ÔN THI DƯỢC CT SÔ NÃO

24 9 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 13:53

CT so I Hình ảnh cấu trúc giải phẫu Qua nền sọ (chữ X) Qua não thất IV (ngôi cánh) Qua não thất III (măt cươi) Qua não thất III (măt buôn) Qua thân não thất bên (2 sâu) Qua vùng thân não thất bên (hạt caffee) Liềm não Thùy trán Tuyến yên Lưng yên Thùy thái dương Bể trước cầu não Xương chủm Cầu não Não thất IV Tiểu não Liềm não Thùy trán Khe Sylvius Khe Sylvius Thùy thái dương Bể yên Cầu não Não thất IV Tiểu não Sừng trán não thất bên Đồi thi Nhân đuôi Nhân đậu Não thất III Khe Sylvius Thùy đảo Cống Sylvius Bể quanh củ não sinh tư Tiểu não Sừng trán não thất bên Nhân đậu Nhân đuôi Vách suốt Đồi thị Não thất Sừng chẩm não thất bên Thùy chẩm Thùy trán sâu Thùy thái dương Thùy chẩm Thân não thất bên Liềm não Hạt cà phê Trung tâm bán bầu dục Liềm não II Bênh ly Tụ máu ngoài màng cứng – – – – – – Khối choán chỗ ngoài trục Khu tru Hinh thấu kinh lôi măt,nhăn Chạy qua các nếp màng cứng Không chạy qua khớp sọ Thương tăng đâm đô Hình thấu kính lồi m ăt Tụ máu khoang ngoài màng cứng Tụ máu khoang ngoài màng cứng Tụ máu dưới màng cứng – – – – – – Khối choán chỗ ngoài trục Khu tru Hinh liềm,không đều Không chạy qua các nếp màng cứng Chạy qua khớp sọ Tăng đâm đô (cấp), giam (mạn) Hình liềm,không đều Tụ máu dưới màng cứng Tụ máu dưới màng cứng Xuất huyêt khoang dưới nhên Tăng đâm đô các rãnh và bê não Xuất huyêt khoang dưới nhên Tăng đâm đô các rãnh não Xuất huyêt khoang dưới nhên Tụ máu nhu mô não Vỡ xương so Tụ dich các xoang (xem cửa sổ xương) Nứt xương trán Nứt so Vỡ lún so Tụ dich xoang hàm ... Xuất huyêt khoang dưới nhên Tụ máu nhu mô não Vỡ xương so Tụ dich các xoang (xem cửa sổ xương) Nứt xương trán Nứt so Vỡ lún so Tụ dich xoang hàm ... trục Khu tru Hinh thấu kinh lôi măt,nhăn Chạy qua các nếp màng cứng Không chạy qua khớp so Thương tăng đâm đô Hình thấu kính lồi m ăt Tụ máu khoang ngoài màng cứng Tụ máu khoang... ngoài trục Khu tru Hinh liềm,không đều Không chạy qua các nếp màng cứng Chạy qua khớp so Tăng đâm đô (cấp), giam (mạn) Hình liềm,không đều Tụ máu dưới màng cứng Tụ máu dưới
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN THI DƯỢC CT SÔ NÃO, ÔN THI DƯỢC CT SÔ NÃO, I. Hình ảnh cấu trúc giải phẫu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay