ÔN THI DƯỢC DI TRUYỀN HỌC

3 11 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 14:02

Mã Đề ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN BM SINH HOC DI TRUYỀN Môn: SINH HỌC DI TRUYỀN KHỐI THI ĐD, KTYH, YTCC HKI Năm học 2014 - 2015 Thời gian: 35 phút (Mỗi trạm phút) Ngày thi: 08/01/2015 Đề 25 CHỌN MỘT ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT LÀM BÀI TRÊN PHIẾU TRẢ LỜI Phương pháp phả hệ thường dùng để nghiên cứu, ngoại trừ: A Xác định tính trạng/bệnh tật gen trội hay gen lặn chi phối B Gen nằm NST thường/ NST giới tính hay ti thể C Vai trò mơi trường q trình hình thành tính trạng bệnh tật D Kiểu di truyền đơn gen hay đa gen Phương pháp nghiên cứu áp dụng để nghiên cứu di truyền học người, ngoại trừ: A Lai thuận nghịch B Xét nghiệm tế bào C Phả hệ D Phân tích NST Phân tích biến đổi DNA đặc trưng phương pháp di truyền A Hóa sinh B Phân tử C Phả hệ D Trẻ đồng sinh Phả hệ bên di truyền theo kiểu di truyền A Gen trội NST thường B Gen trội NST thường C Gen ti thể theo dòng mẹ D Gen NST Y, di truyền thẳng theo bố Các bệnh di truyền đột biến gen lặn nằm NST giới tính X thường biểu nam giới, nam giới A Dễ mẫm cảm với bệnh B Chỉ mang NST giới tính Y C Chỉ mang NST giới tính X D Dễ xảy đột biến Ghép cho phù hợp quy luật di truyền với đặc điểm loại di truyền đơn gen A Alen trội hoàn toàn NST thường 100% bệnh mẹ mắc bệnh B Alen lặn NST thường Thường di truyền chéo qua hệ C Alen trội hoàn toàn NST giới tính X Di truyền thẳng theo dòng bố D Alen lặn NST giới tính X Khơng có nam bình thường mang gen bệnh E Di truyền liên kết NST giới tính Y Có kiểu hình F Di truyền ty thể Có tỉ lệ mắc bệnh thấp cộng đồng G Alen trội khơng hồn tồn NST thường Có tỉ lệ mắc bệnh cao cộng đồng Các cặp ghép sau nhất: A A-6; B-7, C-4, D- 2, E- 3, F-3, G-5 B A-7; B-6, C-4, D- 2, E- 3, F-3, G-5 C A-5; B-7, C-4, D- 2, E- 3, F-3, G-1 C A-7; B-6, C-2, D- 4, E- 3, F-3, G-5 Bệnh, tật di truyền theo kiểu alen trội hòan tòan NST thường, ngoại trừ: A U xơ thần kinh tai B Mù màu C Phenylxeton niệu D Tật túm lông vành Chỉ số IQ (Intelligence Quotatient) người đựợc tính 130, người liệt vào mức biểu thị trí tuệ l A Thiên tài B Rất thông minh C Thơng minh D Lãnh đạo Hoa vân vòng đầu ngón tay dải vân gồm đường theo hình vòng tròn hình bầu dục, có (X ) chạc ba hai bên tâm dải vân X là: A B C D 10 Kết quan trọng thu từ phương pháp phân tích di truyền tế bào xác định A Hình dạng NST đặc trưng người B Số lượng gen có tế bào C Thời gian đợt nhân đôi NST D Nhiều dị tật bệnh di truyền liên quan đến đột biến cấu trúc số lượng NST 11 Trẻ sinh đơi khác trứng có đặc điểm A Có kiểu gen giới tính giống khác B Do hai trứng thụ tinh với hai tinh trùng thời điểm C Có thể khác nhóm máu D Tất câu 12 Ở người, tính trạng hay bệnh tật di truyền theo kiểu gen lặn NST thường A Hemophili A B Thận đa nang người trưởng thành C Lọan sản sụn D Phenylxeton niệu 13 Khi tính độ di truyền H, H = 0, tính trạng do: A Di truyền định B Môi trường định C Di truyền mơi trường định D Khơng có yếu tố di truyền hay môi trường định 14 Nêu đặc điểm kết luận quy luật di truyền phả hệ A Do gen trội NST thường B Do gen lặn NST giới tính X C Do gen trội NST giới tính Y D Khơng thể tìm quy luật di truyền 15 Bệnh hẹp mơn vị bẩm sinh có tần số gặp nam cao nữ lần A Hiệu ngưỡng bệnh nam thấp nữ B Hiệu ngưỡng bệnh nam cao nữ C Hiệu ngưỡng bệnh nam nữ D Hiệu ngưỡng bệnh không ảnh hưởng 16 Ở người bệnh bạch tạng gen lặn b chi phối, gen lành B, gen nằm nhiễm sắc thể thường Trong quần thể người có tỷ lệ người mắc bệnh bạch tạng (bb) 1/10000 Tỷ lệ người mang gen bệnh trạng thái dị hợp quần thể xấp xỉ: A 72% B 81% C 18% D 1,98% 17 (Sử dụng thông tin câu trên) Tần số alen B (quy định không bệnh bạch tạng) quần thể A 99% B 99,9% C 9.9% D 0.9 % 18 Ở người bệnh mù màu đột biến NST giới tính X gây Gen M quy định mắt bình thường Bệnh bạch tạng gen đột biến lặn b NST thường gây ra, gen B quy định da bình thường Một cặp vợ chồng bình thường sinh trai bị bạch tạng, trai bị mù màu Ông bà nội ngoại hai đứa trẻ bình thường Người mẹ hai đứa trai có kiểu gen nào? A BbXMXM 19 C BBXMXm D A B Qua nghiên cứu phả hệ tính trạng dứơi người tính trạng lặn: A.Mắt mí 20 B BbXMXm B Cằm chẻ C Mơi dầy D Tóc thẳng Đặc điểm di truyền đa nhân tố A Sự biểu bệnh có độ đa dạng thấp phụ thuộc vào môi trường B Luôn tồn hai trạng thái “bệnh- khơng bệnh” C Tính trạng, bệnh/tật có tính chất định lượng; cân, đong, đo, đếm D Tính trạng, bệnh/tật di truyền có biến thiên không liên tục HẾT Cán coi thi không giải thích thêm ... tính chất định lượng; cân, đong, đo, đếm D Tính trạng, bệnh/tật di truyền có biến thi n khơng liên tục HẾT Cán coi thi khơng giải thích thêm ... mắc bệnh bạch tạng (bb) 1/10000 Tỷ lệ người mang gen bệnh trạng thái dị hợp quần thể xấp xỉ: A 72% B 81% C 18% D 1,98% 17 (Sử dụng thông tin câu trên) Tần số alen B (quy định không bệnh bạch tạng)... A BbXMXM 19 C BBXMXm D A B Qua nghiên cứu phả hệ tính trạng dứơi người tính trạng lặn: A.Mắt mí 20 B BbXMXm B Cằm chẻ C Mơi dầy D Tóc thẳng Đặc điểm di truyền đa nhân tố A Sự biểu bệnh có độ đa
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN THI DƯỢC DI TRUYỀN HỌC, ÔN THI DƯỢC DI TRUYỀN HỌC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay