Quyền và nghĩa vụ đương sự theo quy định tại bộ luật tố tụng dân sự năm 2004

100 16 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 13:08

Khoa lt  Cao kim oanh Qun vµ nghÜa vơ đ-ơng theo quy định Bộ luật tố tụng dân năm 2004 Chuyên ngành: Luật Dân Mã số: 60 38 30 Luận văn thạc sỹ LUậT HọC Ng-ời h-ớng dẫn khoa học: TS Lê Thu Hà Hµ néi - 2011 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi MôC LôC Më ®Çu TÝnh cÊp thiÕt cña việc nghiên cứu đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài Môc đích, đối t-ợng phạm vi nghiên cứu đề tài Ph-ơng pháp nghiên cứu đề tài Những đóng góp luận văn Bè cơc cđa Luận văn 10 Ch-ơng 1: Những vấn đề lý luận quyền nghĩa vụ đ-ơng tố tụng dân 11 1.1 Khái niệm, vị trí, vai trò, thành phần đ-ơng TTDS 11 1.2 Khái niệm, đặc điểm quyền nghĩa vụ TTDS đ-ơng sự; ý nghĩa việc thực quyền nghĩa vụ tố tụng dân 25 Ch-ơng 2: quy định pháp luật quyền nghĩa vụ đ-ơng tè tơng d©n 37 2.1 Sơ l-ợc hình thành phát triển quy định pháp luật TTDS Việt Nam quyền nghĩa vụ đ-ơng 37 2.2 Các quy định hành quyền nghĩa vụ chung đ-ơng TTDS 43 2.3 Quyền nghĩa vụ nguyên đơn 67 2.4 Qun, nghÜa vơ cđa bị đơn 72 2.5 Qun, nghÜa vơ cđa ng-êi cã qun lỵi, nghĩa vụ liên quan 74 Ch-ơng 3: thực tiễn, yêu cầu ph-ơng h-ớng hoàn thiện khung pháp lý quyền nghĩa vụ đ-ơng tè tơng d©n 76 3.1 Thùc tiƠn ¸p dơng pháp luật quyền đ-ơng TTDS 76 3.2 Một số kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện quy định quyền nghĩa vụ ®-¬ng TTDS 91 KÕt luËn 101 Danh mục chữ viết tắt blds : Bộ luật Dân n-ớc Cộng hßa x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam blttds : Bé luật Tố tụng dân n-ớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tand : Tòa án nhân dân tandtc : Tòa án nhân dân tối cao ttds : Tố tụng dân vksndtc : Viện kiểm sát nhân d©n tèi cao Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Mở đầu Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Đ-ơng vụ việc dân chủ thể đặc biệt quan trọng - thiếu chủ thể phát sinh vụ việc dân Việc ghi nhận nh- thực quyền nghĩa vụ đ-ơng trình tố tụng giúp xác định mối quan hệ trình tố tụng, địa vị pháp lý đ-ơng sự, đảm bảo cho việc giải vụ việc dân đ-ợc tiến hành theo trình tự giải đắn vụ việc Mục đích việc thực quyền, nghĩa vụ tố tụng dân đ-ơng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đ-ơng Các quyền, lợi ích hợp pháp đ-ơng đ-ợc bảo vệ tố tụng dân quyền, lợi ích đ-ợc Nhà n-ớc thừa nhận Để bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, quan, tổ chức quan hệ dân sự, hôn nhân gia đình, kinh tế, lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị tr-ờng theo định h-ớng xã hội chủ nghĩa, phï hỵp víi xu thÕ héi nhËp kinh khu vùc vµ thÕ giíi, thêi gian qua Nhµ n-íc ta ban hành nhiều văn pháp luật tố tụng dân nh-: Pháp lệnh thủ tục giải vụ án dân (1989), Pháp lệnh thủ tục giải vụ án kinh tế (1994), Pháp lệnh thủ tục giải tranh chấp lao động (1996) v.v Các Pháp lệnh phát huy hiệu cao trình Tòa án giải vụ việc dân sự, nh-ng nhìn chung nhiều quy định văn pháp luật không phù hợp, thiếu quy định cần thiết, phải kể đến hạn chế, bất cập quy định quyền nghĩa vụ đ-ơng Kế thừa, phát triển pháp điển hóa quy định văn pháp luật tố tụng dân tr-ớc đây, BLTTDS đ-ợc Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ năm thông qua ngày 15/6/2004 BLTTDS quy định đ-ơng vụ án dân Mục Ch-ơng VI (từ điều 56 đến Điều 62) Các quy định Bộ luật khắc phục đ-ợc đáng kể hạn chế, bất cập quy định đ-ơng vụ việc dân văn pháp luật tr-ớc Tuy nhiên, số quy định quyền nghĩa vụ đ-ơng BLTTDS ch-a đầy đủ, thiếu cụ thể, chí mâu thuẫn cần đ-ợc nghiên cứu nhằm góp phần hoàn thiện, tạo điều kiện cho việc giải vụ án dân Tòa án đ-ợc nhanh chóng xác Thực tiễn giải tranh chấp dân sự, kinh tế, lao động thời gian qua cho thấy không Tòa án xác định không xác quyền nghĩa vụ đ-ơng dẫn đến hậu quyền lợi ích hợp pháp đ-ơng không đ-ợc bảo đảm Vì nhiều án, định Tòa án bị hủy Xuất phát từ thực trạng trên, việc tìm hiểu quyền nghĩa vụ đ-ơng vụ việc dân vấn đề có ý nghÜa lý ln vµ thùc tiƠn hÕt søc quan trọng Thông qua việc tìm hiểu quyền nghĩa vụ tố tụng đ-ơng giúp cho có cách nhìn tổng quan đ-ơng vụ việc dân sự, đồng thời có ý nghĩa thực tiễn quan trọng trình giải vụ việc dân Tình hình nghiên cứu đề tài Những năm gần đây, việc nghiên cứu khoa học luật tố tụng dân Việt Nam b-ớc đầu đ-ợc trọng Nhiều công trình nghiên cứu đ-ợc thực nh-ng ch-a có công trình khoa học nghiên cứu đầy đủ chi tiết quyền nghĩa vụ đ-ơng tố tụng dân Việc nghiên cứu, tìm hiểu đ-ơng tố tụng dân dừng lại số khía cạnh khái quát chung đ-ơng luận án, luận văn số viết báo, tạp chí chuyên ngành Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi - Khóa luận tốt nghiệp Nguyên tắc quyền tứ định đot ca đương sứ TTDS v Nghĩa chững minh ca đương sứ TTDS sinh viên thức năm 1997 Luận văn thc sỹ Quyền tứ định đot ca đương tố túng dân sứ ca Thc sỹ Nguyễn Tiến Trung thức năm 1997 Luận văn thc sỹ Đương sứ n dân sứ- Một sè vÊn ®Ị lý ln v¯ thøc tiƠn” cða Th³c sỹ Nguyễn Triều D-ơng thực năm 2005 Luận n tiến sỹ luật học Bo đm quyền bảo vệ ®-¬ng TTDS ViƯt Nam” cða TiÕn sü Ngun Công Bình thực năm 2006 - Cc gio trình TTDS ca cc trường học Luật Bình luận khoa häc mét sè vÊn ®Ị ph²p lt TTDS v¯ thøc tiƠn ²p dóng” cða TiÕn sü Lª Thu H¯ thức năm 2006 Cẩm nang php luật ca bị đơn ca Thc sỹ Nguyễn Hửu Ước thực năm 2006 - Cc bi viết đăng cc chí có bi Cơ sở php lý ca quyền tứ định ®o³t cða ®­¬ng sø TTDS” cða Ngun TiÕn Trung đăng chí Luật học số 02/1999; Ai có tư cch l nguyên đơn n dân sứ ca Nguyễn Thị Hương đăng chí Tòa n nhân dân số 01/2000; Vấn đề xc định nhửng người tham gia tè tóng v¯ t­ c²ch cða hä n dân sứ ca Thanh Sơn đăng chí Tòa n nhân dân số 02/2000; Nguyên tắc quyền tự định đoạt đ-ơng TTDS ca Phm Hửu Nghị đăng chí Nh nước v php luật số 12/2000; Nguyên tắc quyền định v tứ định đot ca đương sứ Bộ luật TTDS Việt Nam ca Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Khnh đăng tạp chí Nhà n-ớc pháp luật số 05/2005.v.v.v Nh- thấy ch-a có công trình nghiên cứu khoa học nghiên cứu chuyên biệt quyền nghĩa vụ đ-ơng TTDS Xuất phát từ tầm quan trọng nêu nh- tình hình nghiên cứu nay, tác giả đ định chọn đề ti: Quyền v nghĩa theo quy định ti Bộ luật TTDS 2004 để lm luận văn thc sỹ ca Mục đích, đối t-ợng phạm vi nghiên cứu đề tài Mục đích việc nghiên cứu đề tài làm rõ khái niệm đ-ơng nh- việc xác định t- cách đ-ơng sự, quyền nghĩa vụ đ-ơng tố tụng dân sự; đánh giá thực trạng quy định pháp luật hành quyền nghĩa vụ đ-ơng tố tụng dân sự, qua đề xuất ph-ơng h-ớng, giải pháp nhằm hoàn thiện quy định hành quyền nghĩa vụ đ-ơng tố tụng dân Để thực mục đích nghiên cứu đây, việc nghiên cứu đề tài có nhiệm vụ sau đây: - Làm rõ sở lý ln vµ thùc tiƠn vỊ qun vµ nghÜa vơ cđa đ-ơng tố tụng dân bao gồm khái niệm, trình phát triển quy định đ-ơng sự, quyền nghĩa vụ đ-ơng sự, qua ®ã so s¸nh víi ph¸p lt mét sè n-íc quy định quyền nghĩa vụ đ-ơng - Nghiên cứu thực trạng pháp luật, thực tiễn áp dụng quy định pháp luật quyền nghĩa vụ đ-ơng tố tụng dân Xác định yêu cầu quyền nghĩa vụ đ-ơng tố tụng dân đ-a số kiến nghị Ph-ơng pháp nghiên cứu đề tài Luận văn đ-ợc hoàn thành dựa sở ph-ơng pháp luận khoa học Chủ nghĩa Mác - Lênin, quan điểm vật biện chứng vật lịch sử Đặc biệt quan điểm, chủ tr-ơng Bộ Chính Trị cải cách t- pháp, xây dựng Nhà n-ớc pháp quyền Ngoài việc nghiên cứu đề tài luận văn sử dụng ph-ơng pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành nh-: phân tích, tổng hợp, chứng minh, diễn giải v.v đặc biệt ph-ơng pháp so sánh với tham khảo văn pháp luật, tài liệu tác giả n-ớc Những đóng góp luận văn Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Luận văn công trình chuyên khảo nghiên cứu cách đầy đủ, toàn diện có hệ thống vấn đề quyền nghĩa vụ đ-ơng tố tụng dân Luận văn đ-a khái niệm, đặc điểm sở pháp luật quy định quyền nghĩa vụ đ-ơng sự, so sánh với pháp luật số n-ớc quy định quyền nghĩa vụ đ-ơng tố tụng dân sự, qua phân tích bất cập quy định pháp luật tố tụng hành đ-ơng thực tiễn áp dụng quy định pháp luật tố tụng dân đ-ơng Các giải pháp đề xuất luận văn tài liệu tham khảo trình xây dựng hoàn thiện pháp luật tố tụng dân Việt Nam góp phần thực mục tiêu công cải cách t- ph¸p ë n-íc ta Bè cơc cđa Ln văn Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn đ-ợc kết cấu thành ba ch-ơng: Ch-ơng I: Những vấn đề lý luận quyền nghĩa vụ đ-ơng tố tụng dân Ch-ơng II: Các quy định pháp luật quyền nghĩa vụ đ-ơng tố tụng dân Ch-ơng III: Thực tiễn, yêu cầu ph-ơng h-ớng hoàn thiện khung pháp lý quyền nghĩa vụ đ-ơng tố tụng dân 10 Ch-ơng 1: Những vấn đề lý luận quyền nghĩa vụ đ-ơng tố tụng dân 1.1 Khái niệm, vị trí, vai trò, thành phần đ-ơng TTDS 1.1.1 Khái niệm Theo Từ điển tiếng Việt [32, tr.346]: Đương sứ l người, l đối tượng việc no ®ã ®­ỵc ®­a gi°i qut” Nh­ vËy, theo nghÜa chung đ-ơng ng-ời, đối t-ợng vụ việc đ-ợc đ-a giải sống hàng ngày Cách định nghĩa cụ thể hóa loại chủ thể đ-ơng ng-ời mà ch-a đề cập đến chủ thể khác đóng vai trò đ-ơng nh-: Pháp nhân, quan, tổ chức chủ thể khác Nếu dùng định nghĩa không rõ ràng mặt chủ thể Trong từ điển Luật học xuất n-ớc ta, đ-ơng ng-ời có quyền, nghĩa vụ đ-ợc giải việc khiếu nại vụ án [12 tr.165] Trong từ điển Luật học n-ớc ngoài, đ-ơng đ-ợc định nghĩa ng-ời đ-a chống lại ng-ời đ-a việc kiện [37, tr.515] Pháp luật tố tụng dân Việt Nam đ-ợc hình thành phát triển sau Nhà n-ớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đời Ngày 10/10/1945 Chủ tịch phủ lâm thời sắc lệnh số 47 viện dẫn đến việc áp dụng quy định Tố tụng thủ tục Nghị định toàn quyền Đông D-ơng luật tố tụng thủ tục Pháp Ngoài Nhà n-ớc ta ban hành hàng loạt Sắc lệnh cho phép Tòa án áp dụng thủ tục tố tụng để giải tranh chấp dân nh-: Sắc lệnh 13/SL ngày 24/01/1946 tổ chức Tòa án ngạch Thẩm phán; Sắc lệnh số 112/SL ngày 28/6/1946 bổ sung Sắc lệnh 51/SL; Sắc lệnh 130/SL ngày 19/7/1946 quy định thể thức thi hành án; Sắc lệnh 85/SL ngày 22/5/1950 cải cách máy T- pháp luật tố tụng; Sắc lệnh 159/SL ngày 07/11/1950 quy định vấn đề ly hôn [22] 11 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Qua giai đoạn lịch sử khác nhau, quy định pháp luật luật tố tụng dân có b-ớc phát triển đáng kể Tuy nhiên, giai đoạn đầu điều kiện kháng chiến, văn TTDS chủ yếu quy định chung thủ tục tố tụng dân mà không quy định cụ thể đ-ơng Từ ngày hòa bình lập lại bên cạnh việc phát triển kinh tế, chuẩn bị sức ng-ời, sức cho công giải phóng miền Nam thống đất n-ớc, Nhà n-ớc ta quan tâm tới việc xây dựng pháp luật Đặc biệt sau Hiến pháp 1959 luật tổ chức TAND năm 1960 đ-ợc ban hành, TANDTC cho xây dựng ban hành nhiều văn h-ớng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục giải vụ việc dân nh- Thông t- số 614/DS ngày 24/4/1963 h-ớng dẫn số thủ tục tố tụng cho Tòa án địa ph-ơng, Thông t- số 03/NCPL ngày 03/3/1966 trình tự giải việc ly hôn, Thông t- số 39/NCPL ngày 21/01/1972 h-ớng dẫn việc thụ lý, di lý, xếp tạm xếp việc kiện hôn nhân gia đình tranh chấp dân sự, Thông t- số 06/TATC ngày 25/02/1974 h-ớng dẫn việc điều tra tố tụng dân sự, Thông t- số 25/TATC ngày 30/11/1974 h-ớng dẫn hòa giải tố tụng dân Trong văn pháp luật này, mức độ khác có quy định đ-ơng tố tụng dân Những quy định hiểu đ-ơng bên tham gia vào vụ việc dân bao gồm nguyên đơn, bị đơn, ng-ời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Nh- quy định đ-ơng tr-ớc năm 1989 tản mạn, ch-a đ-ợc hệ thống hóa thành điều khoản riêng quy định thành phần đ-ơng sự, nh- ch-a đầy đủ, thiếu cụ thể Điều nhiều làm ảnh h-ởng đến công tác xét xử Tòa án xác định thành phần, t- cách đ-ơng không đúng, dẫn đến vi phạm quyền lợi của đ-ơng hậu không đảm bảo giải vụ việc cách đắn Kế thừa phát triển quy định pháp luật tố tụng dân giai đoạn tr-ớc năm 1989, từ năm 1989 Nhà n-ớc ta ban hành nhiều văn pháp luật TTDS nh- Pháp lệnh thủ tục giải vụ án dân (1989), Pháp lệnh 12 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, đ-ơng phải khởi kiện, kể tr-ờng hợp họ không muốn Ngoài ra, xét mặt chất việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời giải nhu cầu cấp bách đ-ơng sự, ngăn chặn đ-ợc hành vi hủy hoại chứng làm sai lệch nội dung vụ việc dân việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời sớm tốt đảm bảo quyền lợi đáng đ-ơng đảm bảo cho việc giải vụ việc Tòa án đắn xác Ngoài ra, việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nhằm bảo vệ chứng không thiết phải kèm với việc khởi kiện xét t-ơng quan với việc thu thập chứng hoàn toàn thực tr-ớc khởi kiện Vì vậy, biện pháp khẩn cấp tạm thời đ-ợc xem biện pháp phục vụ việc khởi kiện đứng độc lập nhằm giúp đ-ơng có quyền lợi đáng giải vụ việc dân không thiết phải áp dụng đồng thời với việc khởi kiện Hầu hết pháp luật tố tụng dân n-ớc giới quy định cho phép đ-ơng có quyền yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời từ tr-ớc khởi kiện độc lập với việc khởi kiện vụ án dân Điều đ-ợc thể quy định điều 93, 96, 98 lt TTDS Trung Qc: bc tr¸ch nhiƯm cđa ng-ời yêu phải có tài sản bảo đảm bồi th-ờng tổn thất gây thiệt hại cho ng-ời bị áp dụng Quy định cho ng-ời ch-a có tcách tố tụng vụ án dân ch-a đ-ợc khởi tố, đ-ợc làm đơn xin tòa án tài định áp dụng biện pháp bảo toàn tài sản, khẩn cấp tạm thời Hiện vấn đề đ-ợc quy định Pháp lệnh bắt giữ tàu biển Pháp lệnh bắt giữ tàu bay Do pháp luật tố tụng cho phép đ-ơng có quyền yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời tr-ớc khởi kiện, nên số l-ợng vụ việc mà Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thêi lín h¬n rÊt nhiỊu 88 so víi sè vơ án mà Tòa án thụ lý giải tranh chấp đ-ợc tự giải mà không cần khởi kiện 3.1.7 Bất cập quy định nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, chứng minh đ-ơng Bên cạnh số hạn chế quy định quyền lợi đ-ơng BLTTDS không hạn chế liên quan đến quy định nghĩa vụ đ-ơng mà cụ thể nghĩa vụ cung cấp chứng A kiện B yêu cầu chia thừa kế theo pháp luật di sản bố (là ông C) để lại Tại phiên tòa sơ thẩm, sau chuẩn bị kết thúc phần hỏi, B xuất trình cho Hội đồng xét xủ di chúc ông C viết với nội dung định đoạt toàn di sản thừa kế cho B A không chấp nhận nội dung di chúc cho chữ ký di chúc B xuất trình chữ ký ông C Trong tr-ờng hợp kết luận giám định đ-ợc xác định chứng khoa học để chứng minh ý chí ông C qua việc xác định chữ ký Vấn đề v-ớng mắc chỗ, nhìn từ quy định điều luật sở để Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa Khi có ng-ời tham gia tố tụng không đồng ý với kết luận giám định đ-ợc công bố phiên tòa có yêu cầu giám định bổ sung giám định lại, xét thấy việc giám định bổ sung, giám định lại cần thiết cho việc giải vụ án Hội đồng xét xử định giám định bổ sung, giám định lại; tr-ờng hợp Hội đồng xét xử định hoãn phiên tòa (theo khoản Điều 230 BLTTDS), tr-ờng hợp tr-ng cầu giám định Tòa án vào Điều 197 BLTTDS: Trong tr-ờng hợp đặc biệt Bộ luật quy định việc xét xử tạm ngừng không năm ngày làm việc Hết thời hạn tạm ngừng, việc xét xử vụ án đ-ợc tiếp tục Nh-ng việc tạm ngừng phiên tòa ngày đủ thời gian để Tòa ¸n tiÕn 89 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi hành tr-ng cầu giám định chữ ký Trong tr-ờng hợp phải hiểu việc thu thập chứng thiếu nghĩa vụ đ-ơng hay Tòa án? Ngoài ra, thực tế có tình trạng phổ biến nhiều án dân sơ thẩm bị cấp phúc thẩm hủy, đến phiên tòa phúc thẩm đ-ơng xuất trình giấy tờ, tài liệu mà cấp sơ thẩm họ giấu không cung cấp Nguyên nhân Điều 84 BLTTDS không quy định thời hạn đ-ơng phải xuất trình chứng không đảm bảo chặt chẽ nghĩa vụ chứng minh đ-ơng quan điểm cho rằng: Hoạt động chứng minh diễn suốt trình Tòa án giải vụ việc dân Nh-ng với ví dụ quy định làm nảy sinh nhiều bất cập mà đ-ơng lợi dụng để kéo dài thời gian vụ việc, ảnh h-ởng đến quyền lợi đáng đ-ơng khác vụ việc 3.1.8 Quy định nghĩa vụ đ-ơng có mặt theo giấy triệu tập Tòa án ch-a đ-ợc áp dụng Điều 199 BLTTDS quy định nguyên đơn phải có mặt phiên tòa theo giấy triệu tập Tòa án; vắng mặt lần thứ có lý đáng phải hoãn phiên tòa Nguyên đơn đ-ợc triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vắng mặt bị coi từ bỏ việc khởi kiện Tòa án định đình giải vụ án Trong tr-ờng hợp Tòa án định đình giải vụ án nguyên đơn có quyền khởi kiện lại, thời hiệu khởi kiện Tuy nhiên thực tế phát sinh tr-ờng hợp giai đoạn xét xử phúc thẩm, nguyên đơn ng-ời kháng cáo đ-ợc triệu tập hợp lệ đên lần thứ hai nh-ng th-ờng vắng mặt, Tòa án th-ờng gặp lúng túng, có Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ, có Tòa án áp dụng máy móc cách hiểu nguyên đơn ng-ời khởi kiện nh- giai đoạn sơ thẩm nên định đình giải vụ án.v.v 90 Điều 200 BLTTDS quy định bị đơn phải có mặt phiên tòa theo giấy triệu tập Tòa án; vắng mặt lần thứ có lý đáng phải hoãn phiên tòa Bị đơn đ-ợc triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vắng mặt Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng cho thấy tr-ờng hợp bị đơn đ-ợc triệu tập hợp lệ mà vắng mặt lần thứ lý đáng Tòa án phải hoãn phiên tòa Điều 201 BLTTDS quy định (1) ng-ời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải có mặt phiên tòa theo giấy triệu tập Tòa án; vắng mặt lần thứ có lý đáng phải hoãn phiên tòa; (2) Ng-ời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đ-ợc triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vắng mặt Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ; (3)Ng-ời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập đ-ợc triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vắng mặt bị coi từ bỏ yêu cầu độc lập Tòa án định đình giải vụ án yêu cầu độc lập ng-ời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nguyên đơn bị đơn đồng ý Trong tr-ờng hợp Tòa án định đình giải vụ án yêu cầu độc lập ng-ời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền khởi kiện lại yêu cầu độc lập đó, thời hiệu khởi kiện Tuy nhiên, qua thực tiễn cho thấy, không nên phân biệt nguyên đơn, bị đơn hay ng-ời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.v.v., mà cần quy định bên đ-ơng vắng mặt lần thứ Tòa án phải hoãn phiên tòa 3.2 Một số kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện quy định quyền nghĩa vụ đ-ơng TTDS Qua việc phân tích thực trạng quy định việc áp dụng quy định pháp luật quyền nghĩa vụ đ-ơng cho thấy cần thiết phải tiếp tục xây dựng hoàn thiện quy định pháp luật TTDS quyền nghĩa vụ đ-ơng Trong khuôn khổ luận văn này, tác giả xin mạnh dạn đ-a số kiến nghị giải pháp sau đây: 91 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 3.2.1 TiÕp tôc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật TTDS a Hoàn thiện nguyên tắc luật TTDS có việc bổ sung nguyên tắc Đảm bảo quyền tranh tụng Với vị trí ph-ơng châm, định h-ớng chi phối toàn hay số giai ®o¹n quan träng cđa TTDS, ho¹t ®éng tranh tơng cã ý nghĩa vô quan trọng việc xác định thật khách quan vụ việc dân sự, đồng thời qua Tòa án có điều kiện để đ-a định đắn, toàn diện, khách quan việc giải vụ việc Hoạt động tranh tụng x-ơng sống hoạt động tố tụng Đảm bảo quyền tranh tụng cần đ-ợc thể thành nguyên tắc hệ thống nguyên tắc luật TTDS Vì lý cần bổ sung nguyên tắc Đảm bảo quyền tranh tụng đ-ơng nguyên tắc luật TTDS Với việc ghi nhận này, đảm bảo quyền tranh tụng không mang tính chất tinh thần tuyên bố mà thực trở thành nguyên tắc đạo công tác xét xử, thực đ-ợc ng-ời tham gia tố tụng quán triệt tuân thủ Qua đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp đ-ơng nhằm quán triệt thẩm phán tiến hành tố tụng phải tạo điều kiện để đ-ơng thực quyền tranh tụng mình, để lấy sở đ-a định, án pháp luật b Sửa đổi, bổ sung quy định việc thông báo Tòa án cho đ-ơng Nh- phân tích trên, nhiều t-ợng bỏ sót đ-ơng sự, đ-ơng nhận thức hạn chế không nắm bắt hết quyền nghĩa vụ dẫn đến quyền, lợi ích họ bị bỏ qua, bị xâm phạm thân họ vi phạm quy định thiếu hiểu biết Để hạn chế tình trạng trên, đòi hỏi cần tăng c-ờng, hoàn thiện chế kiểm sát, giám sát hoạt động tố tụng nhằm kịp thời phát sai sót kiến nghị, giảm bớt t-ợng xác định sai thành phần, xác định thiếu thành phần, ảnh h-ởng trực tiếp đến quyền lợi ích đ-ơng 92 Ngoài ra, phần lớn đ-ơng tham gia phiên tòa thiếu hiểu biết đầy đủ hoạt động tố tụng nên đ-ơng nhận thức hạn chế quyền nghĩa vụ dẫn đến bất lợi cho việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp họ tr-ớc phiên tòa Vì vậy, cần quy định rõ trách nhiệm Tòa án việc giải thích quyền nghĩa vụ TTDS cho đ-ơng tr-ớc phiên tòa Cụ thể, cần bổ sung vào khoản Điều 174 BLTTDS quy định thông báo việc thụ lý vụ án dân Theo đó, nội dung thông báo Tòa án phải giải thích cho đ-ơng quyền nghĩa vơ TTDS cđa hä c Sưa ®ỉi, bỉ sung quy định quyền yêu cầu thu thập chứng cứ, quyền đ-ợc biết chứng đ-ơng khác xuất trình Yêu cầu đòi hỏi phải có giải pháp đồng từ việc quy định trách nhiệm cá nhân, tổ chức l-u giữ chứng đến việc trách nhiệm Tòa án đ-ơng không thu thập đ-ợc chứng Tại điều BLTTDS quy định trách nhiệm cung cấp chứng cá nhân, quan, tổ chức có thẩm quyền, theo đó: cá nhân, quan, tỉ chøc ph¹m vi nhiƯm vơ, qun h¹n cđa có trách nhiệm cung cấp đầy đủ cho đ-ơng sự, Tòa án chứng vụ việc mà cá nhân, quan, tổ chức l-u giữ, quản lý có yêu cầu đ-ơng sự, Tòa án Trong tr-ờng hợp không cung cấp đ-ợc phải thông báo văn cho đ-ơng sự, Tòa án biết nêu rõ lý việc không cung cấp đ-ợc chứng Nh- vậy, BLTTDS không quy định cá nhân, quan, tổ chức có thẩm quyền phải chịu trách nhiệm tr-ớc pháp luật tính trung thực, đầy đủ, xác chứng cứ, nh- chịu trách nhiệm không cung cấp chứng nắm giữ Do đó, đề nghị bổ sung nội dung: cá nhân, ng-ời đứng đầu quan, tổ chức l-u giữ chứng mà không cung cấp chứng cung cấp không đầy đủ từ chối cung cấp chứng mà lý đáng tùy theo mức độ vi phạm mà bị áp dụng biện pháp quy định định Điều 389 BLTTDS điều luật có liên quan BLTTDS 93 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Mặt khác, việc cá nhân tổ chức l-u giữ chứng không cung cấp chứng th-ờng từ chối không trả lời văn cho đ-ơng việc không cung cấp chứng mà trả lời miệng, đó, đ-ơng sở chứng minh cho Tòa án áp dụng biện pháp cần thiết để thu thập chứng mà tự thu thập đ-ợc Do đó, đề nghị cần sửa đổi quy định khoản 2, Điều 85 BLTTDS theo h-ớng: đ-ơng có đơn yêu cầu, Tòa án phối hợp với đ-ơng d-ới hình thức Công văn Tòa án đề nghị cá nhân, tổ chức nêu rõ lý không cung cấp chứng cho đ-ơng Trên sở đó, Tòa án tự tiến hành thu thập chứng Cũng liên quan đến vấn đề cung cấp chứng việc trách nhiệm Tòa án việc cung cấp đầy đủ, kịp thời chứng đ-ơng xuất trình có yêu cầu Nh- phân tích trên, nguyên đơn xuất trình chứng bảo vệ cho yêu cầu cho Tòa án đ-ơng khác vụ việc có yêu cầu Tòa án quan nắm giữ chứng phải quan thực quy định pháp luật cung cấp chứng cứ, tài liệu có yêu cầu Vấn đề không đ-ợc quy định BLTTDS cách cụ thể dẫn đến việc không cung cấp cung cấp chậm trễ làm cho bị đơn không kịp chuẩn bị chứng phản tố Vì vậy, cần bổ sung quy định: (1) đ-ơng có yêu cầu đ-ợc biết, chép chứng tài liệu đ-ơng khác xuất trình cho Tòa án Tòa án có trách nhiệm cung cấp cho đ-ơng vòng ngày kể từ ngày có đơn yêu cầu (2) Trong trình thụ lý vụ án, đ-ơng cung cấp thêm chứng cứ, tài liệu phục vụ cho vụ việc Tòa án có trách nhiệm thông báo cho đ-ơng khác đ-ợc biết vòng 10 ngày kể từ ngày Tòa án nhận đ-ợc chứng cứ, tài liệu d Sửa đổi, bổ sung quy định quyền phản tố đ-ơng Với hạn chế quy định phản tố nh-: bị đơn đ-ợc phản tố yêu cầu nguyên đơn, thời hạn phản tố không phù hợp.v.v dẫn đến bất cập việc đảm bảo quyền lợi bị đơn Qua đó, đề nghị bổ 94 sung quy định: bị đơn có quyền đ-a yêu cầu phản tố, đề nghị đối trừ nghĩa vụ ng-ời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập Bổ sung khoản điều 176 quy định thời hạn đ-a yêu cầu phản tố bị đơn cụ thể hơn: Bị đơn có quyền đ-a yêu cầu phản tố tr-ớc thời điểm mở phiên tòa sơ thẩm Nếu tr-ớc phiên tòa sơ thẩm nguyên đơn, ng-ời có quyền, nghĩa vụ liên quan có quyền đ-a yêu cầu có quyền thay đổi, bổ sung yêu cầu khởi kiện, yêu cầu độc lập không bị giới hạn phạm vi đơn khởi kiện ban đầu bị đơn phải có quyền phản tố yêu cầu nguyên đơn ng-ời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến tr-ớc Tòa án đ-a vụ án xét xử e Sửa đổi, bổ sung quy định quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đ-ơng Cần xác định lại ý nghĩa việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không giải nhu cầu cấp bách đ-ơng sự, bảo toàn tài sản, để bảo vệ quyền lợi ích đ-ơng việc xét xử sau này, mà yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời coi việc dân Vì sau đ-ơng không muốn khởi kiện sau họ tự giải đ-ợc tranh chấp nên không khởi kiện Để phù hợp thông lệ quốc tế số quy định khác pháp luật nhPháp lệnh bắt giữ tàu biển Pháp lệnh bắt giữ tàu bay cần quy định cho phép đ-ơng có quyền yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nh- yêu cầu độc lập, tách biệt với việc khởi kiện Thay đ-ơng phải nộp đơn khởi kiện đ-ợc quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cần sửa đổi quy định cho đ-ơng yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời tr-ớc khởi kiện không cần phải khởi kiện yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Phải coi áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời loại việc dân thuộc thẩm quyền giải Tòa ¸n Vµ 95 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi đ-ơng có đủ cứ, chứng cho yêu cầu Tòa án định việc cho phép áp dụng hay không áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời f Sửa đổi, bổ sung quy định nghĩa vụ, thời gian cung cấp chứng Cần phải quy định cụ thể nghĩa vụ chứng minh, trách nhiệm cung cấp chứng đ-ơng sự, đ-ơng không cung cấp chứng thời hạn phải chịu hậu việc không chứng minh đ-ợc chứng minh không đầy đủ Cùng với cần quy định biện pháp chế tài đ-ơng không thực việc giao nộp chứng theo quy định Khi đó, chứng nộp trễ không đ-ợc sử dụng trình xét xử coi nh- đ-ơng ch-a nộp Thực tế nay, nhiều án dân sơ thẩm bị cấp phúc thẩm hủy, đến phiên tòa phúc thẩm đ-ơng xuất trình giấy tờ, tài liệu mà cấp sơ thẩm họ giấy không cung cấp Đề nghị việc giải phúc thẩm vụ án dân nên bỏ hẳn việc hủy án sơ thẩm chứng mới, mà vi phạm tố tụng nên hủy Bởi thực chất chứng phiên tòa phúc thẩm mà đ-ơng trình ch-a thực khách quan Cho nên việc hủy án có chứng làm cho cấp sơ thẩm xúc họ ch-a chứng Điều 84 BLTTDS không quy định thời hạn đ-ơng phải xuất trình chứng không đảm bảo chặt chẽ nghĩa vụ chứng minh đ-ơng sự; đó, cần quy định thời hạn đ-ơng phải xuất trình chứng giai đoạn xét xử sơ thẩm phúc thẩm nh-ng không đ-ợc v-ợt thời gian Quyết định đ-a vụ án xét xử cấp sơ thẩm, trừ tr-ờng hợp có lý đáng có mà giao nộp chứng thời hạn g Sửa đổi, bổ sung quy định nghĩa vụ có mặt theo giÊy triÖu tËp Điều 199 BLTTDS quy định nguyên đơn phải có mặt phiên tồ theo giấy triệu tập Tòa án; vắng mặt lần thứ có lý đáng phải hỗn phiên tồ Nguyên đơn triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vắng mặt bị coi từ bỏ việc khởi kiện Tòa án định đình giải 96 vụ án Trong trường hợp Tòa án định đình giải vụ án ngun đơn có quyền khởi kiện lại, thời hiệu khởi kiện Tuy nhiên thực tế phát sinh trường hợp giai đoạn xét xử phúc thẩm, nguyên đơn người kháng cáo triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai thường vắng mặt, Tòa án thường gặp lúng túng, có Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ, có Tòa án áp dụng máy móc cách hiểu nguyên đơn người khởi kiện giai đoạn sơ thẩm nên định đình giải vụ án… Do kiến nghị BLTTDS cần quy định rõ trường hợp theo hướng: Trong giai đoạn xét xử phúc thẩm nguyên đơn triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vắng mặt Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ trừ trường hợp quy định Điều 266 BLTTDS Điều 200 BLTTDS quy định bị đơn phải có mặt phiên tồ theo giấy triệu tập Tòa án; vắng mặt lần thứ có lý đáng phải hỗn phiên tồ Bị đơn triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vắng mặt Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng cho thấy trường hợp bị đơn triệu tập hợp lệ mà vắng mặt lần thứ khơng có lý đáng Tòa án phải hõan phiên tòa Để bảo đảm quyền cho bên đương sự, Tòa án kiến nghị khơng phân biệt ngun đơn hay bị đơn, mà bên đương vắng mặt lần thứ Tòa án phải hỗn phiên tòa Do cần sửa quy định theo hướng bỏ cụm từ “có lý đáng" Điều 201 BLTTDS quy định (1) người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải có mặt phiên tồ theo giấy triệu tập Tòa án; vắng mặt lần thứ có lý đáng phải hỗn phiên tồ; (2) Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vắng mặt Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ; (3) Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vắng mặt bị coi từ bỏ yêu cầu độc lập Tòa án định đình giải 97 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi vụ án yêu cầu độc lập người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nguyên đơn bị đơn đồng ý Trong trường hợp Tòa án định đình giải vụ án u cầu độc lập người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền khởi kiện lại yêu cầu độc lập đó, thời hiệu khởi kiện Ngồi ra, BLTTDS quy định đương hỗn phiên tồ lần, vụ án có nhiều đương (40 đương sự) mà đương phía cố tình gây khó khăn thay hỗn phiên tồ nhiều thời gian, cơng sức Tòa án ảnh hưởng đến quyền lợi đương khác Do vậy, cần sửa đổi theo hướng tổng lần hỗn vụ án khơng q ln 3.2.2 Tiếp tục đổi công tác tổ chức cán Tòa án Công tác tổ chức cán Tòa án nh- nêu số bất cập tổ chức đội ngũ cán Có thể thấy hầu hết sai sót nh- triệu tập thiếu đ-ơng xác định sai thành phần đ-ơng xét xử v-ợt yêu cầu đ-ơng xuất phát từ nguyên nhân yếu chất l-ợng đội ngũ cán Tòa án thực chất pháp luậtquy định t-ơng đối cụ thể vấn đề nh-ng thực tiễn Tòa án địa ph-ơng gặp phải sai sót phổ biến Trong đó, đòi hỏi công dân xã hội quan t- pháp ngày cao, quan t- pháp phải thật chỗ dựa nhân dân việc bảo vệ công lý, quyền ng-ời, đồng thời phải công cụ hữu hiệu bảo vệ pháp luật pháp chế xã hội chủ nghĩa, đấu tranh có hiệu với loại tội phạm vi phạm [7, tr 9] Vì vậy, phải tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức, đội ngũ cán Tòa án Trong công tác tổ chức cán bộ, Thẩm phán ng-ời có vai trò to lớn việc thực chức năng, nhiệm vụ Tòa án nên phải có quan tâm đặc biệt Trong cần trọng công tác đào tạo, bồi d-ỡng chuyên môn, 98 nghiệp vụ nâng cao lực xét xử nh- tăng c-ờng công tác quản lý, giáo dục trị, phẩm chất đạo đức cán xét xử cho Thẩm phán Cần có chế đánh giá lực Thẩm phán thông qua công tác xét xử Thẩm phán ch-a đủ trình độ chuyên môn phải tiếp tục đ-a đào tạo Những Thẩm phán không đào tạo bổ sung đ-ợc hết nhiệm kỳ kiên không bổ nhiệm lại Một mặt, cần có chế bổ nhiệm, nâng l-ơng cho Thẩm phán hợp lý để kích thích họ học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phẩm chất đạo đức Việc pháp luật quy định tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Thẩm phán Tòa án cấp giống nhau, khác thời gian công tác ch-a thỏa đáng Đối với ng-ời giỏi thời gian công tác ngắn rút đ-ợc kinh nghiệm, nâng cao đ-ợc lực chuyên môn, nghiệp vụ thực tốt đ-ợc nhiệm vụ nh-ng ng-ời lực hạn chế thời gian công tác dài nh-ng khó nói trình độ chuyên môn, nghiệp vụ họ tốt đ-ợc Vì vậy, việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án cấp cần phải thực thông qua thi cử Bên cạnh cần giáo dục ý thức trị, nâng cao trình độ nghiệp vụ với kỹ cần thiết, th-ờng xuyên tổ chức tập huấn, rút kinh nghiệm với sai lầm mắc phải công tác thi đua, khen th-ởng nh- xử lý sai phạm phải vào chiều sâu, có tác dụng động viên nh- uốn nắn kịp thời Chỉ có nh- thế, lực thẩm phán đ-ợc nâng cao, tinh thần trách nhiệm đ-ợc củng cố hạn chế thấp sai lầm đáng tiếc xảy 3.2.3 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật TTDS Mọi ng-ời thực pháp luật hiểu Tuy vậy, pháp luật tự đến với ng-ời việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Việt Nam, yếu tố trình độ dân trí thấp nên 99 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi hiểu biết pháp luật ng-ời hạn chế Trên thực tế, d-ờng nh- nhiều ng-ời có chung quan niệm quan tiến hành tố tụng dân ng-ời tiến hành tố tụng dân phải thực pháp luật tố tụng dân nên không quan tâm tìm hiểu chúng Nếu hiẻu biết định pháp luật tố tụng dân tham gia tố tụng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp họ Trong công tác giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật tố tụng dân cần tập trung làm cho ng-ời nhận thức đ-ợc quy định BLTTDS văn h-ớng dẫn thi hành Bộ luật quyền, nghĩa vụ tố tụng dân đ-ơng sự, nghĩa vụ quan tiÕn hµnh tè tơng, ng-êi tiÕn hµnh tè tơng; qun nghĩa vụ cá nhân, quan, tổ chức việc tham gia tố tụng góp phần làm cho việc giải vụ việc dân kịp thời, pháp luật.v.v Từ đó, làm cho đ-ơng có hiểu biết việc giải vụ việc dân Tòa án, nhiệm vụ quyền hạn ng-ời tiến hành tố tụng dân sự, quyền nghĩa vụ họ theo quy định pháp luật TTDS tr-ờng hợp cần thiết chủ động hơn, bảo vệ tốt quyền, lợi ích hợp pháp ng-ời khác 100 Kết luận Sau năm thi hành, BLTTDS góp phần quan trọng việc bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, tăng c-ờng pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà n-ớc, quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, quan, tổ chức Bảo đảm trình tự thủ tục TTDS dân chủ, công khai, đơn giản, thuận lợi cho ng-ời tham gia tố tụng thực quyền nghĩa vụ mình; đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân, quan, tổ chức hoạt động TTDS Đảm bảo cho việc giải vụ việc dân đ-ợc nhanh chóng, xác, công minh pháp luật Tuy nhiên, qua phân tích nh- triển khai thi hành BLTTDS cho thấy số quy định BLTTDS không tránh khỏi khiếm khuyết định, cụ thể quy định quyền nghĩa vụ đ-ơng sự; có quy định không rõ ràng khiến nơi ¸p dơng mét c¸ch kh¸c nh-: Qun tham gia phiên tòa (liên quan đến viêc xác định thành phần đ-ơng sự), Quyền phản tố đ-ơng (liên quan đến thời hạn cho áp dụng việc phản tố); có quy định ch-a phù hợp nh-: Quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, Quyền yêu cầu Tòa án thu thập chứng tr-ờng hợp đ-ơng tự thu thập chứng cứ, Quyền đ-ợc biết chứng đ-ơng khác cung cấp Tòa án tự thu thập, nghĩa vụ cung cÊp chøng cø, nghÜa vơ cã mỈt theo giÊy triệu tập; số quy định thiếu nh-: quyền tranh tụng.v.v Vì vậy, việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đ-ơng Tòa án hạn chế Nguyên nhân hạn chế việc đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp đ-ơng TTDS tập trung số điểm nh- quy định thiếu chặt chẽ, không khoa học, không phù hợp thực tiễn, thiếu đồng bộ; nhận thức đ-ơng ng-ời tiến hành tố tụng nhiệm vụ, quyền hạn hạn chế; chế kiểm sát, giám sát hoạt động tố tụng ch-a thật 101 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi hỵp lý; công tác tổ chức, cán Tòa án tổ chức bổ trợ t- pháp ch-a thật tốt; sở vật chất ph-ơng tiện bảo đảm cho hoạt động TTDS ch-a đ-ợc bảo đảm Xuất phát từ thực trạng yêu cầu đòi hỏi đảm bảo quyền lợi ích đáng đ-ơng đồng thời đảm bảo nghiêm minh, công pháp luật cần thiết phải sửa đổi, bổ sung số quy định BLTTDS, phải tiếp tục đổi công tác tổ chức chế kiểm tra, giám sát hoạt động TTDS, nâng cao trình độ chyên môn, nghiệp vụ, lực, phẩm chất cho đội ngũ Thẩm phán kết hợp với việc đẩy mạnh việc giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật TTDS để nâng cao ý thức pháp luật cho tầng lớp nhân dân Chỉ thực tốt hoạt động đ-ơng thực đ-ợc đầy đủ quyền, nghĩa vụ tố tụng mình, từ giúp họ tự bảo vệ đ-ợc bảo vệ quyền, lợi ích đáng m×nh./ 102 ... tích chuyên sâu vào quy định BLTTDS quy n nghĩa vụ đ-ơng vụ án dân Điều 58 BLTTDS quy định quy n nghĩa vụ chung cho đ-ơng Ngoài quy n nghĩa vụ chung này, có điều quy định quy n nghĩa vụ riêng, đặc... đề quy n nghĩa vụ đ-ơng tố tụng dân Luận văn đ-a khái niệm, đặc điểm sở pháp luật quy định quy n nghĩa vụ đ-ơng sù, so s¸nh víi ph¸p lt mét sè n-íc quy định quy n nghĩa vụ đ-ơng tố tụng dân sự, ... thể Quy n chủ quan phải phù hợp với quy n khách quan mà pháp luật quy định Quy n, nghĩa vụ tố tụng dân đ-ơng bao gồm hệ thống quy n, nghĩa vụ đ-ợc quy định BLTTDS Mỗi đ-ơng tham gia tố tụng dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ đương sự theo quy định tại bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 , Quyền và nghĩa vụ đương sự theo quy định tại bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 , CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐƯƠNG SỰ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ, CHƯƠNG 2: CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐƯƠNG SỰ TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ, CHƯƠNG 3: THỰC TIỄN, YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐƯƠNG SỰ TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay