ÔN THI DƯỢC DI TRUYỀN HỌC

13 14 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 14:02

Câu 301 D, E, F, G tế bào tế bào A giảm phân tạo ra, khơng có trao đổi đoạn tế bào có cấu trúc giống nhau? (A) B C (B) A D (C) D, E, F G (D) D E, F G Câu 26: Ở người bệnh bạch tạng gen lặn b chi phối, gen lành B, gen nằm nhiễm sắc thể thường Trong quần thể có tỷ lệ người mắc bệnh bạch tạng (bb) 1/20000(*) Tỷ lệ người mang gen bệnh trạng thái dị hợp quần thể xấp xỉ: A 93% B 86% C 6.5% D 13% Câu Phương pháp nghiên cứu Menden gọi là: A) Phương pháp lai phân tích B) Phương pháp phân tích thể lai C) Phương pháp tạp giao Câu Để phân tích quy luật di truyền tính trạng qua hệ, Menden thực hiện: A) Sử dụng thống kê toán học số lượng lớn thể lai khác để đánh giá khả sinh sản cá thể B) Sử dụng thống kê toán học số lượng lớn thể lai khác theo cặp tính trạng tương phản qua nhiều hệ để phân tích C) Nghiên cứu tỉ lệ phân tích qua tính trạng qua hệ D) sử dụng thống kê toán học số lượng lớn thể lai khác nhautheo tính trạng qua nhiều hệ để phân tích Câu Phương pháp phân tích thể lai Menden có đặc điểm: A) Chọn dòng cho lai bố mẹ chủng khác vài cặp tương phản B) Con cháu cặp bố mẹ theo dõi riêng C) Sử dụng thống kê toán học số lượng lớn thể lai khác theo cặp tính trạng để phân tích kết nghiên cứu D) Tất Câu Trong phương pháp phân tích thể lai Menden khơng có nội dung sau: A) Chọn dòng cho lai bố mẹ chủng khác vài cặp tính trạng tương phản B) Lai phân tích thể lai để xác định kiểu gen cá thể C) Con cháu cặp bố mẹ theo dõi riêng D) Sử dụng thống kê toán học số lượng lớn thể lai khác theo cặp tính trạng để phân tích kết nghiên cứu Câu Tại nhà nghiên cứu trước Mendel không thành công việc nghiên cứu di truyền tính trạng: A) Do nghiên cứu di truyền tất tính trạng thể bố mẹ lúc nên khơng phân tích di truyền tính trạng B) Khơng áp dụng thống kê tốn học phân tích kết lai C) Không theo dõi riêng rẽ cháu cặp bố mẹ D) Tất Câu 20ở người bệnh máu khó đơng gen lặn h nằm NST X quy định, gen H quy định máu đơng bình thường Bố mắc bệnh máu khó đơng,mẹ bình thường, ơng ngoại mắc bệnh khó đơng, nhận định đúng: A) Con gái họ khơng có người mắc bệnh B) 100% số trai họ mắc bệnh C) 50% số trai họ có khả mắc bệnh D) 100% số gái họ mắc bệnh Câu 21ở người bệnh máu khó đơng gen lặn h nằm NST X quy định, gen H quy định máu đơng bình thường Bố mắc bệnh máu khó đơng, mẹ bình thường, ơng ngoại mắc bệnh máu khó đơng, Họ có người gái bình thường Con gái họ lấy chồng hồn tồn bình thường, nhận định đúng: A) khả mắc bệnh họ 50% B) 100% số trai họ hồn tồn bình thường C) 50% số trai họ hồn tồn bình thường D) 50% số gái họ mắc bệnh Câu 14 Tại di truyền qua tế bào chất tính trạng ln ln di truyền theo dòng mẹ cho kết khác lai thụân nghịch? A) Do gen chi phối tính trạng di truyền kết hợp với nhiễm sắc thể (NST) giới tính X B) Do gen chi phối tính trạng di truyền kết hợp với nhiễm sắc thể (NST) giới tính Y C) Do hợp tử nhận tế bào chất có mang gen ngồi nhân chủ yếu từ mẹ D) Do hợp tử nhận vật chất di truyền chủ yếu từ mẹ Câu 15 Sự khác đặc điểm di truyền qua tế bào chất di truyền qua nhân thể đặc điểm ? A) Di truyền qua tế bào chất khơng phân tính tỉ lệ đặc thù gen nhân luôn di truyền theo dòng mẹ B) Di truyền qua tế bào chất cho kết khác lai thuận nghịch, gen nhân cho kết khác lai thuận nghịch C) Di truyền qua tế bào chất cho tượng phân tính theo giới tính gen nhân luôn cho kết giống hai giới D) Trong di truyền qua tế bào chất vai trò chủ yếu thuộc thể mẹ gen nhân vai trò chủ yếu thuộc thể bố Câu 37 Ở người bệnh mù màu đột biến NST giới tính X gây Gen M quy định mắt bình thường Bệnh bạch tạng gen đột biến lặn b NST thường gây ra, gen B quy định da bình thường Một cặp vợ chồng bình thường sinh trai bị bạch tạng, trai bị mù màu Ông bà nội ngoại hai đứa trẻ bình thường Người mẹ hai đứa trai có kiểu gen A) BbXMXM B) BbXMXm C) BBXMXm D) A B Câu Nghiên cứu di truyền học người có khó khăn do: A) khả sinh sản lồi người chậm B) nhiễm sắc thể số lượng nhiều, kích thước nhỏ C) Các lí xã hội D) tất Câu Phương pháp nghiên cứu không đuợc áp dụng để nghiên cứu di truyền học người: A) Phương pháp nghiên cứu phả hệ B) Phương pháp lai phân tích C) Phương pháp di truyền tế bào D) Phưong pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh Câu Hiện người ta hiểu biết nhiều quy luật di truyền người nhờ phương pháp: A) Phương pháp nghiên cứu phả hệ B) Phương pháp lai phân tích C) Phưong pháp lai thuận nghịch D) Phương pháp di truyền giống lai Câu Trong việc lập phả hệ kí hiệu A) Hơn nhân đồng huyết B) Đồng sinh khác trứng C) Anh chị em khác bố khác mẹ D) Anh chị em bố mẹ Câu Trong việc lập phả hệ kí hiệu A) Hai anh em trai bố mẹ B) Hai trẻ đồng sinh C) Hai anh em sinh đôi trứng D) Hai anh em sinh đôi khác trứng Câu Trong việc lập phả hệ kí hiệu A) người nam người nữ mắc bệnh B) người nam người nữ bình thường C) người nam người nữ chết D) người nam người nữ mang gen trạng thái dị hợp Câu Trong việc lập phả hệ kí hiệu … … A) Người nữ mắc bệnh … B) Người nữ bình thường J jjj C) Người nữ chết j … … D) Người nữ mang gen trạng thái dị hợp Câu Việc nghiên cứu phả hệ thực nhằm mục đích A) Theo dõi di truyền tính trạng người tính trạng trội: B) Phân tích tính trạng hay bệnh có di truyền khơng có quy luật di truyền C) Xác định tính trạng hay bệnh di truyền liên kết với nhiễm sắc thể thể giới tính hay khơng D) tất Câu 10 Qua nghiên cứu phả hệ tính trạng dứơi người tính trạng trội: A) Da trắng B) Tóc thẳng C) Mơi mỏng D) Lơng mi dài Câu 11 Qua nghiên cứu phả hệ tính trạng đươi nguời tính trạng lặn A) Da đen B) Tóc thẳng C) Mơi dày D) Lông mi dày Câu 12 Qua nghiên cứu phả hệ bệnh người di truyền theo kiểu đột biến gen trội A) Bạch tạng B) Điếc di truyền C) Tật ngón tay D) Câm, điếc bẩm sinh Câu 13 Qua nghiên cứu phả hệ bệnh người di truyền theo kiểu đột biến gen lặn A) Tật xương chi ngắn C) Tật ngón tay B) Ngón tay ngắn D) Câm, điếc bẩm sinh Câu 14 Quan sát phả hệ mô tả di truyền bệnh qua ba hệ: A) Đột biến gen trội NST thường B) Đột biến gen lặn NST thưòng C) Đột biến gen lặn NST giới tính X D) Đột biến gen trội NST giới tính X Câu 15 Quan sát phả hệ mô tả di truyền bệnh qua năm hệ: A) Đột biến gen lặn NST giới tính x B) Đột biến gen trội NST giới tính X C) Đột biến gen lặn NST thường D) Đột biến gen trội NST thường Câu 16 Quan sát phả hệ mô tả di truyền bệnh qua bốn hệ A) Đột biến gen lặn NST thường B) Đột biến gen lặn NST giới tính X C) Đột biến gen trội NST thường D) Đột biến gen trội NST giới tính X Câu 17 Phát biểu khơng xác A) Các trẻ đồng sinh khác trứng có chất liệu di truyền tương tự anh chị em sinh lần sinh khác bố mẹ B) Các trẻ đồng sinh trứng luôn giới C) Các trẻ đồng sinh khác trứng sinh từ trứng khác nhau, thụ tinh từ tinh trùng D) Các trẻ đồng sinh khác trứng khác giới giới Câu 18 Để phát dị tật bệnh bẩm sinh liên quan đến bệnh đột biến NST người, người ta sử dụng phương pháp A) Nghiên cứu trẻ tế bào B) Nghiên cứu trẻ đồng sinh C) Nghiên cứu phả hệ D) Di truyền hoá sinh Câu 19 Quan sát phả hệ mô tả di truyền bệnh qua bốn hệ A) Đột biến gen lặn NST thường B) Đột biến gen NST giới tính Y C) Đột biến gen trội NST thườngq D) Đột biến gen trội NST giới tính X Câu 20 Trong nghiên cứu di truyền người phương pháp nghiên cứu tế bào phương pháp: A) Sử dụng kĩ thuật ADN tái tổ hợp để nghiên cứu cấu trúc gen B) Nghiên cứu trẻ đồng sinh sinh từ trứng hay khác trứng C) Phân tích NST người để đánh giá số lượng cấu trúc NST D) Tìm hiểu chế hoạt động gen qua trình mã tổng hợp protein gen quy định Câu 21 Hội chứng Đao dễ dàng xác định phương pháp A) Nghiên cứu phả hệ B) Nghiên cứu tế bào C) Di truyền hoá sinh D) Nghiên cứu trẻ đồng sinh Câu 22 Phương pháp nghiên cứu cho phép phát hội chứng tơcnơ người A) Nghiên cứu trẻ đồng sịnh B) Nghiên cứu tế bào C) Nghiên cứu phả hệ D) Di truyền hoá sinh Câu 23 Phương pháp nghiên cứu cho phép phát hội chứng claiphentơ người A) Nghiên cứu trẻ đồng sinh B) Nghiên cứu phả hệ C) Nghiên cứu tế bào D) Di truyền hoá sinh Câu 24 Nghiên cứu trẻ đồng sinh cho phép A) Phát quy luật di truyền chi phối tính trạng bệnh B) Xác định mức độ tác động mơi trường lên hình thành tính trạng thể C) Phát trường hợp tính trạng bệnh lý đột biến gen NST D) B C Câu 25 Hai trẻ sinh đôi trứng kết trình A) Thụ tinh tinh trùng hai trứng sau hợp tử tách thành hai tế bào, tế bào phát triển thành thể B) thụ tinh hai tinh trùng trứng sau hợp tử tách thành hai tế bào, tế bào phát triển thành thể C) thụ tinh trứng tinh trùng sau hợp tử tách thành hai tế bào phát triển thành hai thể D) thụ tinh hai trứng với hai tinh trùng lần mang thai sau hợp tử phát triển thành hai thể Câu 26 Hai trẻ sinh đôi khác trứng kết trình: A) Thụ tinh tinh trùng hai trứng sau hợp tử tách thành hai tế bào, tế bào phát triển thể B) Thụ tinh hai tinh trùng trứng sau hợp tử tách thành hai tế bào, tế bào phát triển thành thể C) Thụ tinh trứng tinh trùng sau hợp tử tách thành hai tế bào, tế bào phát triển thành thể D) Thụ tinh hai trứng với hai tinh trùng lần mang thai, sau hợp tử phát triển thành thể Câu 27 Đối với y học di truyền học có vai trò A) Giúp y học tìm hiểu ngun nhân, chẩn đốn dự phòng điều trị phần cho số bệnh di truyền số dị tật bẩm sinh người B) Giúp y học tìm hiểu nguyên nhân chuẩn đốn dự phòng cho số bệnh di truyền số dị tật bẩm sinh người C) Giúp y học tìm hiểu nguyên nhân chuẩn đoán cho số bệnh di truyền số bệnh tật bẩm sinh người D) Giúp y học tìm hiểu nguyên nhân chế số bếnh di truyền gia đình mang đột biến Câu 28 Phát biểu di truyền y học khơng xác: A) nhiều tật bệnh di truyền dị tật bẩm sinh liên quan đến đột biến NST đột biến gen B) phương pháp kĩ thuật đại chuẩn đốn sớm xác bệnh di truyền chi từ giai đoạn bào thai C) Một số bệnh di truyền có phương pháp điều trị cụ thể D) Có thể dự đốn khả xuất tật bệnh di truyền gia đình mang đột biến Câu 29 Bệnh bạch tạng người gây A) Thiếu sắc tố mêlanin B) Khơng có khả tổng hợp enzym tirơzinaza C) Tirôzin biến thành sắc tố mêlanin D) Tất Câu 30 Bệnh bạch tạng bệnh đột biến gen…(T: trội; L: lặn) NST (T: thường; G: giới tính) gây Người bệnh khơng có khả tổng hợp enzym tirơzinnaza xúc tác cho việc biến đổi…(TM: tirôzin thành sắc tố mêlanin; MT: mêlanin thành tirơzin) nên người bệnh có tóc da lơng trắng, mắt hồng A) L; T; TM B) C) L; G; TM L; T; MT D) T; G; MT Câu 31 Đối với bệnh di truyền gen đột biến lặn nằm NST thường, bố mẹ bình thường, mang gen bệnh tỉ lệ họ không mắc bệnh là: A) 50% B) 0% C) 25% D) 75% Câu 32 Đối với bệnh di truyền gen đột biến trội nằm NST thường, hai bố mẹ bình thường, người mắc bệnh tỉ lệ họ mắc bệnh là: A) 50% B) O% C) 25% D) 75% Câu 33 Đối với bệnh di truyền gen đột biến trội nằm NST thường, hai bố mẹ bình thường, bà nội ngoại bình thường, họ có người mắc bệnh giải thích tượng A) Bố mẹ mang gen bệnh bị át chế không biểu B) Do gen đột biến xuất trạng thái đồng hợp làm biểu bệnh C) Đã phát sinh đột biến làm xuất bệnh D) Bố mẹ mang gen bệnh đột biến đoạn NST đoạn mang gen đột biến Câu 34 Nội dung nói bệnh máu khó đơng người không đúng` A) Bệnh đột biến gen lặn NST X gây B) Máu người bị thiếu chất sinh sợi huyết nên không bị tổn thương chảy máu, máu không đông C) Bệnh gặp phổ biến người nam, gặp nữ D) Đây bệnh di truyền chữa Câu 35 Nếu bệnh di truyền khơng thể chữa cần phải làm gì: A) Ngăn chặn hậu cho cháu cách không sinh đẻ B) Ngăn chặn hậu cho cháu cách cấm kết hôn gần, hạn chế sinh đẻ C) Không cần đặt vấn đề bệnh nhân chết D) Khơng có phương pháp Câu 36 Để điều trị cho người mắc bệnh máu khó đơng, người ta đã: A) Sửa chữa cấu trúc gen đột biến B) Thay gen đột biến gen bình thường C) Tiêm chất sinh sợi huyết D) Làm đoạn NST chứa gen đột biến Câu 37 bác sĩ cho bệnh nhân ông ta mắc hội chứng Đao, làm để khẳng định chuẩn đoán bác sĩ: A) Căn đặc điểm kiểu hình bệnh nhân B) Sử dụng phương pháp nghiên cứu tế bào C) Sử dụng phương pháp nghiên cưú phả hệ D) Sử dụng phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh Câu 38 Hai trẻ đồng sinh trứng có khác biệt tính trạng bệnh Giải thích tượng nào: A) Do tác động môi trường sống B) Do đột biến tiền phôi xảy hai bào thai C) Do khác biệt hệ gen nhân D) tất Câu 39 Hai trẻ đồng sinh trứng có kiểu gen giới tính giống vì: A) Do hợp tử tình cờ mang vật chất di truyền hoàn toàn giống B) Do phân bào nguyên nhiễm nên từ hợp tử cho phôi bào giống hệt phương diện di truyền C) Do giảm phân nên hai hợp tử cho phôi bào giống hệt phương diện di truyền D) A B Câu 40 Khi nhuộm tế bào người bị bệnh di truyền ta thấy NST (NST 21) có ba giống nhau, NST giới tính gồm ba có hai giống nhau, trưòng hợp: A) Người nữ mắc hội chứng Đao B) Người nữ vừa mắc hội chứng Đao, vừa mắc hội chứng NST X C) Người nam mắc hội chứng Đao D) Người nam vừa mắc hội chứng Đao vừa mắc hội chứng Claiphentơ Câu 41 Phương pháp phả hệ nghiên cứu đặc tính tính trạng bệnh người A) Xác định bệnh tính trạngdi truyền hay khơng di truyền B) Xác định vai trò mơi trường q trình hình thành bệnh tính trạng C) Xác định bệnh di truyền kiểu đơn gen hay đa gen D) Xác định kiểu di truyền theo kiểu gen đột biến NST thường hay liên kết với giới tính Câu 42 Phương pháp nghiên cứu tế bào nghiên cứu loại bệnh di truyền người: A) Bệnh đột biến cấu trúc NST B) bệnh đột biến cấu trúc NST dạng đảo đoạn hay chuyển đoạn tương hỗ C) Bệnh đột biến gen D) Bệnh bất thường số lượng NST Câu 43 Trên phả hệ bệnh di truyền gen lặn nhiễm sắc thể (NST) giới tính X bệnh di truyền NST Y thấy biểu nam Làm để phân biệt hai tượng này: A) Ở bệnh gen đột biến NST Y bố mắc bệnh truyền lại cho tất trai B) Ở bệnh gen đột biến NST Y bố không mắc bệnh khơng có mắc bệnh C) Ở bệnh gen đột biến NST Y khơng có gái mắc bệnh D) Tất Câu 44 Một cặp vợ chồng bình thường sinh trai bình thường, trai mù màu trai mắc bệnh máu khó đơng Kiểu gen hai vợ chồng nào? Cho biết gen h gây bệnh máu khó đơng, gen m gây bệnh mù màu alen bình thường ứng H M A) Bố XmHY, mẹ XMhXmh B) Bố XmhY, mẹ XmH XMhXmH C) bố XMHYmẹ XMHxMH D) Bố xMHY; mẹ XMHXmh XMhXmH ... thể dự đốn khả xuất tật bệnh di truyền gia đình mang đột biến Câu 29 Bệnh bạch tạng người gây A) Thi u sắc tố mêlanin B) Khơng có khả tổng hợp enzym tirôzinaza C) Tirôzin biến thành sắc tố mêlanin... dung nói bệnh máu khó đơng người khơng đúng` A) Bệnh đột biến gen lặn NST X gây B) Máu người bị thi u chất sinh sợi huyết nên không bị tổn thương chảy máu, máu không đông C) Bệnh gặp phổ biến
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN THI DƯỢC DI TRUYỀN HỌC, ÔN THI DƯỢC DI TRUYỀN HỌC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay