ÔN THI DƯỢC DI TRUYỀN HỌC

5 9 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 14:03

ĐỀ I ĐỀ THI Trạm 1: Tế bào nằm đầu (màu đen) tế bào gì? Trạm 2: Tế bào nằm đầu (màu đen) giai đoạn trình nguyên phân? Trạm 3: NST đầu (màu đen) thuộc tâm gì, nhóm gì? Trạm 4: Kết luận cơng thức karyotype người có sơ đồ nhân sau: Trạm 5: Vật kính X4 sử dụng đinh ốc nào? A Đại cấp B Vi cấp C Câu A B D Câu B Trạm 6: NST co ngắn cực đại nằm mặt phẳng xích đạo đặc điểm có kỳ A Đầu muộn B Giữa C Sau D Cuối Trạm 7: Ở tế bào vỏ hành khơ, anh chị quan sát thấy A Sắc lạp B Vô sắc lạp C Tinh thể oxalat canxi Trạm 8: Vật thể giới tính có người nam A Vật thể Barr B Vật thể dùi trống C Vật thể Y D Không bào D Câu C Trạm 9: Đặc điểm có nhóm A, NST người A Kích thước lớn, tâm lệch B Kích thước lớn, tâm C Kích thước trung bình, tâm lệch D Kích thước trung bình, tâm đầu Trạm 10: Trong trình tư vấn di truyền, sau thăm khám lâm sàng, bước A Xây dựng phả hệ B Cho lời khuyên C Chỉ định xét nghiệm D Theo dõi ĐỀ ĐỀ THI Trạm 1: Tế bào nằm đầu (màu đen) tế bào gì? Trạm 2: Tế bào nằm đầu (màu đen) giai đoạn trình nguyên phân? Trạm 3: NST đầu (màu đen) thuộc tâm gì, nhóm gì? Trạm 4: Kết luận cơng thức karyotype người có sơ đồ nhân sau: Trạm 5: Khi sử dụng thị kính X10, vật kính X40, ảnh quan sát có độ phóng đại gấp lần so với mẫu thật? A 10 lần B 40 lần C 400 lần D không xác định Trạm 6: NST trược hai cực thoi vô sắc đặc điểm có kỳ A Đầu muộn B Giữa C Sau D Cuối Trạm 7: Ở tế bào vỏ hành khơ, anh chị quan sát thấy A Sắc lạp B Vô sắc lạp C Tinh thể oxalat canxi Trạm 8: Vật thể giới tính quan sát người nam A Vật thể Barr B Bent C Vật thể Y D Không bào D Câu B Trạm 9: Đặc điểm có nhóm D, NST người A Kích thước lớn, tâm lệch B Kích thước lớn, tâm C Kích thước trung bình, tâm lệch D Kích thước trung bình, tâm đầu Trạm 10: Trong trình tư vấn di truyền, sau định xét nghiệm,, bước A Xây dựng phả hệ B Cho lời khuyên C Chỉ định xét nghiệm D Theo dõi ĐỀ ĐỀ THI Trạm 1: Tế bào nằm đầu (màu đen) tế bào gì? Trạm 2: Tế bào nằm đầu (màu đen) giai đoạn trình nguyên phân? Trạm 3: NST đầu (màu đen) thuộc tâm gì, nhóm gì? Trạm 4: Kết luận cơng thức karyotype người có sơ đồ nhân sau: Trạm 5: Vật kính X40 phép sử dụng đinh ốc nào? A Đại cấp B Vi cấp C Câu A B D Câu B Trạm 6: NST tháo xoắn, thoi vô sắc biến đặc điểm có kỳ A Đầu muộn B Giữa C Sau D Cuối Trạm 7: Nồng độ muối NaCl tế bào hồng cầu 0.9% Khi đặt tế bào vào dung dịch quan sát thấy tế bào co lại, nồng độ muối dung dịch A 0.9% B 7%o C 1% D 0% Trạm 8: Vật thể giới tính quan sát người nam A Vật thể Barr B Bent C Vật thể Y D Câu B Trạm 9: Đặc điểm có nhóm G, NST người A Kích trung bình, tâm lệch B Kích trung bình, tâm đầu C Kích thước ngắn, tâm lệch D Kích thước ngắn, tâm đầu Trạm 10: Trong q trình tư vấn di truyền, sau định xét nghiệm,, bước ĐỀ ĐỀ THI A Xây dựng phả hệ B Cho lời khuyên C Chỉ định xét nghiệm Trạm 1: Tế bào nằm đầu (màu đen) tế bào gì? D Theo dõi Trạm 2: Tế bào nằm đầu (màu đen) giai đoạn trình nguyên phân? Trạm 3: NST đầu (màu đen) thuộc tâm gì, nhóm gì? Trạm 4: Kết luận cơng thức karyotype người có sơ đồ nhân sau: Trạm 5: Khi sử dụng thị kính X10, vật kính X40, ảnh quan sát có độ phóng đại gấp lần so với mẫu thật? A 10 lần B 40 lần C 400 lần D không xác định Trạm 6: Màng nhân biến mất, NST bắt đầu đóng xoắn đặc điểm có kỳ A Đầu B Giữa C Sau D Cuối Trạm 7: Ở tế bào vỏ hành khơ, anh chị quan sát thấy A Sắc lạp B Vô sắc lạp C Tinh thể oxalat canxi D Không bào Trạm 8: Vật thể giới tính quan sát người nam A Vật thể Barr B Bent C Vật thể Y D Câu B Trạm 9: Ở người nữ bình thường, nhóm C có số lượng NST A 16 B 15 C 14 D Trạm 10: Phát biểu sau không với chức tư vấn di truyền A Chẩn đoán điều trị bệnh B Cho lời khuyên C Chỉ định xét nghiệm D Cung cấp thông tin ... Barr B Bent C Vật thể Y D Câu B Trạm 9: Ở người nữ bình thường, nhóm C có số lượng NST A 16 B 15 C 14 D Trạm 10 : Phát biểu sau không với chức tư vấn di truyền A Chẩn đoán điều trị bệnh B Cho lời... Kích thước ngắn, tâm đầu Trạm 10 : Trong q trình tư vấn di truyền, sau định xét nghiệm,, bước ĐỀ ĐỀ THI A Xây dựng phả hệ B Cho lời khuyên C Chỉ định xét nghiệm Trạm 1: Tế bào nằm đầu (màu đen)... trung bình, tâm đầu Trạm 10 : Trong trình tư vấn di truyền, sau định xét nghiệm,, bước A Xây dựng phả hệ B Cho lời khuyên C Chỉ định xét nghiệm D Theo dõi ĐỀ ĐỀ THI Trạm 1: Tế bào nằm đầu (màu đen)
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN THI DƯỢC DI TRUYỀN HỌC, ÔN THI DƯỢC DI TRUYỀN HỌC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay