Quyền và nghĩa vụ của cổ đông trong công ty cổ phần

107 11 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 13:08

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHO A HOC XÃ HỘI NH Ả N VĂN LÊ MINH TOÀN QUYÊN Mè NGHĨfĩ vg cảfĩ cố ĐỔNG TRONG CÔNG TY cố PHÂN C huyên ngành: LUẬT KINH TẾ M ã sô : 01 05 LUẬN VÃN THẠC SỸ KHOA HỌC LUẬT Người hướng dẫn khoa học: Tiến sỹ PHẠM DUY N GHĨA Khoa Luật học - Đại học Quốc Gia Hà Nội HÀ NỘI - 2000 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT ĐỌC LÀ KỶ HIỆU VIÊT TẢT - ASEA N - Hiệp hội quốc gia Đ ông pam Á - Bộ KH-ĐT - Bộ K ế hoạc': Đầu í'/ - DNNN - Doanh nghiệp nhà nước - ĐKKD - Đăng ký kinh doanh - Giấy chứng nhận Đ K K D - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - Luật công ty 1990 - Luật công ty ngày 21/12/1990 - Luật doanh nghiệp 1999 - Luật doanh nghiệp ngày 12/6/1999 - NĐ 02/2000/NĐ-CP - Nghị định 02/2000/N Đ -C P , ngày /2/2000 Chính phủ Đăng ký kinh doanh - NĐ 03/2000/NĐ-CP - Nghị định 03/2000/N Đ -C P , ngày 3/2/200C Chính phủ hướng dẫn thi hành số điều Luật doanh nghiệp - N Đ 44/1998/N Đ -C P - Nghị định 44/1998/N Đ -C P , n gày29/6/1998 Chính phủ chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần - N Đ /1998/N Đ -C P - Nghị định 48/1998/N Đ -C P , ngày 1/7/1998 Chính phủ chứng khốn thị trường chứng khốn - Phòng Đ K K D - Phòng đăng ký kinh doanh - SỞKIỈ-ĐT - Sở K ế hoạch Đầu lư -TNHH - trách nhiệm hữu hạn - X11CN - xã hội nghĩa LẼ M IN H TOÀh Luận ván tốt nghiệp Cao học Luật kinh té MỤC LỤC Trang Mục lục Lời nói đầu Chương 11 K hái q u át n g ty cổ phần quyền n gh ĩa vụ củ a cổ đỏng 1.1 Khái quát công ty cổ phần cổ đông I1 1.2 cấu vốn công ty cổ phần 15 1.3 Sự cần thiết việc điều pháp luật đối vớiquyền 23 nghĩa vụ cổ đông công ty cổ phần 25 Chương Quyền nghĩa vụ cố đông công ty cổ phán theo quy định Luật doanh nghiệp 1999 2.1 Các loại cổ phần cổ đông 25 2.1.1 Các loại cổ phần 25 2.1.2 Các loại cổ đông 29 2.2 Quyền nghĩa vụ cổ đông công ty cổ phần 38 2.2.1 Q uyền cổ đông 39 2.2.2 N ghĩa vụ cổ đồng 59 Chưong 64 Thực trạng việc thực quy định quyền nghĩa vụ cổ đỏng cóng ty cổ phần kiến nghị 3.1 Thực trạng việc thực quy định quyén 64 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Luận ván tốt nghiệp Cao học Luật kinh tê LẼ M IN H TOÀỈ' nghĩa vụ cổ đông công ty cổ phần 3.1.1 V ề loại cổ phần cổ đông 65 3.1.2 Y cầu vốn tối thiểu lịch biểu góp vốn 68 3.1.3 Phân loại quyền cổ đông 69 3.1.4 V ề nghĩa vụ cổ đông 75 3.2 Kiến nghị hoàn thiện quy định quyền nghĩa vụ 76 cổ đông công ty cổ phần 3.2.1 Các loại cổ phần cổ đ ôrg s c 3.2.2 Các loại quyềr nghĩa vụ c t í c i đ 'g K ết luận Phụ lục D anh m uc tài liêu th am khảo 76 83 87 • I I L u ậ n ván tốt n g h iệ p C a o h ọ c L u ậ t k in h té LẼ M INH TỒN LỜI NĨI ĐẨU / T ín h cáp th iết đê tài Chủ trương xây dựng kinh tế hàng hóa nhiều thành phần iheo ch ế thị trường quản lý Nhà nước theo định nrớng xã hội chủ nghĩa Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) đề -a thực tế thời gian qua cho thấy kinh tế nước ta đạt thành ‘.vu 'o lớn, chuyến hướng, đổi sáu s ắ c tác dộng đến mặi củc» đời s ố n g x ã 'lội N!’ĩrng dổi khơng thay đổi kết cấu !iạ 'ầng sớ mà thay đổi phận kiến Irúc thượng tầng, đặc biệt chủ trương, sách lớn Nhà nước, pháp luật kinh tế Trong bối cảnh đó, ngày /1 /1 9 , Quốc hội nước cộng hòa XHCN V iệl Nam (in thơng qua Luật cơng ty Hội Nhà nước công bố ngày /1 /1 9 ! Luật công ty 1990 điều chỉnh hoạt động công ly trách nhiệm hữu hạn cơng ty cổ pln Luậl cơng ty dời tạo sở pháp lý vững cho phát triển loại hình doanh nghiệp quan trọng kinh tế thị trường, dó cơng ty nói c h u n g công ty cổ phần nói riêng Kinh tế thị trường hình thành phát triển sở bảo vệ quyền tự kinh doanh, quyền sớ hữu thu nhập hợp pháp, quyền tự hợp đồng v.v Đ iều 54 - Hiến pháp 1992 quy định: "C n g dân quyền tự ílo kinh doanh khn k lìố p h p lu ật" Quy định tạo điều kiện bảo đảm cho cá nhân, to chức thuộc 11lành phần kinh lê than' g ;a vào hoạt động kinh doanh với nlìiều hình thức cách thức lổ chức khác v :ệc mua cổ phần ctế ‘.ÌKiin gia vào tổ chức hoạt động kinh doanh (lưới hình tlníc cơng ty cổ phần Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Luận văn tốt nghiệp Cao học Luật kinh té LẼ M IN H T O À r Thực tiễn thi hành Luật công ty 1990 cho thấy lính ưu việt cúa loại hình cơng ty nói chung kinh tế thị triờng Việ* N?"P Số liệu thống kê cho thấy; tính đến /1 /1 9 (l): tổng số 37533 doanh nghiệp (là công ty doanh nghiệp tư nhân) chrợc thành lập sau chín năm thi hành Luậl cơng ty Luật doanh nghiệp tư nhân số doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 13.140 công ty (chiếm 53,7% tổng số doanh nghiệp); sô doanh nghiệp công ly cổ phần 505 công ty'2) (chiếm 1,3% tổng số doanh nghiệp) Tổng số vốn công ty trách nhiệm hữu hạn ,4 tỷ dồng (chiếm 54,08% lổng số vốn doanh nghiệp) công ty cổ phần 5769,645 tỷ đồng (chiếm 21,79% tổng số vốn doanh nghiệp) Đ iều quan tâm qua số liệu số lượng công ty cổ phần thành lập hoạt dộng thời gian qua nước ta q so với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn; với ưu thế, tiềm huy động vốn loại hình doanh nghiệp kinh tế thị trường So sánh cho thấy: Công ty trách nhiệm hữu hạn gấp 26 lán công ty cổ phần số lượng doanh nghiệp lại chí gấp 2,5 lần vốn Sau chín năm thi hành luật cơng ty, bình qn vốn cơng ty cổ phán 11,425 tỷ đồng gấp 10,48 lần bình quân vốn CÁIX ,'AỘ" cổng ty trách nhiệrn hữu hạn (1,089 tỷ đổng/ cơng ty trác!' nhiệm hữu hạn) Tính r ê n g năm 1999, bình quân vốn công ty cổ phần ^,582 tỷ gấp 3,8 lần bình qn vốn cơng ty tráchY.hiệm hữu hạn (1,203 :ỷ đồng/ cóng ty trách nhiệm hữu hạn) Công ty cổ phần chủ thể kinh doanh huy động vòn cỏ ch ế mớ linh hoạt nhất, huy động vốn n ộ t cách rộng rãi nhất, khả tích tụ tập trung vốn với quy m ô lớn nhái Cóng ty cổ phán xuất phát triển tạo điều kiện môi trường thúc đẩy vốn luân (') Xem báng thống ké sò lượng doanh nghiệp Phụ lụt I (:) Tinh đèn 31/12/1999 370 doanh nghiệp nhà nước ilirợc phần liố clniyến tlòi liu.it ilồiig ilưói limli thức cõng ty cổ phẩn (nguồn ban ĐMQLDN TƯ) Luận văn tốt nghiệp Cao hoc Luật kinh té LẼ M INH TOÀ chuyển kinh tế thị trường, làm cho ngMỏr1 vỏn (Vợc p'’ân hổ sư dụng hợp lý hiệu Chính c Mác tìmg nói: ‘ 'K lìơ n g cìu p h i minh đầu máy nước, mà phát minh cơng ty phần dã dấy nhanh í/ trình phát triển chủ nghĩa tư b n ” V iệc số lượng công ty cổ phần thành lập thời gian qua nước la cho thấy quan tâm chưa nhiều công chúng đầu tư Với loại doanh nghiệp nguyên nhân vấn đề xem xét từ nhiều góc độ khác nhau: từ mơi trường pháp luật thiếu đồng bộ; sơ sài hình thức tổ chức cách thức huy động vốn, chuyển nhương cổ phàn đặc biêl quy định quyền nghĩa vụ cổ đông - người mua cổ phần dể trở thành chủ sở hữu cơng ty cổ phần Chúng ta biêì muốn thu lún dược nhà đầu tư lựa chọn loại hình doanh nghiệp cơng ty cổ phần mơi trường pháp luật phải quy định rõ ràng quyền nghĩa vụ họ bảo đảm pháp lý cho việc thực quyền nghĩa vụ ấy; diều Luật công ty 1990 không thực đầy đủ Luật doanh nghiệp ngày 12/6/1999 (sau gọi Luật doíTih nghiệp 1999) giải tồn nêu t ‘ên Luật công ty 1990 vồ công ty cổ phần tác động thực tế sau k u ' ĩy 'âóanh nghiệp ỉ 999 hiệu lực thi hành từ 1/1/2000, số lượng doanh nghiệp công ty cổ phần thành lập 300 công ty cổ phần(3) (riêng thành phố 1là Nội 80 cơng ty cổ phần thành lập sau tháng thi hành Luật doanh nghiệp) Tuy nhiên, số lượng công ty cổ phần nói số lượng cơng ly cổ phần từ 1991 - 1999 nước ta so với nước kinh tế thị inrờng phát triển V í dụ: Hoa Kỳ, năm 1989 số lượng công ly cổ phần chiếm Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Luận văn tốt nghiệp Cao học Luật kinh té LÊ M INH T O Ả f 31,7% tổng số xí nghiệp cơng nghiệp chiếm 92,6% lổng sán phẩm công nghiệp; ngày nay, công ty cổ phần chiếm vị trí thống trị ngành cơng nghiệp, dịch vụ công cộng ngành khác kinh tế Hoa Kỳ Ở nước phương Tây, công ty cổ phần mơ hình phổ biến cho doanh nghiệp quy mồ lớn: Đức, vốn cư bán Irung bình cứa cơng ty cổ phần 45 triệu DM (năm 1980), vốn trung bình mội cơng ty trách nhiệm hữu hạn 0,38 triệu DM; 100 công ty lớn Đức 66 cơng ty cổ phần Tại Pháp, vào năm 1986 125.303 cơng ty cổ phần, chiếm 15,22% tổng số doanh nghiệp [73, 40-41 ] Như vậy, muốn đẩy nhanh việc thành lập công ty cổ phần Việt Nam, việc tìm hiểu quy định liên quan đến quyền nghĩa vụ cổ đòng theo quy định pháp luật hành đặc biệt quan Irọng mang tính thòi nhằni góp phẩn hoàn thiện pháp luật kinh 'é Việt Nam quy định pháp luật cơng ty cổ phẩn quyền nghĩa vụ cổ đơng Dự thảo báo cáo trị trình Đại hội IX Đáng chí lõ: " phát triển m ạnlì hình thức tổ chức kinh t ế c ổ pluín nhằm huy dộng sứ dụng rộng rã i vốn đ ầu tư x ã h ộ i " [54, 11] Đây lý mà tơi lựa chọn đề tài: " Q u yên n g h ĩa vụ củ a đ ỏ n g tro n g c ô n g ty c ổ p h ầ n " làm Luận văn tốt nghiệp Cao học Luật T ìn h h ìn h n g h iê n cứu nói việc nghicn cứu chuyên sâu vổ đề tài: " O u y ề n n g h ĩa vụ c ủ a c ổ d ò n g tro n g c ò n g ty c ổ p h n " clnra luận văn 'ốl nghiệp; cóng trình nghiên cứu (lề cập đến Điều nỳy ihể lý giai nhiêu ( ’) Theo sổ liệu báo cáo vé linh hình thi hành Luật doanh nglnệp tháng ilan num 2000 (Tai liệu họp Chính phù thường kỳ iháng 5/2000) - Bõ Kẽ hoạch Đâu lơ I la Noi 5/2000) Luận văn tốt nghiệp Cao hoc Luật kinh té LẺ M INH TOÀI nguyên nhân chủ quan khách quan khác như: Đây vấn đề mới, phức tạp khó tổng hợp; mối trường pháp luật trước dây (Luậl công ty 1990) sơ lược; Luật doanh nghiệp 1999 thi hành chưa đánh giá tổng kết v.v Các nghiên cứu chuyên để nước đề cập nhiều đến cơng ty cổ phần quyền nghĩa vụ cổ đông công ty cổ phần như: "Chuyên đề pháp luật công ly" (của N guyễn Thị Thu Vân - Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý - Bộ tư pháp, Hà nội 1996); "Chuyên đề pháp luật chứng khoán thị inrờng chứng khoán" (Của tập thể tác giả, Viện nghiên cứu Khoa học pháp lý - Bộ lư pháp, I Nội 9/1999); "Đánh giá tổng kết luật công ly kiến nghị định 'urớng sửa đổi ch ú yếu" (của Viện quản lý Kinh tế Trung ương - Bộ K ế hoạch Đầu tư, ỉ Nội, -1 9 ) v.v Tuy nhiên nghiên cứu ch: r^ang khái c iá i, chưa chuyên sâu, chuyên đề nghiên cứu phục vụ xây đựng vì; hồn thiện mỏi trường pháp luậl sau Mặt khác, nghiên cứu loại hình doanh nghiệp giới nói chung đề cập đến khái qt cơng ly cổ phần như: "Mơ hình tổ chức doanh nghiệp Cộng hòa Liên bang Đíre EU"; "Mơ hình tổ chức doanh nghiệp Hợp chúng quốc Hoa Kỳ"; "Mỏ hình tổ chức doanh nghiệp Nhật Bản" (V iện quản lý Kinh tế Trung ương, Hà N ội 1995) hay "Báo cáo nghiên cứu so sánh Luật công ty bốn quốc gia Đ òng Nam Á: Thái Lan, Singapore, M alaysia, Philippine" (V iện quản lý Kinh tế Trung ương, Hà N ội - 1/1999 - Dự án UNDP: V IE /97/016) v.v liệu cho việc xảy dựng Luật doanh nghiệp 1999 sau Từ ban hành Luật doanh nghiệp 1999 đến nay, chun đề nghiên cứu, tạp chí, báo đề cập đến cơng ty cổ phẩn nói chung qun nghĩa vụ cổ đơng nói riêng Đ ế chuẩn bị cho việc viết luận văn tốt nghiệp, tác giá (lã bước chuẩn bị tích cực như: viết đề tài tiểu luận niu: tên lìế tài luận vãn (Mũm 1998) Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Luận vãn tốt nghiệp Cao hoc Luật kinh tẻ LẼ M INH TỒN đánh giá khuyến khích làm báo cáo Hội ngh; Khoa học (Khoa Luật - Đại học Q uốc gia) làm Luân văn tốt nghiệp cao học Luật; viêt gửi đăng số trẽn Tạp chí chứng khốn Việt Nam, Báo Đầu tư - Chứng khoán Thời báo kinh tê Việt Nam cơng ty cổ phần nói chung quyền nghĩa vụ cổ đơng nói riêng, thực tế Sở K ế hoạch Đầu tư - Thành phố Hà Nội để khảo sát công ty cổ phần Đây chí bước chuẩn bị tích cực tác giả để tới việc hoàn thành luận văn tốt nghiệp Cao học luật đầy đủ sở lý luận thực tiễn P h m vi n g h iê n cứu Trong phạm vi nghiên cứu luận văn tốt nghiệp, tác giả tập trung vào việc phân tích quy định Luậl doanh nghiệp ván hán hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp quyền nghĩa vụ cổ dông công ly cổ phần với tư cách người sở hữu loại cổ phiếu khác cóng ly cổ phần; nghiên cứu quan hộ cổ dông họ với công ty Luận văn không đề cập đến cổ đông với lir cách người nắm giữ loại chứng khốn khác cơng ty cổ phần như: trái phiếu, chứng chí quỹ đầu tư; loại chứng khốn khácTrinh LU LU tai DN phát hanh CP thu hút c -iÉ CL ^3 o>» c ũ •n3 cn c _c= CL CL ■12 03 > cho— cn c •o s3 i co Q co •ỉ=ID rố õ co z: > o (_) _J o •0) CD o ■ d o 03 ị -C OJ T o— A oR DN M sỏ D K m u a C P thấm quyẽn đinh trẽn 10 tỷ đ cr> >I— o ĐK m u a tơ C P tai trinh TTg CP phê duyẽt va quyét đinh KBNN cảp tinh chuyến Cty CP DN giá trị thũc vỏn NN CQ T/b n g khai tinh thẩm quyẽn đinh 10 tỷ cn hình tai c h in h DN đen đ :Bò, UBND cáp tỉnh phê duyẽt va Q_ '< th i đ ié m C P H đinh chuyển Cty CP c3 - ắ T3 •>, co Cỏ DN gia tri thuỏc vốn NN CQ co < JZ ề ệ o >- íp Q ()0( l i liệu phicn họp Chính phú tháne 5/2000), phiên họp ngày 30, 31/5/2000 34 Bộ tư pháp, Văn phòng dự án UNDP: Báo cáo chuyên (ỉè vê kluiiìíỉ plìáp luật kinh tẻ 'ị T ậ p I + + + ) , K ỷ yếu dự án (Dự án VIE/ 94/003) Hà nội iháng 4/1998 35 Ban tư tưởng văn hoá I Ư, T i l i ệ u t h a m k h ả o p l i ụ c VII I i í > h i ê n c ứ u c ú c kiện (dự tliào) trìnli D ại liội dại biên Ddm> toàn quốc 1(1)1 thứ IX, văn NXB CTQG, I nội - 2000 36 Chuycn đề: CltứtìỊỊ kliốn tliị iníờníỊ chứnt’ khốn, Viện Iiiihién cứu khoa học pháp lý- Rộ Tư pháp, I nội- 1995 37 Dự án U N D P VIE / / 016, Báo cáo nghiên cứu so sánh Litậi ( 'ƠHIỊ /V bốn (/nốc gia D n i’ N am A : T hái Lan, Sin gapore, M a ỉa ysia P h ilip p in c - V iện QLKTTƯ, Hà nội - 1/1999 38 P T S N gu yễn Đ ức Dy( chủ bicn); N gu vẻn N gọc Hích; I*TS N guyên Đ ức M in h , " Từ lĩiển íỊÌdi Iiạlũa kinli t ế - kinh iloanli Anh NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà n ộ i-1996 39 T S T rầ n N ụọc D ũ n g, NhữntỊ (Ịity (lịnli vé công ty Luật Doanh n iịhiệp, Tạp chí Luật học 3/2000 40 Đ ộ n g Đ ức Đ ạm ; K in h t ế v ĩ mô cá c lo i hìnli doanh n^liiệp \ 'iột nam : Thực ỉrạniỊ triển vọiiiỊ', NXB CTQG, Mà nội, 1993 41 K rancis L cm eiin ier; N iỉỉivén lý vả thực hành luật thưiỉHỊị m ại, luụi kinh d o a n h ; NXB CTQCÌ, Hà nội, 1993 42 T S D ương Đ ă n g H uệ C c lo i hủnỉi lìocĩ nuid bán trớn tlii ỉnỉừniỊ clỉứnỊỊ k /i oá ni C l i u y è n đ c : P h p l u ậ t v c ỉ i ứ i i ị í k h o n v thị I r ò n g c h ứ n g k h o n V iện NCKIIPL - Bộ Tư pháp, số 9/1999) Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 43 1 s Nguyên A m IIiõu M áy van dc pháp liuìi kinh ti' \ /('/ liiựi! n a y , T ạp c h í Luật h ọc /1 9 44 I I s I rán Đ inh Háo, NIiữii ịị ( h e m MỚI ( ítci L i i ụ t l)(Hinli n l u c p lạp chi N hà nước va pháp luật, / 0 K u e b lc r ; M ộ t sú n (lé vớ luật k in h tứ (V i//” linủ I.ICI1 biinạ ih ì\ \ NXH Pháp lý, I n ộ i, 1992 46 TS Hoàng The Liẽn, Tlis Đạnịĩ lỉu án, t)ịa vị phái) /v ( 1 ( ( Im t h ê ilicim ỊỊÍd thị I r n 's' cliửniỊ k lìo n i C huycn t!ê: Pháp luạt vẽ chứng khoán lliị trường chứim khốn tủ a V iện N C K IÍP L - Bó Tư pháp, NÕ /1 9 ) 47 I,c \v is I) S o lom o n, Ị)o n ;il(l K S c ln v a rt/, ,k'H e\ D H o m iiiiii, K llio lt VVciss, C O R r O K M I O N S I A \ V A N l ) r O L I C Y : M d c n a i s a n d P r o h lc m s ( F o u r llì e d itio n ) , A M E R I C A N C A S E l i O O K S E R Ỉi.S \\ I S I ( ;i Địii học khoa học xã hội nhân văn- Trung lam Nghiên cứu va h ỗ Irợ pháp lý(LER EỈS), C h í n h s c h , p h p lu ậ t m ộ t so Ị>uii p lìớ p h ỗ trợ (hxmli Ii^liicp vừíi vủ nhó níỊồi (Ịiiổc (loanli ( K y vé II hội lli uo) N xu;il báĩì ĐI I QC.I1N, ỉlà nội - 2000 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 63 l p thó lác giá, ('náo trình Iikii Kinh lớ Viộl nam Khoa lui Oai lu'C K H X H N V , I la n ộ i, 1997 T ậ p th é tac g ia , Cháo trìn h lu ậ t K in h tẽ, Đ h ọ c Luật Mà n ội l l)()6 tái han năm 0 , N X B c ó n g an nhàn dan Iỉà nội - 0 lậ p th ế c g ia , M ó n lìo c L u ậ t kin h tớ, ílo c \iệ n hành ch ín h Q u õ c nia Ilà n ộ i, 19 97 6 T ạp chí: N h nước Pháp luậl; Luật học; Kinh tố c!ự báo; C hứng k h o n V iệt n am , Tài ch ín h , C ộ n g san; Dân chu pháp luậl: T oà án nhãn d án 67 U N D P - C h n g trình phái Irién Liên hợp CỊ11ĨC, H o n th iệ n khitiỉỊi p h p lu ậ t c ủ a V iệ t lĩíiiìì c lio p h t triứn k in h tứ - T i liệu tliá o luụiì sơ ( ÍKI U N D P , ll nội- 1999 U N D P - D A N I D A - U ỷ han kinh tố ngán sách cúa Q u ố c hội , ( P R O I E C T V IL Ỉ/ / ), l l ội thào vỡ (úc tỊÌái pháp H(IIIí! cao liicii q u h o t (ỈỘI1ỊỈ c ủ a D N N N , TP 1ỈCM , ngày -1 /7 /1 9 ‘) V ăn k iện Đ H Đ loan q u ố c lần thứ VII, N X B Sựi hạt , l i nội - 1W1 70 V àn k iện Đ l iĐ toàn q u ố c lần thứ VIII, N X B C T Q G , I la nội - 19(J
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông trong công ty cổ phần , Quyền và nghĩa vụ của cổ đông trong công ty cổ phần

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay