SLIDE BÀI GIẢNG HÓA SINH chuyen hoa lipid

74 11 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 14:53

Trao đổi trực tuyến tại: http://www.mientayvn.com/Y_online.html BS HOÀNG HIẾU NGỌC 1 TIÊU HÓA VÀ HẤP THU LIPID CHUYỂN HÓA ACID BÉO CHUYỂN HÓA TRIGLYCERID, PHOSPHOLIPD VÀ CÁC LIPID KHÁC CHUYỂN HÓA CHOLESTEROL CÁC DẠNG LIPID VẬN CHUYỂN (LIPID HÒA TAN) ĐẶC ĐIỂM CHUYỂN HÓA LIPID Ở MỘT SỐ MÔ dự trữ:  TG: mỡ dƣới da, quan  bảo vệ thể, tích trữ cung cấp NL  Thay đổi theo chế độ ăn, hoạt động thể lực, độ tuổi  Nhu cầu lipid thức ăn: 60 – 100g  Mỡ vƣợt 30%  nguy bệnh tim mạch, chuyển hóa (ĐTĐ)  Tỉ lệ eo/hơng = 0.8  lý tƣởng Lipid  Lipid    Phospholipid, Cholesterol, Glycolipid Cấu trúc màng tế bào, bào quan ảnh hƣởng trực tiếp đến tính đặc thù chủng loại, tính miễn dịch mô, quan  Lipid  màng: vận chuyển: Kết hợp với protein (albumin) để di chuyển máu Các dạng lipid liên quan mật thiết chuyển hóa Các thành phần trao đổi với nhờ vận chuyển lipid hòa tan ĐẶC ĐIỂM: -Lipase tác dụng đặc hiệu liên kết ester C1 và C3 Thủy phân triglycerid phân tử Triglycerid CH2O – CO – R1 CHO – CO – R2 -C2 chuyển thành C1 trƣớc CH2O – CO – R3 lipase Glycerol R3COOH bị thủy phân (nhờ CH2O – CO – R1 CHO – CO – R2 CH2OH R2COOH lipase R1COOH CH2OH CHO – CO – R2 CH2OH isomerase CH2O – CO – R2 isomerase) -Thủy phân TG hành tá tràng không hoàn toàn tạo CHOH CH2OH thành hỗn hợp các sản phẩm trung gian: TG, DG, MG, acid béo, glycerol Thủy phân phospholipid và sterid  Phosphodiesterase: cắt liên kết ester acid phosphoric và cholin acid phosphoric với glycerol → diglycerid, phosphocholin, acid phosphoric, cholin  Phosphomonoesterase (phosphatase) tiếp tục thủy phân sản phẩm  Cholesterol esterase thủy phân sterid thành acid béo và cholesterol  Qua  màng ruột Glycerol, acid béo (
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE BÀI GIẢNG HÓA SINH chuyen hoa lipid , SLIDE BÀI GIẢNG HÓA SINH chuyen hoa lipid

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay