Hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai

98 9 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 13:08

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THỊ HẢO HÒA GIẢI TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2014 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THỊ HẢO HÒA GIẢI TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI Chuyên ngành : Luật dân Mã số : 60 38 30 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Anh Tuấn HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố công trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thị Hảo Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng MỞ ĐẦU Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI 1.1 Khái niệm, đặc điểm hòa giải tranh chấp đất đai 1.1.1 Khái niệm hòa giải tranh chấp đất đai 1.1.2 Đặc điểm hòa giải tranh chấp đất đai 1.2 Ý nghĩa hòa giải tranh chấp đất đai 13 1.3 Cơ sở việc xây dựng quy định hòa giải tranh chấp đất đai 15 1.4 lược sử quy định hòa giải tranh chấp đất đai 17 1.4.1 Thời kỳ trước ban hành hiến pháp năm 1980 17 1.4.2 Thời kỳ sau ban hành Hiến pháp năm 1980 20 Chương 2: NỘI DUNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM 27 HIỆN HÀNH VỀ HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI 2.1 Các quy định hòa giải tiền tố tụng tranh chấp đất đai 27 2.1.1 Hòa giải sở tranh chấp đất đai 27 2.1.2 Hòa giải tranh chấp đất đai Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 29 Các quy định hòa giải tranh chấp đất đai Tòa án 38 2.2.1 Quy định phạm vi vụ việc mà Tòa án tiến hành hòa giải 38 2.2.2 Quy định chủ thể hòa giải 40 2.2.3 Thủ tục hòa giải 42 2.2 Chương 3: THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HỒN 52 THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ HỊA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI 3.1 Thực tiễn áp dụng quy định hòa giải tranh chấp đất đai 52 3.1.1 Về thành tựu đạt hòa giải tranh chấp đất đai 52 3.1.2 Về bất cập, vướng mắc hòa giải tranh chấp đất đai 55 3.2 Một số kiến nghị hòa giải tranh chấp đất đai 71 3.2.1 Kiến nghị xây dựng pháp luật 71 3.2.2 Kiến nghị thực pháp luật 77 KẾT LUẬN 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLTTHS : Bộ luật tố tụng hình LĐĐ : Luật đất đai QSDĐ : Quyền sử dụng đất TAND : Tòa án nhân dân TANDTC : Tòa án nhân dân tối cao UBND : Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng Trang Kết giải vụ án dân TAND cấp 53 Số hiệu bảng 3.1 (từ năm 2007-2013) Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tranh chấp đất đai bất đồng, mâu thuẫn hay xung đột lợi ích, quyền nghĩa vụ chủ thể tham gia vào quan hệ pháp Luật đất đai Tranh chấp đất đai thể dấu ấn mạnh mẽ thời kỳ lịch sử khác quan hệ pháp Luật đất đai Trước năm 1980, nhà nước trì ba hình thức sở hữu đất đai là: sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể sở hữu tư nhân có tranh chấp quyền sở hữu, quyền nghĩa vụ trình quản lý sử dụng đất đai Bước sang kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa với quan hệ kinh tế - xã hội khác, quan hệ pháp Luật đất đai phát triển đa dạng, phức tạp, đòi hỏi pháp luật phải có chế điều chỉnh phù hợp Nhiều quan hệ trước bị nghiêm cấm pháp luật cho phép thực Các giao dịch dân đất đai xác lập chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, chấp, bảo lãnh, góp vốn liên doanh giá trị sử dụng đất…cũng từ mà đối tượng tranh chấp đất đai có thay đổi, khơng quyền quản lý, sử dụng đất đaitranh chấp trình xác lập thực giao dịch đất đai Thực tế thời gian qua cho thấy, tranh chấp đất đai tranh chấp xảy phổ biến, phức tạp hầu hết phải đưa giải đường Tòa án Rất khó để hạn chế tranh chấp, tranh chấp xảy làm để hóa giải tranh chấp vấn đề nhiều cấp quyền quan tâm Hòa giải biện pháp hữu hiệu để giải tranh chấp đất đai, nhiên, điều đáng nói pháp luật hòa giải tranh chấp đất đai chưa có thống nhất, chưa có quy định cụ thể, từ gây khó khăn cho việc giải tranh chấp đất đai thực tế Mặc dù sách, pháp luật đất đai Đảng Nhà nước ta có nhiều thay đổi tương thích với giai đoạn phát triển, song bên cạnh có nhiều quy định khơng qn Hơn nữa, việc giải thích, hướng dẫn quan có thẩm quyền chưa đầy đủ kịp thời Do đó, việc hòa giải tranh chấp đất đai quan hành Tòa án nhân dân (TAND) năm qua vừa không thống nhất, vừa khơng đạt hiệu cao Có nhiều vụ án hòa giải mà kéo dài nhiều năm, khiếu kiện kéo dài làm giảm lòng tin người dân đường lối, sách pháp luật Nhà nước Do đó, việc nghiên cứu cách có hệ thống quy định pháp luật hòa giải giải tranh chấp đất đai, thực trạng giải đất đai thơng qua hòa giải, sở đề xuất kiến nghị nhằm hồn thiện pháp luật, bảo đảm quyền lợi ích cho cơng dân việc làm có ý nghĩa quan trọng mặt lý luận thực tiễn Với nhận thức đó, học viên lựa chọn vấn đề "Hòa giải giải tranh chấp đất đai" làm luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu Cho đến thời điểm tác giả nghiên cứu đề tài "Hòa giải giải tranh chấp đất đai", có số nghiên cứu vấn đề "Thủ tục hòa giải cấp sở tranh chấp đất đai theo quy định Luật đất đai năm 2003", TS Nguyễn Minh Hằng, Tạp chí Kiểm sát, số 3/2008; "Về hòa giải tranh chấp đất đai", Phạm Thái Quý, Tạp chí Dân chủ pháp luật, số 11/2009; "Vấn đề hòa giải tranh chấp đất đai ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn", Nguyễn Văn Hương, Tạp chí TAND, số 02/2012; "Hòa giải tranh chấp đất đai theo Điều 135 Luật đất đai số vấn đề đặt Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi ra", Mai Thị Tú Oanh, Tạp chí TAND, số 21/2012 v.v Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu nghiên cứu đơn lẻ khn khổ của viết tạp chí Cho đến nay, chưa có cơng trình nghiên cứu chun sâu, tồn diện hòa giải giải tranh chấp đất đai trước khởi kiện Tòa án sau vụ việc Tòa án thụ lý giải Trên sở kế thừa thành nghiên cứu cơng trình khoa học cơng bố hòa giải tranh chấp đất đai xem xét góc độ pháp luật, luận văn sâu tìm hiểu pháp luật hòa giải tranh chấp đất đai phương diện lý luận, luật thực định thực tiễn thực Mục đích nghiên cứu Với đề tài mà tác giả lựa chọn trên, mục tiêu tổng quát luận văn hướng tới việc nhìn nhận đánh giá cách khách quan tồn diện hiệu việc hòa giải tranh chấp đất đai thực tế Qua hồn thiện sách pháp luật đất đai, đưa ý kiến đề xuất để nâng cao hiệu hòa giải tranh chấp đất đai, giúp giảm tải cho quan tố tụng quy trình tố tụng tranh chấp đất đai Nhiệm vụ, đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Nhiệm vụ nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài bao gồm vấn đề chủ yếu sau đây: - Lý giải vấn đề lý luận chung tranh chấp đất đai giải tranh chấp đất đai thông qua hòa giải - Đánh giá quy định pháp luật thơng qua việc tìm hiểu, phân tích quy định pháp luật thực trạng áp dụng quy định hòa giải giải tranh chấp đất đai - Đưa định hướng đề xuất số giải pháp góp phần hồn thiện pháp luật hòa giải giải tranh chấp đất đai nước ta 4.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi án nơi có tranh chấp đất đai có điều kiện tốt để tìm hiểu nguồn gốc, lịch sử trạng pháp lý thực tế tài sản tranh chấp Do vậy, chủ thể có điều kiện tốt để tiến hành hòa giải cách có hiệu Tuy nhiên, theo hướng dẫn Khoản Khoản Điều Nghị số 03/2012/NQ-HĐTP, ngày 03 tháng 12 năm 2012 Hướng dẫn thi hành số quy định Phần thứ "Những quy định chung" BLTTDS sửa đổi "Đối với tranh chấp bất động sản quy định điểm c khoản Điều 35 BLTTDS có Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết; Trong vụ án nhân gia đình, thừa kế tài sản, mà có tranh chấp bất động sản thẩm quyền giải Tòa án xác định theo quy định điểm a, b khoản Điều 35 BLTTDS" Như vậy, theo quy định tranh chấp thừa kế QSDĐ giao dịch liên quan đến đất Tòa án có thẩm quyền hòa giải Tòa án Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc Tòa án nơi nguyên đơn cư trú hai bên thỏa thuận với Quy định không phù hợp với lý luận mà chúng tơi phân tích Chương Do kiến nghị sửa đổi quy định theo hướng tranh chấp việc người có QSDĐ, thừa kế, giao dịch liên quan đến QSDĐ hợp đồng chuyển đổi, chuyển nhượng, cho th, chấp QSDĐ Tòa án có thẩm quyền hòa giải giải tranh chấp phải Tòa án nơi có bất động sản đối tượng vụ tranh chấp đất đai bất động sản - Bổ sung quy định thủ tục cơng nhận kết hòa giải sở, cơng nhận thỏa thuận đương sau nghị án nhằm thực đường lối khuyến khích hòa giải tranh chấp đất đai vai trò hỗ trợ Tòa án [14] Theo Luật Hòa giải sở (HGCS) ngày 5/7/2013, có hiệu lực từ 01/01/2014 tổ chức hòa giải sở chủ yếu "hướng dẫn, giúp đỡ" bên thỏa thuận với Tuy nhiên, bất cập nảy sinh, sau bên thỏa thuận với pháp luật lại không quy định chế để 77 công nhận thỏa thuận làm sở pháp lý để buộc bên có nghĩa vụ phải thi hành thỏa thuận Do vậy, thực tiễn trường hợp bên hòa giải với giải tranh chấp đất đai khơng tự nguyện thi hành việc hòa giải trở nên khơng có giá trị pháp lý, khơng có giá trị ràng buộc bên Bên có quyền lợi lại phải khởi kiện yêu cầu Tòa án giải vụ tranh chấp Trước thực trạng có ý kiến cho phải thành lập Tòa hòa giải để cơng nhận kết hòa giải tiền tố tụng định cơng nhận Tòa án có giá trị pháp lý làm sở cho việc thi hành thỏa thuận giải tranh chấp đất đai Ý kiến khác lại cho giao thẩm quyền cho quan hành cấp sở định công nhận thỏa thuận bên định có giá trị thi hành Nếu đương khơng thi hành bên có quyền yêu cầu quan thi hành án dân tổ chức việc thi hành Vấn đề cần nhà lập pháp nghiên cứu để có quy định bổ sung BLTTDS Theo nghiên cứu chúng tôi, địa phương thành lập Tòa hòa giải giải pháp tốn kém, có tính khả thi không cao Nếu cải cách theo hướng quan hành có thẩm quyền cơng nhận thỏa thuận tranh chấp đất đai bên dẫn đến xung đột thẩm quyền quy định pháp luật Thiết nghĩ, việc quy định Tòa án có thẩm quyền giải việc dân có thẩm quyền định cơng nhận kết hòa giải thành tổ chức hòa giải sở tranh chấp đất đai phương án có tính khả thi đơn giản Pháp luật tố tụng dân hành khơng có quy định việc công nhận thỏa thuận bên đương phiên tòa sau Tòa án cấp sơ thẩm nghị án quan hệ tranh chấp đất đai Do vậy, để đơn giản hóa thủ tục tố tụng dân sự, khuyến khích việc giải tranh chấp đất đai thơng qua thương lượng, hòa giải, kiến nghị bổ sung thêm quy định thủ tục công nhận thỏa thuận bên đương tranh chấp đất 78 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi đai sau nghị án Thậm chí nhà lập pháp Việt Nam xa việc quy định thủ tục trường hợp đương thỏa thuận với việc giải tranh chấp đất đai yêu cầu Tòa án cấp sơ thẩm công nhận thỏa thuận sau tuyên án sơ thẩm 3.2.2 Kiến nghị thực pháp luật Để nâng cao hiệu hòa giải tranh chấp đất đai trình giải vụ án tranh chấp đất đai, bên cạnh kiến nghị hoàn thiện pháp luật, Luận văn đề xuất số kiến nghị sau: - Hồn thiện nâng cao kỹ giải hòa giải tranh chấp đất đai: Hòa giải tranh chấp đất đai cần trọng đến đặc điểm riêng tranh chấp đất đai so với tranh chấp dân khác cơng sức đóng góp, tơn tạo; phải định giá xác có sở để hồ giải; tranh chấp ranh giới đất đai cần trọng vào tâm lý hàng xóm láng giềng, tranh chấp đất đai phức tạp nên cán hòa giải cần gặp trước bên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải thích việc giảm tổn phí án phí Pháp luật khơng có quy định riêng hòa giải đất đai Tòa án có quy định vận dụng xử lý đương vắng mặt (có nhiều đương sự), hòa giải phần cơng nhận phần áp dụng cho tranh chấp đất đai (có nhiều đương sự) Khi xem xét hòa giải tranh chấp đất đai liên quan đến thừa kế, thường có nhiều đương sự, khả hòa giải khó nên nhiều hòa giải cơng nhận phần, nội dung cốt lõi phải hòa giải xác định người quyền thừa kế, thừa kế theo vật hay theo giá trị (ví dụ: có người nhường vật cho người khác) Việc giải hòa giải sở tranh chấp đất đai liên quan đến thừa kế sử dụng người cao tuổi, có uy tín dòng họ 79 - Nâng cao trách nhiệm hòa giải tranh chấp đất đai tổ hòa giải, UBND xã, phường, thị trấn: Thực tiễn cho thấy Tổ hòa giải sở hàng năm giải kịp thời nhiều vụ việc mâu thuẫn nội nhân dân, không để mâu thuẫn nhỏ phát triển thành phức tạp, từ góp phần giảm bớt tranh chấp phải yêu cầu Tòa án giải Để tổ hòa giải sở phát huy vai trò việc hòa giải tranh chấp đất đai cần có quan tâm thích đáng nhà nước thông qua việc bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp lý, kỹ hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên Đồng thời tạo điều kiện sở vật chất cho hoạt động Tổ hòa giải sở để nâng cao hiệu hoạt động hòa giải Bên cạnh đó, để đảm bảo hiệu hoạt động hòa giải tranh chấp đất đai UBND xã, để không bị coi thủ tục hình thức, rườm rà, cần tăng cường đội ngũ cán UBND xã, nâng cao trình độ, kỹ hòa giải, để đạt mục đích cao hòa giải bên tranh chấp tự thỏa thuận với - Về nâng cao lực, trình độ Thẩm phán tiến hành hòa giải tranh chấp đất đai: Thẩm phán người chịu trách nhiệm chủ trì phiên hòa giải, Thẩm phán định phải có đủ lực để đảm đương nhiệm vụ giao Để đảm bảo yêu cầu đòi hỏi phải xây dựng tiêu chuẩn định người Thẩm phán Một Thẩm phán giải tốt cơng việc khơng thể người thiếu trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức tinh thần trách nhiệm Hơn thế, cơng tác hòa giải tranh chấp đất đai đòi hỏi kinh nghiệm sống, hiểu biết việc, tâm lý đương sự, phong tục tập quán địa phương Bên cạnh việc chuẩn bị nghiên cứu nguyên nhân, điều kiện phát sinh tranh chấp đất đai người Thẩm phán phải nắm vững quy định 80 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi pháp luật sách nhà nước đất đai Tránh tình trạng khơng nắm vững sách, quy định pháp luật giải thích sai cho đương sự, dẫn tới hòa giải khơng thành đạt thỏa thuận đương trái pháp luật, xâm phạm quyền lợi ích đương Đây vấn đề không lại có ý nghĩa định kết cơng tác hòa giải Ngồi việc nhận thức rõ vai trò, vị trí, mục đích, ý nghĩa cơng tác hòa giải, Thẩm phán làm cơng tác phải nắm vững hết sách, pháp luật nhà nước nói chung vấn đề liên quan đến vụ án mà chịu trách nhiệm nói riêng Tránh tình trạng khơng nắm vững pháp Luật đất đai, giải thích sai quy định pháp luật dẫn đến hướng dẫn đương thỏa thuận trái với quy định pháp luật Thẩm phán làm công tác hòa giải khơng đơn nắm vững pháp luật hình thức mà phải nắm vững pháp luật nội dung để giải thích cho đương hòa giải Điều cần thiết lẽ trình độ dân trí chưa cao, trình độ lập pháp hạn chế, nhiều quy định pháp luật khó hiểu, người dân chưa hẳn hiểu rõ quy định pháp luật đất đai, chưa hiểu biết hành vi sai, quyền lợi ích bị xâm phạm hay khơng Do đó, đòi hỏi người làm cơng tác xét xử phải thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên mơn nghiệp vụ, ví dụ tham gia lớp học nghiệp vụ, lớp bồi dưỡng, hội thảo, tập huấn…do ngành cấp tổ chức Ngoài ra, TAND cần tiếp tục quan tâm bố trí nhân để kiện tồn củng cố tổ chức máy, tạo điều kiện sở vật chất, thông tin văn pháp luật để Thẩm phán nắm bắt vận dụng vào cơng tác hòa giải.Vì vậy, phải đẩy mạnh cơng tác đào tạo, bồi dưỡng Thẩm phán đặc biệt kiến thức pháp 81 luật đất đai qua thời kỳ lịch sử kỹ hòa giải tranh chấp đất đai - Về chuẩn bị chu đáo trước bước vào hòa giải tranh chấp đất đai tính kiên trì hòa giải tranh chấp đất đai Thẩm phán: Nhiệm vụ Thẩm phán phiên hòa giải xác định vấn đề cần hòa giải tranh chấp đất đai phổ biến cho đương biết quy định pháp luật có liên quan đến viêc giải vụ án Thẩm phán phải giúp đương hiểu quyền nghĩa vụ quan hệ pháp Luật đất đai tranh chấp Để làm trước Thẩm phán phải tìm hiểu kỹ nội dung vụ án, nguyên nhân tranh chấp đất đai yêu cầu, đòi hỏi bên…Từ đó, Thẩm phán xác định nội dung cần phải hòa giải gửi thơng báo cho đương biết nội dung để bên chuẩn bị Thực tốt vấn đề hòa giải đạt hiệu cao Khi hòa giải cần kiên trì để đương thỏa thuận với Khi cần thiết phải tiến hành hòa giải nhiều lần Tuy nhiên, cần tránh trường hợp vụ việc khơng có khả hòa giải thành, tiến hành hòa giải, kéo dài thời gian giải vụ án cách không cần thiết - Cần thiết lập hệ thống tổ hòa giải phạm vi tồn quốc để giải tranh chấp đất đai nhân dân: Thực tiễn cho thấy tổ chức hòa giải hoạt động có hiệu hòa giải tranh chấp đất đai, giúp cho Tòa án giảm bớt gánh nặng nhiều việc giải tranh chấp Có thể nói hiệu hoạt động tổ hòa giải xuất phát từ ưu Thành viên chuẩn tổ chức thường người uy tín nhân dân, cán hưu sống sâu sát với quần chúng, nắm bắt nguyên mâu thuẫn Vì thế, 82 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi giải thường thấu lý đạt tình, bên tranh chấp khơng khơng đồn kết mà gắn bó thân thiết Tuy nhiên, để tạo cho tổ chức hoạt động có hiệu cần phải có quan tâm thích đáng Nhà nước Có việc hòa giải đạt kết mong muốn - Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân: Một vấn đề lâu nhiều người quan tâm, song việc tiến hành thực chưa tốt chưa có hiệu tuyên truyền pháp luật Thực tế cho thấy, nguyên nhân dẫn đến tranh chấp dân trình độ hiểu biết pháp luật, ý thức pháp luật, tôn trọng pháp luật phận nhân dân hạn chế Mặt khác, thiếu hiểu biết pháp luật nên tham gia tố tụng, đương không nắm bắt quyền nghĩa vụ tố tụng mình, làm cơng tác hòa giải gặp nhiều khó khăn Việc nâng cao trình độ pháp luật cho nhân dân theo yêu cầu quản lý nhà nước pháp luật vấn đề cấp thiết Để nâng cao ý thức pháp luật nhân dân cần triển khai đồng hình thức phổ biến, tuyên truyền pháp luật: Tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền thông qua hội nghị, tuyên truyền thông qua cơng tác hòa giải sở, qua cơng tác xét xử, qua tủ sách pháp luật… Bên cạnh việc phát huy ngày hiệu hình thức này, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng núi cần lựa chọn hình thức thích hợp như: Phát sách nhỏ hướng dẫn thực luật; thành lập trung tâm thông tin pháp luật gắn với hoạt động trung tâm học tập cộng đồng; tổ chức nói chuyện thường xuyên pháp luật tụ điểm dân cư…Trong đó, cần tuyên truyền phổ biến ý nghĩa cơng tác hòa giải tranh chấp đất đai để nâng cao nhận thức nhân dân vai trò, ý nghĩa hòa 83 giải tranh chấp đất đai đời sống tố tụng dân để có tranh chấp xảy ra, đương tự hòa giải với nhau, giảm bớt cơng việc xét xử Tòa án căng thẳng quan hệ xã hội Trên số kiến nghị xây dựng thực pháp luật nhằm nâng cao hiệu hòa giải giải tranh chấp đất đai Cơ sở lý luận kiến nghị nói xuất phát từ tính chất tranh chấp dân nói chung, tranh chấp đất đai nói riêng từ yêu cầu bảo đảm nguyên tắc tự thỏa thuận Luật dân nguyên tắc quyền tự định đoạt đương tố tụng dân KẾT LUẬN CHƢƠNG Thông qua việc nghiên cứu thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hòa giải tranh chấp đất đai từ mặt đạt bất cập, luận văn đưa số kiến nghị, đề xuất để hồn thiện pháp luật hòa giải tranh chấp đất đai Việc tìm hiểu thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hòa giải tranh chấp đất đai, Luận văn đánh giá kết đạt cơng tác hòa giải nói chung, hòa giải tranh chấp đất đai nói riêng đồng thời với bất cập quy định hòa giải tiền tố tụng việc thực thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai Tòa án Luận văn sâu phân tích trọng tới mặt bất cập qua vụ việc thực tiễn, qua đưa nhìn tồn diện hòa giải tranh chấp đất đai qua thực tế áp dụng pháp luật Trên sở tổng hợp kết nghiên cứu, luận văn đưa kiến nghị xây dựng hoàn thiện pháp luật để phần giúp cho việc giải tranh chấp đất đai thông qua hòa giải thuận lợi, tạo điều kiện cho bên tranh chấp hiểu vận dụng tốt quy định pháp luật, giúp cho 84 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi quan có thẩm quyền kiểm nghiệm tính khả thi hợp lý quy định pháp luật 85 KẾT LUẬN Trước bối cảnh tác động chế thị trường, nước thời gian qua xuất nhiều vụ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai, gây nên tác động xấu xã hội, làm lòng tin người dân vào quan công quyền Nguyên Thứ trưởng Đặng Hùng Võ nói: "con đường giải tranh chấp, khiếu kiện, tố cáo dân đất đai đầy bề bộn Tâm dân chưa n niềm tin khó mà bền chặt" Vì vậy, việc nghiên cứu làm sáng tỏ vấn đề lý luận hòa giải tranh chấp đất đai khẳng định tầm quan trọng việc giải tranh chấp đất đai thơng qua hòa giải Việc nghiên cứu thực trạng quy định pháp luật hành hòa giải tranh chấp đất đai Việt Nam có ý nghĩa quan trọng việc xây dựng hoàn thiện sách pháp luật, nâng cao tính khả thi cơng tác hòa giải việc giải tranh chấp đất đai Các sách pháp luật hành, có LĐĐ văn hướng dẫn thi hành chưa phát huy hết hiệu nó, quy định bất cập, chưa thống nhất, không phù hợp với thực tiễn phát triển ngày Do đó, việc xây dựng hồn thiện giải pháp hòa giải liên quan đến tranh chấp đất đai nhiệm vụ khó khăn phức tạp Đòi hỏi phải có q trình nghiên cứu tổng kết thực tiễn nghiêm túc, với đóng góp nhiều cấp nhiều ngành, nhằm bước nâng cao hiệu giải tranh chấp đất đai nói chung, tranh chấp đất đai biện pháp hòa giải nói riêng 86 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt Hà Sơn Bình (2010), "Một vụ việc dân 20 lần hòa giải chưa ngã ngũ", http://www.doisongphapluat.com.vn, ngày 25/10/2010 Sơn Bình - Thanh Tú (2013), "Vụ tranh chấp bị ngâm tám năm trời", http://tuoitre.vn, ngày 09/03/2013 Xn Bính (2010) "Hòa giải tranh chấp đất đai: vừa hình thức lại hành dân", http://baophapluat.vn, ngày 13/10/2010 Chính phủ (1945), Sắc lệnh số 47/SL ngày 10/10/1945 giữ tạm thời luật lệ hành Bắc, Trung, Nam Bộ ban hành luật pháp cho tồn quốc, Hà Nội Chính phủ (1946), Sắc lệnh số 13/SL, ngày 24/01/1946 tổ chức Tòa án quy định ngạch Thẩm phán, Hà Nội Chính phủ (1946), Sắc lệnh số 51/SL ngày 17/04/1946 việc ấn định thẩm quyền Tòa án phân cơng nhân viên Tòa án, Hà Nội Chính phủ (1950), Sắc lệnh số 85/SL ngày 22/05/1950 Sắc lệnh cải cách máy tư pháp Luật tố tụng Chính phủ (1999), Nghị định số 160/1999/NĐ-CP ngày 18/10/1999 quy định chi tiết số điều Pháp lệnh Tổ chức hoạt động hòa giải sở, Hà Nội Chính phủ (2004), Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 thi hành Luật đất đai, Hà Nội 10 Nguyễn Việt Cường, Phan Thu Hà (2011), "Thực tiễn thực quy định Bộ luật tố tụng dân thủ tục tố tụng việc giải vụ án dân sự, hôn nhân gia đình", Tòa án nhân dân, (3), tr 7-13 87 11 Nguyễn Minh Hằng (2008), "Thủ tục hòa giải cấp sở tranh chấp đất đai theo quy định Luật đất đai năm 2003", Kiểm sát, (3), tr 35-38 12 Lương Thị Hợp (2010), "Một số vấn đề Bộ luật tố tụng dân cần sửa đổi, hướng dẫn", Tòa án nhân dân, (21), tr 9-12 13 Trần Quốc Huy (2012), "Một số vướng mắc thực quy định hòa giải sở theo quy định Luật đất đai năm 2003", Tòa án nhân dân, (5), tr 33-35 14 Bùi Thị Huyền (2008), Phiên tòa sơ thẩm dân vấn đề lý luận thực tiễn, Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 15 Khoa Lâm (2014), "Một vụ tranh chấp đất Bắc Giang: Tòa quên hòa giải", http://baophapluat.vn, ngày 27/02/2014 16 Luật Cộng đồng (2010), "Tranh chấp đất đai chưa qua hòa giải: Tòa án xử sao", http://luatcongdong.com, ngày 07/4/2010 17 Bình Minh (2011), "Quan tòa thay can thiệp thô bạo vào vụ án", http://m.vietgiaitri.com, ngày 14/4/2011 18 Nguyên Ngọc (2008), "Tranh chấp đất đai: hiệu lực biên hòa giải sở", http://www.baobinhdinh.com.vn, ngày 24/11/2008 19 Mai Thị Tú Oanh (2012), "Hòa giải tranh chấp đất đai theo Điều 135 Luật đất đai năm 2003", Tòa án nhân dân, (14), tr 12-14 20 Quốc hội (1946), Hiến pháp, Hà Nội 21 Quốc hội (1959), Hiến pháp, Hà Nội 22 Quốc hội (1980), Hiến pháp, Hà Nội 23 Quốc hội (1992), Hiến pháp, Hà Nội 24 Quốc hội (1993), Luật đất đai, Hà Nội 25 Quốc hội (2003), Luật đất đai, Hà Nội 26 Quốc hội (2004), Bộ luật tố tụng dân sự, Hà Nội 88 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 27 Quốc hội (2009), Luật đất đai (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội 28 Quốc hội (2012), Bộ luật tố tụng dân (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội 29 Quốc hội (2013), Hiến pháp, Hà Nội 30 Quốc hội (2013), Luật đất đai, Hà Nội 31 Quốc hội (2013), Luật hòa giải sở, Hà Nội 32 Tòa án nhân dân tối cao (1961), Thông tư số 1080-TC ngày 25/9/1961 hướng dẫn việc thực thẩm quyền Tòa án nhân dân thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện, khu phố, Hà Nội 33 Tòa án nhân dân tối cao (1974), Thơng tư số 25/TATC ngày 30/11/1974 hướng dẫn việc hòa giải tố tụng dân sự, Hà Nội 34 Tòa án nhân dân tối cao (2002), Công văn số 81/2002 ngày 10/06/2002 hướng dẫn giải vấn đề hình sự, tố tụng hình sự, dân sự, tố tụng dân sự, Hà Nội 35 Tòa án nhân dân tối cao (2004), Công văn số 116/2004/KHXX ngày 22/07/2004 việc thực thẩm quyền Toà án nhân dân theo quy định Luật đất đai năm 2003, Hà Nội 36 Tòa án nhân dân tối cao (2006), Nghị số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao việc hướng dẫn thi hành quy định Phần thứ hai "Thủ tục giải vụ án Tòa án cấp sơ thẩm" Bộ luật tố tụng dân sự, Hà Nội 37 Tòa án nhân dân tối cao (2006), Nghị số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04/8/2006 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao việc hướng dẫn thi hành số quy định Phần thứ ba "Thủ tục giải vụ án Tòa án cấp phúc thẩm" Bộ luật Tố tụng dân sự, Hà Nội 38 Tòa án nhân dân tối cao (2007), Báo cáo tổng kết công tác năm 2007 nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2008, Hà Nội 89 39 Tòa án nhân dân tối cao (2008), Báo Báo cáo tổng kết công tác năm 2008 nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2009, Hà Nội 40 Tòa án nhân dân tối cao (2009), Báo cáo tổng kết công tác năm 2009 nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2010, Hà Nội 41 Tòa án nhân dân tối cao (2010), Báo cáo tổng kết công tác năm 2010 nhiệm vụ trọng tâm cơng tác Tòa án năm 2011, Hà Nội 42 Tòa án nhân dân tối cao (2011), Báo cáo tổng kết công tác năm 2011và nhiệm vụ trọng tâm cơng tác Tòa án năm 2012, Hà Nội 43 Tòa án nhân dân tối cao (2012), Nghị số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 3/12/2012 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao việc hướng dẫn thi hành số quy định Phần thứ hai "Thủ tục giải vụ án Tòa án cấp sơ thẩm" Bộ luật tố tụng dân sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân sự, Hà Nội 44 Tòa án nhân dân tối cao (2012), Báo cáo tổng kết công tác năm 2012 nhiệm vụ trọng tâm cơng tác Tòa án năm 2013, Hà Nội 45 Tòa án nhân dân tối cao (2013), Báo cáo tổng kết công tác năm 2013 nhiệm vụ trọng tâm cơng tác Tòa án năm 2014, Hà Nội 46 Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng cục Địa (2002), Thơng tư liên tịch số 01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTCTCĐC ngày 03/01/2002 hướng dẫn thẩm quyền Tòa án nhân dân việc giải tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất, Hà Nội 47 Trường Đại học Luật Hà Nội (2005), Giáo trình Luật đất đai, Nxb Tư pháp, Hà Nội 48 Trường Đại học Luật Hà Nội (2009), Giáo trình Luật Tố tụng dân sự, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 49 Trần Anh Tuấn (2008), "Quyền khởi kiện xác định tư cách tham gia tố tụng", Tòa án nhân dân, (6), tr 22-26 90 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 50 Trần Anh Tuấn (2009), "Thẩm quyền Tòa án việc giải tranh chấp quyền sử dụng đất", Nghiên cứu lập pháp, số 7, tr 52-57 51 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (1961), Pháp lệnh tổ chức Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Tòa án nhân dân địa phương, Hà Nội 52 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (1989), Pháp lệnh thủ tục giải vụ án dân sự, Hà Nội 53 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (1998), Pháp lệnh tổ chức hoạt động hòa giải sở, Hà Nội 54 Viện ngôn ngữ (1998), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng 55 Hải Yến (2013), "Cần chế khuyến khích hòa giải viên", http://duthaoonline.quochoi.vn, ngày 11/5/2013 Tiếng Anh 56 Henry Campbell Black (1990), Blacks Law Dictionary 57 Rothenberg (1996), R.Plain Language Dictionary of Law, Signet 91 ... VỀ HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI 1.1 Khái niệm, đặc điểm hòa giải tranh chấp đất đai 1.1.1 Khái niệm hòa giải tranh chấp đất đai 1.1.2 Đặc điểm hòa giải tranh chấp đất đai 1.2 Ý nghĩa hòa giải tranh. .. 27 HIỆN HÀNH VỀ HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI 2.1 Các quy định hòa giải tiền tố tụng tranh chấp đất đai 27 2.1.1 Hòa giải sở tranh chấp đất đai 27 2.1.2 Hòa giải tranh chấp đất đai Ủy ban nhân... Nam hòa giải tranh chấp đất đai Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI 1.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA HỊA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI 1.1.1 Khái niệm hòa giải tranh chấp đất đai Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai , Hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay