Nhóm hàm điều kiện và hàm thống kê

29 9 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 13:40

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   Biết công dụng cú pháp hàm điều kiện hàm thống Biết cách vận dụng công thức hàm vào Excel I II Nhóm hàm điều kiện gì? Các hàm điều kiện  Là hàm dùng để kiểm tra điều kiện thực tính toán dựa theo kết điều kiện xét  VD: Những bạn thuộc KV1 cộng 1.5 điểm • Những bạn thuộc KV2 cộng 1.0 điểm • Những bạn thuộc KV3 khơng cộng điểm •  Nhóm hàm điều kiện có hàm: Hàm If Hàm Countif Hàm Sumif Trả giá trị điều kiện đúng, trả giá trị khác điều kiện sai  Cú pháp:  IF(Điều kiện, giá trị Đúng, giá trị Sai)  Điều kiện: biểu thức toán học biểu thức luận lý (VD: A2 = 100)  Giá trị Đúng: giá trị trả đk  Giá trị Sai: giá trị trả đk sai Ví dụ: A B Điểm Loại =IF(A2 >= 5, "Đậu", "Rớt") 10 Đậu Đậu 5 Đậu Rớt 10 Đậu Rớt Đếm số lượng ô vùng thỏa điều kiện cho trước  Cú pháp:  COUNTIF( Vùng cần đếm, điều kiện )  Vùng cần đếm: vùng ô muốn đếm (VD: A2:B5)  Điều kiện: dạng số, dạng biểu thức hay chuỗi kí tự Ví dụ: A B Đơn hàng Số lượng Táo 10 Cam 30 Dâu 50 Chuối 20 Táo Tổng số Táo: Số lượng >15: =COUNTIF(A2:A6, "Táo") =COUNTIF(B2:B6, ">15") Tính tổng cho xác định điều kiện cho trước  Cú pháp:  SUMIF( Vùng xét đk, điều kiện, vùng cộng )  Vùng xét điều kiện: Vùng xét điều kiệnĐiều kiện: Ở dạng số, chuỗi kí tự hay biểu thức  Vùng cộng: Các ô cộng điều kiện Dùng để tính trung bình cộng đối số  Cú pháp:  AVERAGE( Đối số 1, Đối số 2, ) • Đối số: Là giá trị số vùng ô chọn ( VD: 0, 41, 2, A2, B6, A2:B5 )  Lưu ý: • • Nếu mảng hay đối số chứa chuỗi ký tự hay ô rỗng giá trị khơng tính Chỉ chứa tối đa 30 đối số Ví Dụ: A B C D E 27 10 =AVERAGE(A1:E1) >>>>> Tính trung bình cộng từ ô A1 đến E1 11 =AVERAGE(A1:E1 , 5) >>>>> Tính trung bình cộng từ A1 đến E1 số 10 Dùng để đếm ô chứa giá trị số danh sách đối số  Cú pháp:  COUNT( Đối số 1, đối số 2, ) • Đối số: Có thể số vùng chọn  Lưu ý: • Các rỗng, chuỗi ký tự, giá trị luận lý giá trị lỗi khơng tính Ví dụ: A B TH 12/25/2012 C D 16 E F 22.25 TRUE G #DIV/0! =COUNT(A1:G1) >>>>> Đếm ô chứa số từ ô A1 đến G1 3 =COUNT(D1:G1) >>>>> Đếm ô chứa số từ ô D1 đến G1 =COUNT(A1:G1 , 2) >>>>> Đếm ô chứa số từ ô A1 đến G1 số Lịch phải theo cách ghi người nước Tháng / Ngày / Năm Excel tính chuỗi số hợp lệ đếm Đếm ô chứa giá trị khác rỗng đối số danh sách  Cú pháp:  COUNTA( Đối số 1, đối số 2, ) • Đối số kiểu thơng tin gì, bao gồm chuổi rỗng (khoảng trắng, “”, )  Lưu ý: › Các ô rỗng tham chiếu không tính Ví dụ: A B TH 12/25/2012 C D E F G 16 22.25 TRUE #DIV/0! =COUNTA(A1:G1) >>>>> Đếm số lượng ô chứa giá trị từ A1 đến G1 =COUNTA(D1:G1) >>>>> Đếm số lượng ô chứa giá trị từ D1 đến G1 4 =COUNTA(A1:G1 , 2) >>>>> Đếm số lượng ô chứa giá trị từ A1 đến G1 số =COUNTA(A1:G1 , "Two") >>>>> Đếm số lượng ô chứa giá trị từ A1 đến G1 chuỗi ký tự Two Trả giá trị lớn tập giá trị  Cú pháp:  MAX( Đối số 1, đối số 2, ) • Đối số số, rỗng, giá trị luận lý chuỗi ký tự biểu diễn số  Lưu ý: • Đối số giá trị lỗi chuỗi ký tự chuyển sang dạng số dẫn tới lỗi Ví dụ: A B C D 14 25 16 =MAX(A1:D1) >>>>> Trả giá trị nhỏ vùng A1 đến D1 25 =MAX(A1:D1, 30) >>>>> Trả giá trị nhỏ vùng A1 đến D1 số 30 30 Trả giá trị nhỏ tập giá trị  Cú pháp:  MIN( Đối số 1, đối số 2, ) • Đối số số, rỗng, giá trị luận lý chuỗi ký tự biểu diễn số  Lưu ý: • Đối số giá trị lỗi chuỗi ký tự chuyển sang dạng số dẫn tới lỗi Ví dụ: A B C D 14 25 16 =MIN(A1:D1) >>>>> Trả giá trị nhỏ vùng A1 đến D1 =MIN(A1:D1, 0) >>>>> Trả giá trị nhỏ vùng A1 đến D1và số 0 Tính tổng tất số vùng chọn  Cú pháp:  SUM( Đối số 1, đối số 2, ) • Các số, giá trị T/F, chuỗi ký tự biểu diễn số nhập trực tiếp vào đối số Xem VD dòng • Các rỗng, ô giá trị lỗi, ô giá trị True / False, ô chuỗi ký tự bị loại bỏ Xem VD dòng Ví dụ: A B C D E -5 15 30 '5 TRUE =SUM( 3, ) >>>>> Tính tổng =SUM( "5", 15, TRUE ) >>>>> Tính tổng 5, 15 giá trị TRUE = 21 =SUM( A1:C1, 15 ) >>>>> Tính tổng từ A1 đến C1 số 15 55 =SUM( D1, E1, 2) >>>>> Tính tổng D1, E1 số 2 TRUE = , FALSE = Xem thứ hạng số danh sách số  Cú pháp:  RANK( Giá trị, vùng danh sách, thứ tự xếp )  Giá trị: Số muốn tìm hạng  Vùng danh sách: Mảng tham chiếu tới danh sách số (VD: A2:B4, A4, )  Thứ tự xếp : Nếu không nhập, Excel xếp danh sách theo thứ tự giảm dần Nếu giá trị khác xếp danh sách theo thứ tự tăng dần Ví dụ: A B C D E 15 30.5 =RANK( 3, B2:F2, 1) >>>>>> Xem thứ hạng số từ ô A1 đến E1 theo thứ tự tăng dần =RANK( 3, B2:F2, 0) >>>>> Xem thứ hạng số từ ô A1 đến E1 theo thứ tự giảm dần ... pháp hàm điều kiện hàm thống kê Biết cách vận dụng công thức hàm vào Excel I II Nhóm hàm điều kiện gì? Các hàm điều kiện  Là hàm dùng để kiểm tra điều kiện thực tính tốn dựa theo kết điều kiện. .. thống kê chia thành nhóm nhỏ sau: Nhóm hàm Thống Kê Nhóm hàm Phân Phối Xác Suất Nhóm hàm Tương Quan Hồi Quy Tuyến Tính  Các hàm thống kê thông dụng: Hàm Average Hàm Count Hàm Counta Hàm Max Hàm. .. điểm •  Nhóm hàm điều kiện có hàm: Hàm If Hàm Countif Hàm Sumif Trả giá trị điều kiện đúng, trả giá trị khác điều kiện sai  Cú pháp:  IF (Điều kiện, giá trị Đúng, giá trị Sai)  Điều kiện: biểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhóm hàm điều kiện và hàm thống kê, Nhóm hàm điều kiện và hàm thống kê

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay