SLIDE BÀI GIẢNG HÓA SINH SINH LÝ TUYẾN YÊN

28 10 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 14:25

SINH LÝ TUYẾN YÊN NGUYỄN TRUNG KIÊN MỤC TIÊU ➢Trình bày tên, chất hóa học, nguồn gốc, tác dụng điều hòa tiết hormon tuyến yên ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC 1.1 Vị trí, kích thước ●Nhỏ ●Nằm hố yên xương bướm 1.2 Các thùy tuyến yên ●Thùy trước: thùy tuyến ●Thùy giữa: phát triển ●Thùy sau: thùy thần kinh CÁC HORMON TIỀN YÊN ➢GH (Growth hormon) ➢TSH (Thyroid stimulating hormon) ➢ACTH (Adreno Corticotropin hormon) ➢Gonadotropin: - FSH (Follicle stimulating hormon) - LH (Luteinizing hormon) ➢Prolactin 2.1 GH (Growth hormon) ➢Bản chất: protein ➢Nguồn gốc: tế bào ưa acid ➢Tác dụng: ➢Mô đích: gan ➢Tác dụng gián tiếp thơng qua Somatomedin (IGF: insulin-like growth hormon) ➢Tác dụng chủ yếu: phát triển thể + Trên xương ● Tăng tạo khung protein ● Tăng tế bào tạo xương ● Tăng cốt hóa sụn liên hợp ➢Kết quả: phát triển chiều dài chiều dày + Trên chuyển hóa protein ARNm ARNvc aa aa ADN→ARNm Sao mã Dịch mã Protein aa ➢Kết quả: tăng tổng hợp protein aa + Chuyển hóa glucid Hấp thu ruột Glucose huyết Tế bào O2 Năng Glucose lượng Gan Glucose Glycogen Glucose thừa a béo Tân tạo đường: Glucose ← aa, acid béo ➢Kết quả: tăng đường huyết + Chuyển hóa lipid Glycerol a béo Năng lượng a béo Glycerol a béo Triglycerid MÔ MỠ DỰ TRỮ ➢Kết quả: tăng thối hóa lipid 2.2 TSH (Thyroid stimulating hormon) ➢Bản chất: Glycoprotein ➢Nguồn gốc: tế bào ưa base ➢Tác dụng: mơ đích nang tuyến giáp ➢Cấu trúc: dinh dưỡng phát triển ➢Chức năng: tăng tiết T3 T4 ➢Vận chuyển máu: tự ➢Điều hòa tiết: Vùng hạ đồi → TRH ↓ (+) Tuyến yên → TSH ↓ (+) Tuyến giáp →T3, T4 2.3 ACTH (Adreno corticotropin hormon) ➢Bản chất: polypeptid ➢Nguồn gốc: tế bào ưa base ➢Tác dụng: ➢Lớp bó, lớp lưới vỏ thượng thận: - Cấu trúc: dinh dưỡng phát triển - Chức năng: tăng tiết cortisol ➢Tế bào hắc tố: gây sẫm màu da ➢Não: học tập, trí nhớ hành vi ➢Vận chuyển máu: tự MSH Tế bào hắc tố ➢Điều hòa tiết: Vùng hạ đồi → CRH ↓ (+) Tuyến yên → ACTH ↓ (+) Vỏ TT →cortisol 2.4 Gonadotropin FSH: Follicle stimulating hormone LH: Luteinizing hormon ➢Bản chất: glycoprotein ➢Nguồn gốc: tế bào ưa base ➢Tác dụng: ➢Ở nam: tinh hoàn - FSH: sản sinh tinh trùng - LH: tiết testosteron ➢Ở nữ: buồng trứng - FSH: phát triển nang trứng - LH: tiết estrogen progesteron ➢Vận chuyển máu: tự ➢Điều hòa tiết: Vùng hạ đồi → GnRH ↓ (+) Tuyến yên → LH, FSH ↓ (+) Sinh dục →hor.sd 2.5 Prolactin ➢Bản chất: protein ➢Nguồn gốc: tế bào ưa acid ➢Tác dụng: mơ đích tuyến vú chịu tác dụng estrogen progesteron gây tiết sữa vào nang sữa ➢Vận chuyển máu: tự ➢Điều hòa tiết: ➢Vùng hạ đồi → PIH ↓ (-) Tuyến yên → Prolactin ➢Động tác mút núm vú trẻ ➢Tác động số thuốc CÁC HORMON HẬU YÊN ➢ADH (Antidiuretic hormon, vasopressin) ➢Oxytocin 3.1 ADH ➢Bản chất: peptid ➢Nguồn gốc: vùng hạ đồi ➢Tác dụng: ➢Ở nồng độ bình thường (thấp): chống niệu tăng tái hấp thu nước ống lượn xa ống góp ➢Ở nồng độ cao: co mạch gây tăng huyết áp ➢Vận chuyển máu: tự ➢Điều hòa tiết: ➢Thể tích máu ➢Áp suất thẩm thấu máu 3.2 Oxytocin ➢Bản chất: peptid ➢Nguồn gốc: vùng hạ đồi ➢Tác dụng: ➢Tử cung: co ➢Tuyến vú: xuất sữa ➢Vận chuyển máu: tự ➢Điều hòa tiết: ➢Động tác mút núm vú trẻ ➢Tác động số thuốc, rượu, thuốc ... tuyến yên ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC 1.1 Vị trí, kích thước ●Nhỏ ●Nằm hố yên xương bướm 1.2 Các thùy tuyến yên ●Thùy trước: thùy tuyến ●Thùy giữa: phát triển ●Thùy sau: thùy thần kinh CÁC HORMON TIỀN YÊN... hóa lipid ➢Vận chuyển máu: tự ➢Điều hòa tiết: Vùng hạ đồi → GHRH ↓ (+) Tuyến yên → GH Vùng hạ đồi → GHIH ↓ (-) Tuyến yên → GH 2.2 TSH (Thyroid stimulating hormon) ➢Bản chất: Glycoprotein ➢Nguồn... sản sinh tinh trùng - LH: tiết testosteron ➢Ở nữ: buồng trứng - FSH: phát triển nang trứng - LH: tiết estrogen progesteron ➢Vận chuyển máu: tự ➢Điều hòa tiết: Vùng hạ đồi → GnRH ↓ (+) Tuyến yên
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE BÀI GIẢNG HÓA SINH SINH LÝ TUYẾN YÊN, SLIDE BÀI GIẢNG HÓA SINH SINH LÝ TUYẾN YÊN, CÁC HORMON TIỀN YÊN, CÁC HORMON HẬU YÊN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay