Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường gia sàng, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên, giai đoạn 2014 2016

68 17 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 14:13

ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG THỊ THU Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI PHƯỜNG GIA SÀNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2014 - 2016 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Khoa : Quản lý tài nguyên Khóa học : 2013 – 2017 Thái Nguyên, 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG THỊ THU Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI PHƯỜNG GIA SÀNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2014 - 2016 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành Lớp : Quản lý đất đai : K45 – QLĐĐ N02 Khoa Khóa học Giảng viên hướng dẫn : Quản lý tài nguyên : 2013 – 2017 : TS Nguyễn Đức Nhuận Thái Nguyên, 2017 i LỜI NĨI ĐẦU Để hồn thành chương trình đào tạo nhà trường, sinh viên trước trường nhà trường dành riêng cho học kỳ để sinh viên làm quen với công việc thực tế ngồi Vì kiến thực học trường lý thuyết mà hành trang sinh viên trước trường không lượng kiến thức cần thiết mà cần phải có chun mơn vững vàng Chính thời gian thực tập vơ quan trọng sinh viên trước trường Thời gian thực tập lúc áp dụng kiến thức học nhà trường vào thực tế công việc, qua sinh viên trau kiến thức học củng cố kiến thức lý thuyết học lớp, học sách nhằm giúp sinh viên ngày nâng cao trình độ chun mơn Để hồn thành khố luận em xin bày tỏ lòng bíêt ơn sâu sắc tới quan tâm nhà trường Ban chủ nhiệm khoa, giúp đỡ tậm tình thầy giáo TS Nguyễn Đức Nhuận thầy cô khoa Trong thời gian thực tập làm khố luận, em cố gắng mình, kinh nghiệm chưa có kiến thức có hạn nên khơng tránh khỏi thiếu sót khiếm khuyết, em mong thấy, giáo đóng góp ý kiến cho khoá luận em đặc biệt thầy giáo hướng dẫn đóng góp để khố luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017 Sinh viên Hoàng Thị Thu ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1.Tình hình dân số, lao động phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 31 Bảng 4.2 Hiện trạng sử dụng đất phường Gia Sàng năm 2016 37 Bảng 4.3 Biến động sử dụng đất phường năm từ 2014 - 2016 39 Bảng 4.4: Kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân phường Gia Sàng gia đoạn 2014 - 2016 41 Bảng 4.5: Kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân phường Gia Sàng giai đoạn 20142016 42 Bảng 4.6: Kết công tác cấp GCN QSDĐ cho tổ chức giai đoạn 20142016 44 Bảng 4.7: Kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp phường Gia Sàng giai đoạn 20142016 45 Bảng 4.8: Kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phường Gia Sàng giai đoạn 2014 - 2016 45 Bảng 4.9: Tổng hợp kết trường hợp chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 2014 - 2016 47 Bảng 4.10: Kết điều tra phiếu vấn người dân 48 iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CP : Chính phủ CT – TTg : Chỉ thị thủ tướng ĐKĐĐ : Đăng kí đất đai GCN : Giấy chứng nhận GCNQSD : Giấy chứng nhận quyền sử dụng HĐND : Hội đồng nhân dân HSĐC : Hồ sơ địa HTX : Hợp tác xã NĐ : Nghị định NĐ – CP : Nghị định phủ Nxb : Nhà xuất QĐ – UBND : Quyết định Ủy ban nhân dân QĐ – BTNMT : Quyết định Bộ Tài nguyên Môi trường THCS : Trung học sở TT – BTNMT : Thông tư Bộ Tài nguyên Môi trường TT – TCĐ : Thơng tư Tổng cục Địa UBND : Ủy ban nhân dân UBTVQH : Ủy ban thường vụ Quốc Hội VPĐK : Văn phòng đăng kí iv MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học công tác cấp GCN QSDĐ 2.1.1 Cơ sở lý luận công tác cấp GCN QSDĐ 2.1.2 Cơ sở pháp lý công tác cấp GCNQSD đất 2.2 Khái quát công tác cấp GCN QSDĐ 11 2.2.1 Khái quát công tác cấp GCN QSDĐ 11 2.3 Tình hình cấp GCN QSDĐ 19 2.3.1 Tình hình cấp GCNQSDĐ nước 19 2.3.2 Công tác cấp GCN QSDĐ phường Gia Sàng 20 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNGPHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 22 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 22 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành nghiên cứu đề tài 22 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu 22 3.2.2 Thời gian nghiên cứu 22 3.3 Nội dung nghiên cứu: 22 3.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội 22 v 3.3.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai 22 3.3.3 Đánh giá thực trạng cấp GCNQSDĐ phường Gia Sàng giai đoạn 2014 - 2016 22 3.3.4 Đánh giá trình độ hiểu biết người dân phường Gia Sàng việc cấp GCN QSDĐ 23 3.3.5 Những thuận lợi khó khăn cơng tác cấp GCN QSDĐ, đưa giải pháp 23 3.4 Phương pháp nghiên cứu: 23 3.4.1 Phương pháp thống kê, thu thập số liệu, tài liệu 23 3.4.3 Phương pháp so sánh đánh giá kết đạt 23 PHẦN 4: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 24 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội phường Gia Sàng 24 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 24 4.1.2 Các nguồn tài nguyên 26 4.1.3 Điều kiện kinh tế- xã hội 28 4.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai Phường Gia Sàng 32 4.2.1 Tình hình quản lý 32 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất 37 4.3 Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất phường Gia Sàng giai đoạn 2014 - 2016 39 4.3.1 Tình hình biến động diện tích đất theo mục đích sử dụng năm 2016 so với năm 2015 năm 2014 39 4.3.2 Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2016 41 4.4 Đánh giá chung công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phường Gia Sàng giai đoạn 2014 - 2016 46 4.4.1 Đánh giá kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân phường Gia Sàng giai đoạn 2014 - 2016 46 4.4.2 Đánh giá kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức giai đoạn 2014 - 2016 46 vi 4.4.3 Đánh giá kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho loại đất giai đoạn 20142016 46 4.4.4 Nguyên nhân trường hợp không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phường Gia Sàng giai đoạn 2014 - 2016 47 4.5 Đánh giá hiểu biết người dân hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 47 4.6 Thuận lợi,khó khăn giải pháp 52 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 54 5.1 Kết luận 54 5.2 Kiến nghị 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 Phần PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài “Đất mẹ, sức sản xuất cha,sản sinh thứ cải vật chất “ Đất đai ví mẹ cha, phải nói đất có vai trò quan trọng người Bởi lẽ, cha mẹ người có một, khơng thay được.Và đất đai vậy, thay tư liệu sản xuất khác tốt Đất đai có sức tồn lâu dài, khơng hỏng hóc qua thời gian, chúng tồn vĩnh cửu khơng bị mà tốt tươi màu mỡ người biết sử dụng, cải tạo Như vậy, ta thấy: Đất đai tài nguyên vô quý thiên nhiên ban tặng cho loài người, thành phần quan trọng môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng cơng trình kinh tế, văn hố, xã hội, an ninh, quốc phòng, tài sản lớn quan trọng quốc gia Chính thế, để đất sử dụng cho mục đích khác cách hiệu quả, phân bố sử dụng đất hợp lý chìa khố cần thiết có ý nghĩa sống tồn người Để quản lý sử dụng đất đai có hiệu khơng phải vấn đề đơn giản mà ngược lại vấn đề phức tạp Bên cạnh có địa phương thưc tốt việc quản lý sử dụng đất đai theo pháp luật, khơng địa phương quản lý đất đai bng lỏng GCNQSD đất giấy quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền lợi ích hợp pháp người sử dụng đất, chứng thư pháp lý xác nhận mối quan hệ hợp pháp Nhà nước với người sử dụng [2] GCNQSD đất cấp theo mẫu thống nước loại đất Bộ Tài nguyên Môi trường phát hành GCN cấp theo đất gồm bản, cấp cho người sử dụng đất, lưu văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Quá trình cấp GCN trình xác lập pháp lý đầy đủ để giải vấn đề liên quan đến quan hệ đất đai (giữa Nhà nước với người sử dụng đất người sử dụng đất với nhau) theo pháp luật [2] Điều 97, Luật đất đai năm 2013 khẳng định “Đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất” 15 nội dung quản lý Nhà nước đất đai Đây thực chất thủ tục hành nhằm thiết lập hệ thống thơng tin đầy đủ, chặt chẽ, kịp thời Nhà nước đối tượng sử dụng đất; sở để Nhà nước quản lý hiệu toàn đất đai theo pháp luật, để từ bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người sử dụng đất, đảm bảo chế độ quản lý Nhà nước đất đai, đảm bảo sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, hiệu bền vững [1] Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, trí Ban giám hiệu trường, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên, trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, em tiến hành thực đề tài:“Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2014 - 2016” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát - Tìm hiểu thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên -Đánh giá hiệu hạn chế công tác cấp giấy chứng nhận, tìm nguyên nhân giải pháp đẩy nhanh tốc độc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với mong muốn đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận phường tốt trong tương lai 46 Qua số liệu bảng 4.8 cho ta thấy: Tổng số đơn đăng ký cấp GCNQSDĐ với mục đích đất 87 hồ sơ, chiếm 37,66% tổng số hồ sơ đăng ký Trong đó, số hồ sơ cấp GCNQSDĐ 79 hồ sơ với diện tích 2,95 ha, chiếm 79,51% tổng diện tích cần cấp 3,71ha 4.4 Đánh giá chung công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phường Gia Sàng giai đoạn 2014 - 2016 4.4.1 Đánh giá kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân phường Gia Sàng giai đoạn 2014 - 2016 Trong giai đoạn từ năm 2014 - 2016 tổng số 231 hộ gia đình, cá nhân đăng kí cấp GCNQSDĐ với 187 hộ cấp GCNQSDĐ với tổng diện tích 5,08 4.4.2 Đánh giá kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức giai đoạn 2014 - 2016 Tồn phường có tổ chức giao đất, thuê đất giai đoạn với diện tích 44.215,4 m2 cấp GCNQSDĐ cho tất diện tích Kết cấp GCNQSDĐ cho tổ chức đạt kết cao chế thơng thống phường muốn thu hút doanh nghiệp đầu tư kinh doanh vào phường Đó chủ trương đắn Đảng Nhà nước ta mang lại quyền lợi đáng cho tổ chức yên tâm đầu tư sản xuất 4.4.3 Đánh giá kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho loại đất giai đoạn 20142016 - Đối với đất nông nghiệp: Tổng số đơn đăng ký cấp GCN QSDĐ với mục đích nơng nghiệp 57 hồ sơ, chiếm 24,68% tổng số hồ sơ đăng ký Trong đó, số hồ sơ cấp GCN QSDĐ 47 hồ sơ với diện tích 2,13 ha, chiếm 79,18% tổng diện tích cần cấp 2,69ha - Đối với đất ở: Tổng số đơn đăng ký cấp GCN QSDĐ với mục đích đất 87 hồ sơ, chiếm 37,66% tổng số hồ sơ đăng ký Trong đó, số hồ sơ cấp GCN QSDĐ 79 hồ sơ với diện tích 2,95 ha, chiếm 79,51% tổng diện tích cần cấp 3,71ha 47 4.4.4 Nguyên nhân trường hợp không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phường Gia Sàng giai đoạn 2014 - 2016 Bảng 4.9: Tổng hợp kết trường hợp chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 2014 - 2016 Nguyên nhân Số hộ không cấp GCN (hộ) Số hộ(hộ) % Tổ Tổ Tổ Chưa thống hạn mức đất ODT Số hộ % (hộ) - Ranh giới chưa rõ ràng Hồ sơ không hợp lệ 40 Số hộ (hộ) 20 Số hộ (hộ) - - 50 - - 50 25 25 - - 50 Tổ 11 - - 100 - - - - Tổ 16 60 40 - - - - Tổ 20 - - - - - 100 Tổ 21 33,33 - - 66,67 - - Tổ 25 75 25 - - - - Tổng 25 10 - - - - Tổ dân phố số Tranh chấp % % 40 (Nguồn UBND phường Gia Sàng) Qua bảng 4.9 có 25 hộ gia đình, cá nhân khơng đủ điều kiện cấp GCN QSDĐ chủ yếu tranh chấp Bởi lẽ đất đai ngày có giá trị cao, việc quản lý đất đai bị buông lỏng, quan quản lý đất đai chưa giải kịp thời vấn đề tranh chấp đất đai Chưa có đồ thống nhất, đo đạc chưa có máy móc mà chủ yếu ước chừng thước dây, xảy tranh chấp, lấn chiếm đất đai nên vấn đề tranh chấp xảy chuyện bình thường 4.5 Đánh giá hiểu biết người dân hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Qua việc sử dụng phiếu điều tra cho 25 tổ dân phố em vấn ngẫu nhiên 25 tổ qua 35 phiếu điều tra có câu hỏi soạn sẵn Từ tổng hợp kết từ phiếu điều tra đánh giá hiểu biết chung người dân công tác cấp GCN QSDĐ thể bảng sau : 48 Bảng 4.10: Kết điều tra phiếu vấn người dân TT Nội dung câu hỏi điều tra I.Đánh giá hiểu biết chung GCNQSDĐ Sổ đỏ GCNQSD đất có phải khơng? a.Có b.Khơng c.Khơng biết Khi đất chưa có GCNQSD đất có chấp ngân hàng để vay vốn khơng? a.Có b.Khơng c.Khơng biết Khi chưa có GCNQSD đất người sử dụng đất không chuyển nhượng (bán) cho người khác theo bác hay sai? a.Đúng b.Sai c.Không biết Khi nhận GCNQSD đất người sử dụng đất cần phải sử dụng mục đích mảnh đất đó? a.Đúng b.Sai c.Không biết Hiện làm thủ tục cấp GCNQSD đất ghi tên vợ chồng, hay ghi tên tên vợ chồng, ghi tên người không? a.Được b.Không c.Không biết II Về điều kiện cấp GCNQSD đất Nếu nhà bác sử dụng đất sai mục đích có cấp GCNQSD đất khơng? a.Có b.Khơng c.Khơng biết Chỉ có đất nơng nghiệp phép cấp GCNQSD đất? a.Đúng b.Sai c.Không biết Trong hồ sơ cấp GCNQSD đất phải có kèm theo CMTND giấy khai sinh khơng? a.Có b.Khơng Lựa chọn (Phiếu) Tỷ lệ (%) 35 17 11 100 48,57 31,43 20 35 100 10 12 13 28,57 34,29 37,14 35 100 17 12 48,57 17,14 34,29 35 100 17 10 48,57 22,86 28,57 35 100 14 11 10 40 31,43 28,57 35 100 24 35 20 11,43 20 68,57 100 17,14 25,71 57,14 100 35 10 10 28,57 28,57 49 TT Nội dung câu hỏi điều tra 3 c.Không biết Khi nhận chuyển chượng quyền sử dụng đấtcấp GCNQSD đất khơng? a.Có b.Khơng c.Khơng biết Khi thừa kế quyền sử dụng đấtcấp GCNQSD đất khơng? a.Có b.Khơng c.Khơng biết Khi nhận tặng cho quyền sử dụng đấtcấp GCNQSD đất khơng? a.Có b.Khơng c.Khơng biết Khi chưa hồn thiện hồ sơ người sử dụng đấtcấp GCNQSD đất khơng? a.Có b.Khơng c.Khơng biết III.Về trình tự, thủ tục cấp GCNQSD đất Cấp GCNQSD đất bao gồm có hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế? a.Đúng b.Sai c.Không biết Cấp GCNQSD đất có phải nộp thuế thu nhập cá nhân lệ phí trước bạ khơng? a.Có b.Khơng c.Khơng biết Hồ sơ cấp GCNQSD đất hộ gia đình, cá nhân nộp UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất? a.Đúng b.Sai c.Không biết Trường hợp cấp GCNQSD đất phải nộp tiền lệ phí nộp trước hay nộp sau? a.Trước Lựa chọn (Phiếu) 15 Tỷ lệ (%) 42,86 35 100 18 10 51,43 28,57 20 35 100 18 10 51,43 20 28,57 35 100 15 11 42,86 25,71 31,43 35 100 22 14,29 22,86 62,86 35 100 10 18 20 28,57 51,43 35 100 22 62,86 11,43 25,71 35 100 14 13 40 22,86 37,14 35 100 16 45,71 50 TT Nội dung câu hỏi điều tra b.Sau c.Không biết 4 IV.Về nội dung ghi GCNQSD đất Trên GCNQSD đất có ghi tài sản gắn liền với đất khơng? a.Có b.Khơng c.Khơng biết Trên GCNQSD đất có ghi thời hạn sử dụng đất khơng? a.Có b.Khơng c.Khơng biết Sơ đồ đất GCNQSD đất khơng? a.Có b.Khơng c.Khơng biết Diện tích đất có tể GCNQSD dất khơng? a.Có b.Khơng c.Khơng biết Khi đất tài sản chung hai vợ chồng, theo bác GCNQSD đất ghi rõ họ tên ai? a.Vợ b.Chồng c.Cả hai d.Khơng biết Mục đích sử dụng đất có ghi GCNQSD ất khơng? a.Có b.Không c.Không biết V.Về ký hiệu Đất nông thôn kí hiệu nào? a.ONT b.ODT c.Khơng biết Đất năm khác kí hiệu nào? a.BHK b.BNK c.HNK d.Không biết Lựa chọn (Phiếu) 11 Tỷ lệ (%) 22,86 31,43 35 100 21 11 35 12 17 35 21 7 35 24 60 8,57 31,43 100 34,29 17,14 48,57 100 60 20 20 100 68,57 14,29 17,14 35 100 16 16 35 21 7 5,71 45,71 45,71 2,86 100 60 20 20 35 17 15 35 19 100 48,57 8,57 42,86 100 25,71 5,71 14,29 54,29 51 ST T Nội dung câu hỏi điều tra Đất rừng sản xuất kí hiệu nào? a.RTS b.RST c.RSX d.Không biết Đất trồng lúa nước kí hiệu nào? a.LUA b.LUC c.LUB d.Không biết VI.Về cấp Khi GCNQSD đất bị ố nhòe, rách bị có cấp GCNQSD Đất khơng? a.Có b.Khơng c.Khơng biết Theo bác cấp GCNQSD đất cấp lần đầu có phải không? a.Phải b.Không phải c.Không biết Khi hợp nhiều đất thành có phải cấp GCNQSD đất không? a.Phải b.Không phải c.Không biết Khi tách đất thành nhiều có phải cấp GCNQSD đất không? a.Phải b.Không phải c.Không biết VII.Về thẩm quyền cấp GCNQSD đất Thẩm quyền xét duyệt GCNQSD đất văn phòng đăng ký hay sai? a.Đúng b.Sai c.Không biết Cấp tổ chức kê khai đăng ký đất đai xét duyệt đơn xin cấp GCNQSD đất? Lựa chọn (Phiếu) 35 1 28 35 22 Tỷ lệ (%) 100 2,86 2,86 14,29 80 100 17,14 14,29 5,71 62,86 35 100 29 3 82,86 8,57 8,57 35 100 20 10 57,14 14,29 28,57 35 100 18 13 11,43 37,14 35 100 14 15 40 17,14 42,86 35 100 8 19 22,86 22,86 54,29 35 100 52 ST T Nội dung câu hỏi điều tra a.Cấp xã b.Cấp huyện c.Cấp tỉnh d.Không biết GCNQSD đất UBND cấp có thẩm quyền cấp? a.Cấp xã b.Cấp huyện c.Cấp tỉnh d.Không biết GCNQSD đất trường học, bệnh viện, nhà văn hóa cấp có thẩm quyền cấp? a.Cấp xã b.Cấp huyện c.Cấp tỉnh d.Không biết Lựa chọn (Phiếu) 9 11 35 11 17 Tỷ lệ (%) 25,71 25,71 17,14 31,43 100 17,14 31,43 2,86 48,57 35 100 22 14,29 2,86 20 62,86 (Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra) Qua bảng 4.10 đánh giá hiểu biết người dân công tác cấp GCNQSD đất ta thấy tỷ lệ người dân hiểu biết cơng tác cấp giấy có tỷ lệ trả lời chiếm tỷ lệ cao Còn đa số hộ trả lời sai khơng biết chiếm tỷ lệ nguyên nhân đa số người dân nhầm lẫn cấp với cấp lần đầu GCNQSD đất, số người dân bị nhầm lẫn ODT (Đất đô thị) ONT (Đất nông thôn); LUA (Đất trồng lúa) với LUC (Đất chuyên trồng lúa nước), nhầm lần thẩm quyền cấp hay nhầm lẫn hình thức cấp GCNQSD đất 4.6 Thuận lợi, khó khăn giải pháp *Thuận lợi: - Phường có đội ngũ lãnh đạo quản lý tốt, giám sát đạo cơng việc nhiệt tình, trách nhiệm - Giảm bớt thủ tục rườm rà, phân định rõ trách nhiệm xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất tình trạng tranh chấp đất đai, cơng bố công khai trường hợp đủ điều kiện 53 - Cán quản lí đào tạo có chun mơn, có trình độ có tinh thần trách nhiệm cao - Đất phường sử dụng ổn định, có tranh chấp, lấn chiếm thuận lợi cho công tác quản lý quỹ đất sử dụng có hiệu Thực theo quy chế cửa, thủ tục cấp giấy theo trình tự tiến hành nhanh gọn *Khó khăn: - Do sách việc cấp GCNQSDĐ thường có thay đổi - Cán địa phải kiêm nhiệm nhiều việc khơng thể chun tâm để hồn thành tốt lĩnh vực chun mơn - Người dân chưa nhận thức rõ giá trị việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất - Hệ thống đồ phường sử dụng nhiều năm nên cũ việc chỉnh lý đồ gặp nhiều khó khăn trình cấp GCNQSDĐ - Ngồi cơng tác quản lý nhà nước đất đai gặp khơng khó khăn việc quản lý trước để lại Sự quản lý lỏng lẻo trước dẫn đến tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép, chuyển mục đích trái với quy định làm cho công tác cấp GCNQSDĐ gặp nhiều khó khăn * Giải pháp: - Tăng cường lãnh đạo cấp ủy đảng, quyền cơng tác cấp giấy phường - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai - Cần thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán địa cấp sở, tăng cường trang thiết bị cho công tác quản lý đất đai - Hoàn thiện bổ sung hệ thống đồ - Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giải dứt điểm tồn đọng, vướng mắc công tác rà soát lại để cấp GCNQSDĐ 54 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong năm gần tốc độ phát triển đô thị hố diễn nhanh, nhiều cơng trình cơng cộng, nhiều khu dân cư xây dựng Dân số ngày tăng, đất có biến động lớn diện tích chủ sử dụng đất Tình trạng lấn chiếm, tranh chấp đất đai xảy phức tạp, cần tổ chức đo đạc, lập đồ địa chính, cấp GCNQSD đất theo quy định Luật đất đai để nhân dân ổn định sống, có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế Công tác cấp GCNQSD đất phường có nhiều chuyển biến tích cực qua năm 2014 - 2016, qua giúp cho quyền cấp từ tỉnh, thành phố đến phường, xã quản lý chặt chẽ đất đai, đồng thời có kế hoạch để khai thác tiềm năng, nâng cao hiệu đất góp phần đẩy nhanh tốc độ thị hố, phát triển kinh tế xã hội Đề tài đạt kết với nhiều biến động sau: Toàn phường thực ĐKĐĐ cấp GCNQSD đất cho 25/25 tổ toàn phường Trong giai đoạn 20142016 công tác cấp giấy cấp xong 187 GCNQSD tổng diện tích 5,08 đất tổng số 231 đơn đề nghị cấp GCNQSD đất, đó: - Đất nơng nghiệp: Tổng số đơn đăng ký cấp GCN QSDĐ với mục đích nơng nghiệp 57 hồ sơ, chiếm 24,68% tổng số hồ sơ đăng ký 231 hồ sơ Trong đó, số hồ sơ cấp GCN QSDĐ 47 hồ sơ với diện tích 2,13 ha, chiếm 79,18% tổng diện tích cần cấp 2,69ha - Đất ở: Tổng số đơn đăng ký cấp GCN QSDĐ với mục đích đất 87 hồ sơ, chiếm 37,66% tổng số hồ sơ đăng ký Trong đó, số hồ sơ cấp GCN QSDĐ 79 hồ sơ với diện tích 2,95 ha, chiếm 79,51% tổng diện tích cần cấp 3,71ha 55 - Tồn phường có tổ chức giao đất, thuê đất giai đoạn với diện tích 44.215,4 m2 cấp GCN QSDĐ cho tất diện tích cần cấp Cùng với chuyển biến tình hình quản lý nhà nước đất đai địa bàn phường bước thực chặt chẽ giảm bớt bất cập việc quản lý đất đai, dần vào ổn định Tuy nhiên, địa bàn phường cần giải triệt để trường hợp chưa đủ điều kiện cấp GCNQSD đất, chưa đăng kí cấp GCNQSD đất để hồn thành cơng tác cấp giấy chứng nhận tốt 5.2 Kiến nghị Sau tìm hiểu điều kiện thực tế phường, đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất phường trước khó khăn, tồn trình thực cơng tác phường, em xin đưa số kiến nghị nhằm đẩy mạnh tiến độ cấp cong tác cấp GCNQSDĐ sau: - Tạo điều kiện thuận lợi cho cán địa người trực tiếp tham gia áp dụng công nghệ đặc biệt công nghệ tin học số hóa đồ lĩnh vực quản lý đất đai nói chung cơng tác cấp GCN QSDĐ nói riêng - Khắc phục giải nguyên nhân dẫn đến tồn tại, vướng mắc công tác quản lý sử dụng đất phường - UBND phường cần đẩy mạnh cơng tác tun truyền chủ chương sách, pháp luật đất đai đến toàn thể nhân dân - Tập trung giải triệt để trường hợp vi phạm luật đất đai Cần bổ xung thêm địa chính, xây dựng, tra quản lý thị, tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán sở - Các cấp có thẩm quyền cần thực đúng, đầy đủ theo văn luật luật hành 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2014 Nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội năm 2015 UBND phường Gia Sàng Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2015 Nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội năm 2016 UBND phường Gia Sàng Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội UBND phường Gia Sàng giai đoạn 2010 - 2020 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai 2013 Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), Giáo trình Quản lý Nhà nước đất đai, Nxb Nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Thị Lợi (2013) – Bài giảng Đăng ký thống kê đất đai, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Quốc hội (2013), Luật đất đai năm 2013 số 45/2013/QH13, Nxb lao động Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định hồ sơ địa Thơng tư số 23/2014/TT-BTNMT Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất, Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành ngày 19 tháng 05 năm 2014 10 UBND phường Gia Sàng (2007), Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất phường Gia Sàng giai đoạn 2010 - 2015 11 UBND phường Gia Sàng (2016), Bảng thống kê nhân hộ phường Gia Sàng đến tháng năm 2016 12 UBND phường Gia Sàng (2016), Bảng thống kê, kiểm kê đất đai phường Gia Sàng năm 2016 13.Viện chiến lược, sách Tài Ngun Mơi Trường (2014) Thống mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản đất – hành trình khó khăn, phức tạp cần đến hồi kết Được lấy từ trang wedsite: http://www.isponre.gov.vn/home/dien-dan/140 PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN NGƯỜI DÂN (về công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất) PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ CÔNG TÁC CẤP GCNQSD ĐẤT Họ tên:…………………………………………………………………… Địa chỉ:……………………………………………………………………… Nghề nghiệp:………………………………………………………………… Xin ông (bà) vui lòng cho biết ý kiến vấn đề cấp GCNQSDD theo Luật Đất đai 2013 cách lựa chọn phương án trả lời cho câu hỏi sau đây: I Đánh giá hiểu biết chung GCNQSD đất Sổ đỏ GCNQSD đất có phải khơng? a Có b Khơng c Khơng biết Khi đất chưa có GCNQSD đất có chấp ngân hàng để vay vốn khơng? a Có b Khơng c Khơng biết Khi chưa có GCNQSD đất người sử dụng đất khơng chuyển nhượng (bán) cho người khác Theo bác hay sai? a Đúng b Sai c Không biết Khi nhận GCNQSD đất người sử dụng đất cần phải sử dụng mục đích mảnh đất đó? a Đúng b Sai c Không biết Hiện làm thủ tục cấp GCNQSD đất ghi tên vợ chồng, hay ghi tên tên vợ chồng, ghi tên người không? a Được b Không c Không biết II Về điều kiện cấp GCNQSD đất Nếu nhà bác sử dụng đất sai mục đích có cấp GCNQSD đất khơng? a Có b Khơng c Khơng biết Chỉ có đất nơng nghiệp phép cấp GCNQSD đất? a Đúng b Sai c Không biết Trong hồ sơ cấp GCNQSD đất phải có kèm theo CMTND giấy khai sinh khơng? a Có b Khơng c Không biết Khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đấtcấp GCNQSD đất khơng? a Có b Khơng c Khơng biết Khi thừa kế quyền sử dụng đấtcấp GCNQSDĐ khơng? a Có b Khơng c Khơng biết Khi nhận tặng cho quyền sử dụng đấtcấp GCNQSDĐkhơng? a Có b Khơng c Khơng biết Khi chưa hồn thiện hồ sơ người sử dụng đấtcấp GCNQSD đất khơng? a Có b Khơng c Khơng biết III Về trình tự, thủ tục cấp GCNQSD đất Cấp GCNQSD đất bao gồm có hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế? a Đúng b Sai c Không biết Cấp GCNQSD đất có phải nộp thuế thu nhập cá nhân lệ phí trước bạ khơng? a Có b Khơng c Không biết Hồ sơ cấp GCNQSD đất hộ gia đình, cá nhân nộp UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất? a Đúng b Sai c Không biết Trường hợp cấp giấy GCNQSD đất phải nộp tiền lệ phí nộp trước hay nộp sau? a Trước b Sau c Không biết IV Về nội dung ghi GCNQSD đất Trên GCNQSD đất có ghi tài sản gắn liền với đất khơng? a Có b Khơng c Khơng biết Trên GCNQSD đất có ghi thời hạn dụng đất khơng? a Có b Khơng c Khơng biết Sơ đồ đất GCNQSD đất khơng?a Có b Khơng c Khơng biết Diện tích đất GCNQSD đất khơng? a Có b Khơng c Không biết Khi đất đai tài sản chung hai vợ chồng, theo bác GCNQSD đất ghi rõ họ tên ai? a Vợ b Chồng c Cả hai d Khơng biết Mục đích sử dụng đất có đươc ghi GCNQSD đất khơng? a Có b Không c Không biết V Về ký hiệu Đất nông thôn ký hiệu nào? a ONT b ODT c Không biết Đất hàng năm khác ký hiệu nào? a BHK b BNK c HNK d Không biết Đất rừng sản xuất ký hiệu nào? a RTS b RST c RSX d Không biết Đất trồng lúa nước ký hiệu nào? a LUA b LUC c LUB d Không biết VI Về cấp Khi GCNQSD đất bị ố nhoè, rách bị có cấp GCNQSD đất khơng? a Có b Khơng c Không biết Theo bác cấp GCNQSD đất cấp lần đầu có phải khơng? a Phải b Không phải c Không biết Khi hợp nhiều đất thành có phải cấp GCNQSD đất không? a Phải b Không phải c Không biết Khi tách đất thành nhiều có phải làm cấp GCNQSD đất khơng? a Phải b Không phải c Không biết VII Về thẩm quyền cấp GCNQSD đất Thẩm quyền xét duyệt GCNQSD đất văn phòng đăng ký hay sai? a Đúng b Sai c Không biết Cấp tổ chức kê khai đăng ký đất đai xét duyệt đơn xin cấp GCNQSD đất? a Cấp xã b Cấp huyện c Cấp tỉnh d Không biết GCNQSD đất UBND cấp có thẩm quyền cấp? a Cấp xã b Cấp huyện c Cấp tỉnh d Không biết GCNQSD đất trường học, bênh viện, nhà văn hóa cấp có thẩm quyền cấp? a Cấp xã b Cấp huyện c Cấp tỉnh d Không biết Xin trân thành cảm ơn ông (bà) ! Ngày Người vấn (Kí ghi rõ họ tên) tháng năm 2017 Người điều tra (Kí ghi rõ họ tên) Hoàng Thị Thu ... năm 2014 39 4.3.2 Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2016 41 4.4 Đánh giá chung công tác cấp giấy chứng nhận. .. 4.4.2 Đánh giá kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức giai đoạn 2014 - 2016 46 vi 4.4.3 Đánh giá kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho loại đất giai đoạn 2014 – 2016. .. nhận quyền sử dụng đất phường Gia Sàng giai đoạn 2014 - 2016 46 4.4.1 Đánh giá kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân phường Gia Sàng giai đoạn 2014 - 2016
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường gia sàng, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên, giai đoạn 2014 2016, Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường gia sàng, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên, giai đoạn 2014 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay