Pháp luật về kỷ luật lao động qua thực tiễn tại các doanh nghiệp ở tỉnh nghệ an

28 12 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 12:59

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí MỤC LỤC MỞ ĐẦU 47 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 47 2.Tình hình nghiên cứu 48 Mục đích nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu luận văn Phạm vi nghiên cứu 48 49 Phƣơng pháp nghiên cứu 49 Kết cấu đề tài 49 PHẦN NỘI DUNG 50 CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNGPHÁP LUẬT VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG 50 1.1.1 Khái niệm kỷ luật lao động 50 1.1.2.Vai trò kỷ luật lao động 50 1.2.Lý luận pháp luật kỷ luật lao động 50 1.2.1.Khái niệm pháp luật kỷ luật lao động 50 1.2.2.Nội dung pháp luật kỷ luật lao động 51 1.2.3 Các yếu tố tác động đến pháp luật kỷ luật lao động 52 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬTTHỰC TIỄN THỰC Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí HIỆN PHÁP LUẬT VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN 53 2.1 Thực trạng quy định kỷ luật lao động 53 2.1.1.Quy định pháp luật kỷ luật lao động 53 2.1.1.1.Quy định nội quy lao động 53 2.1.1.2.Quy định hình thức xử lý kỷ luật lao động 53 2.1.1.3.Quy định thủ tục xử lý kỷ luật lao động 54 2.1.2 Đánh giá thực trạng pháp luật kỷ luật lao động 55 2.1.2.1.Những kết đạt đƣợc 55 2.1.2.2.Những hạn chế tồn 56 2.2 Thực tiễn thi hành kỷ luật lao động tỉnh Nghệ An 56 2.2.1.Tình hình doanh nghiệp hoạt động Tỉnh Nghệ An 56 2.2.2.Thực trạng thực kỷ luật lao động doanh nghiệp tỉnh Nghệ An 58 2.2.2.1.Những kết đạt đƣợc 58 2.2.2.2 Những hạn chế tồn 59 2.2.2.3.Nguyên nhân tồn 59 CHƢƠNG PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí LUẬT VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM HIỆN NAY 61 3.1.Sự cần thiết việc hoàn thiện 61 3.1.1.Hoàn thiện pháp luật nhằm khắc phục hạn chế bất cập quy định pháp luật kỷ luật lao động 61 3.1.2.Hoàn thiện pháp luật kỷ luật lao động nhằm bảo đảm phù hợp với công ƣớc quốc tế 61 3.2.Các yêu cầu việc hoàn thiện 61 3.3.Giải pháp hoàn thiện pháp luật kỷ luật lao động 62 3.4.Giải pháp nâng cao hiệu thực thi pháp luật kỷ luật lao động Nghệ An 62 3.4.1 Nâng cao lực quan quản lý nhà nƣớc lao động tỉnh Nghệ An 62 3.4.2 Nâng cao vai trò tổ chức cơng đồn q trình tham gia vào quan hệ lao động nói chung xây dựng nội quy lao động, xử lý kỷ luật ngƣời lao động nói riêng 63 3.4.3 Thƣờng xuyên tổ chức đối thoại ngƣời sử dụng lao động với ngƣời lao động doanh nghiệp 64 3.4.4 Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, phổ biến, hƣớng dẫn thực pháp luật kỷ luật lao động 65 3.4.5 Tăng cƣờng công tác tra lĩnh vực lao động nói chung kỷ luật lao động nói riêng 65 PHẦN KẾT LUẬN 67 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Trong xu đà phát triển kinh tế nhƣ nƣớc ta nay, lao động quan hệ lao động đóng vai trò quan trọng Lao động tiêu dùng sức lao động thực Lao động hoạt động có mục đích, có ý thức ngƣời nhằm tạo sản phẩm phục vụ cho nhu cầu đời sống xã hội Lao động hoạt động đặc trƣng nhất, hoạt động sáng tạo ngƣời Kỷ luật lao động coi yếu tổ khơng thể thiếu đƣợc q trình tổ chức lao động Mỗi quan hệ lao động khác nhau, giai đoạn lịch sử khác cách thức trì tổ chức kỷ luật lao động khác Vấn đề kỷ luật lao động ngày có ý nghĩa quan trọng nƣớc ta xuất phát từ nƣớc có sản xuất nơng nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, không qua giai đoạn tƣ chủ nghĩa Do tàn tích thái độ kỷ luật yếu kém, tồn đại đa số ngƣời lao động Cùng với đó, quy định pháp luật lao động mẻ, chƣa đƣợc phổ cập rộng rãi đẩy đủ cho ngƣời lao động, nguyên nhân dẫn đến tranh chấp lao động kỷ luật lao động Chúng ta thấy rõ: hoạt động ngƣời, hay quy mơ nhỏ hoạt động doanh nghiệp, đơn vị sản xuất có kỉ luật lao động Kỉ luật lao động yếu tổ cần thiết để trì trật tự doanh nghiệp, để ngƣời lao động làm theo khía cạnh mà doanh nghiệp đòi hỏi từ nâng cao suất lao động lợi nhuận cơng ty Trong q trình thực quan hệ lao động, pháp luật kỷ luật lao động bộc lộ hạn chế, bất cập định nhƣ: Việc quy định xác định kỷ luật lao động, nguyên tắc áp dụng kỷ luật lao động, hình thức kỷ luật lao động, thủ tục xử lý kỷ luật lao động Những hạn chế rào cản làm ảnh hƣởng đến quyền lợi bên tham gia vào quan hệ kỷ luật lao động Chính lý đó, tơi chọn đề tài: ”Pháp luật kỷ luật lao động qua thực tiễn doanh nghiệp Tỉnh Nghệ An” nhằm mục đích: Phản ánh đƣợc thực trạng vấn đề kỷ luật lao động, vƣớng mắc quy định pháp luật, nhƣ trình chấp hành quy định tổ chức, doanh nghiệp Phổ cập đƣợc quy định pháp luật kỷ luật lao động cho ngƣời lao động ngƣời sử dụng lao động Tránh tình trạng nhầm lẫn, sử dụng bừa bãi quy định pháp luật để xử lý vấn đề kỷ luật lao động Nghiên cứu, tìm giải pháp để định hƣớng hoàn thiện quy định pháp luật kỷ luật lao động Tạo hành lang pháp lý vững chắc, củng cố trật tự, an tồn xã hội 2.Tình hình nghiên cứu Pháp luật kỷ luật lao động đề tài nghiên cứu nhiều viết, công trình nghiên cứu Song phần lớn cơng trình tập trung nghiên cứu vào Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí số nội dung liên quan đến kỷ luật lao động Có thể kể đề tài, cơng trình nhƣ sau: - Trần Thị Th Lâm, “Sự khác kỷ luật lao động kỷ luật cơng chức”, Tạp chí Luật học số 3, năm 2005 - Nguyễn Xuân Thu, “Những vấn đề cần lƣu ý Tồ án xét tính hợp pháp định kỷ luật sa thải vụ án lao động”, Tạp chí Tồ án nhân dân năm 2004 - Nguyễn Tiến Tùng, “Kỷ luật lao động trách nhiệm vật chất doanh nghiệp FDI, Tạp chí Lao động Xã hội, 2007 - Kỷ luật lao động số bất cập hƣớng hoàn thiện, Đỗ Ngân Bình 2015, Tạp chí Luật học số 11 - CHế độ kỷ luật lao động trách nhiệm vật chất, vấn đề lý luận thực tiễn, Đỗ Thị Dung, Luận văn thạc sĩ - Pháp luật kỷ luật lao động Việt Nam Thực trạng phƣơng hƣớng hoàn thiện, Trần Thị Thuý Lâm, Luận án tiến sĩ, 2007 Cơng trình nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật kỷ luật lao động thực trạng pháp luật kỷ luật lao động dƣới góc độ cụ thể mà chƣa có nhìn tổng quan dƣới tất góc độ pháp luật kỷ luật lao động Chƣa có cơng trình đánh giá thực trạng pháp luật kỷ luật lao động Bộ luật Lao động năm 2012 ban hành Vì vậy, việc khảo sát thực tiễn cần phải đƣợc tiếp tục nghiên cứu để có so sánh, đối chiếu đánh giá cách thực chất, hiệu phù hợp với giai đoạn Mặt khác, việc thực quy định kỷ luật lao động doanh nghiệp tỉnh Nghệ An nhiều vấn đề đáng bàn Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Pháp luật kỷ luật lao động qua thực tiễn doanh nghiệp tỉnh Nghệ An” cần thiết Mục đích nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu luận văn Mục đích nghiên cứu luận văn nghiên cứu làm sáng tỏ vấn đề lý luận kỷ luật lao động, thực trạng phápkỷ luật lao động liên hành qua thực tiễn doanh nghiệp tỉnh Nghệ An Từ phát khó khăn, vƣớng mắc, bất cập quy định pháp luật hành kỷ luật lao động, đồng thời đƣa giải pháp để hoàn thiện quy định pháp luật lao động kịp thời, đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển thực tiễn đất nƣớc Phạm vi nghiên cứu Về lý luận, viết tập trung nghiên cứu văn quy phạm pháp luật điều chỉnh kỷ luật lao động nhƣ: Bộ luật Lao động năm 2012; Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 Chính phủ quy định kỷ luật lao đông, trách nhiệm vật chất, Thông tƣ số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 11 năm 2015 Bộ lao động thƣơng binh xã hội hƣớng dẫn thực số điều hợp đồng, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất nghị định số 05/2015/NĐCP ngày 12 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí tháng 01 năm 2015 phủ quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số nội dung luật lao động… Đề tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề nhƣ: Trình tự xây dựng, đăng nội quy lao động, xác định kỷ luật lao động, nguyên tắc áp dụng kỷ luật lao động, trách nhiệm kỷ luật lao động, hình thức kỷ luật lao động, thủ tục xử lý kỷ luật lao động Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn dựa sở phƣơng pháp luận Chủ nghĩa Mác – Lênin tƣ tƣởng Hồ Chính Minh với phép tƣ biện chứng vật lịch sử để nghiên cứu kỷ luật lao động mối liên hệ với yếu tố trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Trong q trình nghiên cứu, đề tài dựa sở quan điểm, đƣờng lối, sách Đảng nhà nƣớc phát triển đất nƣớc, phát triển ngƣời thời kỳ đổi để đánh giá giải thích vấn đề mà lý luận thực tiễn đặt Và nghiên cứu đƣợc rõ ràng, có khoa học sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu khác nhƣ phƣơng pháp phân tích, so sánh, tổng hợp, lịch sử, logic, thống kê, so sánh… kết hợp nghiên cứu lý luận với khảo sát thực tiễn, sở thu thập thơng tin từ nguồn nhƣ: Báo chí, internet, truyền hình Qua đó, làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu đề tài Kết cấu đề tài Đề tài nghiên cứu gồm có phần: * Phần mở đầu * Phần nội dung: Gồm có chƣơng Chƣơng Những vấn đề lý luận kỷ luật lao động pháp luật kỷ luật lao động Chƣơng Thực trạng pháp luật thực tiễn thực pháp luật kỷ luật lao động tỉnh Nghệ An Chƣơng Phƣơng hƣớng giải pháp hoàn thiện pháp luật kỷ luật lao động bảo đảm thực pháp luật kỷ luật lao động VN * Phần kết luận PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNGPHÁP LUẬT VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG 1.1 Khái quát kỷ luật lao động 1.1.1 Khái niệm kỷ luật lao động Kỷ luật lao động có nhiều cách tiếp cận khác nhau: - Kỷ luật lao động đƣợc tiếp cận theo nghĩa rộng nghĩa hẹp: + Thứ nhất, kỷ luật lao động đƣợc hiểu nhƣ yếu tố quan hệ pháp luật động Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí + Thứ 2, kỷ luật lao động đƣợc hiểu nhƣ chế định luật lao động Từ cách tiếp cận trên, khái niệm kỷ luật lao động đƣợc xác định nhƣ sau: “Kỷ luật lao động việc chấp hành quy định thời gian, công nghệ điều hành sản xuất kinh doanh thơng qua nội quy lao động nhằm trì trật tự doanh nghiệp thực thi quyền quản lý ngƣời sử dụng lao động” 1.1.2.Vai trò kỷ luật lao động Đối với doanh nghiệp, kỷ luật lao động sở pháp lý quan trọng để tổ chức, trì trật tự quản lý lao động Đối với ngƣời sử dụng lao động, kỷ luật lao động công cụ hữu hiệu để ngƣời sử dụng lao động thực quyền quản lý điều hành doanh nghiệp Đối với ngƣời lao động, kỷ luật lao động sở giúp cho ngƣời lao động thực nghiêm túc quyền nghĩa vụ 1.2.Lý luận pháp luật kỷ luật lao động 1.2.1.Khái niệm pháp luật kỷ luật lao động Khái niệm kỷ luật lao động đƣợc xác định nhƣ sau: Pháp luật kỷ luật lao động tổng hợp quy phạm pháp luật quan nhà nƣớc có thẩm quyền ban hành điều chỉnh việc tuân thủ theo thời gian, cơng nghệ q trình sản xuất kinh doanh trình lao động 1.2.2.Nội dung pháp luật kỷ luật lao động Thứ nhất, nhóm quy định trách nhiệm ngƣời lao động kỷ luật lao động Trong trình thực quan hệ lao động, ngƣời lao động phải tuân thủ thực quy định kỷ luật lao động bao gồm nghĩa vụ sau: Thực quy định cụ thể thời gian làm việc trật tự đơn vị Thực quy định an toàn, vệ sinh nơi làm việc, tuân thủ quy định kỹ thuật, công nghệ Bảo vệ tài sản, bí mật cơng nghệ, kinh doanh đơn vị Thứ hai, nhóm quy định nội quy lao động Bộ luật lao động Pháp (Điều 22a) quy định doanh nghiệp sử dụng 20 Lao động trở lên phải có nội quy lao động sau tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động Trƣớc xây dựng nội quy lao động, phải tham khảo ý kiến Hội đồng doanh nghiệp, khơng có Hội đồng doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến đại diện ngƣời lao động Trƣớc ban hành, nội quy phải đƣợc Thanh tra lao động kiểm tra Nội quy đƣợc ban hành phải nộp cho Văn phòng Hội đồng hòa giải lao động quận phải niêm yết cơng khai doanh nghiệp, nơi dễ nhìn thấy, kể phòng tuyển lao động Việc sửa đổi nội quy lao động đƣợc tiến hành nhƣ xây dựng Thứ ba, nhóm quy định trách nhiệm kỷ luật lao động xử lý kỷ luật Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí lao động Một là, sở, áp dụng trách nhiệm kỷ luật lao động Trách nhiệm kỷ luật lao động đƣợc áp dụng có hành vi vi phạm pháp luật kỷ luật lao động Hai là, hình thức xử lý kỷ luật lao động Các hình thức kỷ luật lao động chế tài Nhà nƣớc ban hành để áp dụng ngƣời lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động Ba là, quy định thủ tục xử lý kỷ luật lao động Khi tiến hành việc xử lý vi phạm kỷ luật lao động ngƣởi sử dụng lao động phải chứng minh đƣợc lỗi ngƣời lao động chứng ngƣời làm chứng Ngƣời lao động có quyền tự bào chữa nhờ luật sƣ, bào chữa viên nhân dân ngƣời khác bào chữa 1.2.3 Các yếu tố tác động đến pháp luật kỷ luật lao động Thứ nhất, tuân thủ pháp luật kỷ luật lao động ngƣời lao động ngƣời sử dụng lao động Thứ hai, sách pháp luật kỷ luật lao động Thứ ba, phía quan quản lý nhà nƣớc lao động Ngoài ra, quan quản lý nhà nƣớc lao động thƣờng xuyên tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật kỷ luật lao động, việc xử lý kỷ luật lao động thủ tục xử lý kỷ luật lao động ngƣời lao động Do đó, thực thi kỷ luật lao động, vai trò quan quản lý nhà nƣớc lao động giữ vai trò quan trọng CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬTTHỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN 2.1 Thực trạng quy định kỷ luật lao động 2.1.1.Quy định pháp luật kỷ luật lao động 2.1.1.1.Quy định nội quy lao động - Thứ nhất, đối tƣợng phạm vi áp dụng nội quy ngƣời sử dụng lao động ngƣời lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động doanh nghiệp, quan, tổ chức sử dụng từ 10 lao động trở lên - Thứ hai, nội dung nội quy Nội dung nội quy lao động gồm vấn đề sau: Một là, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi; Hai là, trật tự nơi làm việc; Ba là, an toàn lao động, vệ sinh lao động nơi làm việc; Bốn là, bảo vệ tài sản, bí mật cơng nghệ, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí ngƣời sử dụng lao động; Năm là, hành vi vi phạm kỷ luật lao động, hình thức xử lý kỷ luật lao động trách nhiệm vật chất; - Thứ ba, thủ tục ban hành nội quy phải tuân thủ theo quy định pháp luật lao động - Nội quy lao động phải đƣợc thông báo đến ngƣời lao động nội dung phải đƣợc niêm yết nơi cần thiết nơi làm việc 2.1.1.2.Quy định hình thức xử lý kỷ luật lao động Ngƣời vi phạm kỷ luật lao động tùy theo mức độ phạm lỗi bị xử lý theo hình thức sau đây: - Khiển trách - Kéo dài thời hạn nâng lƣơng không tháng; cách chức - Sa thải (Điều 125 Bộ luật lao động 2012) Ba hình thức xử lý kỷ luật tƣơng ứng với ba loại chế tài mặt lý thuyết: Chế tài tinh thần Chế tài ảnh hƣởng nhẹ đến trình độ nghề nghiệp chức ngƣời phạm lỗi Chế tài ảnh hƣởng mạnh đến quyền lợi, sa thải trợ cấp thơi việc, ảnh hƣởng đến thâm niên hƣởng bảo hiểm xã hội Mọi trƣờng hợp xử lý kỷ luật theo hình thức khác với quy định hành vi vi phạm pháp luật 2.1.1.3.Quy định thủ tục xử lý kỷ luật lao động Thứ nhất, nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động Khi tiến hành xử lý kỷ luật lao động, ngƣời sử dụng lao động phải tuân thủ triệt để nguyên tắc sau: Một là, khơng đƣợc áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động hành vi vi phạm kỷ luật lao động Hai là, ngƣời lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động áp dụng hình thức kỷ luật cao tƣơng ứng với hành vi vi phạm nặng Ba là, không đƣợc xử lý kỷ luật lao động ngƣời lao động thời gian sau đây: i) Nghỉ ốm đau, điều dƣỡng; nghỉ việc đƣợc đồng ý ngƣời sử dụng lao động; ii) Đang bị tạm giữ, tạm giam; iii) Đang chờ kết quan có thẩm quyền điều tra xác minh kết luận hành vi vi phạm trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thƣơng tích, sử dụng ma túy phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí kinh doanh, bí mật cơng nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngƣời sử dụng lao động, có hành vi gậy thiệt hại nghiêm trọng đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản, lợi ích ngƣời sử dụng lao động; iv) Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; ngƣời lao động nuôi nhỏ dƣới 12 tháng tuổi Bốn là, không xử lý kỷ luật lao động lao động ngƣời sử dụng lao động vi phạm kỷ luật lao động mắc bệnh tâm thần bệnh khác làm khả nhận thức khả điều khiển hành vi Năm là, cấm xâm phạm thân thể, nhân phẩm ngƣời lao động Sáu là, cấm dùng hình thức phạt tiền, cắt lƣơng thay việc xử lý kỷ luật lao động Bảy là, cấm xử lý kỷ luật lao động ngƣời lao động có hành vi vi phạm khơng đƣợc quy định nội quy lao động Thứ hai, thủ tục thi hành kỷ luật lao động Một là, thời hiệu xử lý kỷ luật Hai là, thủ tục xử lý kỷ luật Ba là, thủ tục giảm, xóa kỷ luật lao động Bốn là, tạm đình cơng việc ngƣời lao động 2.1.2 Đánh giá thực trạng pháp luật kỷ luật lao động 2.1.2.1.Những kết đạt đƣợc - Kỷ luật lao động đƣợc Đảng Nhà nƣớc ta đặc biệt quan tâm ghi nhận nhiều văn pháp luật khác nhƣ Sắc lệnh 29/SL, Bộ luật Lao động văn hƣớng dẫn thi hành - Qua trình sửa đổi quy định Bộ luật Lao động nói chung kỷ luật lao động nói riêng, khẳng định, Bộ luật Lao động kế thừa tính ƣu việt quy phạm pháp luật trƣớc sửa đổi bổ sung quy định cho phù hợp với yêu cầu đặt giai đoạn điều tiết kỷ luật lao động - Kỷ luật lao động quy định Bộ luật Lao động thiết lập hành lang pháp lý vững để ngƣời sử dụng lao động thực thi quyền quản lý lao động Đồng thời, để ngƣời sử dụng lao động ban hành nội quy lao động xử lý kỷ luật lao động ngƣời lao động theo thủ tục pháp luật quy định - Việc ban hành quy phạm pháp luật nội quy lao động, nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động, hình thức xử lý kỷ luật lao động, trình tự thủ tục xử lý kỷ luật lao động theo pháp luật hành tạo hành lang pháp lý vững để bảo vệ ngƣời sử dụng lao động trình xử lý kỷ luật lao động - Pháp luật kỷ luật lao động có điểm bật sau: Thứ nhất, đối tƣợng, phạm vi áp dụng kỷ luật lao động, pháp luật mở rộng đối tƣợng áp dụng kỷ luật lao động không bao gồm doanh nghiệp nhƣ quy định Bộ luật Lao động sửa đổi bổ sung 2002, mà theo pháp luật hành, đối tƣợng mở rộng bao gồm ngƣời sử dụng lao động sử dụng từ 10 lao động trở lên phải có nội quy lao động văn Thứ hai, mở rộng thẩm quyền tổ chức cơng đồn việc tham gia xây Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Số lao động bình qn doanh nghiệp (Ngƣời) 23 Nguồn vốn Bình quân doanh nghiệp (Tr.đồng) 17 Tài sản dài hạn BQ lao động (Tr.đồng) 46 28 60 27 109,2 29 108 03 861 20 157 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí 27 21 960 284 531 30 Trang bị TSCĐ BQ lao động (Tr.đồng) 19 Nộp ngân sách BQ/ lao động (Tr.đồng) 22 Tổng quỹ thu nhập ngƣời lao động (Tr.đồng) 60 27 215 35 27 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí 20 115,5 108,8 30 26 115,1 27 107,0 118 01 070 403 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí 883 90 119,6 40 Từ kết cho thấy số lƣợng doanh nghiệp tăng lên hàng năm, tốc độ tăng bình quân 10,46% năm Nhờ sách hỗ trợ doanh nghiệp Tỉnh nên doanh nghiệp trì sản xuất doanh thu bình quân doanh nghiệp tăng lên, tốc độ tăng bình quân 17,59%/năm Doanh thu BQ/1 doanh nghiệp tăng bình quân 10,14%/năm, suất lao động ngày tăng lên, năm 2010 đạt 46 tr.đồng/1 lao động, đến năm 2013 đạt 602 tr.đồng/1 lao động, bình qn năm tăng 9,22% Chính hoạt động hiệu nên doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất tăng nhu cầu sử dụng lao động cụ thể lao động BQ/1DN tăng 8,03% năm Tỉnh Nghệ An có nhiều tiềm để phát triển kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có nhiều hội để phát triển trở thành Thành phố công nghiệp Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi điều kiện sẵn có cần phải có đầu tƣ quan tâm đắn để định hƣớng phát triển nhƣ mục tiêu đề Và vấn đề lao động, nguồn lực để phát triển kinh tế vùng Cần phải có phƣơng án đúng, tạo nhiề động lực cho nguồn lao động phát huy tiềm Thực tốt công tác giải việc làm, nâng cao tay nghề cho ngƣời lao động Và quan trọng thực tốt ý thức kỷ luật lao động, tạo tiền đề vững cho phát triển kinh tế doanh nghiệp nói riêng phát triển kinh tế vùng nói chung 2.2.2.Thực trạng thực kỷ luật lao động doanh nghiệp tỉnh Nghệ An 2.2.2.1.Những kết đạt đƣợc Thứ nhất, nội quy lao động Theo thống kê Sở Lao động – Thƣơng binh Xã hội tỉnh Nghệ An cho thấy, tình hình doanh nghiệp tiến hành đăng nội quy lao động tăng qua năm * Bảng số doanh nghiệp đăng nội quy lao động qua năm 2012 – 2016 STT Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí SỐ DN ĐĂNG NỘI QUY 201 201 115 201 2014 180 201 212 245 324 Thứ hai, áp dụng hình thức xử lý kỷ luật lao động Theo kết khảo sát doanh nghiệp Báo cáo tổng kết Sở Lao động – Thƣơng binh Xã hội tỉnh Nghệ An cho thấy: Số ngƣời lao động bị áp dụng hình thức khiển trách tƣơng đối nhiều tăng qua năm Tình hình ngƣời lao động bị áp dụng hình thức dài thời hạn nâng lƣơng khơng q tháng, cách chức tăng giảm qua năm Đặc biệt hình thức sa thải, ngƣời lao động bị sa thải tăng qua năm * Các hình thức xử lí kỷ luật áp dụng doanh nghiệp qua năm 2012 – 2016 STT Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí 012 Khiển trách 013 15 Kéo dài thời hạn nâng lƣơng không tháng 014 21 11 015 62 19 016 75 86 89 92 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí 75 Cách chức Sa thải 6 Tổng cộng Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí 7 71 96 12 35 36 2.2.2.2 Những hạn chế tồn Bên cạnh kết đạt đƣợc, trình áp dụng kỷ luật lao động vào thực tế doanh nghiệp, hạn chế, khó khăn vƣớng mắc bất cập nhƣ sau: Thứ nhất, nội quy lao động Thứ hai, xử lý kỷ luật lao động Kỷ luật lao động cơng cụ có hiệu nhất, giúp cho ngƣời sử dụng lao động trì trật tự hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong doanh nghiệp địa bàn Tỉnh Nghệ An, ngƣời sử dụng lao động thƣờng vi phạm vấn đề xử lý kỷ luật lao động Bao gồm hành vi cụ thể sau: Thứ nhất, ngƣời sử dụng lao động thƣờng xử lý vi phạm kỷ luật lao động tùy tiện không theo quy định pháp luật, xử lý kỷ luật lao động ngƣời lao động không vi phạm kỷ luật lao động Thứ hai, ngƣời lao động vi phạm kỷ luật lao động mức độ nhẹ, ngƣời sử dụng lao động thƣờng xử lý vi phạm kỷ luật lao động trái với nguyên tắc xử lý vi phạm trái với hình thức xử lý vi phạm kỷ luật lao động theo quy định pháp luật Thứ ba, ngƣời sử dụng lao động thƣờng dựa vào vai trò quản lý mình, với địa vị ngƣời làm chủ doanh nghiệp, nên thƣờng tạo bất bình đẳng quan hệ với ngƣời lao động Đặc biệt trình xử lý kỷ luật lao động, pháp luật buộc phải có có tham gia Ban chấp hành Cơng đồn sở Thứ tƣ, ngƣời sử dụng lao động áp dụng kỷ luật sa thải trái với quy định pháp luật Thứ năm, nhiều hành vi không đƣợc quy định nội quy lao động nhƣng Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí bị ngƣời sử dụng lao động áp dụng cho ngƣời lao động ngƣời lao động vi phạm thực tế 2.2.2.3.Nguyên nhân tồn Thứ nhất, sở hạ tầng kinh tế xã hội nguồn nhân lực tự nhiên tỉnh Nghệ An chƣa thực hấp dẫn đầu tƣ, dẫn đến cung vƣợt cầu, cân đối cung – cầu thị trƣờng lao động tỉnh Nghệ An Thứ hai, số doanh nghiệp có tổ chức cơng đồn hạn chế Trong đó, số lƣợng cán cơng đồn cấp trực tiếp sở chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu thực tế doanh nghiệp tỉnh Nghệ An Thứ ba, ngƣời sử dụng lao động sử dụng quyền quản lý lao động cách tùy tiện, thiếu tính hợp lý, nhiều áp dụng nghiêm khắc trình điều hành doanh nghiệp Trong số trƣờng hợp ngƣời sử dụng lao động có hành vi vi phạm đến quyền lợi ngƣời lao động Thứ tƣ, ngƣời lao động doanh nghiệp thiếu tác phong công nghiệp, thiếu ý thức kỷ luật nên thƣờng vi phạm điều khoản nội quy lao động Chính ngun nhân dẫn đến vi phạm kỷ luật lao động nhƣ nêu trên, với mức độ vi phạm thƣờng nhỏ nên hình thức xử lý vi phạm kỷ luật lao động phổ biến doanh nghiệp địa bàn Tỉnh Nghệ An, không nhƣ vùng kinh tế khác CHƢƠNG PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM HIỆN NAY 3.1.Sự cần thiết việc hoàn thiện 3.1.1.Hoàn thiện pháp luật nhằm khắc phục hạn chế bất cập quy định pháp luật kỷ luật lao động Thực tế cho thấy dấn doanh nghiệp, vấn đề kỷ luật lao động đƣợc ngƣời sử dụng lao động quan tâm Vì thực chất kỷ luật lao động đƣợc ngƣời sử dụng lao động để thực thi quyền quản lý lao động Nếu trình điều hành doanh nghiệp, ngƣời sử dụng lao động thiếu quyền quản lý lao động khơng thể trì trật tự doanh nghiệp, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh bảo đảm suất lao động doanh nghiệp đƣợc trì Do đó, kỷ luật lao động đƣợc ngƣời sử dụng lao động coi trọng Ngoài ra, kỷ luật lao đƣớng động làm ảnh hƣởng đến đời sống kinh tế ngƣời lao động Đánh giá đƣợc tầm quan trọng vấn đề nhƣ xuất phát từ đặc trƣng vấn đề kỷ luật lao động quan hệ lao độngpháp luật quốc Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí gia giới hay pháp luật Việt Nam có quy định khung pháp lý để thiết lập trì trật tự doanh nghiệp thơng qua việc quy định cụ thể nội quy lao động, hình thức xử lý kỷ luật lao động thủ tục xử lý kỷ luật lao động Những quy định pháp luật kỷ luật lao động đƣợc xây dựng dựa tiếp thu kinh nghiệm luật pháp trình xây dựng Bộ luật Lao động nói chung chế định kỷ luật lao động nói riêng Tuy nhiên qua trình thực bộc lộ nhiều thiếu sót hạn chế định Sự thiếu sót văn hƣớng dẫn thi hành pháp luật, lỏng lẻo chế kiểm soát vấn đề vi phạm tạo hội cho ngƣời sử dụng lao động ngƣời lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động Quyền lợi ngƣời lao động phần bị ảnh hƣởng Chính vậy, việc hoàn thiện quy định pháp luật lao động kỷ luật lao động việc làm cấp bách giai đoạn 3.1.2.Hoàn thiện pháp luật kỷ luật lao động nhằm bảo đảm phù hợp với công ƣớc quốc tế Thời gian tới, Việt Nam tham gia nhiều hiệp định quốc tế đòi hỏi quy định lĩnh vực lao động nói chung kỷ luật lao động nói riêng phải kịp thời hồn thiện, phù hợp với quy phạm pháp luật Quốc tế Có nhƣ vậy, hành lang phápkỷ luật lao động tạo sở để ngƣời sử dụng lao động ngƣời lao động áp dụng có hiệu thực tế 3.2.Các yêu cầu việc hồn thiện Từ phân tích, đánh giá quy phạm pháp luật hệ thống văn pháp quy điều chỉnh kỷ luật lao động nhƣ trình tìm hiểu, tổng kết yêu cầu vấn đề tiếp tục hoàn thiện pháp luật kỷ luật lao động thời gian tới, nhằm: Thứ nhất, bảo vệ ngƣời lao động ngƣời sử dụng lao động Thứ hai, bảo đảm tính đồng chế định kỷ luật lao động đặt mối tƣơng quan với chế định khác Bộ luật Lao động Thứ ba, hoàn thiện pháp luật kỷ luật lao động phù hợp với pkém phát triển thị trƣờng lao động 3.3.Giải pháp hoàn thiện pháp luật kỷ luật lao động Hoàn thiện pháp luật kỷ luật lao động cần tập trung vào giải pháp Thứ nhất, mở rộng nội hàm khái niệm kỷ luật lao động Thứ hai, pháp luật cần quy định cụ thể mức độ thiệt hại nghiêm trọng mức độ thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng Thứ ba, pháp luật quy định: “Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa 06 tháng, kể từ ngày xảy hành vi vi phạm; trƣờng hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật cơng nghệ, bí mật kinh doanh ngƣời sử dụng lao động thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa 12 tháng” Pháp Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí luật cần sửa đổi lại quy định thời gian tới nhƣ sau: “Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa 06 tháng, kể từ ngày phát hành vi vi phạm; trƣờng hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật cơng nghệ, bí mật kinh doanh ngƣời sử dụng lao động thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa 12 tháng” Thứ tƣ, pháp luật quy định cụ thể trình xây dựng dự thảo nội quy tổ chức đại diện đƣợc bàn bạc, trao đổi nội dung liên quan mật thiết tới nội dung nội quy lao động Ngoài ra, pháp luật cần quy định cách thức giám sát, chế giám sát tổ chức cơng đồn q trình thực nội quy lao động doanh nghiệp Bên cạnh đó, pháp luật cần quy định quyền tham khảo ý kiến tổ chức đại diện ban hành nội quy, xử lý kỷ luật lao động thủ tục giảm xóa kỷ luật lao động Điều tạo tính hệ thống tính xuyên suốt q trình tổ chức cơng đồn thực thi từ khâu xây dựng nội quy, xử lý kỷ luật giảm xóa kỷ luật lao động 3.4.Giải pháp nâng cao hiệu thực thi pháp luật kỷ luật lao động Nghệ An 3.4.1 Nâng cao lực quan quản lý nhà nƣớc lao động tỉnh Nghệ An Các quan quản lý nhà nƣớc lao động cần ban hành kịp thời văn hƣớng dẫn tiến hành hƣớng dẫn cụ thể việc thi hành pháp luật, tránh tình trạng thiếu văn hƣớng dẫn thực hƣớng dẫn chung chung, khó áp dụng với tình cụ thể Cơ quan quản lý lao động phải quản lý đƣợc thông tin thị trƣờng lao động thơng qua việc thống kê, phân tích tác số liệu lao động, đảm bảo có thơng tin đầy đủ làm sở cho quy định pháp luật đƣa giải pháp giải hữu hiệu đạt hiệu cao Cơ quan quản lý nhà nƣớc lao động trọng công tác đăng nội quy lao động, xem xét tính hợp pháp nội quy lao động để xác định nội quy lao động hợp pháp hay trái pháp luật Từ đó, hƣớng dẫn ngƣời sử dụng lao động sửa đổi nội quy lao động tiến hành đăng lại nội quy lao động Nâng cao lực pháp luật lao động cho quản lý, tra viên lao động để phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nƣớc lao động địa bàn tỉnh Nghệ An Cần xây dựng mối đồn kết, gắn bó cấp Liên đoàn Lao động, Sở Lao động – Thƣơng binh Xã hội, quan có thẩm quyền quản lý lao động Nghệ An với ngƣời lao động Mặt khác, xây dựng đối thoại ngƣời lao động ngƣời sử dụng lao động Đối với doanh nghiệp, doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, khu Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí cơng nghiệp tập trung, đề nghị thƣờng xuyên phối hợp với Sở Lao động – Thƣơng binh Xã hội tỉnh Nghệ An để giải vấn đề liên quan đến quan hệ lao động 3.4.2 Nâng cao vai trò tổ chức cơng đồn q trình tham gia vào quan hệ lao động nói chung xây dựng nội quy lao động, xử lý kỷ luật ngƣời lao động nói riêng Cơng đồn sở phải có tính độc lập tƣơng ngƣời sử dụng lao động, hạn chế can thiệp ngƣời sử dụng lao động hoạt động công đồn Các cán hoạt động cơng đồn phải dám đƣơng đầu với khó khăn trƣớc chế bảo vệ cán cơng đồn chƣa cụ thể nhƣ Tăng cƣờng hoạt đọng cơng đồn việc thúc đẩy quan hệ lao động lành mạnh thông qua hoạt động xây dựng sách pháp luật liên quan đén quyền lợi ích ngƣời lao động Cơng đồn phải đẩy mạnh hoạt động đối thoại, hợp tác cấp tham gia phối hợp tổ chức kiểm tra thực pháp luật, Luật cơng đồn doanh nghiệp Cơng đồn địa phƣơng, cơng đồn cấp trực tiếp, cơng đồn ngành có biện pháp hỗ trợ cho cơng đồn sở phƣơng tiện hoạt động, tập huấn cho cán cơng đồn cấp dƣới, đƣa phong trào, chƣơng trình h ành động cụ thể đến cơng đồn sở Có liên kết tổ chức cơng đồn sở với để phản ánh đƣợc xúc ngƣời lao động, thơng qua hoạt động phản ánh đến quan có thẩm quyền giải Có sách hỗ trợ cán cơng đồn chun trách Tăng cƣờng hoạt động hỗ trợ Nhà nƣớc tổ chức cơng đồn q trình thực chức bảo vệ ngƣời lao động,tuyên truyền pháp luật pháp luật cho ngƣời lao động, chăm lo đời sống cho ngƣời lao động Sự hỗ trợ Nhà nƣớc cơng đồn nhƣ: u cầu quan Nhà nƣớc có thẩm quyền can thiệp cần thiết để giải vƣớng mắc ngƣời lao động chủ sử dụng lao động, hỗ trợ thông qua kinh phí hoạt động, phƣơng tiệnn vật chất cần thiết khác Tổ chức cơng đồn tổ chức cơng đồn cấp trực tiếp cần phối hợp để thực tốt chức đại diện lao động bảo vệ quyền lợi ích ngƣời lao động nói chung lĩnh vực kỷ luật lao động nói riêng Tổ chức cơng đồn tổ chức cơng đồn cấp trực tiếp cần phát huy vai trò việc tham gia xây dựng nội quy lao động Cần nâng cao tính đại diện lao động lĩnh vực ban hành nội quy lao động Tổ chức cơng đồn tổ chức cơng đồn cấp trực tiếp phải có tiếng nói định, khẳng định vị trí trình tham gia xử lý kỷ luật lao động ngƣời lao động Thƣờng xuyên nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để xây dựng thƣơng hiệu bảo đảm bình đẳng vị tổ chức cơng đồn với ngƣời sử dụng lao động quan hệ lao động nói chung lĩnh Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí vực kỷ luật lao động nói riêng 3.4.3 Thƣờng xuyên tổ chức đối thoại ngƣời sử dụng lao động với ngƣời lao động doanh nghiệp Các quan quản lý Nhà nƣớc lao động Nghệ An cần tích cực tham gia với quan hữu quan, thực chế đối thoại thƣờng xuyên nhằm phát triển tháo gỡ vƣớng mắc cho doanh nghiệp hoạt động có hiệu Doanh nghiệp với đại diện họ ngƣời lao động doanh nghiệp cần có ý thức tìm hiểu nhau, thay đổi cách nhìn, thái độ với bên Doanh nghiệp cần tạo điều kiện để ngƣời lao động thành lập tổ chức đại diện tạo hội thời gian để gặp gỡ trao đổi với ngƣời lao động hay đại diện họ, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, đề xuất họ… Các doanh nghiệp nên tổ chức đối thoại thƣờng xuyên ngƣời sử dụng lao động ngƣời lao động nội dung liên quan đến chế độ quyền lợi ngƣời lao động tham gia vào quan hệ lao động đặc biệt kỷ luật lao động Trong số trƣờng hợp cần thiết, doanh nghiệp nên có đối thoại doanh nghiệp, ngƣời lao động quan quản lý nhà nƣớc lao động Hằng năm nên tổ chức đến buổi/ năm đối thoại tƣ vấn pháp luật trợ giúp pháp lí cho ngƣời lao động Thông qua buổi đối thoại, ngƣời lao động hiểu đƣợc chế độ, sách biết cách bảo vệ mối quan hệ lao động doanh nghiệp đặc biệt trình xử lý kỷ luật ngƣời lao động 3.4.4 Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, phổ biến, hƣớng dẫn thực pháp luật kỷ luật lao động Hoạt động tuyên truyền pháp luật kỷ luật lao động đƣợc thực thông qua việc tổ chức tập huấn, hội thảo, báo cáo chuyên đề, in tờ gấp, tờ rơi để chuyển đến tận tay ngƣời lao động Mặt khác, Liên đoàn Lao động, Sở Lao động – Thƣơng binh Xã hội, quan có thẩm quyền quản lý lao động chủ động xây dựng mối quan hệ với chủ doanh nghiệp nhà đầu tƣ, để tranh thủ ủng hộ họ tổ chức buổi nói chuyện, tuyên truyền ngƣời lao động 3.4.5 Tăng cƣờng công tác tra lĩnh vực lao động nói chung kỷ luật lao động nói riêng Thanh tra lao động với quyền lớn đƣợc pháp luật thừa nhận, quy định chƣơng XVI Bộ luật lao động Hoạt động tra nhà nƣớc lao động mang tính quyền lực nhà nƣớc, sức mạnh cơng quyền vũ khí lợi hại hoạt động tra việc đƣa thực kết luân tra Chính đảm bảo sức mạnh cƣỡng chế Nhà nƣớc mà hoạt động tra lao động mang lại cảm giác e ngại, lo sợ cho chủ sử dụng lao động họ chƣa thực hiện, thực không quy định pháp luật lao động Do vậy: Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Cần tăng cƣờng thực hoạt động tra sở kinh tế địa phƣơng, hoạt động tra quan tra lao động địa phƣơng kết hợp với hoạt động tra ngành, lĩnh vực để phát sai phạm Thanh tra việc thực quy định luật lao động quan hệ lao động núi chung kỷ luật lao động núi riờng Hoạt động tra khơng thể thực qua loa, báo trƣớc tiến hành bất ngờ vi phạm thể rõ nét Cần phải lấy tiếp thu ý kiến tập thể lao động Tăng cƣờng tra phát vi phạm xử lý vi phạm qua phạt vi phạm hành lĩnh vực lao động, hành vi tái phạm cần xử lý nghiêm khắc, cần phải đƣa biện pháp mạnh nhƣ đình hoạt động sở, yêu cầu quan có thẩm quyền khởi tố thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình Tiếp nhận, giải kịp thời đơn khiếu nại, tố cáo ngƣời lao động vi phạm pháp luật lao động Trong hoạt động tra phải tiến hành triệt để, không qua loa, đại khái Phối hợp chặt chẽ với ban chấp hành cơng đồn, mời chuyên gia, kỹ thuật viên lành nghề tiến hành tra có liên quan đến lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, chuyên môn KẾT LUẬN CHƢƠNG Từ thực trạng quy định pháp luật kỷ luật lao động thực tiễn thực pháp luật kỷ luật lao động địa bàn tỉnh Nghệ An đƣợc nghiên cứu chƣơng 2, chƣơng Luận văn đƣa định hƣớng giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện quy định pháp luật kỷ luật lao động giải pháp nâng cao hiệu thực thi pháp luật kỷ luật lao động địa bàn tỉnh Nghệ An Hoàn thiện pháp luật kỷ luật lao động phải đáp ứng yêu cầu khách quan định kinh tế thị trƣờng Từ yêu cầu định hƣớng này, chƣơng đƣa giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật kỷ luật lao động bao gồm: Hoàn thiện quy định nội quy lao động; hoàn thiện quy định thời hiệu xử lý kỷ luật lao động; hoàn thiện quy định vai trò tổ chức đại diện lao động ban hành nội quy xử lý kỷ luật lao động PHẦN KẾT LUẬN Pháp luật kỷ luật lao động đề tài có nội hàm liên quan đến nhiều nội dung Bộ luật Lao động Từ việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật kỷ luật lao động thực tiễn thực doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, tác giả rút số kết luận sau: Kỷ luật lao động việc tuân theo thời gian, công nghệ, điều hành sản xuất kinh doanh qua nội quy lao động Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Kỷ luật lao động có vai trò quan trọng tập thể lao động, ngƣời sử dụng lao động Nhà nƣớc Trong nội dung lý luận pháp luật kỷ luật lao động, đề tài tập trung làm rõ khái niệm pháp luật kỷ luật lao động, nội dung điều chỉnh pháp luật kỷ luật lao động làm sở soi chiếu đánh giá phần thực trạng pháp luật Đánh giá thực trạng pháp luật kỷ luật lao động, đề tài tập trung vào việc đánh giá thực trạng quy định pháp luật hành kỷ luật lao động thực tiễn thực thi pháp luật kỷ luật lao động doanh nghiệp giai đoạn địa bàn tỉnh Nghệ An Luận văn đề đƣợc hạn chế, bất cập, vƣớng mắc tồn thực trạng pháp luật kỷ luật lao động thực tiễn thực thi doanh nghiệp tỉnh Nghệ An từ đề xuất giải pháp đáp ứng yêu cầu đặt giai đoạn Trên sở đánh giá thực trạng thực tiễn thực thi pháp luật kỷ luật lao động doanh nghiệp Nghệ An, đề tài xây dựng định hƣớng, yêu cầu q trình hồn thiện pháp luật kỷ luật lao động Trên sở định hƣớng mang tính nguyên tắc, đề tài tập trung vào giải pháp hoàn thiện pháp luật nội hàm nội quy lao động, hoàn thiện quy định thời hiệu xử lý kỷ luật lao động, hoàn thiện quy định tham gia tổ chức đại diện lao động vào trình xây dựng nội quy lao động xử lý kỷ luật lao động… Đồng thời số giải pháp nâng cao hiệu thực thi pháp luật kỷ luật lao động đƣợc đề tài xem xét nghiên cứu đề xuất Việc thực thi pháp luật kỷ luật lao động có đạt hiệu hay khơng phụ thuộc vào tiến trình sửa đổi hành lang phápkỷ luật lao động vấn đề liên quan đến chế định khác Bộ luật Lao động Đồng thời, phối hợp thực hiện, vai trò chủ thể tham gia chế tra kiểm tra xử lý vi phạm giải pháp hỗ trợ mà bên cần trọng để nâng cao tính khả thi kỷ luật lao động thực tế ... kỷ luật lao động pháp luật kỷ luật lao động Chƣơng Thực trạng pháp luật thực tiễn thực pháp luật kỷ luật lao động tỉnh Nghệ An Chƣơng Phƣơng hƣớng giải pháp hoàn thiện pháp luật kỷ luật lao động. .. trọng CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG Ở TỈNH NGHỆ AN 2.1 Thực trạng quy định kỷ luật lao động 2.1.1.Quy định pháp luật kỷ luật lao động 2.1.1.1.Quy... định pháp luật kỷ luật lao động, việc xử lý kỷ luật lao động thủ tục xử lý kỷ luật lao động ngƣời lao động Do đó, thực thi kỷ luật lao động, vai trò quan quản lý nhà nƣớc lao động giữ vai trò quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về kỷ luật lao động qua thực tiễn tại các doanh nghiệp ở tỉnh nghệ an , Pháp luật về kỷ luật lao động qua thực tiễn tại các doanh nghiệp ở tỉnh nghệ an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay