SLIDE BÀI GIẢNG PWP TỔNG HỢP

61 7 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 14:22

DIABETES GLAND EXOCRINE & ENDOCRINE EXOCRINE & ENDOCRINE EXOCRINE ENDOCRINE PANCREAS PANCREAS Abstention of diabetics Regular physical DIABETES PREVENTION HOW TO PREVENT DIABETES? -Dangerous disease -285 million people with diabetes -Making a few simple changes in your lifestyle may help you avoid the serious health complication of diabetes Tips from American Diabetes Association Physical activities Physical activities Fiber Fiber Lose extra weight Skip fad diets and just make heathier choices The End
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE BÀI GIẢNG PWP TỔNG HỢP, SLIDE BÀI GIẢNG PWP TỔNG HỢP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay