Kế toán tiêu thụ, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH nguyên chương (sản xuất gỗ)

126 9 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 14:42

Báo cáo tốt nghiệp Lời mở đầu Trong chế mới, với hoạt động nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự chủ doanh nghiệp ngày cao doanh nghiệp phải động sáng tạo kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trớc kết kinh doanh mình, bảo toàn đợc vốn kinh doanh quan trọng kinh doanh có lãi Muốn nh vậy, doanh nghiệp phải nhận thức đợc vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá định đến kết kinh doanh doanh nghiệp sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí bỏ ra, thực nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nớc Bên cạnh đó, mục đích hoạt động doanh nghiệp lợi nhuận nên việc xác định đắn KQKD nói chung kết bán hàng nói riêng quan trọng Do bên cạnh biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán bán hàng cần thiết giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kịp thời xác để đa định kinh doanh đắn Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu kinh tế cao sở doanh nghiệp tồn phát triển ngày vững kinh tế thị trờng cạnh tranh sôi động liệt Nhận thức đợc tầm quan trọng công tác kế toán tiêu thụ xác định kết kinh, vận dụng lý luận đợc học tập trờng kết hợp với thực tế thu nhận đợc từ công tác kế toán công ty TNHH Nguyên Chơng, em chọn đề tài ''kế toán tiêu thụ, bán hàng xác định kết kinh doanh'' để nghiên cứu viết chuyên đề Báo cáo tốt nghiệp Nội dung chuyên đề phần mở đầu kết luận, gồm có chơng: Chơng I: Các vấn đề chế độ tài kế toán liên quan đến tiêu thụ xác định kết kinh doanh Chơng II: Thực tế công tác kế toán thành phẩm, bán hàng xác định kết bán hàng công ty Chơng III: Nhận xét kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán công ty TNHH Nguyên Chơng Do bớc đầu làm quen với thực tế, cha có kinh nghiệm hạch toán kế toán nên không tránh khỏi khiếm khuyết em mong nhận đợc ý kiến đóng góp thầy, cô giáo để em mở rộng thêm vốn hiểu biết Em xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2008 Báo cáo tốt nghiệp Báo cáo tốt nghiệp Chơng I Các vấn đề chung chế độ tài kế toán liên quan đến tiêu thụ xác định kết kinh doanh 1.1 Khái niệm thành phẩm, bán hàng ý nghĩa công tác bán hàng 1.1.1 Khái niệm thành phẩm Trong DNSX công nghiệp: Thành phẩm sản phẩm kết thúc giai đoạn cuối quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm đó, qua kiểm tra đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quy định, đợc nhập kho giao trực tiếp cho khách hàng * Phân biệt thành phẩm sản phẩm - Xét mặt giới hạn + Thành phẩm kết cuối trình sản xuất gắn với quy trình công nghệ sản xuất định phạm vi doanh nghiệp + Sản phẩm kết cuối trình sản xuất cung cấp dịch vụ - Xét mặt phạm vi + Thành phẩm sản phẩm hoàn thành giai đoạn cuối quy trình công nghệ sản xuất + Sản phẩm: Bao gồm thµnh phÈm vµ nưa thµnh phÈm Thµnh phÈm lµ bé phận chủ yếu hàng hoá doanh nghiệp sản xuất Hàng hoá doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bao gåm: Thµnh phÈm, nưa thµnh phÈm, vËt t vµ dịch vụ cung cấp Báo cáo tốt nghiệp 1.1.2 Khái niệm bán hàng chất trình bán hàng Bán hàng trình sản phẩm doanh nghiệp sản xuất bán sản phẩm mua vào Cung cấp dịch vụ thực công việc thoả thuận theo hợp đồng kỳ nhiều kỳ nh: Cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, cho thuê TSCĐ theo phơng thức cho thuê hoạt động Quá trình bán hàng trình hoạt động kinh tế bao gôm mặt: Doanh nghiệp đem bán sản phẩm, hàng hoá cung cấp dịch vụ đồng thời thu đợc tiền có quyền thu tiền ngời mua Quá trình bán hàng thực chất trình trao đổi quyền sở hữu ngời bán ngời mua thị trờng hoạt động Thị trờng hoạt động thị trờng thoả mãn đồng thời điều kiện a Các sản phẩm đợc bán thị trờng có tính tơng đồng b Ngời mua ngời bán tìm thấy lúc c Giá đợc công khai Khi tiến hành giao dịch doanh nghiệp với bên bên sử dụng tài sản, doanh thu đợc xác định giá trị hợp lý giá trị tài sản trao đổi giá trị khoản nợ đợc toán cách tự nguyện bên có đầy đủ hiểu biết trao đổi ngang giá thị trờng hoạt động Báo cáo tốt nghiệp Hàng hoá cung cấp nhằm để thoả mãn nhu cầu tổ chức kinh tế khác, cá nhân bên Công ty, Tổng công ty tập đoàn sản xuất gọi bán cho bên Trong trờng hợp hàng hoá cung cấp đơn vị công ty, Tổng công ty, tập đoàn đợc gọi bán hàng nội Công tác bán hµng cã ý nghÜa hÕt søc to lín Nã lµ giai đoạn tái sản xuất Doanh nghiệp thực tốt công tác bán hàng tạo điều kiện thu hồi vốn, bù đắp chi phí, thực nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nớc thông qua việc nộp thuế, đầu t phát triển tiếp, nâng cao đời sống ngời lao động 1.2 Các phơng pháp xác định giá gốc thành phẩm 1.2.1 Nguyên tắc ghi sổ kế toán thành phẩm Gía trị thành phẩm theo nguyên tắc phải đợc ghi nhận theo giá gốc( trị giá thực tế) trờng hợp giá trị thực đợc thấp giá gốc giá trị thành phẩm phải phản ánh theo giá trị theo giá trị có thực đợc Trong thực tế, doanh nghiệp thờng sản xuất nhiều mặt hàng hoạt động nhập xuất thành phẩm doanh nghiệp có biến động lớn nhiều nguyên nhân, để phục vụ cho việc hoạch toán hàng ngày kịp thời, kế toán thành phẩm sử dụng giá hoạch toán để ghi chép vào phiếu nhập, phiếu xuất ghi sổ kế toán chi tiết thành phẩm 1.2.2 Giá gốc thành phẩm nhập kho - Giá gốc thành phẩm nhập kho đợc xác định theo trờng hợp nhập Báo cáo tốt nghiệp + Thành phẩm phận sản xuất sản xuất doanh nghiệp sản xuất phải đợc ghi nhận theo giá thành sản xuất thực tế cđa thµnh phÈm hoµn thµnh kú, bao gåm: Chi phí nguyên liệu, vật liệu, trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung để sản xuất thành phẩm + Thành phẩm thuê gia công chế biến hoàn thành nhập kho, đợc tính theo giá thực tế gia công, bao gồm : chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí thuê gia công chi phí liên quan trực tiếp khác ( chi phÝ vËn chun, bèc dì, hao hơt gia c«ng + Thành phẩm bán bị trả lại nhập kho : Đánh giá giá thực tế thời điểm xuất trớc 1.2.3 Giá gốc thành phẩm xuất kho Phải tuân thủ nguyên tắc tính theo giá gốc, nhng thành phẩm nhập từ nguồn nhập hoạt động khứ kỳ kế toán khác Do xác định giá gốc thành phẩm xuất kho, kế toán sử dụng phơng pháp tính giá hàng tồn kho sau: + Phơng pháp tính theo giá đích danh (giá thực tế lô nhập) + Phơng pháp bình quân gia quyền (sau lần nhập cuối kỳ) + Phơng pháp nhập trớc, xuất sau (Fi Fo) + Phơng pháp nhập sau, xuất trớc (Li Fo) B¸o c¸o tèt nghiƯp 1.3 Kh¸i niƯm doanh thu b¸n hàng, khoản giảm trừ doanh thu bán hàng, nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng kết bán hàng 1.3.1 Khái niệm doanh thu điều kiện thu nhận doanh thu - Doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu đợc kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thờng doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu Doanh thu doanh nghiệp bao gồm: Tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu đợc thu đợc nh: Doanh thu bán hàng; doanh thu cung cấp dịch vụ; doanh thu hoạt động tài chính, tiền lãi, quyền, tổ chức lợi nhuận đợc chia + Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: toàn số tiền thu đợc số thu đợc từ giao dịch nghiệp vụ phát sinh doanh thu nh bán sản phẩm , hàng hoá , cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm khoản phụ, phí thu thêm giá bán ( có) Doanh thu bán hàng đợc ghi nhận thoả mãn đồng thời điều kiện sau: Doanh nghiệp chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm Doanh nghiệp không nắm giữ quyền quản lý, quyền kiểm soát sản phẩm Doanh thu đợc xác định tơng đối chắn Doanh nghiệp thu đợc thu đợc lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng Báo cáo tốt nghiệp Xác định đợc chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng Doanh thu bán hàng bao gồm: Doanh thu bán hàng doanh thu bán hàng nội 1.3.2 Khái niệm khoản trừ doanh thu Các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ bao gồm: - Chiết khấu thơng mại: dùng để phản ánh khoản chiết khấu thơng mại mà doanh nghiệp giảm trừ, toán cho khách hàng mua hàng với khối lợng lớn theo thoả thuận chiết khấu thơng mại ghi hợp đồng kinh tế - Hàng bán bị trả lại: giá trị khối lợng hàng bán xác định tiêu thụ,đã ghi nhận doanh thu nhng bị khách hàng trả lại vi phạm điều kiện cam kết hợp đồng kinh tế nh: Hàng phẩm chất, sai quy cách - Giảm giá hàng bán: khoản tiền doanh nghiệp (bên bán ) giảm trừ cho bên mua hàng trờng hợp đặc biệt lí hàng bán bị phẩm chất, không quy cách ghi hợp đồng - Chiết khấu toán: khoản tiền ngời bán giảm trừ cho ngời mua ngời mua toán tiền mua hàng (sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, lao vụ) trớc thời hạn toán thoả thuận (ghi hợp đồng kinh tế mua bán cam kết toán việc mua hàng ) lý u đãi khác Báo cáo tốt nghiệp - Các loại thuế có tính vào giá bán: thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng 1.4 Các phơng thức bán phơng thức toán 1.4.1 Các phơng thức bán hàng 1.4.1.1 Kế toán bán hàng theo phơng thức bán hàng trực tiếp Bán hàng trực tiếp phơng thức giao hàng cho ngời mua trực tiếp kho( trực tiếp phân xởng không qua kho) doanh nghiệp.Khi giao hàng cung cấp dịch vụ cho ngời mua, doanh nghiệp nhận đợc tiền có quyền thu tiền ngời mua, giá trị hàng hoá hoàn thành, doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ đợc ghi nhận 1.4.1.2 kế toán bán hàng theo phơng thức gửi hàng cho khách hàng Phơng thức gửi hàng phơng thức bên bán gửi hàng cho khách hàng theo điều kiện hợp đồng kinh tế ký kết Số hàng gửi thuộc quyền kiểm soát bên bán, khách hàng toán chấp nhận toán lợi ích rủi ro đợc chuyển giao toàn cho ngời mua, giá trị hàng hoá đợc thực thời điểm bên bán đợc ghi nhận doanh thu bán hàng 1.4.1.3 Kế toán bán hàng theo phơng thức gửi đại lý, ký gửi bán giá hởng hoa hồng Phơng thức bán hàng gửi đại lý, ký gửi bán giá hởng hoa hồng phơng thức bên đại lý giao, ký gửi hàng để 10 Báo cáo tốt nghiệp Sổ TK 642 Tên tài kho¶n: chi phÝ QLDN CTGS Sè NT 06 30/0 10 30/4 Số phát sinh Nợ Có chi 111,131,214, 40.662.4 Diễn giải Tập hợp TKĐƯ phí QLDN 338 Kết chuyển 911 00 chi phÝ QLDN Céng 00 40.662.4 40.662.4 40.662.4 00 Ngêi ghi sỉ KÕ to¸n trëng (Ký) 00 Thđ trởng (Ký) (ký) Sổ TK 641 Tên tài khoản: chi phí bán hàng Ngày 30 tháng năm 2007 CTGS Số NT 05 30/0 09 Số phát sinh Nợ Có hợp 111,214,334, 93.224.0 Diễn giải Tập TKĐƯ 30/0 CFBH 338 KÕt chuyÓn 911 CFBH Céng Ngêi ghi sỉ (Ký) KÕ to¸n trëng (Ký) 08 93.224.0 93.224.0 08 93.224.0 08 08 Thđ trëng (ký) 115 B¸o c¸o tèt nghiệp Sổ TK 632 Tên tài khoản: Giá vốn hàng bán Ngày 30 tháng 04 năm 2007 CTGS Số NT 03 Diễn giải TKĐƯ Tập hợp giá vốn 155 Số phát sinh Nợ Có 266.274 000 08 K/c giá vèn 911 Céng Ngêi ghi sæ 266.274 266.274 000 266.274 000 000 KÕ to¸n trëng (Ký) Thđ trëng (Ký) (ký) Sổ TK 532 Tên tài khoản : khoản giảm trừ doanh thu Ngày 30 tháng 04 năm 2007 CTGS Số phát sinh Diễn giải TKĐƯ Số NT Nợ Có 02 Tập hợp khoản 111,13 622.000 04 GTDT K/c sang DT Céng Ngêi ghi sæ (Ký) 511 622.000 KÕ to¸n trëng (Ký) 622.000 622.000 Thđ trëng (ký) 116 Báo cáo tốt nghiệp Sổ TK 911 Tên tài khoản: Xác định kết kinh doanh Ngày 30 tháng 04 năm 2007 CTGS Số NT 07 30/0 K/c Diễn giải doanh Số phát sinh Nợ Có 408.061.5 TKĐƯ thu 511 08 30/0 K/c giá vốn hàng 632 266.274 09 b¸n 30/0 K/c chi 000 93.224.0 10 hµng 30/0 K/c chi phÝ QLDN 11 30/0 K/c l·i phÝ b¸n 641 642 08 40.662.4 421 00 7.901.09 Céng Ngêi ghi sỉ (Ký) KÕ to¸n trëng (Ký) 00 408.061 480.061.5 500 00 Thñ trëng (ký) 117 Báo cáo tốt nghiệp Chơng III Nhận xét kiến nghị công tác bán hàng xác định kết bán hàng công ty tnhh nguyên chơng 3.1 Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty tnhh nguyên chơng Công ty TNHH Nguyên Chơng công ty tiêu biểu cho loại hình kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ với máy gọn nhẹ, phù hợp với quy mô Công ty Công ty quan tâm đến chiến lợc đào tạo phát triển nguồn nhân lực tạo đội ngũ cán lành nghề, thích ứng với biến đổi thị trờng có chỗ đứng thời kỳ Qua thời gian ngắn thực tập quý công ty, đặc biệt dẫn anh chị phòng kế toán đến em vận dụng đợc kiến thức vào số vấn đề công ty Thu hoạch lớn nắm đợc đặc điểm nhiệm vụ kế toán doanh nghiệp sản xuất cụ thể phần kế toán bán hàng xác định kết bán hàng, bao gồm: -Nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh - Đánh giá sản phẩm, hàng hoá - Kế toán trị giá vốn hàng bán -Kế toán doanh thu bán hàng - Kế toán chi phí bán hàng -Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp - Kế toán chi phí doanh thu hoạt động tài - KÕ to¸n thu nhËp kh¸c - KÕ to¸n x¸c định kết kinh doanh Sau nhận xét kiến nghị em công ty với nhà trờng 118 Báo cáo tốt nghiệp 3.1.1 Ưu điểm Một doanh nghiệp muốn tồn phát triển điều kiện cạnh tranh kinh tế thị trờng phải biết quan tâm đến công tác quản lý tài doanh nghiệp Hạch toán kế toán với chất hệ thống thông tin kiểm tra tình hình biến động tài sản doanh nghiệp với chức thu nhập xử lý, cung cấp thông tin cho đối tợng quan tâm đặc biệt nhà quản lý doanh nghiƯp Qua thêi gian nghiªn cøu thùc tÕ công tác kế toán Công ty TNHH Nguyên Chơng em thấy công tác kế toán nói chung hạch toán nghiệp vụ nói riêng đợc tổ chức tơng đối phù hợp với điều kiện thực tế công ty giai đoạn Cụ thể: Về máy kế toán: Xuất phát từ đặc điểm tổ chức kinh doanh, công ty lựa chọn mô hình tổ chức công tác kế toán tập trung Với mô hình này, công việc chủ yếu kế toán đợc thực phòng kế toán tạo điều kiện cho lãnh đạo doanh nghiệp nắm bắt kịp thời toàn thông tin hoạt động kinh tế doanh nghiệp, từ thực kiểm tra đạo sát hoạt động toàn doanh nghiệp Công tác kế toán công ty, đợc tổ chức có kế hoạch, xếp bố trí cán bộ, nhân viên kế toán phù hợp chặt chẽ thành viên với nhau, đảm bảo tính thống phạm vi phơng pháp tính toán, ghi chép Do công việc đợc hoàn thành kịp thời theo đạo kế toán trởng Về hình thức ghi sổ: Công ty áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ để phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh Khi áp dụng hình thức tạo điều kiện cho kế toán ghi chép công việc đợc rõ ràng, dễ hiểu tránh sai sót trùng lặp không 119 Báo cáo tốt nghiệp cần thiết Hệ thống chứng từ mà công ty sử dụng phục vụ cho công tác hạch toán ban đầu tơng đối hoàn thiện Các chứng từ sử dụng phù hợp với yêu cầu kinh tế pháp lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo mẫu qui định Bộ Tài ban hành Mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đợc phản ánh hoá đơn, chứng từ, phù hợp số lợng, nguyên tắc ghi chép nh yêu cầu công tác quản lý chứng từ Quá trình luân chuyển chứng từ tạo điều kiện cho kế toán phản ánh kịp thời tình hình tiêu thụ hàng hoá công ty Các chứng từ sau xếp, phân loại bảo quản lu trữ theo chế độ lu trữ chứng từ kế toán Nhà nớc Với hệ thống TK sử dụng, công ty áp dụng đầy đủ TK có liên quan đến trình bán hàng, tiêu thụ hàng hóa, tạo điều kiện cho việc ghi chép hàng hoá tiêu thụ, khoản doanh thu công nợ với khách hàng Công ty áp dụng phơng pháp khai thờng xuyên để khai hàng tồn kho Phơng pháp đảm bảo cung cấp thông tin xác tình hình biến động tài sản doanh nghiệp 3.1.2 Hạn chế Bên cạnh u điểm bật nói trên, công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng xác định kết bán hàng tồn số hạn chế đòi hỏi phải đa biện pháp cụ thể có tính thực thi cao nhằm khắc phục hoàn thiện tốt Do giúp kế toán thực tốt chức nhiệm vụ vốn có mình, phục vụ cho yêu cầu quản lý điều kiện Trong kế toán bán hàng, công ty cha sử dụng tài khoản phản ánh giảm giá hàng bán hàng bị trả lại Khi phát sinh khoản giảm trừ cho khách hàng, kế toán công ty, 120 Báo cáo tốt nghiệp phản ánh vào TK 641 (CPBH)và coi nh chi phí bán hàng Kiểu hạch toán nh vây cha hợp lý, không với qui định hành từ gây khó khăn cho công tác theo dõi, phân tích quản lý chi phí cha hoàn thành nhiệm vụ kế toán phản ánh nội dung kinh tế nghiệp vụ phát sinh Đối với mẫu sổ liên quan đến trình tiêu thụ Hiện công ty sử dụng sổ chi tiết bán hàng để ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, sổ đợc ghi chép theo thời gian, trình tự phát sinh nghiệp vụ bán hàng song mẫu sổ công ty sử dụng cha khoa học Các tiêu sổ cha có tiêu giá vốn bán hàng công ty cha mở chi tiết cho mặt hàng mà tổng hợp loại mặt hàng cho mẫu sổ gây khó khăn cho việc xác định kết doanh thu chi tiết mặt hàng Việc theo dõi nh đáp ứng đợc yêu cầu quản lý công tác bán hàng Yêu cầu đặt cho việc chi tiết doanh thu đến loại hàng hóa, xác định kết lỗ, lãi cho loại hàng kỳ kinh doanh Có nh vậy, nhà quản lý công tyđịnh kinh doanh, đắn với loại hàng hóa Hiện công ty có nhiều dự án lớn mở rộng phát triển, công tác kế toán phần thiếu, đòi hỏi xác cao nhằm giúp nhà quản lý đa định đắn kịp thời, nhng kế toán làm việc số lớn nhỏ chí lớn, dễ nhầm lẫn vợt nhÈm tÝnh cđa ngêi HiƯn cã rÊt nhiỊu phần mềm kế toán dễ sử dụng tuyệt đối xác tiết kiệm thời gian công sức nhng công ty cha áp dụng 3.2 Các ý kiến đóng góp để hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty 121 Báo cáo tốt nghiệp Trong điều kiện phát triển kinh tế nớc ta tạo quan hệ buôn bán đợc diễn ngày mạnh mẽ, nói kết bán hàng có ảnh hởng quan trọng đến tồn doanh nghiệp Chính vậy, việc hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh yêu cầu cần thiết doanh nghiệp Qua thời gian thực tế công ty, với mong muốn tổ chức hợp lý công tác bán hàng xác định kết kinh doanh, em xin đề xuất ý kiến Nh phần hạn chế nêu mẫu sổ chi tiết bán hàng công ty sử dụng mẫu cũ: Sổ chi tiết bán hàng Tên hàng hóa: Năm: Mặ Chứng từ Diễn giải SH NH t hàn g Doanh thu SL ĐG TT VAT Các khoản giảm Đầu Thu trừ 512, 532, ế 531 Mặt khác công ty nên sử dụng phần mềm kế toán để tiết kiệm đợc nhân lực chi phí 3.3 Một số kiến nghị với nhà trờng : Đợt thực tập vừa qua em học hỏi đợc nhiều, vận dụng đợc kiến thức học vào thực tế giúp em nắm bắt đợc chất vấn đề sâu nhớ đợc kiến thức học Trong nhà trờng chúng em học nhiều học phần nhng phần lớn lý thuyết nên trờng không kiến thức không đợc nhớ đến, em mong 122 Báo cáo tốt nghiệp với khoá sinh viên bạn đợc học hỏi từ thực tế nhiều để trờng bớt bỡ ngỡ Nh thời gian thực tập kéo dài đợc chia ra, không gộp vào lần nh Các buổi thảo luận lớp sinh động thực tế không bao gồm toàn lý thuyết 123 Báo cáo tốt nghiệp Kết luận Trong chế nay, vấn đề kế toán thực có vị trí quan trọng định tồn phát triển doanh nghiệp Tổ chức tốt công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công cụ quan trọng cho nhà quản lý nghiên cứu vận dụng hoàn thiện vấn đề hoàn toàn cần thiết với công ty Với mong muốn đợc góp phần nhỏ bé vào việc hoàn thiện công tác tổ chức, hạch toán hoạt động bán hàng xác định kết bán hàng sau trình học tập nghiên cứu tìm hiểu thực tế Công ty TNHH Nguyên Chơng, giúp đỡ nhân viên phòng kế toán, hớng dẫn nhiệt tình Thầy giáo Vơng Xuân Dỡng em hoàn thành chuyên đề Bài viết cha đề cập đến khía cạnh công tác tổ chức kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh nhng giải đợc số nội dung: - Lý luận hoạt động bán hàng xác định kết bán hàng công ty Trên sở lý luận thực tiễn, nêu lên mặt tích cực giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng Công ty TNHH Nguyên Chơng Tuy nhiên hạn chế hiểu biết kinh nghiệm thực tế nên em không tránh khỏi sai sót viết chuyên đề này, em mong góp ý giúp đỡ giáo viên hớng dẫn nhà quản lý công ty để hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Vơng Xuân Dỡng hớng dẫn em thời gian thực tập hoàn thành chuyên đề Em xin chân thành cảm ơn nhân viên phòng kế toán công ty TNHH Nguyên Chơng giúp đỡ em hoàn thành tốt viết 124 Báo cáo tốt nghiệp Hà nội, ngày 25 tháng 06 năm 2008 125 Báo cáo tốt nghiệp mục lục Lời mở đầu .1 Chơng I : Các vấn đề chung chế độ tài kế toán liên quan đến tiêu thụ xác định kết kinh doanh 1.1 Kh¸i niệm thành phẩm, bán hàng ý nghĩa công tác bán hàng 1.2 Các phơng pháp xác định giá gốc 1.3 Kh¸i niƯm doanh thu bán hàng, khoản giảm trừ doanh thu bán hàng , nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng kết kin doanh .6 1.3.1 Khái niệm doanh thu điều kiện thu nhận doanh thu 1.3.2 Khái niệm khoản giảm trừ doanh thu .7 1.4 Các phơng thức bán phơng thức toán 1.4.1 Các phơng thức bán hàng 1.4.2 Ph¬ng thøc to¸n 1.5 Nhiệm vụ kế toán thành phẩm , bán hàng xác định kết kinh 126 Báo cáo tèt nghiÖp doanh 1.6 Chøng từ kế toán phơng thức kế toán thành phÈm 10 1.6.1 Chøng tõ kÕ to¸n 10 1.6.2 Các phơng pháp kế toán 10 1.7 Kế toán tổng hợp thành phẩm .12 1.8 KÕ toán tổng hợp trình bán hàng theo phơng thøc to¸n 14 1.8.1 C¸c tài khoản sử dụng 14 1.8.2 Kế toán bán hàng theo phơng thức bán hàng chủ yếu 20 1.9 Kế toán xác định kết bán hàng .23 1.9.1 KÕ to¸n chi phÝ b¸n lý doanh hµng 23 1.9.2 Kế toán chi phí quản nghiệp .26 1.9.3 Kế toán chi phí thu nhập hoạt động tài .30 1.9.4 Chi phí thu nhập khác 33 127 B¸o c¸o tèt nghiƯp 1.9.5 KÕ toán xác định kết bán hàng 37 Chơng II: Thực tế công tác kế toán thành phẩm , bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH Nguyên Chơng 39 I.Đặc điểm chung doanh nghiệp 39 1.1.1 Qu¸ trình hình thành phát triển công ty TNHH Nguyên Ch- ơng 39 1.1.2 Chức nhiệm vụ đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh cđa c«ng ty .40 1.1.3 Tæ chøc máy hoạt động sản xuất kinh doanh công ty .40 II Đặc điểmtổ chức công tác kế toán công ty TNHH Nguyên Chơng 47 1.Bộ máy kế toán công ty 47 Chính sách kế toán công ty 49 III Nh÷ng nhân tố ảnh hởng đến công tác tổ chức sản xuất kinh doanh tổ chức công tác kế toán công ty TNHH Nguyên Chơng 53 Nhân tố ảnh hởng đến sản xuất kinh doanh kết kinh doanh công 128 Báo cáo tốt nghiÖp ty 53 Kế toán trình bán hµng .54 2.1KÕ toán tổng hợp trình bán hàng công ty 54 2.2Kế toán xác định kết kinh doanh .73 2.2.1Kế toán bán hàng .73 2.2.2KÕ to¸n quản lý doanh nghiêp 74 2.2.3Kế toán xác định kết kinh doanh .85 Chơng III Nhận xét kiến nghị công tác bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH Nguyên Chơng .96 3.1 Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 96 3.2 Các ý kiến đóng góp để hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty 99 3.3 Mét sè ý kiÕn víi nhµ tr- êng 99 KÕt luËn 129 ... đầu kết luận, gồm có chơng: Chơng I: Các vấn đề chế độ tài kế toán liên quan đến tiêu thụ xác định kết kinh doanh Chơng II: Thực tế công tác kế toán thành phẩm, bán hàng xác định kết bán hàng công. .. khoản kế toán sử dụng: TK 641- Chi phí bán hàng ,để tập hợp kết chuyển CPBH thực tế phát sinh kỳ để xác định kết kinh doanh Kết cấu nội dung phản ánh TK 641- Chi phí bán hàng TK 641- Chi phí bán hàng. .. - Kết chuyển toàn số tiền bán chấp nhận cho ngời giảm giá hàng bán sang tài mua hàng khoản 511 để xác định doanh thu TK 532- Giảm giá hàng bán d 1.8.2 Kế toán bán hàng theo phơng pháp bán hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiêu thụ, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH nguyên chương (sản xuất gỗ) , Kế toán tiêu thụ, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH nguyên chương (sản xuất gỗ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay