ĐỀ THAM KHẢO TOÁN CAO CẤP hoan chinh

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 13:44

ĐỀ THAM KHẢO (Thời gian làm bài:75 phút) Nguồn: Sưu tầm Câu 1: Tính lim 𝑥→1 𝑥 −1+𝑙𝑛𝑥 𝑒 𝑥 −𝑒 Câu 2: Tìm cực trị hàm số f(x,y)=(x+xy)(x+y) 𝑦 Câu 3: Giai phương trình vi phân sau: (xy’-y)arctan = 𝑥 𝑥 Câu 4: Tính định thức ma trận sau: −1 A=( −2 𝑥 −1 −1 ) 2𝑥 Câu 5: Giai biện luận nghiệm hệ phương trình theo m: 𝑥 + 2𝑦 − 𝑧 = 𝑚2 2𝑥 − 𝑦 + 7𝑧 = { −𝑥 + 3𝑦 + (𝑚 − 9)𝑧 = −1 Câu 6:Giai phương trình vi phân sau: 2x(x+1)y’ - (3x+4)y + 2x√𝑥 + 1=0
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THAM KHẢO TOÁN CAO CẤP hoan chinh, ĐỀ THAM KHẢO TOÁN CAO CẤP hoan chinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay