SLIDE BÀI GIẢNG HÓA SINH dan so va phat trien

38 7 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 14:51

Mơc tiªu Trình bày phân tích bợ mối liên quan giữa: Dân số và kinh tê Dân số và môi trường Dân số và giáo dục Dân số và y tê Một số khái niệm - D©n số l dân c đợc xem xét nghiên cứu góc độ quy mô cấu - Phát triển đợc hiểu trình xã hội đạt đến mức thỏa mãn nhu cầu mà xã hội coi thiết yếu - Phát triển đợc coi tăng trởng kinh tế, tiến xã hội bền vững môi trờng Một số khái niệm - Sức khỏe trạng thái thoải mái thể chất, tinh thần xã hợi, khơng bó hẹp nghĩa khơng có bệnh tật hay thương tật (WHO) - Y học khoa học có nhiệm vụ nghiên cứu dự phòng, chữa khỏi giảm bớt tác động biểu rối loạn, bệnh tật ảnh hưởng đến sức khỏe Kết dân số: - Quy mô dân số - Cơ cấu theo tuổi/giới - Phân bố theo không gian Quá trình dân số: - Sinh - Chết - Di c Quá trình phát triển: -Tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ (lơng thực, nhà ở, y tế, giáo - Tỷ lệ tiết kiệm đầu t - Sử dụng vèn ngêi - Sư dơng vèn vËt chÊt - Khai thác sử dụng tài ngu môi trờng - Chi tiêu công cộng Kết phát triển: - Thu nhập, phân phối thu - Việc làm, nhà - Tình trạng giáo dục - Tình trạng chăm sóc y tế khỏe dinh dỡng - Chất lợng môi trờng 1.1 Kh¸i niƯm vỊ ph¸t triĨn kinh tÕ (Tiếp theo) Thu nhập đo nào? - GNP (Tổng sản phẩm quốc dân): tổng số hàng hóa dịch vụ cuối cho sử dụng tạo dân số quốc gia mà họ sống kể ngồi lãnh thổ nước 1.2 Dân số nguồn lao động 1.2.1 Cỏc khỏi niệm: Dân số độ tuổi lao động: phân có đủ sức khỏe, trí tuệ, khả lao động sáng tạo, gắn với độ tuổi định: 15-64 nam, 15-59, chí thấp hơn; Nữ giới hạn thường thấp khoảng năm Tỷ số dân số độ tuổi phụ thuộc: = (P0-14+ P65+ ) / P15-64 x 100 Dân số Hoạt động kinh tế (HĐKT): tất người cung cấp sức lao động cho hoạt động sản xuất hàng hóa kinh tế dịch vụ khoảng thời gian lựa chọn điều tra kể người làm lĩnh vực dân lực lượng vũ trang Dân số không HĐKT bao gồm: - Người làm việc nhà - Học sinh, sinh viên - Người hưởng lợi tức, thu nhập mà làm việc (do đầu tư, tài sản cho thuê, tiền quyền phát minh sáng chế, quyền tác giả hay huởng thụ năm làm việc trước đó) - Những người khác: nhận trợ cấp, hỗ trợ có tính chất tư nhân khác người không thuộc lớp lớp người kể trên, ví dụ trẻ em 1.2.2 Một số thước đo Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động thô: Là tỷ số dân số HĐKT tổng dân số (%) Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động chung: tỷ số số người tham gia hoạt động kinh tế số người độ tuổi Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động đặc trưng theo giới tuổi: tử số số người tham gia HĐKT độ tuổi giới, mẫu số số dân tương ứng độ tuổi/nhóm tuổi giới Cả tiêu tính cho thành thị, nông thôn, cho vùng nước cho nhóm dân số khác Vietnam net - 07:19' 05/03/2008 (GMT+7) 21% dân số Việt Nam dùng nguồn nước nhiễm thạch tín  Hà Nội nằm danh sách 10 tỉnh, thành có nguồn nước ngầm nhiễm asen (thạch tín) vượt mức cho phép và  ảnh hưởng đến sức khỏe người dân Dân số Giáo dục Giáo dục nâng cao mở rộng tri thức ngời, có tác động lớn đến hiểu biết, thái độ hành vi dân số họ a.Tác động giáo dục mức sinh - Kế hoạch hoá gia đình (KHHGĐ) kiến thức Kiến thức có đ ợc nhờ tuyên truyền giáo dục, truyền thông - Trình độ học vấn cao tỷ lệ cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai lớn kết tất yếu số Mức sinh tỷ lệ nghịch với trình độ học vấn châu á, trình độ học vấn phụ nữ có ảnh hởng rõ rệt tới møc sinh tõ phơ n÷ häc hÕt cÊp I & chuyển sang cấp II, b Giáo dục ảnh hởng đến mức chết: - Giáo dục có ảnh hởng tích cực đến tỷ lệ tử vong trẻ em, tử vong trẻ sinh - Bà mẹ có trình độ học vấn cao sử dụng có hiệu biện pháp tránh thai nên tránh đợc đẻ dày; đẻ dày làm bà mẹ yếu, nguy tử vong cao - Trình độ văn hoá mẹ ¶nh hëng tíi lùa chän c¬ së y tÕ, qut định đắn KCB, nhập viện c ảnh hởng giáo dục đến di c: Giáo dục thúc đẩy di c từ nông thôn thành thị Những ngời có học vấn cao th ờng có xu hớng di c từ nông thôn thành thị Giáo dục có tác động di chuyển dân c từ miền xuôi lên miền núi Dân số Y tế 4.1 Tac ng ca dân số hệ thống y tê  Sự phát triển hệ thống y tế quốc gia phụ tḥc vào yếu tớ sau: Trình độ phát triển kinh tê - xã hội Điều kiện vệ sinh môi trường Tình hình phát triển dân số: qui mơ, tốc độ gia tăng, cấu, phân bố dân số Chính sách nhà nước y tê và các điều kin CSSK nhõn dõn a Quy mô tỷ lệ gia tăng dân số ảnh h ởng đến hệ thống y tế Hệ thống y tế (HTYT) đáp ứng nhu cầu KCB, CSSK quy mô phải tơng xứng với dân số, nhu cầu loại dịch vụ y tế Số cầu đợc xác định theo công thức sau: D = P.H - D số cầu đến HTYT năm - P số dân trung bình năm - H tần suất xuất nhu cầu đến HTYT Dân số tăng nhanh: nhu cầu CSSK lớn Để đảm bảo trình độ y tế không bị giảm sút quy mô cán y tế, số bệnh viện, trạm y tế xã phơng tiện y tế gia tăng tỷ lệ với số nhu cầu Năm 2005, cán y tế 259.000 ngời, riêng bác sĩ dợc sĩ (ĐH sau ĐH) 60.000 ngời bác sĩ phục vụ 1.659 ng ời dân b ảnh hởng cấu dân số đến HTYT DS ViƯt nam trỴ (39% DS ë løa ti 0-14 ti) Tỷ trọng trẻ em DS tỷ lệ mắc loại bệnh sở xác định nhu cầu thầy thuốc chuyên khoa, phơng tiện thuốc men cho trẻ em Nó sở để xây dựng kế hoạch đào tạo, kế hoạch sản xuất nhập khẩu, thuốc men Những ngời độ tuổi lao động (54%), xây dựng sở y tế có kế hoạch khám chữa định kỳ bệnh nghề nghiệp Nhu cầu KHHGĐ cao Ngời già có nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế ngày cao Cơ cấu DS theo giới ảnh hởng đến nhu cầu ngành y tế c Phân bố địa lý dân số ảnh hởng đến HTYT khu vực địa lý khác nh đồng bằng, miền núi, thành thị, nông thôn có khác điều kiện tự nhiên, kinh tế, XH nên có cấu bệnh tật khác nhau, có Bệnh viện chuyên khoa, trung tâm y tế vùng Mật độ dân số thấp, cao trở ngại cho công tác dự phòng y tế nơi mật độ dân số cao, mức độ ô nhiễm môi trờng cao, đòi hỏi chi phí lớn để giảm tác hại môi trờng d KHHGĐ tác động đến HTYT Mức sinh cao, mức chết thấp, DS phát triển mạnh dẫn tới việc xuất công tác KHHGĐ Cán y tế phải tham gia tuyên truyền DS, KHHGĐ góp phần nâng cao hiểu biết chấp nhận quy mô gia đình Chỉ có dự đoán đợc xu hớng số cầu, cấu HTYT xây dựng đợc HTYT đáp ứng đợc nhu cầu & hoạt động hiệu 4.2 Tác động y tế dân số Những thành tựu to lớn KH, Y học & kỹ thuật, có phơng pháp ph ơng tiện điều chỉnh hành vi sinh đẻ, đấu tranh chống lại bệnh tật, giảm bớt mức chết, kéo dài tuổi thọ KHKT đặc biệt y tế can thiệp trực tiếp vào toàn trình tái SX dân số, giúp cho trình chuyển nhanh tới giai đoạn cân a Y tế tác động tới mức sinh Thành tựu ngành y tế cho phép loài ngời chủ động lựa chọn số khoảng cách lần sinh Y tế đóng vai trò trực tiếp định việc hạn chế mức sinh Vì giải pháp kinh tế - xã hội, tuyên truyền, giáo dục, hành chính, pháp luật tác ®éng tíi ý thøc ChØ cã y tÕ míi gióp trực tiếp đến hành động hạn chế sinh đẻ Ngành y tế tạo phơng tiện, phơng pháp hạn chế sinh tổ chức dịch vụ tránh thai, tránh đẻ b Y tế tác động tới mức chết Trẻ em: đợc tiêm chủng phòng bệnh nh bạch hầu, ho gà, uốn ván, lao, sởi, bại liệt, viêm gan B tỷ lệ mắc bệnh giảm nhiều Ngời lớn: y tế chữa đợc nhiều loại bệnh gây tử vong cao: lao, sốt rét, uốn ván, tim mạch, viêm não siêu vi trùng Từ hạ thấp mức chết tăng tuổi thọ bình quân KHKT phỏt triển, ứng dụng kĩ thuật tiên tiến chẩn đoán, điều trị (CT Scanner, cộng hởng từ, nội soi…)
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE BÀI GIẢNG HÓA SINH dan so va phat trien, SLIDE BÀI GIẢNG HÓA SINH dan so va phat trien, Dõn s v mụi trng, Dõn s v Giỏo dc, d. KHHGĐ tác động đến HTYT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay