Thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh theo pháp luật việt nam

88 6 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 13:46

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NÔI KHOA LUẬT PHÙNG THỈ LIÊN H O A THỦ TUC PHUC HĨI HOAT ĐƠNG KINH DOANH • i ■ • THEO PHÁP LUÂT VIÊT NAM _ 雛 Chuyên ngành : Luật Kinh tế Mã s ố : 60.38.50 ị LUÂN VĂN THAC sĩ LUÂT HOC • ■ ■ Người hướng dẫn khoa học: ■ PGS.TS PH ẠM DUY N G H ĨA • 'ĩt Ị i ị H: :; 二1: z 二 >VN ^ _ nội duniị dự ÚI Luật phú sản tác giá Ngơ Cường, Phó Viện trường Viện khoa học xét xử - Toà án nhân dân tối cao; Thực tiễn giải (Ịuyếí yêu cầu tuyên bố phá sản clonnlì nghiệp íhởi iỊÌan qua lìlĩữn^ khó khăn, vướniỊ mắc sơ' kiên nghị, (ỉờ xiiâít TS Nguyễn Văn Dũng, Tồ án nhân dân tối cao Tuy nhiên, cơng trình viết đề cập đến nội dung thủ tục phá sản nói chung mà chưa nghiên cứu mộl chuyên sâu, toàn diện hệ thống khía cạnh pháp lý cua thủ tục phục hổi doanh nghiệp, hợp tác xã mắc nợ với tư cách thú tục độc lập đánh giá toàn diện thực trạng quy định vé thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh dể từ đưa kiến nghị nhằm xây dựng hoàn thiện pháp luật thủ tục phục hổi Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi - Mue đích nhiêm vu nghiên cứu đề tài Mục đích luận văn nghiên cứu cách hệ thống, loàn diện vấn đề lý luận thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh, thực trạng quy định áp dụng pháp luật thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh để cư sở đưa số giải pháp góp phần xây dựng hồn thiện pháp luật thủ tục phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã mắc nợ Với mục đích trên, đề tài đặt nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Nghiên cứu vấn đề lý luận thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh như: đối tượng áp dụng thủ ttục phục hồi hoạt dộng kinh doanh; chất phápthủ tục phục hồi; mục đích việc quy định Ihú tục phục hồi; nội dung quan Irọng thủ tục phục hồi với tư cách chế định Luật Phá sản năm 2004 - Nghiên cứu đánh giá cách toàn điện thực trạng quy định thực tiễn áp dụng pháp luật thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh Thơng qua nêu lên tồn tại, hạn chế, bất cập pháp luật phá sản thủ lục phục hồi hoạt động kinh doanh hành - Đề dị nil hướng số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luậtthủ tục phục hổi hoạt dộng kinh doanh - Pham vỉ nghiên cứ» đề tài Phục hổi hoạt dộng kinh doanh nội dung quan trọng pháp luật phá sản Dưới góc độ pháp lý, việc phục hổi hoạt động kinh doanh nghiên cứu nhiều góc độ khác Có thể lìhữns biện pháp nhằm phục hồi hoạt động kinh doanh, có thê thú tục phục hồi hoạt động kinh doanh Việc phục hồi có thê dirực diễn dirới nhiều hình thức khác nhau, án án Do tính phức tạp vấn đẻ nên với khuân khổ luận văn thạc sỹ cao học luật, luận văn sâu nghiên cứu nội dung liên quan đến thủ tục án áp dụng cho việc phục hồi hoạt động kinh doanh - Cơ sở lý luân phương pháp nghiên cứu Luận văn thực trcn sở bám sát chủ trương, đường lối Đảng Nhà nước ta Những chủ trương thổ tập trung, quán văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc hội nghị Ban chấp hành Trung ương, đặc biệt Nghị Ban chấp hành Trung ương khoá X Luận văn vận dụng phương pháp luận, quy luật phạm trù triết học Mác - Lênin trình nghiên cứu, mà hạt nhân phép vật biện chứng phép vật lịch sử Để giái nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể mà đề tài đặt ra, luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học như:thống kê, phân tích, so sánh kinh nghiệm từ quốc tế - từ lịch sử, đối chiếu, tổng hợp, khảo sát thực tiễn vận dụng kết hợp để giải vấn đề mà dề tài tiếp cận Ngoài ra, để hoàn Ihành luận văn, tác giả sử dụng phương pháp trao đổi nhằm tham khao ý kiến nhiều cán có bề dày kinh nẹhiệm cơng tác nghiên cứu, giảng dạy sở nghiên cứu đào tạo chuyên gia xây dựng Luật phá sản để luận văn có tính lý luận thực tiỗn cao Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi - Ỷ nghĩa khoa hoc thưc tỉẻn luân văn Luận văn công trình nghiên cứu có hệ Ihống tồn diện thú tục phục hồi doanh nghiệp mắc nợ v ề mặt khoa học thực tien, luận văn có đóng góp: Thứ nlìất: Lần thủ tục phục hổi hoạt động kinh doanh thú tục độc lập quan trọng thủ tục phá sản nghiên cứu cách toàn diện hệ thống lý luận thực tiễn 咚 Thứ hai: Luận văn phân tích, đánh giá tồn thực trạng quy định áp dụng pháp luậi thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanhThứ ba: Quá trình nghicn cứu lý luận đánh giá thực trạng, luận văn có đề xuất định hướng giải pháp nhằm xây dựng hoàn thiện khung pháp luật thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanlì Kết nghiên cứu luận văn có giá trị tham kháo công tác xây dựng, nghiên cứu áp dụng pháp luật bối cánh chúng la tiến hành áp dụng Luật phá sản năm 2004 - Kết cấu luân văn Ngoài phần M đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luân văn gồm chương: ... luận thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh, thực trạng quy định áp dụng pháp luật thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh để cư sở đưa số giải pháp góp phần xây dựng hoàn thiện pháp luật thủ tục phục. .. trò thủ tục phục hổi 14 1.2 17 Vị trí thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanhtrong trình giải yêu cầu tuyên bố phá sản 1.3 Chế định phục hồi hoạt động kinh doanh phápluật 22 phá sản Việt Nam 1.4 Pháp. .. thiện pháp luật thủ tục phục hồi ycu cầu cấp bách 3.2 Định hướng hoàn thiện khung pháp luật điều chỉnh thủ tục phục liồỉ hoạt động kinh doanh Thực trạng hành quy định pháp luật VC thủ tục phục hồi
- Xem thêm -

Xem thêm: Thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh theo pháp luật việt nam , Thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh theo pháp luật việt nam , Chương 1 KHÁI QUÁT CHUNG VỂ THỦ TỤC PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, Chương 2 THỰC TRẠNG THI HÀNH PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG THỦ TỤC PHÁ SẢN VIỆT NAM, Chương 3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH THỦ TỤC PHỤC HỔI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay