THÀNH PHẦN VÀ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC NHỆN NHỎ BẮT MỒI HỌ PHYTOSEIIDAE TRÊN CÂY RAU HỌ BẦU BÍ

117 9 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 13:50

Đề tài “Thành ph n nhện nhỏ bắt mồi họ Phytoseiidae trên cây rau họ b u bí, đặc đi m sinh học và ảnh hưởng của một số loại thuốc bảo vệ thực vật đến loài Amblyseius longispinosus (Acari: Phytoseiidae) tại thành phố Hồ Chí Minh” được thực hiện tại ph ng thí nghiệm côn tr ng, khoa Nông học trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM và các vùng trồng rau họ b u bí tại huyện Củ Chi Tp. HCM từ tháng 03/2014 đến tháng 09/2014. Đ tài được thực hiện theo phương pháp thu thập mẫu tại các vùng đi u tra đ định danh thành ph n loài và nuôi sinh học cá th đ nghiên cứu đặc điêm sinh học, phổ mồi, ti m năng phát tri n qu n th của NNBM A. longispinosus. Việc khảo sát ảnh hưởng của một số thuốc BVTV đến A. longispinosus được bố trí kieu hoàn toàn ngẫu nhiên, 10 l n lặp lại, 7 nghiệm thức với một số loại thuốc BVTV được sử dụng phổ biến hiện nay trên cây rau họ b u bí. Đ tài đã thu được kết quả:Trên rau họ b u bí tại Tp. HCM ghi nhận được 7 loài NNBM thuộc 2 giống Amblyseius và Typhlodromus thuộc họ Phytoseiidae bộ Acari. Trong đó, loài A. longispinosus là loài phổ biến.Ở nhiệt độ 30 ± 20C và độ ẩm 65 ± 5% với thức ăn là nhện đỏ, thời gian vòng đời trung bình của nhện A. longispinosus là 5,60 ngày; tuổi thọ trung bình của NNBM cái là 17,37 ngày; một NNBM cái đ trung bình được 28,90 trứng. Một ngày nhện A. longispinosus non và trưởng thành tiêu thụ trung bình l n lượt được 6,10 và 8,87 trứng nhện đỏ; 4,57 và 7,27 nhện đỏ non; 2,03 và 2,80 nhện đỏ trưởng thành.NNBM A. longispinosus có khả năng ăn bọ trĩ (Thrips palmi). Mỗi ngày nhện A. longispinosus tiêu thụ được 1,80 bọ trĩ non và 0,93 bọ trĩ trưởng thành.Trong đi u kiện thí nghiệm khi được nuôi với thức ăn đ y đủ là trứng nhện đỏ, nhện A. longispinosus có tỉ lệ tăng tự nhiên khá cao r = 0,246; hệ số nhân 1 thế hệ R0= 13,28; thời gian 1 thế hệ TC= 10,74 ngày. Trong 6 loại thuốc thí nghiệm, Kinalux 25EC ( uinalphos), Radiant 60SC (Spinetoram), Ridomil Gold 68WG (Mancozeb + Metalaxyl - M) và Sherpa 25EC (Cypermethrin) là độc với nhện A. longispinosus. Hai loại thuốc Nissorun 5EC (Hexythiazox) và Bio Azadi 0,3SL (Azadirachtin) ít gây chết với nhện A. longispinosus. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************************ NGUYỄN TUẤN ĐẠT THÀNH PHẦN NHỆN NHỎ BẮT MỒI HỌ PHYTOSEIIDAE TRÊN CÂY RAU HỌ BẦU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN LỒI Amblyseius longispinosus (ACARI: PHYTOSEIIDAE) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12/2014 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************************ NGUYỄN TUẤN ĐẠT THÀNH PHẦN NHỆN NHỎ BẮT MỒI HỌ PHYTOSEIIDAE TRÊN CÂY RAU HỌ BẦU BÍ, ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN LOÀI Amblyseius longispinosus (ACARI: PHYTOSEIIDAE) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Bảo Vệ Thực Vật Mã số : 60.62.01.12 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP Hướng dẫn khoa học: TS Trần Thị Thiên An Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12/2014 LÝ LỊCH CÁ NHÂN Tôi tên Nguyễn Tuấn Đạt, sinh ngày 07 tháng 02 năm 1988, xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An Con Ông Nguyễn Văn Trang Bà Lê Thị Đâu Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2006 trường PTTH Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An Tốt nghiệp Đại học ngành Bảo Vệ Thực Vật, hệ quy Trường Đại học Nơng Lâm, Tp Hồ Chí Minh, năm 2010 Sau làm việc Bộ mơn Bảo Vệ Thực Vật, Khoa Nông học, Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Tháng 10 năm 2011 theo học Cao học ngành Bảo Vệ Thực Vật Trường Đại học Nơng Lâm, Tp Hồ Chí Minh Tình trạng gia đình: Vợ: Nguyễn Thị Thanh Duyên, sinh năm 1987, kết hôn năm 2013 Điện thoại: 0982131901 Email: nguyendatdhnl@gmail.com i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng Học viên Nguyễn Tuấn Đạt ii năm 2014 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn: Ban Giám hiệu, Ph ng Đào tạo Sau Đại học, Ban Chủ nhiệm Khoa Nông học Trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh c ng qu Th y Cơ tận tình giảng dạy thời gian học tập u Th y cô khoa Nơng học tận tình truy n đạt kiến thức, động viên, tạo u kiện thuận lợi đ tơi hồn thành tốt đ tài TS Nguyễn Thị Phương Thảo tận tình giúp đỡ tơi định danh mẫu nhện nhỏ bắt mồi Đ thực đ tài này, xin bày tỏ l ng biết ơn sâu sắc đến TS Tr n Thị Thiên An - người Cơ tận tình hướng dẫn, động viên giúp đỡ tơi suốt q trình học tập thực luận văn tốt nghiệp Cuối c ng, xin thành kính ghi ơn cơng sinh thành ni dưỡng cha mẹ đ có ngày hôm nay, xin cảm ơn động viên chia s anh chị, vợ, nh ng người thân gia đình, giúp đỡ bạn b suốt thời gian qua Chân thành cảm ơn! Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng Học viên Nguyễn Tuấn Đạt iii năm 2014 TÓM TẮT Đ tài “Thành ph n nhện nhỏ bắt mồi họ Phytoseiidae rau họ b u bí, đặc m sinh học ảnh hưởng số loại thuốc bảo vệ thực vật đến lồi Amblyseius longispinosus (Acari: Phytoseiidae) thành phố Hồ Chí Minh” thực ph ng thí nghiệm tr ng, khoa Nông học trường Đại học Nông Lâm Tp HCM vùng trồng rau họ b u huyện Củ Chi Tp HCM từ tháng 03/2014 đến tháng 09/2014 Đ tài thực theo phương pháp thu thập mẫu vùng u tra đ định danh thành ph n lồi ni sinh học cá th đ nghiên cứu đặc m sinh học, phổ mồi, ti m phát tri n qu n th NNBM A longispinosus Việc khảo sát ảnh hưởng số thuốc BVTV đến A longispinosus bố trí ki u hồn tồn ngẫu nhiên, 10 l n lặp lại, nghiệm thức với số loại thuốc BVTV sử dụng phổ biến rau họ b u Đ tài thu kết quả: Trên rau họ b u Tp HCM ghi nhận loài NNBM thuộc giống Amblyseius Typhlodromus thuộc họ Phytoseiidae Acari Trong đó, lồi A longispinosus lồi phổ biến Ở nhiệt độ 30 ± 20C độ ẩm 65 ± 5% với thức ăn nhện đỏ, thời gian vòng đời trung bình nhện A longispinosus 5,60 ngày; tuổi thọ trung bình NNBM 17,37 ngày; NNBM đ trung bình 28,90 trứng Một ngày nhện A longispinosus non trưởng thành tiêu thụ trung bình l n lượt 6,10 8,87 trứng nhện đỏ; 4,57 7,27 nhện đỏ non; 2,03 2,80 nhện đỏ trưởng thành NNBM A longispinosus có khả ăn bọ trĩ (Thrips palmi) Mỗi ngày nhện A longispinosus tiêu thụ 1,80 bọ trĩ non 0,93 bọ trĩ trưởng thành Trong u kiện thí nghiệm nuôi với thức ăn đ y đủ trứng nhện đỏ, nhện A longispinosus có tỉ lệ tăng tự nhiên cao r = 0,246; hệ số nhân hệ R0 = 13,28; thời gian hệ TC = 10,74 ngày Trong loại thuốc thí nghiệm, Kinalux 25EC ( uinalphos), Radiant 60SC (Spinetoram), Ridomil Gold 68WG (Mancozeb + Metalaxyl - M) Sherpa 25EC (Cypermethrin) độc với nhện A longispinosus Hai loại thuốc Nissorun 5EC (Hexythiazox) Bio Azadi 0,3SL (Azadirachtin) gây chết với nhện A longispinosus iv ABTRACT The thesis “The composition of the predatory mite family Phytoseiidae on cucumber crops, and some biological characteristics and the effect of pesticides on Amblyseius longispinosus (Acari: Phytoseiidae) in Ho Chi Minh City” was completed at the Laboratory of Nong Lam University in Ho Chi Minh City and some field vegetable cucurbits of Cu Chi District, Ho Chi Minh City in March - September 2014 Samples of the predatory mites were collected for identification, and experiments with increased densities were performed to find the biological characteristics of A longispinosus The effect of pesticides on A longispinosus was conducted in a Complete Randomized Design (CRD) with treatments and 10 replications Some of the pesticides are commonly used in cucurbits The results showed: Seven species of Phytoseiidae were collected including Amblyseius spp and Typhlodromus spp., A longispinosus was a common species In temperatures of 30 ± 2˚C and a relative humidity of 65 ± 5%, the life cycle of A longispinosus on food for tetranychus was 5.60 days Adult longevity of females were 17.37 days Each adult female laid an average of 28.90 eggs during her life time In the nymphal stage, each nymph of A longispinosus consumed 6.10 eggs of red mite/day; 4.57 nymphal red mites/day and 2.03 adults of red mite/day Each female of A longispinosus consumed 8.67 eggs of red mite/day; 7.27 nymphal red mite/day and 2,80 adults of red mite/day Females of A longispinosus consume 1.80 nymphal thrips/day and 0.93 adult thrips/day In the potential population growth of A longispinosus, its net reproductive rate (R0) was 13.28 female offspring/female, generation time (T) of 10.74 days and the intrinsic rate of natural increase (r) was 0.246 The pesticides Kinalux 25EC (Quinalphos), Radiant 60SC (Spinetoram), RidomilGold 68WG (Mancozeb + Metalaxyl - M) and Sherpa 25EC (Cypermethrin) were harmful to A longispinosus Nissorun 5EC (Hexythiazox) and Bio Azadi 0.3SL (Azadirachtin) were harmless to the predatory mite A longispinosus v MỤC LỤC Trang LÝ LỊCH CÁ NHÂN i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii TÓM TẮT iv ABTRACT v MỤC LỤC vi DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT x DANH SÁCH CÁC BẢNG xi DANH SÁCH CÁC HÌNH xii Đặt vấn đề Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 1.1 Một số nghiên cứu v nhện đỏ .3 1.1.1 Vị trí phân loại nhện đỏ Tetranychus 1.1.2 Thành ph n lồi, phân bố kí chủ nhện đỏ Tetranychus 1.1.3 Nh ng thiệt hại nhện đỏ gây 1.1.4 Đặc m hình thái sinh học nhện Tetranychus .6 1.1.5 Tính kháng thuốc nhện Tetranychus 1.1.6 Biện pháp ph ng trừ nhện đỏ 1.1.7 Thiên địch bắt mồi nhện đỏ 1.2 Một số kết nghiên cứu v nhóm NNBM .10 1.2.1 Vị trí phân loại thành ph n lồi NNBM họ Phytoseiidae 10 1.2.2 Đặc m hình thái sinh học số loài NNBM phổ biến họ Phytoseiidae 11 1.2.2.1 Loài Amblyseius cucumeris 11 1.2.2.2 Loài Amblyseius swirskii 12 1.2.2.3 Loài Amblyseius victoriensis 13 1.2.2.4 Loài Amblyseius tamatavensis .13 vi 1.2.2.5 Loài Phytoseiulus persimilis 14 1.2.3 Khả ăn mồi số NNBM họ Phytoseiidae 15 1.2.4 Sử dụng nhóm NNBM ph ng trừ nhện đỏ rau 16 1.3 Một số kết nghiên cứu v NNBM A longispinosus 18 1.3.1 Đặc m hình thái sinh học NNBM A longispinosus 18 1.3.2 Phổ mồi khả ăn mồi loài NNBM A longispinosus .20 1.3.3 Ti m phát tri n qu n th loài NNBM A longispinosus 20 1.3.4 Ảnh hưởng số thuốc BVTV đến loài NNBM A longispinosus 21 Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.1 Thời gian địa m .23 2.1.1 Thời gian 23 2.1.2 Địa m 23 2.2 Nội dung nghiên cứu đ tài 23 2.3 Vật liệu phương tiện nghiên cứu 23 2.4 Phương pháp nghiên cứu 23 2.4.1 Đi u tra thành ph n NNBM họ Phytoseiidae số rau họ b u Tp HCM 24 2.4.2 Nghiên cứu đặc m sinh học loài NNBM A longispinosus 25 2.4.2.1 Nhân nuôi nhện đỏ làm thức ăn cho NNBM A longispinosus 25 2.4.2.2 Nhân nuôi NNBM A longispinosus 25 2.4.2.3 Thí nghiệm xác định thời gian phát tri n pha th v ng đời NNBM A longispinosus 26 2.4.2.4 Thí nghiệm xác định khả đ trứng, tuổi thọ, tỷ lệ chết tỷ lệ giới tính NNBM A longispinosus .27 2.4.2.5 Thí nghiệm xác định khả ăn nhện đỏ NNBM A longispinosus 28 2.4.3 Nghiên cứu phổ mồi NNBM A longispinosus .29 2.4.3.1 Khảo sát phổ mồi nhện A longispinosus .29 2.4.3.2 Nghiên cứu khả ăn bọ trĩ NNBM A longispinosus 30 2.4.4 Nghiên cứu ti m phát tri n qu n th NNBM A longispinosus .30 vii 2.4.5 Xác định ảnh hưởng số thuốc BVTV đến nhện A longispinosus .32 2.4.5.1 Thí nghiệm xác định ảnh hưởng số loại thuốc BVTV đến NNBM A longispinosus non 33 2.4.5.2 Thí nghiệm xác định ảnh hưởng số thuốc BVTV đến nhện A longispinosus trưởng thành .34 2.5 Phương pháp thống kê xử l số liệu 34 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 35 3.1 Thành ph n NNBM họ Phytoseiidae rau họ b u Tp HCM 35 3.1.1 Thành ph n NNBM ruộng rau họ b u Tp HCM .35 3.1.2 Đặc m hình thái phân loại loài NNBM thu thập .36 3.1.2.1 Loài Amblyseius longispinosus 36 3.1.2.2 Loài Amblyseius tamatavensis .39 3.1.2.3 Loài Amblyseius polisensis 43 3.1.2.4 Loài Typhlodromus dossei 45 3.1.2.5 Loài Typhlodromus reticulatus 46 3.1.2.6 Loài Typhlodromus gouaniae 48 3.1.2.7 Loài Typhlodromus sp .49 3.2 Đặc m sinh học NNBM A longispinosus .50 3.2.1 Thời gian phát dục pha th v ng đời NNBM A longispinosus50 3.2.2 Khả đ trứng, tuổi thọ, tỷ lệ chết tỷ lệ giới tính NNBM A longispinosus .52 3.2.2.1 Khả đ trứng tuổi thọ NNBM A longispinosus .52 3.2.2.2 Tỷ lệ chết tỷ lệ giới tính NNBM A longispinosus 53 3.2.3 Khả ăn nhện đỏ NNBM A longispinosus 54 3.3 Phổ mồi NNBM A longispinosus .55 3.3.1 Khảo sát phổ mồi nhện A longispinosus 55 3.3.2 Khả ăn bọ trĩ NNBM A longispinosus trưởng thành 56 3.4 Ti m phát tri n qu n th NNBM A longispinosus 58 3.5 Ảnh hưởng thuốc BVTV đến NNBM A longispinosus 61 viii 100 100 100 88,7 5 60 80 80 50,8 80 80 80 63,4 100 100 100 88,7 60 100 100 50,8 80 80 100 63,4 10 100 100 100 88,7 80 100 100 63,4 60 60 60 50,8 60 60 100 50,8 60 60 60 50,8 60 60 60 50,8 6 60 60 60 50,8 60 100 100 50,8 60 60 60 50,8 80 80 80 63,4 10 60 60 60 50,8 0 1,3 0 1,3 0 1,3 0 1,3 0 1,3 0 1,3 7 0 1,3 0 1,3 0 1,3 10 0 1,3 Ghi chú: NT: nghiệm thức, LLL: l n lặp lại, NSN: ngày sau nhúng 88 88,7 63,4 63,4 88,7 88,7 63,4 88,7 88,7 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 88,7 50,8 63,4 50,8 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 88,7 63,4 63,4 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 50,8 88,7 50,8 50,8 50,8 88,7 50,8 63,4 50,8 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 5.4 Tỉ lệ nhện A longispinosus trưởng thành chết với vật mồi nhện đỏ trưởng thành (%) NT LLL 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 10 10 10 10 Tỉ lệ nhện A longispinosus trưởng thành chết với vật mồi nhện đỏ trưởng thành (%) 1NSN 2NSN 3NSN 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 80 80 80 80 100 100 100 100 100 60 60 60 100 100 100 80 100 100 20 20 40 20 20 20 20 20 60 60 60 20 40 20 20 40 60 20 20 20 20 20 40 40 60 20 20 20 80 100 100 80 80 100 80 80 80 80 100 100 60 60 60 80 80 80 80 80 100 60 60 60 60 60 60 100 100 100 20 20 20 40 60 60 20 20 0 0 0 20 20 20 40 40 40 40 40 40 20 20 20 20 60 80 80 100 100 100 89 Số liệu chuyển đổi sang arcsin√% 1NSN 2NSN 3NSN 63,4 63,4 63,4 63,4 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 63,4 63,4 63,4 63,4 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 50,8 50,8 50,8 88,7 88,7 88,7 63,4 88,7 88,7 26,6 26,6 39,2 1,3 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 50,8 50,8 50,8 26,6 39,2 26,6 26,6 39,2 50,8 26,6 26,6 1,3 26,6 26,6 26,6 39,2 39,2 50,8 26,6 26,6 26,6 63,4 88,7 88,7 63,4 63,4 88,7 63,4 63,4 63,4 63,4 88,7 88,7 50,8 50,8 50,8 63,4 63,4 63,4 63,4 63,4 88,7 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 88,7 88,7 88,7 26,6 26,6 26,6 39,2 50,8 50,8 1,3 26,6 26,6 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 26,6 26,6 26,6 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 1,3 26,6 26,6 1,3 26,6 26,6 50,8 63,4 63,4 88,7 88,7 88,7 80 80 80 63,4 100 100 100 88,7 5 60 60 60 50,8 80 80 100 63,4 100 100 100 88,7 80 100 100 63,4 80 80 80 63,4 10 100 100 100 88,7 60 60 80 50,8 60 60 80 50,8 80 80 100 63,4 80 80 80 63,4 100 100 100 88,7 6 40 80 80 39,2 60 60 60 50,8 40 60 60 39,2 60 80 100 50,8 10 60 80 100 50,8 0 1,3 0 1,3 0 1,3 0 1,3 0 1,3 0 1,3 7 0 1,3 0 1,3 0 1,3 10 0 1,3 Ghi chú: NT: nghiệm thức, LLL: l n lặp lại, NSN: ngày sau nhúng 90 63,4 88,7 50,8 63,4 88,7 88,7 63,4 88,7 50,8 50,8 63,4 63,4 88,7 63,4 50,8 50,8 63,4 63,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 63,4 88,7 50,8 88,7 88,7 88,7 63,4 88,7 63,4 63,4 88,7 63,4 88,7 63,4 50,8 50,8 88,7 88,7 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Phụ lục KẾT QUẢ XỬ LÝ THỐNG KÊ Ảnh hưởng số hoạt chất BVTV đến nhện A longispinosus 1.1 Tỷ lệ NNBM non chết với vật mồi nhện đỏ tuổi 1.1.1 ngày sau xử lý A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob, -Between 57136,342 9522,724 45,142 0,0000 Within 63 13289,974 210,952 Total 69 70426,316 Coefficient of Variation = 28,76% Var, V A R I A B L E No, 11 Number Sum Average SD SE -1 10,00 811,100 81,110 12,22 4,59 10,00 402,600 40,260 6,80 4,59 10,00 747,900 74,790 15,14 4,59 10,00 201,500 20,150 22,25 4,59 10,00 760,500 76,050 13,33 4,59 10,00 598,400 59,840 19,47 4,59 10,00 13,000 1,300 0,00 4,59 -Total 70,00 3535,000 50,500 31,95 3,82 Within 14,52 Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 211,0 Error Degrees of Freedom = 63 No, of observations to calculate a mean = 10 Least Significant Difference Test LSD value = 17,25 at alpha = 0,010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 81,11 40,26 74,79 20,15 76,05 59,84 1,300 Ranked Order A C AB D AB B E Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 81,11 76,05 74,79 59,84 40,26 20,15 1,300 1.1.2 ngày sau xử lý A N A L Y S I S O F V A R I A N C E 91 T A B L E A AB AB B C D E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob, Between 63778,993 10629,832 67,599 0,0000 Within 63 9906,585 157,247 Total 69 73685,578 Coefficient of Variation = 22,52% Var, V A R I A B L E No, 12 Number Sum Average SD SE -1 10,00 887,000 88,700 0,00 3,97 10,00 450,000 45,000 6,11 3,97 10,00 760,500 76,050 13,33 3,97 10,00 264,700 26,470 20,41 3,97 10,00 836,400 83,640 10,67 3,97 10,00 685,800 68,580 18,84 3,97 10,00 13,000 1,300 0,00 3,97 Total 70,00 3897,400 55,677 32,68 3,91 Within 12,54 Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 157,2 Error Degrees of Freedom = 63 No, of observations to calculate a mean = 10 Least Significant Difference Test LSD value = 14,90 at alpha = 0,010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 88,70 45,00 76,05 26,47 83,64 68,58 1,300 Ranked Order A C AB D A B E Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 88,70 83,64 76,05 68,58 45,00 26,47 1,300 A A AB B C D E 2.1.3 ngày sau xử lý A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob, Between 68836,780 11472,797 116,338 0,0000 92 Within 63 6212,809 98,616 Total 69 75049,589 Coefficient of Variation = 16,82% Var, V A R I A B L E No, 13 Number Sum Average SD SE -1 10,00 887,000 88,700 0,00 3,14 10,00 484,800 48,480 4,89 3,14 10,00 811,100 81,110 12,22 3,14 10,00 290,000 29,000 18,42 3,14 10,00 887,000 88,700 0,00 3,14 10,00 760,500 76,050 13,33 3,14 10,00 13,000 1,300 0,00 3,14 Total 70,00 4133,400 59,049 32,98 3,94 Within 9,93 Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 98,62 Error Degrees of Freedom = 63 No, of observations to calculate a mean = 10 Least Significant Difference Test LSD value = 11,80 at alpha = 0,010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 88,70 48,48 81,11 29,00 88,70 76,05 1,300 Ranked Order A C AB D A B E Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 93 = = = = = = = 88,70 88,70 81,11 76,05 48,48 29,00 1,300 A A AB B C D E 1.2 Tỷ lệ NNBM non chết với vật mồi nhện đỏ trưởng thành 1.2.1 ngày sau xử lý A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob, Between 50390,780 8398,463 53,378 0,0000 Within 63 9912,368 157,339 Total 69 60303,149 Coefficient of Variation = 24,35% Var, V A R I A B L E No, Number Sum Average SD SE -1 10,00 760,500 76,050 13,33 3,97 10,00 438,400 43,840 5,99 3,97 10,00 659,400 65,940 13,05 3,97 10,00 264,500 26,450 14,84 3,97 10,00 785,800 78,580 13,06 3,97 10,00 684,800 68,480 18,07 3,97 10,00 13,000 1,300 0,00 3,97 -Total 70,00 3606,400 51,520 29,56 3,53 Within 12,54 Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 157,3 Error Degrees of Freedom = 63 No, of observations to calculate a mean = 10 Least Significant Difference Test LSD value = 14,90 at alpha = 0,010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 76,05 43,84 65,94 26,45 78,58 68,48 1,300 Ranked Order A B A C A A D Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 94 = = = = = = = 78,58 76,05 68,48 65,94 43,84 26,45 1,300 A A A A B C D 1.2.2 ngày sau xử lý A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob, Between 61124,134 10187,356 69,737 0,0000 Within 63 9203,181 146,082 Total 69 70327,314 Coefficient of Variation = 21,32% Var, V A R I A B L E No, Number Sum Average SD SE -1 10,00 887,000 88,700 0,00 3,82 10,00 510,000 51,000 8,07 3,82 10,00 773,200 77,320 15,14 3,82 10,00 277,100 27,710 15,38 3,82 10,00 785,800 78,580 13,06 3,82 10,00 722,700 72,270 17,92 3,82 10,00 13,000 1,300 0,00 3,82 -Total 70,00 3968,800 56,697 31,93 3,82 Within 12,09 Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 146,1 Error Degrees of Freedom = 63 No, of observations to calculate a mean = 10 Least Significant Difference Test LSD value = 14,36 at alpha = 0,010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 88,70 51,00 77,32 27,71 78,58 72,27 1,300 Ranked Order A C AB D AB B E Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 95 = = = = = = = 88,70 78,58 77,32 72,27 51,00 27,71 1,300 A AB AB B C D E 1.2.3 ngày sau xử lý A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob, Between 61525,477 10254,246 76,257 0,0000 Within 63 8471,628 134,470 Total 69 69997,104 Coefficient of Variation = 19,94% Var, V A R I A B L E No, 10 Number Sum Average SD SE 10,00 887,000 88,700 0,00 3,67 10,00 510,000 51,000 8,07 3,67 10,00 811,100 81,110 12,22 3,67 10,00 277,100 27,710 15,38 3,67 10,00 811,100 81,110 12,22 3,67 10,00 735,300 73,530 16,64 3,67 10,00 38,300 3,830 8,00 3,67 Total 70,00 4069,900 58,141 31,85 3,81 Within 11,60 Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 134,5 Error Degrees of Freedom = 63 No, of observations to calculate a mean = 10 Least Significant Difference Test LSD value = 13,77 at alpha = 0,010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 88,70 51,00 81,11 27,71 81,11 73,53 3,830 A C AB D AB B E Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 96 = = = = = = = 88,70 81,11 81,11 73,53 51,00 27,71 3,830 A AB AB B C D E 1.3 Tỷ lệ NNBM trưởng thành chết với vật mồi nhện đỏ tuổi 1.3.1 ngày sau xử lý A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob, Between 52212,446 8702,074 44,082 0,0000 Within 63 12436,706 197,408 Total 69 64649,152 Coefficient of Variation = 34,16% Var, V A R I A B L E No, Number Sum Average SD SE 10,00 735,300 73,530 16,64 4,44 10,00 164,700 16,470 16,64 4,44 10,00 572,100 57,210 13,48 4,44 10,00 151,000 15,100 19,04 4,44 10,00 710,000 71,000 15,99 4,44 10,00 533,200 53,320 5,31 4,44 10,00 13,000 1,300 0,00 4,44 Total 70,00 2879,300 41,133 30,61 3,66 Within 14,05 Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 197,4 Error Degrees of Freedom = 63 No, of observations to calculate a mean = 10 Least Significant Difference Test LSD value = 16,69 at alpha = 0,010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 73,53 16,47 57,21 15,10 71,00 53,32 1,300 Ranked Order A C AB C A B C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 97 = = = = = = = 73,53 71,00 57,21 53,32 16,47 15,10 1,300 A A AB B C C C 1.3.2 ngày sau xử lý A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob, Between 61197,307 10199,551 42,256 0,0000 Within 63 15206,769 241,377 -Total 69 76404,077 Coefficient of Variation = 33,15% Var, V A R I A B L E No, Number Sum Average SD SE 10,00 811,100 81,110 12,22 4,91 10,00 213,100 21,310 22,13 4,91 10,00 672,100 67,210 15,82 4,91 10,00 201,600 20,160 17,92 4,91 10,00 773,200 77,320 15,14 4,91 10,00 596,400 59,640 15,81 4,91 10,00 13,000 1,300 0,00 4,91 Total 70,00 3280,500 46,864 33,28 3,98 Within 15,54 Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 241,3 Error Degrees of Freedom = 63 No, of observations to calculate a mean = 10 Least Significant Difference Test LSD value = 18,45 at alpha = 0,010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 81,11 21,31 67,21 20,16 77,32 59,64 1,300 Ranked Order A C AB C AB B D Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 98 = = = = = = = 81,11 77,32 67,21 59,64 21,31 20,16 1,300 A AB AB B C C D 1.3.3 ngày sau xử lý A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob, Between 65047,560 10841,260 41,707 0,0000 Within 63 16376,047 259,937 Total 69 81423,606 Coefficient of Variation = 33,25% Var, V A R I A B L E No, Number Sum Average SD SE 10,00 823,800 82,380 13,65 5,10 10,00 213,100 21,310 22,13 5,10 10,00 697,300 69,730 13,66 5,10 10,00 214,200 21,420 20,56 5,10 10,00 798,500 79,850 14,66 5,10 10,00 634,300 63,430 17,87 5,10 10,00 13,000 1,300 0,00 5,10 -Total 70,00 3394,200 48,489 34,35 4,11 Within 16,12 Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 259,9 Error Degrees of Freedom = 63 No, of observations to calculate a mean = 10 Least Significant Difference Test LSD value = 19,15 at alpha = 0,010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 82,38 21,31 69,73 21,42 79,85 63,43 1,300 Ranked Order A B A B A A C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 99 = = = = = = = 82,38 79,85 69,73 63,43 21,42 21,31 1,300 A A A A B B C 1.4 Tỷ lệ NNBM trưởng thành chết với vật mồi nhện đỏ trưởng thành 1.4.1 ngày sau xử lý A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob, Between 47507,909 7917,985 43,527 0,0000 Within 63 11460,223 181,908 Total 69 58968,132 Coefficient of Variation = 30,75% Var, V A R I A B L E No, Number Sum Average SD SE -1 10,00 722,600 72,260 14,66 4,27 10,00 277,500 27,750 12,34 4,27 10,00 621,500 62,150 11,06 4,27 10,00 177,300 17,730 17,92 4,27 10,00 710,000 71,000 15,99 4,27 10,00 547,900 54,790 14,39 4,27 10,00 13,000 1,300 0,00 4,27 -Total 70,00 3069,800 43,854 29,23 3,49 Within 13,49 Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 181,9 Error Degrees of Freedom = 63 No, of observations to calculate a mean = 10 Least Significant Difference Test LSD value = 16,02 at alpha = 0,010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 72,26 27,75 62,15 17,73 71,00 54,79 1,300 Ranked Order A C AB C A B D Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 100 = = = = = = = 72,26 71,00 62,15 54,79 27,75 17,73 1,300 A A AB B C C D 1.4.2 ngày sau xử lý A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob, Between 51346,884 8557,814 52,245 0,0000 Within 63 10319,487 163,801 Total 69 61666,370 Coefficient of Variation = 26,10% Var, V A R I A B L E No, Number Sum Average SD SE -1 10,00 798,500 79,850 14,66 4,05 10,00 328,000 32,800 8,68 4,05 10,00 672,100 67,210 15,82 4,05 10,00 264,800 26,480 15,57 4,05 10,00 747,900 74,790 15,14 4,05 10,00 608,900 60,890 11,61 4,05 10,00 13,000 1,300 0,00 4,05 Total 70,00 3433,200 49,046 29,90 3,57 Within 12,80 Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 163,8 Error Degrees of Freedom = 63 No, of observations to calculate a mean = 10 Least Significant Difference Test LSD value = 15,20 at alpha = 0,010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 79,85 32,80 67,21 26,48 74,79 60,89 1,300 A C AB C AB B D Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 101 = = = = = = = 79,85 74,79 67,21 60,89 32,80 26,48 1,300 A AB AB B C C D 1.4.3 ngày sau xử lý A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob, Between 57856,523 9642,754 44,783 0,0000 Within 63 13565,405 215,324 Total 69 71421,928 Coefficient of Variation = 28,47% Var, V A R I A B L E No, Number Sum Average SD SE -1 10,00 798,500 79,850 14,66 4,64 10,00 325,900 32,590 15,62 4,64 10,00 722,700 72,270 17,92 4,64 10,00 264,800 26,480 15,57 4,64 10,00 773,200 77,320 15,14 4,64 10,00 710,000 71,000 15,99 4,64 10,00 13,000 1,300 0,00 4,64 -Total 70,00 3608,100 51,544 32,17 3,85 Within 14,67 Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 215,3 Error Degrees of Freedom = 63 No, of observations to calculate a mean = 10 Least Significant Difference Test LSD value = 17,43 at alpha = 0,010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 79,85 32,59 72,27 26,48 77,32 71,00 1,300 Ranked Order A B A B A A C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 102 = = = = = = = 79,85 77,32 72,27 71,00 32,59 26,48 1,300 A A A A B B C ... sử dụng nhện nhỏ bắt mồi (NNBM) coi biện pháp có nhi u tri n vọng Trên giới, có nhi u cơng trình nghiên cứu thành cơng việc sử dụng số lồi nhện nhỏ bắt mồi họ Phytoseiidae đ ph ng trừ nhện đỏ... bao gồm nhóm vi sinh vật, tr ng bắt mồi nhện bắt mồi Các lồi tr ng bắt mồi thuộc 189 họ 16 côn tr ng g n 100 họ nhện Trong đó, nhóm NNBM xem thiên địch quan trọng nhện đỏ, nhóm NNBM thường gặp... trực tiếp lên nhện mặt 1.1.7 Thiên địch bắt mồi nhện đỏ Thành ph n thiên địch bắt mồi nhện hại phong phú, chúng đánh giá cao chương trình quản l dịch hại tổng hợp Thiên địch tự nhiên nhện hại bao
- Xem thêm -

Xem thêm: THÀNH PHẦN VÀ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC NHỆN NHỎ BẮT MỒI HỌ PHYTOSEIIDAE TRÊN CÂY RAU HỌ BẦU BÍ, THÀNH PHẦN VÀ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC NHỆN NHỎ BẮT MỒI HỌ PHYTOSEIIDAE TRÊN CÂY RAU HỌ BẦU BÍ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay