hành tốt hương ước quy ước địa phương Đóng góp đầy đủ loại thuế, quỹ tham gia phong trào, hoạt động địa phương tổ chức - Về tổ chức kỷ luật Chấp hành thực tốt chủ trương, sách, đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước, tham gia đợt sinh hoạt trị, học tập Nghị Đảng, đề cao ý thức tôn trọng, phục tùng kỷ luật, chấp hành tốt quy định nơi cư trú Gương mẫu ý thức tổ chức kỷ luật địa phương, rèn luyện thân theo tư cách người đảng viên gương mẫu chấp hành phân công tổ chức; ý thức chấp hành quy chế, quy định, nội quy quan, đơn vị nơi cư trú; tinh thầnh cầu thị, lắng nghe, tiếp thu tự khắc phụ, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình tiếp thu phê bình; việc thực chế độ sinh hoạt đảng - Tác phong lề lối làm việc Bản thân tơi ln có lập trường tư tưởng vững vàng công việc lẫn sống, yên tâm công tác Không hoang mang, dao động trước thay đổi xã hội bên Tin tưởng tuyệt đối vào lãnh đạo Đảng, Nhà nước Thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân gia đình thực tốt chủ trương, đường lối, Nghị Đảng, Pháp luật Nhà nước Tham gia xây dựng tổ chức Đồn, quyền, đồn thể quan Tích cực học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, có lối sống lành mạnh, sáng Luôn chấp hành tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Khơng vi phạm điều đồn viên khơng làm - Việc đấu tranh phòng, chống biểu suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, tự “chuyển hóa” nhân Bản thân kiên định với lý tưởng đảng, đường lên chủ nghĩa xã hội; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định Đảng, sách pháp luật Nhà nước, khơng có biểu suy thối tư tưởng trị Biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ: Tơi ln tin tưởng theo chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nguyên tắc tổ chức Đảng; Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tin tưởng vào lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện Đảng cộng sản Việt Nam chích sách nhà nước, kiên định nhà nước pháp quyền dân, dân dân, phát triển theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu tồn dân đất đai Nói viết đôi với làm theo quan điểm, chủ trương, đường lối, sách, pháp luật nhà nước, không đưa tin sai lệch, gây hoang mang nhân dân Khơng có biểu “tự chuyển hóa” nội Về thực chức trách, nhiệm vụ giao Với nhiệm vụ giao làm công tác lái xe tơi ln nhiệt tình cơng việc, ln chủ động sáng tạo xử lý nhanh tình đường, ln trì, kiểm tra, bảo dưỡng xe để đảm bảo vận hành tốt Tôi chủ động công việc, chấp hành nhiệm vụ phân cơng, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp tiến bộ, hoà nhã với bạn bè, cán đồng nghiệp, lễ phép với quần chúng nhân dân, giữ mối quan hệ tốt với hàng xóm người xung quanh… Về việc thực cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm Hằng năm cam kết thực chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thục Tám lời Bác dặn Đảng nhân dân dân tộc Hà Giang, tự giác học tập nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, lý luận trị nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác II Hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân: - Đơi bố trí xếp cơng việc chưa khoa học, chưa thực mạnh dạn, ý thức phê tự phê chưa cao - Nguyên nhân: Tơi cảm thấy e ngại phát biểu III Kết khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế: Năm 2018 tơi có xếp thời gian, công việc cách khoa học để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao IV Phương hướng, biện pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế - Tích cực học tập để nâng cao hiểu biết thân, vận dụng vào công việc để hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ giao - Tuyệt đối chấp hành chủ trương đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước Thực nghiêm túc quy chế dân chủ Đảng quan - Nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc phụ trách - Lắng nghe ý kiến tham gia góp ý đồng nghiệp, đảng viên chi để tự chỉnh sửa, tu dưỡng, rèn luyện V Tự nhận mức phân loại chất lượng đảng viên Qua việc đánh giá tự kiểm điểm thân trên, tơi xin tự xếp loại là: Hồn thành tốt nhiệm vụ NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM …………… ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC Nhận xét ưu, đánh giá người quản lý, sử dụng công chức, viên chức: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……… Mức xếp loại chất lượng cơng chức: ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Quang Bình, Ngày 28 tháng 11 năm 2018 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Hoàng Văn Phương Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên - Nhận xét, đánh giá chi ủy: ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… - Chi đề xuất xếp loại mức chất lượng: ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… T/M CHI ỦY(CHI BỘ) Mai Thanh Bình ... BÌNH CHI BỘ VP HĐND&UBND ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Quang Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2018 BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN (Bảo vệ) Họ tên: ………………, sinh ngày 12/8/19 Chức vụ Đảng: Đảng viên Chức vụ quyền, đồn... PHỊNG HĐND – UBND ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM HUYỆN QUANG BÌNH * Quang Bình, ngày 28 tháng 11 năm 2018 BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN -Họ tên: ……… Ngày sinh: ……/……./…… Chức vụ Đảng : Đảng Viên Chức vụ quyền,... đồng chí, đồng nghiệp, giải đắn mối quan hệ cá nhân tập thể, nghĩa vụ quyền lợi cán Đảng viên chi bộ; thường xuyên trao đổi, kiểm tra, nắm tình hình sở Bản thân tơi ln có lập trường tư tưởng vững
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM 2018 (KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM), BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM 2018 (KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay