ÔN THI DƯỢC DI TRUYỀN HỌC

7 8 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 14:02

Mã đề Trạm TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ ĐỀ THI HKI NĂM HỌC 2014-2015 (Lần I) KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN Môn: SINH HỌC DI TRUYỀN BM SINH HOC DI TRUYỀN ĐỐI TƯỢNG: RHM-YHCT-YHDP K40 Thời gian: 49 phút (mỗi trạm phút) Ngày thi: 08/01/2015 CHỌN MỘT ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT LÀM BÀI TRÊN PHIẾU TRẢ LỜI 1.Trong tế bào thể người, nước chiếm khoảng 95% nước A Tự B Liên kết C Cứng D Mềm Chất sau cấu tạo từ nguyên tố hoá học C,H,O,N,P? A Protein B Acid nucleic C Photpholipit D Acid béo Những bào quan sau có màng bao bọc, ngoại trừ: A Ty thể B Golgi C Trung thể D Ribosome Trong tế bào, hoạt động tổng hợp prôtêin xảy : A Ribosome B Nhân C Lưới nội chất D Nhân Đặc điểm có tế bào thưc vật mà khơng có tế bào động vật là: A Trong tế bào chất có nhiều loại bào quan B Có vách (thành) tế bào chất cellulose C Nhân có màng bao bọc D Cả a,b,c Bào quan có chức cung cấp lượng cho hoạt động tế bào A Không bào B Nhân C Trung thể D Ti thể Trong tế bào tụy tạng có vai trò sản sinh enzyme tiêu hóa, bào quan diện với số lượng lớn? A Mạng nội thất sần B Tiêu thể C Mạng nội thất trơn D Ty thể Các chất vận chuyển qua lại màng tế bào có tham gia protein xuyên màng cần lượng ATP đặc điểm vận chuyển A Chủ động B Vận chuyển trung gian (có trợ lực) C Thụ động D A, B Bơm Na+ K+ bơm hoạt động theo nguyên tắc: A Na ra, K vào B Na ra, K vào C Na vào, K D Na vào, K 10 Ở người bệnh bạch tạng gen lặn b chi phối, gen lành B, gen nằm nhiễm sắc thể thường Trong quần thể có tỷ lệ người mắc bệnh bạch tạng (bb) 1/20000 Tỷ lệ người mang gen bệnh trạng thái dị hợp quần thể xấp xỉ: A 93% B 0.198% C 0.7% 11 Ghép cặp kiểu sàng lọc với bệnh/tật di truyền A Sàng lọc di truyền trước sinh Teo Duchenne B Sàng lọc di truyền trẻ sơ sinh Galactose huyết C Sàng lọc di truyền cộng đồng Hội chứng Down 1 D 1,4% Mã đề: Trạm 12 Ở trình nguyên phân, NST tồn dạng kép, ngoại trừ: A Kỳ trung gian B Kỳ đầu C Kỳ D Kỳ sau 13 Hiện tượng co nguyên sinh xảy đặt tế bào thực vật vào môi trường A Đẳng trương B Ưu trương C Nhược trương D B, C 14 Kênh bơm màng tế bào có khác khơng? A Khơng có khác nhau, protein màng B Tuy protein màng chức khác C Kênh hoạt động khơng cần lượng bơm hoạt động cần lượng D Bơm hoạt động không cần lượng kênh hoạt động cần lượng 15 Một trẻ sơ sinh nhận kháng thể (là phân tử protein lớn) từ sữa mẹ Các phân tử kháng thể qua tế bào lót bên ống ruột trẻ bằng: A Sự thẩm thấu B Sự vận chuyển thụ động C Sự vận chuyển tích cực D Sự nhập bào 16 Diễn biến sau nguyên phân? A Tế bào chất phân chia trước đến nhân phân chia B Nhân phân chia trước phân chia tế bào chất C Nhân tế bào chất phân chia lúc D Chỉ có nhân phân chia tế bào chất khơng 17 Khi hồn thành pha G1 kỳ trung gian nguyên phân, số nhiễm sắc thể tế bào là: A 4n, trạng thái đơn B 4n, trạng thái kép C 2n, trạng thái đơn D 2n, trạng thái kép 18 Tinh bào bậc II giảm nhiễm tạo chứa nhiễm sắc thể A Tinh nguyên bào, 2n B Tinh tử, n C Tinh trùng, n D Tinh tử, 2n 19 Chu kỳ lưỡng bội chu kỳ sống người bắt đầu A Sự nguyên phân B Sự giảm phân C Sự thụ tinh D Lần phân chia hợp tử 20 D, E, F, G tế bào tế bào A giảm phân tạo ra, khơng có trao đổi đoạn tế bào có cấu trúc giống nhau? A B C B A D C D, E, F G D D E, F G 21 Trong trình phát sinh tinh trùng, kết thúc lần giảm phân tạo ra: A Tinh bào bậc II B Tinh tử C Tinh trùng D Tinh bào bậc I 22 Loại tế bào sau có thời gian sống ngắn A Da B Tế bào biểu mơ tiêu hóa C Tế bào bạch cầu trung tính D Gan 23 Trình bày bước để mARN sơ cấp (bản nháp) biến đổi thành mARN thứ cấp (mARN chức năng) 2 Mã đề: Trạm 24 Bạch cầu bị tự sát với tế bào đích chết có chương trình A Đa nhân B Mono C Lympho D Cả a,b,c 25 Bước trình chết tế bào có chương trình A Phá hủy khung xương nhân DNA kết đặc lại B Phá hủy enzym nhân đôi enzym sửa chữa AND C Thu nhận tín hiệu chết D Chuyển số phospholipid từ bên màng tế bào phía ngồi 26 Purine gồm có…….loại; là…… A ; A, T B ; A, G C ; T, C D ; G, C 27 Loại đường tham gia cấu tạo đơn phân ARN (I) công thức (II) Số(I) số (II) : A deoxyribose, C5H10O4 B Ribose, C6H12O6 C deoxyribose, C6H12O6 D Ribose, C5H10O5 28 Điểm giống loại ARN tế bào là: A Đều có cấu trúc mạch B Đều có vai trò q trình tổng hợp prơtêin C Đều tạo từ khuôn mẫu phân tử AND D Cả a,b c 29 Các phân tử ARN tổng hợp từ ….và sau thực chức A Nhân, nhân B Nhân, tế bào chất C Tế bào chất, tế bào chất D Tế bào chất, nhân 30 Quá trình tái DNA trình tái DNA Prokaryote cần có tham gia enzyme, ngoại trừ: A DNA polymerase III B DNA ligase C DNA helicase D DNA primase 31 Thông tin di truyền truyền đạt tương đối ổn định từ tế bào sang tế bào khác, từ hệ sang hệ khác loài nhờ: A Hoạt động mã ADN B Cơ chế nhân đôi ADN C Hoạt động nguyên phân, giảm phân thụ tinh D A, B C 32 Tế bào có hình kỳ phân bào? A Kỳ phân bào giảm nhiễm B Kỳ sau phân bào giảm nhiễm C Kỳ phân bào nguyên nhiễm D Kỳ sau phân bào nguyên nhiễm 33 Hoàn thành bảng liệt kê sau cho phù hợp tên gọi với chức loại enzyme (trong tế bào chân hạch) bên A SSB B Helicase C Primase D DNA polymerase III E DNA polymerase I F Ligase Mã đề: Trạm 34 Q trình nhân đơi I Tự nhân đôi II Sao mã III Tái sinh ADN gọi IV Giải mã V Sinh tổng hợp VI Tái A I, VI C II, IV B I, III là: D II, VI 35 Cho mạch ADN có trình tự 5’ AGG GGT TCC TTC 3’ Trình tự mạch bổ sung A 3’ TCC CCA AGG AAG 5’ B 5’ TCC CCA AGG AAG 3’ C 3’ TCC GGA AGG AAG 5’ D 5’ TCC GGA AGG AAG 3’ 36 Ở sinh vật nhân chuẩn (Eukaryote), aa mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi polypeptide A pheninalanin B methionin C formyl methionin D Glutamin 37 Điểm khác gen cấu trúc gen điều hoà A cấu trúc gen B chức Prôtêin gen tổng hợp C khả phiên mã gen D vị trí phân bố gen 38 ADN NST tế bào chân hạch A phân tử xoắn kép mạch vòng B phân tử xoắn kép mạch thẳng C phân tử sợi đơn mạch thẳng D nhiều phân tử sợi đơn mạch vòng 39 Ở Lac-operon, có đường lactose q trình phiên mã diễn lactose gắn với A chất ức chế làm cho bị bất hoạt B vùng vận hành, kích hoạt vùng vận hành C enzyme ARN polomerase kích hoạt enzyme D protein điều hồ làm kích hoạt tổng hợp prơtêin 40 Giai đoạn kéo dài chuỗi polypeptid trình lắp ráp acid amin theo trình tự định mã hố mARN tạo thành chuỗi polypeptid đặc hiệu Mã mARN đọc theo hướng từ: A 5’ đến 3’ B 3’ đến 5’ C 5’ đến 3’hoặc 3’ đến 5’ D 5’ đến 3’ 3’ đến 5’ 41 Thực khuẩn thể A loại vi khuẩn B loại virus C A B D A B sai 42 Một đoạn ADN lồi có 600 cặp nucleotide, có 30% G Số lượng cặp A-T phân tử …… A 360 B 120 C 180 D 240 43 Một gen bị đột biến thành phần số lượng nucleotide gen không thay đổi Dạng đột biến xảy gen A thay cặp A-T cặp T-A C cặp T-A B thay cặp A-T cặp G-C D thêm cặp T-A 44 Theo mơ hình Jacob- Monod, chất cảm ứng tế bào vi khuẩn A gắn vào vùng huy, hoạt hóa operon tương ứng B gắn vào gen cấu trúc, kích thích chúng tổng hợp ARNm C gắn vào protein ức chế làm bất hoạt protein D gắn vào protein ức chế làm cho ARN polymerase hoạt động 4 Mã đề: Trạm 45 Trong acid nucleic, base nitric gắn vào carbon thứ … phân tử đường A 5’ B 4’ C 3’ D 1’ 46 Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thay cặp G – C cặp A – T số liên kết hydrơ A tăng B tăng C giảm D giảm 47 Vùng huy operon vi khuẩn A mã hóa cho protein ức chế B mã hóa cho chất cảm ứng C vị trí gắn chất ức chế D vị trí gắn ARN polymerase 48 Điều xảy mơi trường ni cấy vi khuẩn E.coli khơng có lactose? A protein ức chế gắn vào vùng huy B protein ức chế vào vùng khởi động C ARN polymerase gắn vào vùng khởi động D ARN polymerase gắn vào chất cảm ứng 49 Lac- operon ví dụ A kiểm soát giải mã B kiểm soát chép C kiểm soát phiên mã D kiểm soát trước phiên mã 50 Một enzyme cắt giới hạn, lần trích từ dòng vi khuẩn Bacillus amyloliquefacciens H Enzyme viết theo quy ước quốc tế A BAMHI B BamHI C BAMHI D Cả ba 51 Trình bày đặc điểm để kết luận quy luật di truyền phả hệ 52 Bệnh hẹp mơn vị bẩm sinh có tần số gặp nam cao nữ lần A Hiệu ngưỡng bệnh nam thấp nữ B Hiệu ngưỡng bệnh nam cao nữ C Hiệu ngưỡng bệnh nam nữ D Hiệu ngưỡng bệnh không ảnh hưởng 53 Ở người bệnh mù màu đột biến NST giới tính X gây Gen M quy định mắt bình thường Bệnh bạch tạng gen đột biến lặn b NST thường gây ra, gen B quy định da bình thường Một cặp vợ chồng bình thường sinh trai bị bạch tạng, trai bị mù màu Ông bà nội ngoại hai đứa trẻ bình thường Người mẹ hai đứa trai có kiểu gen nào? A BbXMXM B BbXMXm C BBXMXm D A B 54 Nghiên cứu di truyền học người có khó khăn do: A Khả sinh sản lồi người chậm C Bộ nhiễm sắc thể số lượng nhiều, kích thước nhỏ 5 B Các lí xã hội D Tất Mã đề: Trạm 55 Bệnh bạch tạng người gây A Thiếu sắc tố mêlanin B Khơng có khả tổng hợp enzym tyrosinase C Tyrosin biến thành sắc tố mêlanin D Tất 56 Qua nghiên cứu phả hệ tính trạng dứơi người tính trạng trội: A Da trắng B Tóc thẳng C Mơi mỏng D Lông mi cong dài 57 Trong nuôi cấy tế bào lympho máu ngoại vi, PHA dùng để A Kích thích tế bào phân chia B Dừng tế bào kỳ C Biến tính ADN D Phá vỡ màng tế bào 58 Quan sát phả hệ mô tả di truyền bệnh qua ba hệ: A Đột biến gen trội NST thường B Đột biến gen lặn NST thưòng C Đột biến gen lặn NST giới tính X D Đột biến gen trội NST giới tính X 59 Đối với bệnh di truyền gen đột biến trội nằm NST thường, hai bố mẹ bình thường, người mắc bệnh tỉ lệ họ mắc bệnh là: A 50% B O% C 25% D 75% 60 Phương pháp nghiên cứu tế bào nghiên cứu loại bệnh di truyền người? A Bệnh đột biến cấu trúc NST B Bệnh đột biến cấu trúc NST dạng đảo đoạn hay chuyển đoạn tương hỗ C Bệnh đột biến số lượng NST D Bệnh ADN ti thể 61 Trên phả hệ bệnh di truyền gen lặn nhiễm sắc thể (NST) giới tính X bệnh di truyền NST Y thấy biểu nam Làm để phân biệt hai tượng này: A Ở bệnh gen đột biến NST Y bố mắc bệnh truyền lại cho tất trai B Ở bệnh gen đột biến NST Y bố không mắc bệnh khơng có mắc bệnh C Ở bệnh gen đột biến NST Y gái mắc bệnh D Tất 62 Trí thơng minh (IQ) tính trạng di truyền theo kiểu: A Đơn gen B Đa gen C Đa nhân tố D B C 63 Ghép cho phù hợp đặc điểm loại di truyền đơn gen A Alen trội hoàn toàn NST thường B Alen lặn NST thường C Alen trội hồn tồn NST giới tính X D Alen lặn NST giới tính X E Di truyền liên kết NST giới tính Y F Di truyền ty thể Có kiểu hình Thường di truyền chéo qua hệ Di truyền thẳng theo dòng bố Khơng có nam bình thường mang gen bệnh 100% bệnh mẹ mắc bệnh Có tỉ lệ mắc bệnh thấp cộng đồng G Alen trội khơng hồn tồn NST thường Có tỉ lệ mắc bệnh cao cộng đồng Mã đề: Trạm 64 Tripple test phương pháp dùng sàng lọc di truyền : A Trước sinh B Trẻ sơ sinh C Cộng đồng D A, B 65 Bộ NST người gồm 46 NST, xếp thành nhóm, ký hiệu A, B, C, D, E, F, G; chủ yếu tiêu chuẩn: A Chỉ số tâm, vị trí phần tâm vệ tinh B Chiều dài, số tâm vị trí gen C Chiều dài, số tâm vị trí băng NST D Chiều dài, eo thắt thứ eo thắt thứ hai Gia đình ơng bà Trần có người, bà Trần (Mom), ông Trần (dad) người gồm hai đứa ruột, đứa nuôi, đứa từ hôn nhân trước vợ ông Trần Dựa vào kết dấu phân tử ADN cho biết người nuôi là: 66 A Người thứ (Child 1) B Người thứ hai (Child 2) C Người thứ ba (Child 3) D Người thứ tư (Child 4) 67 Sử dụng thông tin câu 66 Hãy cho biết hai người ruột ơng Trần A Người thứ thứ hai B Người thứ thứ ba C Người thứ hai thứ ba D Người thứ hai thứ tư 68 Một cặp vợ chồng bình thường sinh trai bình thường, trai mù màu trai mắc bệnh máu khó đơng Kiểu gen hai vợ chồng nào? Cho biết gen h gây bệnh máu khó đơng, gen m gây bệnh mù màu alen bình thường ứng H M A) Bố XmHY, mẹ XMhXmh B) Bố XmhY, mẹ XMHXmH XMhXmH C) bố XMHYmẹ XMHxMH D) Bố XMHY; mẹ XMHXmh XMhXmH 69 Nữ 24 tuổi người Mỹ gốc Phi mắc bệnh HbS Bác sỹ đề nghị dùng phương pháp truyền máu cô chưa làm Chồng cưới người Nigieria không mắc bệnh Bệnh di truyền alen lặn NST thường Cô lo lắng liệu cô mang thai nguy sinh mắc bệnh nào? Câu tư vấn di truyền cho tình trên? A Cơ mắc bệnh nhẹ nên kết hôn bị ảnh hưởng nhẹ B Nguy sinh mang gen bệnh 25% C Nên làm xét nghiệm để xác định kiểu gen chồng cưới D Cơ có biểu bệnh có nhiều kinh nghiệm việc chăm sóc sức khỏe cho Đọc tên xác ký hiệu nhiễm sắc thể rối loạn cấu trúc nhiễm sắc thể người sau đây: 46,XY,inv(9)(q11q26) 70 HẾT 7 ... đơn phân ARN (I) cơng thức (II) Số(I) số (II) : A deoxyribose, C5H10O4 B Ribose, C6H12O6 C deoxyribose, C6H12O6 D Ribose, C5H10O5 28 Điểm giống loại ARN tế bào là: A Đều có cấu trúc mạch B Đều... bào chất khơng 17 Khi hồn thành pha G1 kỳ trung gian nguyên phân, số nhiễm sắc thể tế bào là: A 4n, trạng thái đơn B 4n, trạng thái kép C 2n, trạng thái đơn D 2n, trạng thái kép 18 Tinh bào bậc... đến 3’ 3’ đến 5’ 41 Thực khuẩn thể A loại vi khuẩn B loại virus C A B D A B sai 42 Một đoạn ADN loài có 600 cặp nucleotide, có 30% G Số lượng cặp A-T phân tử …… A 360 B 12 0 C 18 0 D 240 43 Một
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN THI DƯỢC DI TRUYỀN HỌC, ÔN THI DƯỢC DI TRUYỀN HỌC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay