Pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản qua thực tiễn áp dụng tại tòa án nhân dân trên địa bàn thành phố hà nội

104 10 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 13:45

ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THỊ THUỲ LINH PHÁP LUẬT VỀ QUẢN THANH TÀI SẢN PHÁ SẢN QUA THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TOÀ ÁN NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI Chuyên ngành : Luật kinh tế Mã số : 60 38 50 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Am Hiểu - 2010 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi MỤC LỤC Trang ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN VỀ QUẢN THANH TÀI SẢN PHÁ SẢN 1.1 Khái niệm tài sản phá sản mối quan hệ quản tài sản phá sản 1.2 Sự cần thiết pháp luật quản tài sản phá sản 15 20 Chương 2: PHÁP LUẬT VỀ QUẢN THANH TÀI SẢN PHÁ SẢN THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TOÀ ÁN NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI Thực trạng pháp luật Việt Nam quản tài sản phá sản 21 2.2 Thực tiễn áp dụng pháp luật quản tài sản phá sản Toà án nhân dân địa bàn thành phố Nội 48 2.1 72 Chương 3: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN THANH TÀI SẢN PHÁ SẢN Những yêu cầu việc hoàn thiện pháp luật quản tài sản phá sản 74 3.2 Những kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật quản tài sản phá sản 76 3.1 90 91 DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT LPS Luật phá sản BLDS TAND Toà án nhân dân TSPS Tài sản phá sản DN Doanh nghiệp, hợp tác xã TQLTLTS Tổ quản lý, tài sản QLTLTS Quản lý, tài sản Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi ĐẦU L Tính cấp thiết luận văn Trong ki , pháp luật phá sản có vị trí quan trọng lĩnh vực pháp luật kinh tế phận thiếu Từ năm tiến trình đổi mới, năm 90 kỷ XX, Việt Nam xây dựng Luật phá sản doanh nghiệp (1993), thiếu kiến thức kinh tế thị trường, điều kiện tham khảo quy định pháp luật nước ngồi thủ tục phá sản hạn chế nên nhiều quy định Luật bất cập, không phù hợp với thực t Nhận thức vấn đề này, Đại hội Đảng lần thứ IX nhận định phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm (2001- 2005) là: “Đẩy mạnh việc xây dựng hoàn thiện khung pháp luật phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung pháp luật hành phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, luật: Luật Thương mại, Luật Phá sản doanh nghiệp…” Để cụ thể hoá quan điểm, tư tưởng đạo Đảng xây dựng, hoàn thiện pháp luật phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có quản Nhà nước yêu cầu cụ thể thực tiễn, ngày 26/5/2004, kỳ họp thứ Quốc hội khố 11 thơng qua Luật phá sản (LPS) Luật có hiệu lực từ ngày 15/10/2004 [2] LPS 2004 tiến với nhiều quy định rõ ràng, cụ thể quyền nghĩa vụ bên tham gia vào q trình Tồ án giải u cầu mở thủ tục phá sản, làm cho việc giải phá sản thực nhanh chóng hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Tuy vậy, sau thời gian áp dụng nảy sinh khơng khó khăn, vướng mắc cần phải hoàn thiện, vấn đề liên quan đến quản lý, tài sản , Nghiên cứu quy định pháp luật quản tài sản phá sản qua thực tiễn áp dụng Toà án nhân dân địa bàn thành phố Nội có ý nghĩa luận thực tiễn để hoàn thiện pháp luật phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế nước môi trường kinh tế quốc tế Tình hình nghiên cứu luận văn Trong năm gần đây, có số cơng trình khoa học nghiên cứu pháp luật phá sản, luật phá sản nhiều khía cạnh khác Ví dụ: Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2004 Toà án nhân dân tối cao: “Cơ sở luận thực tiễn việc áp dụng quy định luật phá sản thủ tục phá sản” Tiến sĩ Nguyễn Văn Dũng- Phó Viện trưởng Viện khoa học xét xử Tồ án nhân dân tối cao làm chủ nhiệm đề tài; Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2004 Bộ Kế hoạch đầu tư: “Thực trạng phá sản doanh nghiệp giải pháp hoàn thiện pháp luật phá sản doanh nghiệp Việt Nam” Thạc sĩ Nguyễn Kim Anh- chuyên viên Viện Nghiên cứu quản kinh tế Trung ương thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư làm chủ nhiệm đề tài; Luận án tiếnluật học tác giả Trương Hồng Hải bảo vệ năm 2004 Trường Đại học Luật Nội: “Luật phá sản doanh nghiệp Việt Nam góc độ luật so sánh phương hướng hoàn thiện”; Luận văn thạc sĩ luật học tác giả Đinh Thị Thanh Nga bảo vệ năm 2007 khoa Luật- Đại học Quốc gia Nội: lợi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản” Bên cạnh có số tài liệu hội thảo khoa học có liên quan như: Hội thảo chuyên đề Luật phá sản- thực tiễn, vướng mắc, kiến nghị Toà Kinh tế- TAND Thành phố Hồ Chí Minh năm 2006, Hội thảo đánh giá Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi việc thực Bộ luật tố tụng Luật phá sản TAND tối cao năm 2007… Nhìn chung, cơng trình đề cập đến việc đổi hoàn thiện pháp luật phá sản kinh tế thị trường Việt Nam, đề cập đến việc nghiên cứu thủ tục phá sản theo quy định pháp luật hành, đánh giá pháp luật phá sản Việt Nam số nước giới, thực trạng thi hành luật phá sản, giải pháp tăng cường hiệu áp dụng luật phá sản Các cơng trình nghiên cứu khoa học nêu sở khoa học để tác giả kế thừa phát triển đề tài nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ luận văn Mục đích nghiên cứu: luận văn nghiên cứu quy định pháp luật quản tài sản phá sản thực tiễn áp dụng Toà án nhân dân địa bàn thành phố Nội, từ tìm vấn đề tồn đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện quy định quản tài sản phá sản, tạo sở pháp để bảo vệ quyền lợi chủ nợ, người lao động doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản Nhiệm vụ nghiên cứu: - Làm sáng tỏ luận quản tài sản phá sản, cần thiết pháp luật quản tài sản phá sản - Nghiên cứu cách có hệ thống quy định pháp luật hành quản tài sản phá sản thực tiễn áp dụng Toà án nhân dân địa bàn thành phố Nội - Đưa kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật quản tài sản phá sản Việt Nam, góp phần tăng tính khả thi pháp luật phá sản Phạm vi nghiên cứu luận văn Luận văn chủ yếu tập trung nghiên cứu số vấn đề luận quản tài sản phá sản, làm rõ thực trạng pháp luật Việt Nam quản tài sản phá sản, thực tiễn áp dụng Toà án nhân dân địa bàn thành phố Nội, từ đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật quản tài sản phá sản Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn thực sở luận chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp luật, đồng thời vận dụng quan điểm Đảng Nhà nước ta nghiệp đổi nhằm xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Luận văn chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu: phương pháp lịch sử cụ thể, phương pháp kết hợp luận với thực tiễn, phương pháp phân tích, tổng hợp sử dụng số liệu thống kê, phương pháp so sánh luật để giải vấn đề luận văn Những đóng góp luận văn Thời gian gần đây, có nhiều cơng trình khoa học nghiên cứu pháp luật phá sản nhiều khía cạnh khác nhau, chủ yếu tập trung nghiên cứu trình tự, thủ tục giải phá sản; vấn đề bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản; giải pháp tăng cường hiệu áp dụng luật phá sản…Luận văn: “Pháp luật quản tài sản phá sản qua thực tiễn áp dụng Toà án nhân dân địa bàn thành phố Nội” nghiên cứu cụ thể quản tài sản phá sản từ thực tiễn giải phá sản Toà án nhân dân địa bàn thành phố Nộicả nước Từ phân tích, đánh giá pháp luật quản tài sản phá sản, tác giả đưa giải pháp góp phần hồn thiện quy định quản tài sản phá sản nói riêng hồn thiện LPS nói chung Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Cấu trúc luận văn Nội dung luận văn gồm ba chương: Chương 1: Những vấn đề luận quản tài sản phá 1.1 Khái niệm tài sản phá sản mối quan hệ quản tài sản phá sản 1.2 Sự cần thiết pháp luật quản tài sản phá sản Chương 2: Pháp luật quản tài sản phá sản thực tiễn áp dụng Toà án nhân dân địa bàn thành phố Nội 2.1 Thực trạng pháp luật Việt Nam quản tài sản phá sản 2.2 Thực tiễn áp dụng pháp luật quản tài sản phá sản Toà án nhân dân địa bàn thành phố Nội Chương 3:Hoàn thiện pháp luật quản tài sản phá sản 3.1 Những yêu cầu việc hoàn thiện pháp luật quản tài sản phá sản 3.2 Những kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật quản tài sản phá sản Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN VỀ QUẢN THANH TÀI SẢN PHÁ SẢN 1.1 Khái niệm tài sản doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản mối quan hệ quản tài sản phá sản 1.1.1 Khái niệm tài sản phá sản a Khái niệm tài sản Tài sản theo Điều 163 Bộ luật dân 2005 Việt Nam (sau gọi BLDS) bao gồm “vật, tiền, giấy tờ có giá quyền tài sản” So với thuật ngữ “vật có thực” theo quy định BLDS 1995 “vật” hiểu theo nghĩa rộng hơn, bao gồm vật có vật hình thành tương lai Sự thay đổi quy định phù hợp với nhu cầu giao dịch dân kinh tế thị trường Không phải vật hữu mà vật hình thành như: máy móc lắp ráp, nhà xây, thuyền đóng…cũng coi tài sản đối tượng giao dịch “Tài sản” bao gồm “tiền”; Tiền kinh tế học hiểu thứ đại diện cho giá trị hàng hoá dịch vụ, phương tiện lưu thông giao dịch dân Như vậy, tiền giữ vai trò quan trọng coi tài sản đặc biệt, có chức phương tiện tốn, phương tiện tính tốn phương tiện tích luỹ Nhà nước đóng vai trò quan trọng việc bảo đảm ổn định giá trị đồng tiền có quy định chặt chẽ việc phát hành tiền hạn chế quyền định đoạt tiền chủ sở hữu Ngồi ra, “tài sản” bao gồm “giấy tờ có giá”, nhiên giấy tờ có giá đối tượng giao dịch dân thời hạn lưu thông Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi trở thành tài sản Các loại giấy tờ có giá bao gồm: cổ phiếu, tín phiếu, trái phiếu, thương phiếu, chứng tiền gửi, kỳ phiếu…, chúng có mệnh giá định Trong kinh tế thị trường nay, giấy tờ có giá phương tiện tốn tiện lợi, hiệu an tồn nên ngày sử dụng rộng rãi , “quyền tài sản” nội dung “tài sản” Theo Điều 182 BLDS năm 2005, quyền tài sản “là quyền trị giá tiền chuyển giao giao dịch dân sự, kể quyền sở hữu trí tuệ” Có thể thấy nội dung “tài sản” theo pháp luật Việt Nam hành rộng, bao gồm toàn tư liệu sản xuất tư liệu tiêu dùng xã hội Nhưng nhà làm luật đưa khái niệm “tài sản” BLDS 2005 nhiều khái niệm văn quy phạm pháp luật khác thể dạng liệt kê nên có thay đổi định đời sống kinh tế- xã hội trở nên thiếu sót Vì vậy, đưa khái niệm nói riêng xây dựng luật nói chung, nhà làm luật cần có quy định theo hướng mở để phù hợp với xu phát triển b Khái niệm tài sản phá sản Pháp luật nước khác có quan niệm khơng giống tài sản phá sản (TSPS) Luật phá sản Đức xác định TSPS dựa loại hình tài sản phân loại động sản hay bất động sản, tài sản vơ hình hay hữu hình [52]; Luật phá sản Mỹ coi TSPS có doanh nghiệp phản ánh sổ sách kế toán thời điểm mở thủ tục phá sản, tài sản thu hồi tự việc xiết nợ [63] Luật Phá sản Nhật Bản coi TSPS doanh nghiệp nằm lãnh thổ quốc gia, khơng tính đến tài sản doanh nghiệp nước ngồi [60]; Nga coi tài sản phát sinh trình giải phá sản nằm khối TSPS [61] Nhìn chung, tồn sản nghiệp doanh nghiệp, hợp tác xã (sau Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi , D , 3.2.15 Về phá sản Hiện nay, công việc phức tạp kéo dài thời gian , mức quy định thấp p 87 3.2.16 Về tài sản liên quan đến quyền sử dụng đất đ , , , V 88 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 3.2.17 DN 73, 74 LPS, Đ c , nâng cao trình độ ; cán tham gia giải phá sản ; 89 , - KẾT LUẬN CHƢƠNG n thiện quy định pháp luật QLTLTS dựa yêu cầu thực tiễn tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm nước , , , , , , điều hành DN bị tuyên bố phá sản ra, QLTLTS như: - 90 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi KẾT LUẬN , nhanh P m , 300.000 DN 16 v , năm 2007 [35] [33] , , năm 2009 , 2008 91 , năm 2008 số doanh nghiệp Nhật Bản bị phá sản 15.646 [74] LPS 2004 1993 LPS , , : -P ch - t , 92 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi - i tha , sâu 93 Tư ph (2008), 2004 , , Bộ Kế hoạch đầu tư “Thực trạng phá sản doanh nghiệp giải pháp hoàn thiện pháp luật phá sản doanh nghiệp Việt Nam”, Đề tài khoa học cấp Bộ năm 200 - (2006), - (1995), - Q (2005), năm 2005 - Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Q (1996), - 12 năm 1996 ban h , (1994), - 1993 10 (2005), - 11 (2006), - N 12 (2005), - 13 ,M , 14 (2005), 03/2005/ 15 (2001-2002) 16 , - , p 17 - (2001), 18 - (2002), 19 (1993), Q 20 (2004), Lu , 21 (1995), 22 (2005), d , Q 23 (2004), 24 (1997), sung năm 2004 1997 25 (2002), L đai Q Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 26 (2002), 27 (1999), Q 28 (2005), 29 (2008), 30 (2005), 31 (2004), 32 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , - - Minh 38 , q 39 , (2001) 40 41 Toà án nhân dân tối cao: “Cơ sở luận thực tiễn việc áp dụng quy định luật phá sản thủ tục phá sản, 2004, (Tiến sĩ Nguyễn Văn - 42 2009 , 43 (2008), 44 (2002), Nam 45 , (2006), ông an nhân dân Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 46 (1999), 47 48 49 Ngô Huy Cương (2003), , Jourrnals of Economic- Law (3), http://w.w.w.edu.vn 50 (2003), - - 51 (2000), 52 Frid rich Kubler, Jurgen Simon (1992), 53 Trương Hồng Hải (2004), Luật phá sản doanh nghiệp Việt Nam góc độ luật so sánh phương hướng hoàn thiện, 54 (2002), 55 (2005), 56 , Cao Đăng Vinh (2004), “ , Cao Đăng Vinh (1993), 57 58 Dương Đăng (2003), “ (2004), “ 59 , 60 Kosugi (2001), 61 (1992, 2002) 62 Masashi Naka - (2001), 63 (2003), 64 (2003), 2003 65 Đinh Thị Thanh Nga (2007), Bảo vệ vào tình trạng phá sản, 66 (2003), 67 (2004), lợi doanh nghiệp lâm Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 68 Duy Phương, 69 Nguyễn Thanh Tâm (2003), “Tính thương mại quyền sở hữu cơng nghiệp”, Tạp chí Thương mại, số 45 70 (2004), 71 , (2 ,H 72 Http://Vn.economy (2007), 73 J.Peter Byrne , , Ấn phẩm Chưong trình Thơng Estonia: C tin Quốc tế, tháng 8/1994 74 Http://www.Vietnamnet.com 75 Http://Vn.economy (2009),Orion Hanel- “Cánh chim đầu đàn thời trùm mền chờ phá sản” ... Chương PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN PHÁ SẢN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TOÀ ÁN NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Thực trạng pháp luật Việt Nam quản lý lý tài sản phá sản 2.1.1 Về. .. lý tài sản phá sản Chương 2: Pháp luật quản lý lý tài sản phá sản thực tiễn áp dụng Toà án nhân dân địa bàn thành phố Hà Nội 2.1 Thực trạng pháp luật Việt Nam quản lý lý tài sản phá sản 2.2 Thực. .. PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN PHÁ SẢN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TOÀ ÁN NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thực trạng pháp luật Việt Nam quản lý lý tài sản phá sản 21 2.2 Thực tiễn áp
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản qua thực tiễn áp dụng tại tòa án nhân dân trên địa bàn thành phố hà nội , Pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản qua thực tiễn áp dụng tại tòa án nhân dân trên địa bàn thành phố hà nội , Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN PHÁ SẢN, 1 Khái niệm tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản và mối quan hệ giữa quản lý và thanh lý tài sản phá sản, 2 Sự cần thiết của pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản, Chương 2: PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN PHÁ SẢN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TOÀ ÁN NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI, 1 Thực trạng pháp luật Việt Nam về quản lý và thanh lý tài sản phá sản, 2 Thực tiễn áp dụng pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản tại Toà án nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội., Chương 3: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN PHÁ SẢN, 1 Những yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản, KẾT LUẬN CHƯƠNG 3, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay