ĐỀ CƯƠNG ÔN THI

5 13 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 13:44

Khoa Khoa Học Cơ Bản Bộ Mơn Hóa ĐỀ THI HỌC KỲ I – NH 2010 - 2011 Mơn: HĨA HỮU CƠ – Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Lớp: Dược K35 (lần1) -Đề thi có trang gồm phần: Tự luận(III câu) trắc nghiệm(25 câu, từ câu 1- câu 25) Thí sinh làm hai phần giấy làm -Đề số : Phần tự luận OH H N Câu I (2 điểm) CH3 Ephedrin chiết xuất từ Ma Hồng CH3 (Ephedra sinica Gnetaceacae) có cơng thức sau: Ephedrin a/ Gọi tên Epherin theo danh pháp quốc tế(theo công thức phẳng) b/ Bằng công thức Fisher, vẽ đồng phân quang học Epherin xác định cấu hình R/S đồng phân c/.Viết phản ứng tổng hợp Ephedrin theo sơ đồ sau, Ghi rỏ cấu trúc A B: C6H C Br2 CH2CH3 (A) CH3NH2 (B) H2/Ni Ephedri n Câu II (1,5 điểm) O Trình bày chế phản ứng cho biết cấu trúc sản phẩm tạo thành + H OH HBr Câu III (1,5 điểm) a/ Từ aniline chất cần thiết khác, viết sơ đồ tổng hợp p-aminophenol b/ Vẽ công thức cộng hưởng diazomethan CH 2N2 Phần trắc nghiệm: Chọn phương án trả lời ghi vào giấy làm theo mẫu ví dụ sau: 1.a 2.c Câu 1) Theo qui tắc Huckel chất sau có tính thơm a/ B, C b/ A, B, C, D N N c/ A, B, C (C) (D) (B) (A) d/ B, C, D H Câu 2) Hỗn hợp phenol metanol có dạng liên kết hidro, dạng bền nhất? a/ – H metanol liên kết với oxi phenol b/ – H phenol liên kết với oxi metanol c/ – H phenol liên kết với oxi metanol d/ – H metanol liên kết với oxi phenol Câu 3) Sản phẩm cuối phản ứng sau: CH2 CH2 O C6H5MgBr/eter H2O K2Cr2O7 ? a/ C6H5CH2CH2OH b/ C6H5CH2CHO c/ C6H5CH2COOH d/ C6H5COCH3 Câu 4) Sắp xếp tính bazơ chất sau theo thứ tự giảm dần: O-C2H5, -OH, -OC6H5, -OCOCH3 a/ -OCOCH3 > -OC6H5 > -O-C2H5 > -OH b/ -OH > -O-C2H5 > -OCOCH3 > -OC6H5 c/ -O-C2H5 > -OC6H5 > -OH > -OCOCH3 d/ -O-C2H5 > -OH > -OC6H5 > -OCOCH3 Câu 5) Sản phẩm phản ứng sau chất nào? Br + HNO3 H2SO4 Br a/ Br b/ NO ? O2 N NO2 c/ Br d/ a b NO2 NO Câu 6) Sản phẩm phản ứng sau chất đây? C6H6 + (CH3CO)2O AlCl3 khan/ete 1/ NaBH4 2/.H+ ? a/ C6H5-CO-CH3 b/ C6H5-CH(OH)-CH3 c/ C6H5-CH2CH3 d/ C6H5-CH2COOH Câu 7) Axit acetic (CH3COOH) phản ứng với chất đây? CaCO3, C6H5-O-Na+, Na2SO4, HCOO-Na+ a/ CaCO3, C6H5-O-Na+, Na2SO4, HCOO-Na+ b/ CaCO3, Na2SO4, HCOO-Na+ c/ CaCO3, C6H5-O-Na+ d/ CaCO3, C6H5-O-Na+, HCOO-Na+ Câu 8) Phương trình phản ứng sau chứng tỏ C6H5O-Na+ + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3 a/ H2CO3 có tính acid mạnh phenol b/ Phenol có tính acid mạnh H2CO3 c/ HCO3- có tính acid mạnh phenol d/ Phenol có tính acid yếu H2CO3 mạnh HCO3Câu 9) Theo giả thuyết Bayer, vòng bền a/ Cyclopentan b/ Cyclohexan c/ Cyclopropan d/ a b Câu 10) Tên gọi hợp chất (A) a/ Bicyclo[4.3]nonan b/ Bicyclo[4.3.0]nonan c/ Spiran[4.3]nonan (A) d/ Bicyclo[0.3.4.]nonan Câu 11) Sản phẩm phản ứng CH3CH=CH2 + 1/ RCOOOH 2/.H3O+ → a/ Cis-propa-1,2-diol b/ Vòng oxiran(epoxi) c/ Trans-propa-1,2-diol d/.CH3CH=O + O=CH2 Câu 12) Sản phẩm phản ứng CH3C≡CCH3 + 1/.BHR2 2/.H2O2/OH- → a/ CH3CH2CH2CH3 b/ Cis-CH3CH=CHCH3 c/ Trans-CH3CH=CHCH3 d/ CH3CH2COCH3 Câu 13) Khử hóa CH3-C≡C-CH=CH-CH3 (nối đơi dạng trans) cách để sản phẩm thu dien dạng trans-trans ? a/ Na/NH3 lỏng b/ H2/Ni,t0 c/ H2/Pd/CaCO3 d/ Tất Câu 14) Sản phẩm phản ứng C6H5CH=CH2 + H2/Ni → a/ C6H11CH2CH3 b/ C6H5CH2CH3 c/ C6H11CH=CH2 d/ [-CH(C6H5)-CH2-]n Câu 15) So sánh khả phản ứng: CH3CH2-Cl (A), CH2=CH-CH2Cl (B) CH3CH=CHCl (C) a/ A > B > C b/ B > C > A c/ B > A > C d/ C > B > A Câu 16) Sản phẩm phản ứng C6H5MgBr + 1/.CH3CH=O 2/.H+ → ? a/ CH3CH=CH-CH=O b/ C6H5CH2CH2OH c/ CH3CH(OH)CH2CH=O d/ C6H5-CH(OH)CH3 Câu 17) Phân tử cyclohexan phân bố không đồng phẳng hiệu ứng a/ Sức căng Pitzer b/ Sức căng Bayer c/ Liên kết equatorial bền axial d/ Tất Câu 18) Sản phẩm phản ứng C6H5CH=O OH- → ? a/ C6H5COOH b/ C6H5COOH + C6H5CH2OH c/ C6H5CH2OH d/ C6H5COOCH2C6H5 Câu 19) Chất sản phẩm phản ứng sau: C6H5CHO + H2NNHCONH2 → ? a/ C6H5CH=NCONHNH2 b/ C6H5CH=NCONHNH=CHC6H5 c/ C6H5CH=NNHCONH2 d/ a b Câu 20) Sản phẩm cuối phản ứng sau chất đây? CH3-NH2 + CH3Br dư → ? a/ CH3-NH-CH3 b/ CH3-N-CH3 CH3 c/ CH3-NH-NH-CH3 CH3 d/ CH3-N+-CH3 CH3 Câu 21) Sản phẩm phản ứng O OH COOH CH3 C CH3 C H3PO4 O + O Câu 22) Vẽ cấu trúc sản phẩm phản ứng + Br2 FeBr3 Câu 23) Vẽ cấu trúc sản phẩm phản ứng CH3 CH3 C OH CH3 C CH3 H+ OH Câu 24) Vẽ cấu trúc sản phẩm phản ứng C6H5ONa + 1/.CO2 2/.H+ → Câu 25) Vẽ cấu trúc sản phẩm phản ứng CH2=CH-CH(CH3)=CH2 + CH2=CHCH=O Hết Cán coi thi khơng giải thích thêm Cán đề Xác nhận môn: Nguyễn Thanh Giang
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN THI, ĐỀ CƯƠNG ÔN THI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay