Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH xây dựng quân trang (có tổng quan)

93 12 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 14:42

Mở đầu Lao động yếu tố đầu vào quan trọng doanh nghiệp Nâng cao suất lao động đờng để nâng cao hiệu kinh doanh, tạo uy tín khẳng định vị trí doanh nghiệp thị trờng cạnh tranh ngày khốc liệt Tiền lơng phạm trù kinh tế xã hội đặc biệt quan trọng liên quan trực tiếp tới lợi ích kinh tế ngời lao động Lợi ích kinh tế động lực thúc đẩy ngời lao động nâng cao suất lao động Từ việc gắn tiền lơng với kết hoạt động sản xuất kinh doanh đến việc nâng cao mức sống ổn định việc phát triển sở kinh tế vấn đề tách rời Từ ®ã sÏ phơc vơ ®¾c lùc cho mơc ®Ých ci ngời thúc đẩy tăng trởng kinh tế, làm sở để bớc nâng cao đời sống lao động cao hoàn thiện xã hội loài ngời Xuất phát từ tầm quan trọng công tác tiền lơng quản lý doanh nghiệp em chọn đề tài: Kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Quân Trang làm báo cáo thực tập tổng hợp lời mở đầu kết luận gồm chơng: Chơng I: Nguyên lý chung hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng Chơng II: Thực trạng công tác hạch toán kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty TNHH xây dựng Quân Trang Chơng III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng Công ty Do thời gian hạn chế thực tiễn khoá luận tránh khỏi sai sót, em mong đợc cảm thông đóng góp ý kiến thầy cô bạn Em xin chân thành cảm ơn.! Chơng I Nguyên lý chung hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng 1.1 Khái niệm nhân tố ảnh hởng 1.1.1 Khái niệm * Tiền lơng Theo quan niệm nhà kinh tế đại: Tiền lơng giá sức lao động, đợc xác định quan hệ cung cầu thị trờng lao ®éng ë ViÖt Nam, thêi kú kinh tÕ kÕ hoạch hoá tập trung, tiền lơng đợc hiểu phận thu nhập quốc dân dùng để bù đắp hao phí lao động tất yếu, Nhà nớc phân phối cho CNVC hình thức tiền tệ, phù hợp với quy luật phân phối theo lao động Hiện theo ®iỊu 55 Bé Lt Lao ®éng ViƯt Nam quy định tiền lơng ngời lao động hai bên thoả thuận hợp đồng lao động đợc trả theo suất lao động, chất lợng hiệu công việc, mức l- ơng ngời lao động không thấp mức lơng tối thiểu Nhà nớc quy định (là 300.000đ/tháng đợc thực từ 10/2005) Trong điều kiện sản xuất hàng hoá nhiều thành phần chất tiền lơng đợc nhìn nhận từ nhiều khía cạnh trình tái sản xuất Sức lao động yếu tố định yếu tố trình sản xuất, nên tiền lơng vốn đầu t ứng trớc quan trọng nhất, đầu t cho phát triển phạm trù sản xuất Nó yêu cầu phải tính đúng, tính đủ trớc thực trình lao động sản xuất Sức lao động hàng hoá nên tiền lơng phạm trù trao đổi, đòi hỏi phải ngang giá với giá t liệu sinh hoạt cần thiết nhằm tái sản xuất sức lao động Sức lao động yếu tố trình sản xuất cần phải dựa hao phí lao động hiệu lao động ngời lao động để trả cho họ, tiền lơng phạm trù phân phối Sức lao động cần phải đợc tái sản xuất thông qua việc sử dụng t liệu sinh hoạt cần thiết, thông qua quỹ tiêu dùng cá nhân, tiền lơng phạm trù tiêu dùng Nh vậy, tiền lơng phạm trù kinh tế tổng hợp quan trọng kinh tế hàng hoá nhiều thành phần Về chất tiền lơng nói đòn bảy kinh tế mạnh mẽ, có tác dụng to lớn đến sản xuất, đời sống mặt khác cña kinh tÕ x· héi Thu nhËp cña ngêi lao động, tiền lơng lao động đợc hởng số khoản khác nh bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phúc lợi xã hội khác * Bảo hiểm xã hội (BHXH): Quỹ BHXH đợc hình thành trích lập tính vào chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp theo quy định Nhà nớc Theo quy định hành hàng tháng đơn vị tiến hành trích lập quý BHXH theo tỷ lệ quy định tổng số tiền lơng cấp bậc trả cho công nhân viên tháng phân bổ cho đối tợng liên quan đến việc sử dụng lao động Ngời sử dụng lao động phải trích tỷ lệ định tổng số quỹ lơng cấp bậc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, tỷ lệ ngời lao động trực tiếp đóng góp đợc khấu trừ vào thu nhập trực tiếp họ Quỹ BHXH đợc thiết lập nhằm tạo nguồn tài trợ cho công nhân viên trờng hợp ốm đau, thai sản, tai nạn lao ®éng, nghØ hu Theo chÕ ®é hiƯn hµnh ngn q BHXH quan chuyên trách quản lý chi trả trờng hợp nghỉ hữu, sức lao động, tai nạn, tử tuất, doanh nghiệp đợc phân cấp trực tiếp chi trả trờng hợp nh ốm đau, thai sản tổng hợp chi tiêu để toán với quan chuyên trách Việc hình thành nên quỹ BHXH số nguồn khác nh doanh nghiệp làm ăn phát đạt ủng hộ theo chơng trình xã hội, thành lập quỹ đền ơn đáp nghÜa ViƯc trÝch lËp q BHXH lµ mét viƯc lµm cần thiết nhân đạo, nội dung quan trọng sách xã hội mà Nhà nớc đảm bảo trớc pháp luật cho ngời dân nói chung cho ngời lao động nói riêng * Bảo hiểm y tế (BHYT) BHYT theo quy định chế độ tài hành gồm hai nguồn: phần doanh nghiệp gánh chịu đợc tính trách vào chi phí sản xuất kinh doanh hàng tháng theo tỷ lệ quy định tổng số tiền lơng cấp bậc phải trả công nhân kỳ, phần ngời lao động gánh chịu đợc trừ vào tiền lơng công nhân viên BHYT đợc nộp lên quan chuyên môn, chuyên trách (dới hình thức mua BHYT) để bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ công nhân viên BHYT thực chất trợ cấp y tế cho ngời lao động thamgia BHYT nhằm giúp họ phần tiền khám chữa bệnh, tiền viện phí, thuốc thang Mục đích BHYT lập mạng lới bảo vệ sức khỏe cho toàn cộng đồng không kể địa vÞ x· héi, thu nhËp cao hay thÊp, víi khÈu hiƯu "m×nh v× mäi ngêi, mäi ngêi v× m×nh" * Kinh phí công đoàn (KPCĐ) Công đoàn tổ chức đoàn thể đại diện cho ngời lao động nói lên tiếng nói chung ngời lao động, đứng bảo vệ quyền lợi đồng thời công đoàn ngời trực tiếp hớng dẫn, điều khiển thái ®é cđa ngêi lao ®éng ®èi víi c«ng viƯc, víi ngời sử dụng lao động KPCĐ đợc hình thành từ việc trích lập tính vào chi phí sản xuất kinh doanh hàng tháng đơn vị theo tỷ lệ định tổng số tiền lơng thực tế phải trả cho nhân viên kỳ Số KPCĐ đợc phân cấp quản lý tiêu theo chế độ, phần nộp lên quan quảncông đoàn cấp phần để lại doanh nghiệp để chi tiêu cho hoạt động công đoàn sở đơn vị Cùng với tiền lơng khoản nộp theo lơng: BHXH, BHYT, KPCĐ hợp thành khoản chi phÝ vỊ lao ®éng sèng tỉng chi phÝ cđa doanh nghiệp Việc xác định chi phí lao động sống phải dựa sở quản lý sử dụng lao động hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Tính thù lao lao động, toán đầy đủ, kịp thời tiền lơng khoản phải nộp theo lơng Một mặt kích thích ngời lao động quan tâm đến thời gian, kết chất lợng lao động; mặt khác góp phần tính đúng, tính đủ chi phí, giá thành sản phẩm hay chi phí doanh nghiệp 1.1.2 Các nhân tố ảnh hởng * Nhóm nhân tố thuộc thị trờng lao động: Cung- cầu lao động ảnh hởng trực tiếp đến tiền lơng Khi cung lao động lớn cầu lao động tiền lơng có xu hớng giảm, ngợc lại cung lao động nhỏ cầu lao động tiền lơng có xu hớng tăng Còn cung lao động với thị trờng lao động đạt tới cân Tiền lơng lúc tiền lơng cân bằng, mức tiền lơng bị phá vỡ nhân tố ảnh hởng tới cung cầu lao động thay đổi nh: suất định biên lao động, giá hàng hoá, dịch vụ Khi chi phí sinh hoạt thay đổi giá hàng hoá, dịch vụ thay đổi kéo theo tiền lơng thùc tÕ thay ®ỉi Cơ thĨ chi phÝ sinh hoạt tăng tiền lơng thực tế giảm Nh vậy, buộc đơn vị, doanh nghiệp phải tăng tiền lơng danh nghĩa cho công nhân để đảm bảo ổn định đời sống cho ngời lao động đảm bảo tiền lơng không bị giảm Trên thị trờng luôn tồn chênh lệch tiền lơng khu vực t nhân, Nhà nớc, liên doanh chênh lệch ngành, công việc có mức độ hấp dẫn khác nhau, yêu cầu trình độ lao động khác Do Nhà nớc cần có biện pháp để điều tiết tiền lơng cho hợp lý * Nhóm nhân tố thuộc môi trờng doanh nghiệp Các sách doanh nghiệp: sách lơng, phụ cấp, giá thành đợc áp dụng triệt để, phù hợp thúc đẩy lao động nâng cao chất lợng, hiệu quả, trực tiếp tăng thu nhập cho thân Khả tài doanh nghiệp ảnh hởng mạnh đến tiền lơng: Với doanh nghiệp có khối lợng vốn lớn khả chi trả tiền lơng cho ngời lao động thuận tiện, dễ dàng Còn ngợc lại khả tài không vững tiền lơng ngời lao động bấp bênh Cơ cấu tổ chức hợp lý hay bất hợp lý ảnh hởng nhiều đến tiền lơng Việc quản lý đợc thực nh nào, xếp đội ngũ lao động để giám sát đề biện pháp kích thích sáng tạo sản xuất ngời lao động để tăng hiệu quả, suất lao động góp phần tăng tiền lơng * Nhóm nhân tố thuộc thân ngời lao động Trình độ lao ®éng: Víi lao ®éng cã tr×nh ®é cao sÏ cã đợc thu nhập cao so với lao động có trình độ thấp để đạt đợc trình ®é ®ã ngêi lao ®éng ph¶i bá mét kho¶n chi phí tơng đối cho việc đào tạo Có thể đào tạo dài hạn trờng lớp đào tạo doanh nghiệp Để làm đợc công việc đòi hỏi phải có hàm lợng kiến thức, trình độ cao thực đợc đem lại hiệu kinh tế cao cho doanh nghiệp việc hởng lơng cao tất yếu Thâm niên công tác kinh nghiệm làm việc thờng đôi với Một ngời qua nhiều năm công tác đúc rút đợc nhiều kinh nghiệm hạn chế đợc rủi ro xảy công việc, nâng cao lĩnh trách nhiệm trớc công việc đạt suất, chất lợng cao mà thu nhập họ ngày tăng lên Mức độ hoàn thành nhiệm vụ nhanh hay chậm, đảm bảo chất lợng hay không ảnh hởng đến tiền lơng ngời lao động * Nhóm nhân tố thuộc giá trị công việc: Møc hÊp dÉn cđa c«ng viƯc: c«ng viƯc cã møc hấp dẫn cao thu hút đợc nhiều lao động, doanh nghiệp không bị sức ép tăng lơng, ngợc lại với công việc hấp dẫn để thu hút đợc lao động doanh nghiệp phải có biện pháp đặt mức lơng cao Mức độ phức tạp công việc: với độ cao định mức tiền lơng cho công việc cao Độ phức tạp công việc khó khăn trình độ kỹ thuật, khó khăn điều kiện làm viƯc, møc ®é nguy hiĨm cho ngêi thùc hiƯn mà tiền lơng cao so với công việc giản đơn Điều kiện thực công việc: Tức để thực công việc cần xác định phần việc phải làm, tiêu chuẩn cụ thể thực công việc, cách thức làm việc với máy móc, môi trờng thực khó khăn hay dễ dàng định đến tiền lơng Yêu cầu công việc ngời thực cần thiết, cần thiết hay chØ lµ mong mn mµ doanh nghiƯp cã quy định mức lơng phù hợp * Các nhân tố khác: đâu có phân biệt đối xử màu da, giới tính, độ tuổi thành thị nông thôn, có chênh lệch tiền lơng lớn không phản ánh đợc sức lao động thực tế ngời lao động bỏ ra, không đảm bảo nguyên tắc trả lơng nhng thực tế tồn Sự khác mức độ cạnh tranh thị trờng ảnh hởng tới tiền lơng lao động 1.1.3 Các hình thức trả lơng Nguyên tắc tổ chức tiền lơng áp dụng trả lơng ngang cho lao động đơn vị sản xuất kinh doanh Bắt nguồn từ nguyên tắc phân phối theo lao động có ý nghĩa quy định chế độ tiền lơng thiết không phân biệt tuổi tác, dân tộc, giới tính Đảm bảo tốc độ tăng suất lao động lớn tốc độ tăng tiền lơng Đây nguyên tắc tạo sở cho việc giảm giá thành, tăng tích luỹ suất lao động không phụ thuộc vào nhân tố chủ quan ngời lao động (trình độ tay nghề, biện pháp hợp lý sử dụng thời gian) mà phụ thuộc vào nhân tố khách quan (sử dụng hợp lý nguyên vật liệu, áp dụng công nghệ mới) Phải đảm bảo mối tơng quan hợp lý tiền lơng ngời làm nghỊ kh¸c c¸c lÜnh vùc cđa nỊn kinh tế quốc dân Tính chất nghề nghiệp, độ phức tạp kỹ thuật ngành nghề đòi hỏi trình độ lành nghề bình quân ngời lao động khác Những ngời làm việc môi trờng độc hại, nặng nhọc, tổn hao nhiều sức lực phải đợc trả công cao so với ngời lao động bình thờng Hình thức tiền lơng quy định mức phụ cấp ngành nghề khác Từ điều kiện lao động ảnh hởng nhiều đến tiền lơng bình quân ngành nghề Đảm bảo tiền lơng thực tế tăng lên tăng tiền lơng, nghĩa tăng sức mua ngời lao động Vì tăng tiền lơng phải đảm bảo tăng cung cấp hàng hoá, tín dụng tiền tệ Phải đẩy mạnh sản xuất, trọng công tác quản lý thị trờng, tránh đầu tích trữ, nâng cao nhằm đảm bảo lợi ích cho ngời lao động Mặt khác tiền lơng số phận cấu thành nên giá trị, giá thành sản phẩm hàng hoá, dịch vụ phận thu nhập, kết tài cuối hoạt động sản xuất kinh doanh Do đảm bảo tăng tiền lơng thực tế cho ngời lao động việc xử lý hài 10 Qua tiêu ta đánh giá mối quan hệ tiền lơng với suất lao động có đảm bảo nguyên tắc "tốc độ tăng suất lao động lớn tốc độ tăng tiền lơng bình quân" Chỉ tiêu thu nhập bình quân suất lao động bình quân Nă m Thu nhập bình Năng suất lao Tỷ lệ Tỷ lệ quân (quỹ l- động (doanh tiền l- lao ơng/lao động) số/lao động) ơng động 24.982.000 1,045 1,053 24.600.000 1,021 0,985 200 6.108.000 23.714.000 200 6.384.000 200 6.516.000 2.3.2 Những hạn chế chủ yếu Do trả lơng theo hình thức trả lơng theo thời gian số phòng nh phòng kế hoạch vật t, phòng kỹ thuật công nghệ nên mang tính bình quân không khuyến khích ngời lao động tích cực công việc 79 Trình độ cán quản lý hạn chế chủ yếu làm việc qua thực tế đào tạo ảnh hởng đến chất lợng công việc Việc thống chế cha triệt để để cha có định mức lao động chung Công ty Việc khoán đơn giá tiền lơng cho phận sản xuất nhng cha có chế khen thởng, phạt định mức tiêu hao nguyên liệu mà chia lơng theo phơng pháp bình quân số học Tóm lại tính toán chi trả tiền lơng, hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty TNHH xây dung Quân Trang xây dựng có hình thức tơng đối thích hợp với đặc điểm Công ty Tuy nhiên trình vận dụng tồn nhiều hạn chế cần có giải pháp để khắc phục hoàn thiện để đạt hiệu cao thời gian tới 80 Chơng III Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng 3.1 Phơng hớng, mục tiêu hoàn thiện công tác hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng 3.1.1 Phơng hớng Công ty TNHH xây dung Quân Trang phấn đấu năm 2004 đạt doanh thu 13.186 triệu đồng, lợi nhuận 98triệu đồng, giải 536 lao động có việc làm ổn định thu nhập cao Về cải thiện sách tiền lơng phải đạt điều kiện thực tế Công ty mà thực đồng với c¸c chÝnh s¸ch kh¸c nh: VỊ tiỊn thëng, phơ cÊp độc hại để đa tiền lơng gắn liền với sống ngời lao động hiệu sản xuất kinh doanh Tổ chức hạch toán kế toán phận cấu thành quan trọng hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài 81 góp phần tích cực việc quản lý điều hành kiểm soát hoạt động kinh tế Tổ chức công tác kế toán bao gồm: Việc tổ chøc hƯ thèng chøng tõ, lu©n chun chøng tõ, tỉ chức hệ thống sổ sách kế toán tổ chức máy kế toán nhằm thực mục tiêu nhiệm vụ kế toán Tổ chức hợp lý đắn công tác kế toán tiền lơng tạo hệ thống chứng từ sổ sách vận động quần chúng phù hợp với đặc điểm sản xuất đơn vị đáp ứng yêu cầu thông tin kịp thời, xác toàn diện cho việc quản lý, nghiệp vụ kinh tế trình hoạt động Việc tổ chức công tác kế toán tiền lơng tạo kết hợp nhịp nhàng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, công việc kế toán máy kế toán Tổ chức hợp lý trình hạch toán ban đầu bao gồm khâu lập chứng từ luân chuyển chứng từ Chứng 82 từ kế toán chứng minh giấy tờ, nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh Thông qua việc lập chứng từ mà kế toán kiểm tra đợc tính hợp lý, hợp pháp nghiệp vụ Mặt khác chứng từ kế toán pháp lý cho mäi sè liƯu ghi chÐp sỉ kÕ to¸n cho số thông tin kinh tế đơn vị Nó kiểm tra ý thức chấp hành sách, nguyên tắc, để xác định trách nhiệm vật chất ngời lao động, cuối chứng để giải tranh chấp khiếu nại xảy Trong việc hoàn thiện chứng từ cần phải đảm bảo tính pháp lý chứng từ, đảm bảo thời gian địa điểm phát sinh Hoàn thiện chứng từ kế toán phải đề cập đến vấn đề tổ chức đạo, híng dÉn viƯc thùc hiƯn chÕ ®é ghi chÐp cđa cá nhân, phận đơn vị đảm bảo cho họ hoạch toán 83 xác kịp thời, trung thực đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh Chứng từ kế toán thờng xuyên vận động từ phận sang phận khác Sự vận động gọi luân chuyển chứng từ Lập chứng từ luân chuyển chứng từ hai mặt thống phơng pháp chứng từ Vì song song víi viƯc hoµn thiƯn chøng tõ lµ viƯc hoµn thiện luân chuyển chứng từ Mỗi loại chứng từ có vị trí khácnhau quản lý tổ chức có đặc điểm khác Sự khác không nội dung mà khác trình tự nh thời gian luân chuyển Điều phụ thuộc vào quy mô, đặc điểm đơn vị Hoàn thiện luân chuyển chứng từ tức cho việc luân chuyển đợc nhanh mà đảm bảo đợc nguyên tắc tài kế toán Trong công việc hạch toán tổng 84 hợp, vận dụng hợp lý hệ thống tài khoản kế toán yếu tố quan trọng hạch toán tổng hợp việc ghi chép phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh cách tổng hợp sở chứng từ cung cấp từ khâu hạch toán ban đầu tạo thông tin tổng hợp để đáp ứng nhu cầu quản lý Trên sở thông tin cấp có định kịp thời đem lại hiệu cao cho đơn vị Do vậy, hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán cần trọng cho phản ánh đợc xác khoản mục, phận, tránh đợc trùng lặp vô lý đáp ứng với yêu cầu, trình độ quản lý Hơn nữa, phải hoàn thiện sổ sách kế toán để kết hợp hạch toán sổ tổng hợp sổ chi tiết Sổ sách kế toán phơng tiện để thực chi nghiệp vụ kế toán Kế toán vận dụng phơng pháp 85 để xử lý thông tin Vì mà thông tin sổ sách kế toán thông tin đợc xử lý, sổ sách kế toán cung cấp thông tin đối tợng kế toán cách hệ thống Cho nên vấn đề quan trọng hạch toán phải biết cách tổ chức hệ thống sổ sách kế toán nh cho hợp lý để phục vụ cho công tác hạch toán đồng thời tạo điều kiện cho thao tác nghiệp vụ kế toán đợc thực dễ dàng đáp ứng đợc yêu cầu quản lý 3.1.2 Mục tiêu phấn đấu Công ty: - Hoàn thành tốt nhiệm vụ trị đợc giao là: Giải quyết, thu hút đợc số lợng lao động địa bàn - Nâng cao chất lợng hiệu ngời lao động, thay đợc số trang thiết bị lạc hậu trang thiết bị đại đầu t mở rộng hơn, khai thác tìm kiếm đợc nhiều hợp đồng kinh tế, tăng 86 doanh thu lợi nhuận cho đơn vị, tăng thu nhập cho ngời lao động Đồng thời với mục tiêu phấn đấu Công ty mục tiêu công tác kế toán đặt đại hoá công tác kế toán hệ thống nhằm mục đích kiểm soát hoạt động kinh doanh, đề mục tiêu hoạt ®éng cho cã hiƯu qu¶ nhÊt Trong ®ã kÕ toán tiền lơng dần đa phần mềm lơng vào để sử dụng giúp kế toán giảm bớt đợc số lợng công việc 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng 3.2.1 Đối với Công ty - Để đạt đợc mục tiêu lợi nhuận Công ty phải giải đợc vấn đề việc làm Công ty TNHH xây dung Quân Trang phải tận dụng đựơc nguồn lực có nh trang thiết bị ngời tức trang thiết bị phải đợc hoạt động hết công 87 suất, ngời lao động phải làm việc đủ mời cho suất lao động Phân công lao động hợp lý chỗ phải xếp cho ngời, việc, khuyến khích ngời làm việc thực có suất, chất lợng hành động cụ thể nh khen thởng, u đãi có nhngx biện pháp cứng rắn ngời làm việc hiệu quả, vô trách nhiệm, nh đảm bảo tốc độ tăng suất lao động, nâng cao ý thức trách nhiệm ngời lao động công việc Tiền lơng cần phải tính đúng, tính đủ dựa sở giá trị sức lao động chẳng hạn với ngời có tài hay ngời làm việc có hiệu cần phải thực việc trả lơng theo công việc mà phải theo số lợng hiệu ngời tuân theo cấp, vị trí Vì cấp thực 88 yếu tố để bố trí công việc để tính mức lơng ban đầu, yếu tố định tiền lơng ngời lao động Việc hoàn thiện sách tiền lơng đặt điều kiện thực tế Công ty phần kế hoạch đáp ứng đợc nhu cầu có việc làm đầyđủ , suất lao động tăng, lợi nhuận tăng Công ty cần có sách tăng tiền lơng kịp thời để khuyến khích ngời lao động làm việc hăng hái Chấn công tác định mức lao động chung để xây dựng hệ thống định mức chung hợp lý làm sở xác định đắn giá tiền lơng gắn với kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Trong việc hạch toán, tính toán tiền lơng, BHXH, BHYT, KPCĐ phòng kế toán, phòng liên quan sửa chữa phải thông báo với ngời đợc hởng lơng để 89 hạch toán ghi sổ, trả lơng đợc thống nhất, đầy đủ không lãng phí thời gian công sức Công ty nên xem xét lại việc lập chứng từ, xử lý chứng từ luân chuyển chứng từ cho phù hợp để kế toán lập báo cáo nhanh chóng cách sớm thay phơng pháp ghi chép thủ công phần mềm máy vi tính Đi đôi với việc thay toàn nhân viên kế toán phải đợc đào tạo để sử dụng đồng hệ thống 3.2.2 Một số kiến nghị với Nhà nớc Cần đổi hoàn thiện chế độ hu trí Cụ thể cần thiết phải ban hành sách BHXH thực theo loại hình tự nguyện để làm tiền đề cho việc mở rộng đối tợng tham gia đóng bảo hiểm hình thức tham gia đáp ứng tối đa nhu cầu bảo hiểm cho ngời lao động thuộc thành phần kinh tế để tránh trờng hợp nh đối tợng lao động nông thôn già, 90 hết tuổi lao động nguồn thu nhập khác Bên cạnh việc xác định mức đóng BHXH thích hợp vấn đề mấu chốt liên quan đến hạch toán chi phí kinh doanh hầu hết doanh nghiệp Trong thời gian tới cần tăng mức BHXH để nâng cao mức cải thiện thu nhập cho ngời nghỉ hu an toàn mặt xã hội Việc xác định tuổi nghỉ hu ảnh hởng lín tíi viƯc chi tr¶ cđa q BHXH, ph¶i xÐt đến cung cầu lao động ngành để áp dụng tuổi đời nghỉ hu không nên áp dụng thống chung độ tuổi 91 Mục Lục 92 Hà nội, Ngày tháng năm 2009 Xác nhận đơn vị thùc tËp 93 ... đồ phòng kế toán Giám đốc Kế toán trởng (Kế toán tổng hợp) Thủ quỹ Kế toán TSCĐ Kế toán toán Kế toán Vật t 30 Qua sơ đồ ta thấy nhân viên phòng kế toán chịu điều hành trực tiếp từ kế toán trởng,.. .các khoản trích theo lơng Công ty TNHH xây dựng Quân Trang Chơng III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng Công ty Do thời gian hạn chế thực... quan Phòng kế toán doanh nghiệp phải mở sổ tổng hợp kết lao động để tổng hợp kết chung toàn doanh nghiệp * Hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng: Để hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH xây dựng quân trang (có tổng quan) , Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH xây dựng quân trang (có tổng quan)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay