SLIDE BÀI GIẢNG HÓA SINH VIRUS VIÊM GAN c

24 8 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 14:53

VIRUS VIÊM GAN C > 1988: HCV = nonA, B hepatitisvirus 1988: HCV thuộc họ Flaviviridae (Shikata) 1989: Phát trình tự gen HCV (Choo & cs) Kiểu gen Phân bố Thời gian điều trị (tuần) Ghi 1* Châu Âu & Bắc Mỹ (70%) VN 48 Khó 2* & Châu Âu & Bắc Mỹ (30%) Úc & Viễn Đông, VN 24 Dễ Trung Đông & Châu Phi (90%) 48 & 6* VN (20%) 48 Transmission Based Precautions: Respiratory Infection Control in Health Care Facilities Hiếm gặp TÍNH CHẤT VIRUS  Hình dạng cấu trúc  Kháng  Sức nguyên-kháng thể đề kháng  Nuôi cấy Transmission Based Precautions: Respiratory Infection Control in Health Care Facilities Transmission Based Precautions: Respiratory Infection Control in Health Care Facilities Transmission Based Precautions: Respiratory Infection Control in Health Care Facilities TÍNH CHẤT VIRUS  Hình dạng cấu trúc  Kháng  Sức  Nuôi nguyên-kháng thể đề kháng cấy Transmission Based Precautions: Respiratory Infection Control in Health Care Facilities Transmission Based Precautions: Respiratory Infection Control in Health Care Facilities TÍNH CHẤT VIRUS  Hình dạng cấu trúc  Kháng  Sức nguyên-kháng thể đề kháng  Nuôi cấy Transmission Based Precautions: Respiratory Infection Control in Health Care Facilities  (-) Chloroform, ether, dung môi hữu Thuốc tẩy, 800C  Chưa nuôi cấy Transmission Based Precautions: Respiratory Infection Control in Health Care Facilities 10  Đường lây  Cơ chế gây bệnh  Diễn tiến bệnh Transmission Based Precautions: Respiratory Infection Control in Health Care Facilities 11  Máu (80% tiêm chích ma túy, 10% chạy thận nhân tạo, 1% đồng tính luyến ái)  Tình  Mẹ dục (hiếm) truyền sang  10-15% khơng tìm thấy đường lây Transmission Based Precautions: Respiratory Infection Control in Health Care Facilities 12  Đường lây  Cơ chế xâm nhập  Diễn tiến bệnh Transmission Based Precautions: Respiratory Infection Control in Health Care Facilities 13 Transmission Based Precautions: Respiratory Infection Control in Health Care Facilities 14  Đường lây  Cơ chế xâm nhập  Diễn tiến bệnh Transmission Based Precautions: Respiratory Infection Control in Health Care Facilities 15 Transmission Based Precautions: Respiratory Infection Control in Health Care Facilities 16  Phân lập virus: Khó khăn  Huyết học: ELISA tìm antiHCV  Sinh học phân tử: PCR Transmission Based Precautions: Respiratory Infection Control in Health Care Facilities 17 ELISA phát anti HCV Mẫu thử chứa KT muốn tìm Cộng hợp kháng thể gắn men đặc hiệu loài KT muốn tìm Giếng ELISA gắn KN đặc hiệu KT muốn tìm KT gắn vào KN bò tóm bắt giếng Cơ chất sinh màu (TMB, OPD…) Cộng hợp gắn vào KT nhờ đánh dấu men phức hợp KN-KT Xuất màu, nhờ phát đònh lượng KN dựa vào trò soá OD Transmission Based Precautions: Respiratory Infection Control in Health Care Facilities 19 Transmission Based Precautions: Respiratory Infection Control in Health Care Facilities 20 Cấp 0: GDSK cộng đồng Cấp 1: Kiểm sốt tốt vấn đề truyền máu Chưa có Vaccin Cấp 2: Điều trị triệu chứng Transmission Based Precautions: Respiratory Infection Control in Health Care Facilities 21 Transmission Based Precautions: Respiratory Infection Control in Health Care Facilities 22 Transmission Based Precautions: Respiratory Infection Control in Health Care Facilities 23 Transmission Based Precautions: Respiratory Infection Control in Health Care Facilities 24 ... máu Chưa c Vaccin C p 2: Điều trị triệu chứng Transmission Based Precautions: Respiratory Infection Control in Health Care Facilities 21 Transmission Based Precautions: Respiratory Infection Control... Based Precautions: Respiratory Infection Control in Health Care Facilities 19 Transmission Based Precautions: Respiratory Infection Control in Health Care Facilities 20 C p 0: GDSK c ng đồng C p 1:... Infection Control in Health Care Facilities TÍNH CHẤT VIRUS  Hình dạng c u tr c  Kháng  S c nguyên-kháng thể đề kháng  Nuôi c y Transmission Based Precautions: Respiratory Infection Control
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE BÀI GIẢNG HÓA SINH VIRUS VIÊM GAN c , SLIDE BÀI GIẢNG HÓA SINH VIRUS VIÊM GAN c

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay