ÔN THI DƯỢC X quang HỆ TIẾT NIỆU

29 3 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 13:54

Phim KUB I Chuân bi bênh nhân Thut thao cho sach phân va hêt ruôt Không dùng chất tương phản trước đo II Tiêu chuân 1.Tư thê : nằm ngửa 2.Phim đu rơng 3.Giới han • Bờ ngang mức X.Sườn 11 • Bờ dưới ngang bờ dưới khớp mu III Hình ảnh bình thường Tham khảo thêm giao trình va slide bai giảng Gan Lach Thân trai Thân phải Cơ thắt lưng Xương cùng ĐS L3 Đường mỡ cạnh TL IV Hình ảnh soi cản quang niêu Cach trả lời: Soi cản quang Vi tri Số lượng Soi cản quang thân (2 viên) Soi cản quang dạng san hô thân trai Soi cản quang thân trai Soi cản quang thân phải Soi cản quang,1/3 niêu quản (trai) I Chuân bi bênh nhân tham khảo giao trình II Ki thuât: phim Phim : KUB Phim 2: phút đầu tiên sau tiêm thuốc cản quang  thì thân đô Phim 3: sau phút  thì bai tiêt sớm (đai bê thân) Phim 4: sau 15 phút  bê thân niêu quản Phim 5: sau 30 phút  bang quang III Hình ảnh UIV bình thường Tham khảo giao trình (co hình) IV Hình ảnh dãn đài bê thân – niêu quản 30 phút Thuốc cản quang xuống đến bàng quang Dãn đài bê thân (T) và 1/3 NQ (T) Dãn đài bê thân bên Dãn đài bê thân (P) Dãn niêu quản (P) Dãn đài bê thân và niêu quản (T) Dãn 1/3 dưới niêu quản Trai Dãn đài bê thân và 1/3 NQ phải V Phat hiên thân bài tết kem 15 phút Thân P Thân T Thuốc cản quang thân Phải đã xuống niêu quản, thân Trai vân thì THÂN ĐÔ Thân Trai kem bài tết Soi cản quang Thân T kem bài tết Thân P bài tết thân T vân thấm thuốc, chưa bài tết (soi) Thân P kem bài tết Thân đô Thân P kem bài tết 15 phút thân vân thì thân đô thân kem bài tết
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN THI DƯỢC X quang HỆ TIẾT NIỆU, ÔN THI DƯỢC X quang HỆ TIẾT NIỆU, IV. Hình ảnh sỏi cản quang hệ niệu, IV. Hình ảnh dãn đài bể thận – niệu quản, V. Phát hiện thận bài tiết kém

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay