Đánh giá kiến trúc các trường tiểu học trên địa bàn thành phố đồng hới, quảng bình theo tiêu chí kiến trúc bền vững (tt)

52 7 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 12:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DƢ̣NG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI NGUYỄN BẢO TRUNG ĐÁNH GIÁ KIẾN TRÚC CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, QUẢNG BÌNH THEO TIÊU CHÍ KIẾN TRÚC BỀN VỮNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KIẾN TRÚC Hà Nội - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DƢ̣NG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI NGUYỄN BẢO TRUNG KHÓA: 2016 – 2018 ĐÁNH GIÁ KIẾN TRÚC CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, QUẢNG BÌNH THEO TIÊU CHÍ KIẾN TRÚC BỀN VỮNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kiến trúc Mã số: 60.58.01.02 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS TRẦN ĐỨC KHUÊ Hà Nội - 2018 LỜI CẢM ƠN Đề tài: “Đánh giá kiến trúc trường tiểu học địa bàn thành phố Đồng Hới, Quảng Bình theo tiêu chí kiến trúc bền vững” Đầu tiên tơi xin bày tỏ lòng biết ơn thầy giáo TS.Trần Đức Khuê, người bảo tận tình tháo gỡ khó khăn suốt q trình nghiên cứu, giúp đỡ hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Cuối xin trân thành cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè, gia đình với đóng góp họ cho tồn cơng việc dù liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến đề tài Xin chân thành cảm ơn! Học viên Nguyễn Bảo Trung LỜI CAM ĐOAN Bằng kiến thức tích lũy suốt q trình học, tơi vận dụng hiểu biết để thực đề tài luận văn Phƣơng pháp nghiên cứu từ thực tế, tài liệu tham khảo thu thập đƣợc đề tài luận văn khóa trƣớc Với giúp đỡ thầy giáo hƣớng dẫn TS Trần Đức Khuê xin cam đoan đề tài luận văn đề tài thân tôi, không chép từ đề tài khác đƣợc thực Việc sử dụng tài liệu tham khảo có dẫn chứng cụ thể Học viên Nguyễn Bảo Trung MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu Danh mục hình vẽ, đồ thị A PHẦN MỞ ĐẦU * Lý chọn đề tài * Mục đích đề tài * Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu * Phƣơng pháp nghiên cứu * Ý nghĩa thực tiễn đề tài nghiên cứu * Cấu trúc luận văn B NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC CÁC TRƢỜNG THCS VÀ THỰC TRẠNG KIẾN TRÚC TRƢỜNG TH NÓI RIÊNG TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐỒNG HỚI, QUẢNG BÌNH 1.1 Quá trình hình thành phát triển TP Đồng Hới, Quảng Bình 1.1.1 Vị trí địa lý tình hình kinh tế - xã hội TP Đồng Hới, Quảng Bình 1.1.2 Lịch sử văn hóa TP Đồng Hới, Quảng Bình 1.2 Sơ lƣợc tình hình phát triển hệ thống trƣờng Tiểu học địa bàn TP Đồng Hới qua thời kỳ 10 1.2.1 Tình hình phát triển hệ thống trƣờng Tiểu học địa bàn TP Đồng Hới trƣớc năm 1975 10 1.2.2 Tình hình phát triển hệ thống trƣờng Tiểu học địa bàn TP Đồng Hới thời kì sau giải phóng trƣớc thời kì đổi (1975-1989) 12 1.2.3 Tình hình phát triển hệ thống trƣờng Tiểu học địa bàn TP Đồng Hới thời kì đổi đến 12 1.3 Thực trạng kiến trúc trƣờng Tiểu học địa bàn TP Đồng Hới 14 1.3.1 Sơ lƣợc trƣờng Tiểu học địa bàn TP Đồng Hới 14 1.3.2 Những vấn đề Kiến trúc bền vững trƣờng Tiểu học địa bàn TP Đồng Hới 24 1.4 Những trƣờng TH tiêu biểu nƣớc giới có nghiên cứu hƣớng tới phát triển bền vững 26 1.4.1 Những trƣờng Tiểu học tiêu biểu nƣớc 26 1.4.2 Những trƣờng Tiểu học tiêu biểu giới 29 1.5 Những nghiên cứu liên quan kiến trúc trƣờng Tiểu học 31 CHƢƠNG II: CÁC CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ ĐÁNH GIÁ KIẾN TRÚC TRƢỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐỒNG HỚI THEO TIÊU CHÍ KIẾN TRÚC BỀN VỮNG 33 2.1 Cơ sở pháp lý 33 2.1.1 Các chủ trƣơng, sách phát triển GD-ĐT Nhà nƣớc, tỉnh Quảng Bình TP Đồng Hới trƣờng Tiểu học 33 2.1.2 Các Tiêu chuẩn, Quy phạm xây dựng trƣờng Tiểu học 36 2.2 Cơ sở lý luận Kiến trúc bền vững 41 2.2.1 Khái niệm Kiến trúc bền vững 41 2.2.2 Vai trò mục tiêu Kiến trúc bền vững 43 2.2.3 Các yêu cầu tiêu chí đánh giá Kiến trúc bền vững 45 2.3 Cơ sở thực tiễn 46 2.3.1 Điều kiện tự nhiên, xã hội TP Đồng Hới ảnh hƣởng tới chất lƣợng, hiệu sử dụng kiến trúc công trình có trƣờng Tiểu học 46 2.3.2 Các yếu tố tác động đến giải pháp Kiến trúc bền vững TP Đồng Hới 47 2.3.3 Sự tiến khoa học - kĩ thuật làm thay đổi chất lƣợng GD-ĐT 49 2.3.4 Các mơ hình dạy học 50 2.4 Cơ sở khoa học lựa chọn trƣờng Tiểu học địa bàn TP Đồng Hới để đánh giá 51 2.4.1 Quan điểm tiêu chí lựa chọn trƣờng Tiểu học để đánh giá 51 2.4.2 Các trƣờng Tiểu học lựa chọn để đánh giá 52 2.5 Hiện trạng số liệu khảo sát trƣờng Tiểu học địa bàn 52 2.6 Kinh nghiệm giải pháp cho Kiến trúc bền vững trƣờng Tiểu học nƣớc giới 62 2.6.1 Bài học kinh nghiệm nƣớc 62 2.6.2 Bài học kinh nghiệm giới 66 CHƢƠNG III: ĐÁNH GIÁ CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐỒNG HỚI, QUẢNG BÌNH THEO TIÊU CHÍ KIẾN TRÚC BỀN VỮNG 71 3.1 Quan điểm nguyên tắc xây dựng tiêu chí đánh giá trƣờng Tiểu học địa bàn TP Đồng Hới, Quảng Bình 71 3.1.1 Quan điểm xây dựng tiêu chí đánh giá 71 3.1.2 Nguyên tắc xây dựng tiêu chí đánh giá 72 3.2 Xây dựng tiêu chí khung điểm đánh giá theo góc nhìn Kiến trúc bền vững 73 3.2.1 Tiêu chí môi trƣờng bền vững 73 3.2.2 Tiêu chí xã hội bền vững 74 3.2.3 Tiêu chí kinh tế bền vững 76 3.2.4 Hệ thống tiêu chí, phân bố điểm số xếp loại 76 3.3 Đánh giá trƣờng Tiểu học địa bàn TP Đồng Hới theo tiêu chí Kiến trúc bền vững 78 3.3.1 Đánh giá trƣờng Tiểu học số Bảo Ninh 79 3.3.2 Đánh giá trƣờng Tiểu học Đồng Mỹ 80 3.3.3 Đánh giá trƣờng Tiểu học Đức Ninh 81 3.3.4 Đánh giá trƣờng Tiểu học Hải Thành 82 3.3.5 Đánh giá trƣờng Tiểu học Phú Hải 83 3.3.6 Đánh giá trƣờng Tiểu học số Nam Lý 84 3.3.7 Đánh giá trƣờng Tiểu học Nghĩa Ninh 85 3.3.8 Đánh giá trƣờng Tiểu học Lộc Ninh 86 3.3.9 Đánh giá trƣờng Tiểu học Chu Văn An 87 3.3.10 Đánh giá Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật 88 3.4 Tổng hợp kết đánh giá cơng trình trƣờng Tiểu học địa bàn 89 3.5 Xếp hạng cơng trình theo tiêu chí Kiến trúc bền vừng 90 3.6 Bàn luận kết nghiên cứu 91 3.6.1 Nhận xét chung 91 3.6.2 Những định hƣớng cho phát triển Kiến trúc bền vững trƣờng Tiểu học địa bàn 92 3.6.3 Những giải pháp phát triển bền vững cho trƣờng Tiểu học địa bàn 93 C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: 95 Kiến nghị: 96 TÀI LIÊU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Ký hiêu, chữ viết tắt Cụm từ viết tắt TH Tiểu học THCS Trung học sở TP Thành phố KTS Kiến trúc sƣ KS Kỹ sƣ GD-ĐT Giáo dục – Đào tạo DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ, bảng biểu Bảng 1.1 Danh sách trường TH địa bàn thành phố Đồng Hới Bảng 3.1 Bảng hệ thống tiêu chí phân bố điểm Bảng 3.2 Bảng xếp loại tiêu chí đánh giá Bảng 3.3 Đánh giá trường Tiểu học số Bảo Ninh Bảng 3.4 Đánh giá trường Tiểu học Đồng Mỹ Bảng 3.5 Đánh giá trường Tiểu học Đức Ninh Bảng 3.6 Đánh giá trường Tiểu học Hải Thành Bảng 3.7 Đánh giá trường Tiểu học Phú Hải Bảng 3.8 Đánh giá trường Tiểu học số Nam Lý Bảng 3.9 Đánh giá trường Tiểu học Nghĩa Ninh Bảng 3.10 Đánh giá trường Tiểu học Lộc Ninh Bảng 3.11 Đánh giá trường Tiểu học Chu Văn An Bảng 3.12 Đánh giá Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Bảng 3.13 Bảng tổng hợp kết đánh giá Bảng 3.14 Bảng xếp hạng cơng trình DANH MỤC HÌNH ẢNH MINH HỌA Số hiệu hình Tên hình Hình 1.1 Bản đồ vị trí thành phố Đồng Hới, Quảng Bình Hình 1.2 Sân chung trường TH Chu Văn An Hình 1.3 Sân chung trường TH Hải Thành Hình 1.4 Mặt tổng thể trường TH Hải Thành Hình 1.5 Mặt tổng thể trường TH số Nam Lý Hình 1.6 Mặt tổng thể TT nuôi dạy trẻ khuyết tật Hình 1.7 Mặt tổng thể trường TH Phú Hải Hình 1.8 Mặt tổng thể trường TH Chu Văn An Hình 1.9 Nhà vệ trường TH Đức Ninh không đảm bảo sử dụng, gây ô nhiễm môi trường Hình 1.10 Cổng trường TH số Bảo Ninh thường xuyên ngập lụt vào mùa mưa Hình 1.11 Sân trường TH Phú Hải không đưa vào sử dụng chưa nâng cấp Hình 1.12 Dãy phòng học TT Ni dạy trẻ khuyết tật xuống cấp Hình 1.13 Khu nhà bếp trường TH số Nam Lý khơng đảm bảo sử dụng Khảo sát số liệu thực trạng trƣờng Tiểu học số Nam Lý - Số học sinh: 724 ngƣời - Diện tích: 3703 m2 - Vị trí: Phƣờng Nam lý Thực trạng Hạng mục khảo sát Số lƣợng Đảm bảo Đã xuống (Khối cơng trình) (Phòng) sử dụng cấp Phòng học văn hóa 20 Phòng học tin học  Phòng học ngoại ngữ  Phòng học nghệ thuật  Phòng đọc, thƣ viện  Phòng học đa Dãy nhà hiệu  Khu nhà bếp  Khu vệ sinh học sinh  Khu vệ sinh giáo viên  Hạng mục khảo sát (Trang thiết bị phục vụ học tập, sinh hoạt) Số lƣợng Đầy đủ Thiết bị phục vụ học tập (phòng học văn hóa)  Thiết bị phục vụ học tập (phòng tin học)  Thiết bị phục vụ học tập (phòng ngoại ngữ) Thiết bị phục vụ sinh hoạt (phòng y tế, nhà bếp, phòng họp )  Thiếu Thực trạng Đảm bảo sử dụng     Đã xuống cấp   Hạng mục khảo sát (Quy hoạch tổng mặt bằng) Hợp lý Đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung  Bố trí tổng mặt Quy mơ diện tích Khơng hợp lý    Cơng sử dụng Hạng mục khảo sát (Hạ tầng kĩ thuật) Đảm bảo sử dụng Cấp nƣớc  Thoát nƣớc  Hệ thống điện  Kết nối Internet  PCCC  Khơng đảm bảo sử dụng Hạng mục khác (nếu có) Ghi chú: - (*) Đƣợc xây dựng, cải tạo từ nguồn vốn tài trợ - Các ô để trống hạng mục thiếu Tổng hợp ghi nhận từ thực tế khảo sát: - Cần xây dựng thêm phòng học văn hóa (tiêu chuẩn 35 hs/lớp) - Cần cải tạo nâng cấp khu vệ sinh học sinh, giáo viên - Cần mua sắm bổ sung thiết bị phòng đọc, thƣ viện Hiện trạng số liệu khảo sát trường TH Nghĩa Ninh Hiện trạng công trình trường TH Nghĩa Ninh Khảo sát số liệu thực trạng trƣờng Tiểu học Nghĩa Ninh - Số học sinh: 327 ngƣời - Diện tích: 6208 m2 - Vị trí: Xã Nghĩa Ninh Thực trạng Hạng mục khảo sát Số lƣợng Đảm bảo Đã xuống (Khối cơng trình) (Phòng) sử dụng cấp Phòng học văn hóa 10  Phòng học tin học  Phòng đọc, thƣ viện  Phòng học đa Dãy nhà hiệu  Khu nhà bếp  Khu vệ sinh học sinh  Khu vệ sinh giáo viên  Hạng mục khảo sát (Trang thiết bị phục vụ học tập, sinh hoạt) Số lƣợng Phòng học ngoại ngữ Phòng học nghệ thuật Thiết bị phục vụ học tập (phòng học văn hóa) Thiết bị phục vụ học tập (phòng tin học) Đầy đủ Thiếu Thực trạng Đảm bảo Đã xuống sử dụng cấp     Thiết bị phục vụ học tập (phòng ngoại ngữ) Thiết bị phục vụ sinh hoạt (phòng y tế, nhà bếp, phòng họp )   Hạng mục khảo sát (Quy hoạch tổng mặt bằng) Hợp lý Đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung  Bố trí tổng mặt  Quy mơ diện tích  Cơng sử dụng  Hạng mục khảo sát (Hạ tầng kĩ thuật) Đảm bảo sử dụng Không hợp lý Không đảm bảo sử dụng Cấp nƣớc  Thoát nƣớc  Hệ thống điện  Kết nối Internet  PCCC  Hạng mục khác (nếu có) ( * Đƣợc xây dựng, cải tạo từ nguồn vốn tài trợ) ( Các ô để trống hạng mục thiếu) Tổng hợp ghi nhận từ thực tế khảo sát: - Cần nâng cấp cải tạo phòng học văn hóa có - Cần mua sắm bổ sung thiết bị phục vụ học tập Hiện trạng số liệu khảo sát trường TH Lộc Ninh Hiện trạng cơng trình trường TH Lộc Ninh Khảo sát số liệu thực trạng trƣờng Tiểu học Lộc Ninh - Số học sinh: 773 ngƣời - Diện tích: 28544 m2 - Vị trí: Xã Lộc Ninh Hạng mục khảo sát Số lƣợng Thực trạng (Khối cơng trình) (Phòng) Đảm bảo Đã xuống sử dụng cấp Phòng học văn hóa 25 Phòng học tin học Phòng học ngoại ngữ   Dãy nhà hiệu  Khu nhà bếp  Khu vệ sinh học sinh  Khu vệ sinh giáo viên  Hạng mục khảo sát (Trang thiết bị phục vụ học tập, sinh hoạt) Số lƣợng   Phòng học nghệ thuật Phòng đọc, thƣ viện Phòng học đa Thiết bị phục vụ học tập (phòng học văn hóa) Thiết bị phục vụ học tập (phòng tin học) Đầy đủ Thiếu  Thực trạng Đảm bảo sử dụng    Thiết bị phục vụ học tập (phòng ngoại ngữ) Thiết bị phục vụ sinh hoạt (phòng y tế, nhà bếp, phòng họp ) Đã xuống cấp   Hạng mục khảo sát (Quy hoạch tổng mặt bằng) Hợp lý Đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung  Bố trí tổng mặt  Quy mơ diện tích  Công sử dụng  Hạng mục khảo sát (Hạ tầng kĩ thuật) Đảm bảo sử dụng Không hợp lý Khơng đảm bảo sử dụng Cấp nƣớc  Thốt nƣớc  Hệ thống điện  Kết nối Internet  PCCC  Hạng mục khác (nếu có) ( * Đƣợc xây dựng, cải tạo từ nguồn vốn tài trợ) ( Các để trống hạng mục thiếu) Tổng hợp ghi nhận từ thực tế khảo sát: - Cần mua sắm bổ sung thiết bị phục vụ học tập - Cần nâng cấp hệ thống sân vƣờn - Cần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kĩ thuật Hiện trạng số liệu khảo sát trường TH Chu Văn An Hiện trạng cơng trình trường TH Chu Văn An Khảo sát số liệu thực trạng trƣờng Tiểu học Chu Văn An ( Trƣờng ngồi cơng lập) - Số học sinh: 351 ngƣời - Diện tích: 16179 m2 - Vị trí: Phƣờng Đồng Phú Hạng mục khảo sát Số lƣợng Thực trạng (Khối cơng trình) (Phòng) Đảm bảo Đã xuống sử dụng cấp Phòng học văn hóa 27  Phòng học tin học  Phòng học ngoại ngữ  Phòng học nghệ thuật  Phòng đọc, thƣ viện  Phòng học đa  Dãy nhà hiệu  Khu nhà bếp  Khu vệ sinh học sinh 10  Khu vệ sinh giáo viên 10  Hạng mục khảo sát (Trang thiết bị phục vụ học tập, sinh hoạt) Số lƣợng Thiết bị phục vụ học tập (phòng học văn hóa) Thiết bị phục vụ học tập (phòng tin học) Thiết bị phục vụ học tập (phòng ngoại ngữ) Thiết bị phục vụ sinh hoạt (phòng y tế, nhà bếp, phòng họp ) Đầy đủ Thiếu Thực trạng Đảm bảo Đã xuống sử dụng cấp         Hạng mục khảo sát (Quy hoạch tổng mặt bằng) Hợp lý Đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung  Bố trí tổng mặt  Quy mơ diện tích  Cơng sử dụng  Hạng mục khảo sát (Hạ tầng kĩ thuật) Đảm bảo sử dụng Cấp nƣớc  Thoát nƣớc  Hệ thống điện  Kết nối Internet  Không hợp lý Không đảm bảo sử dụng PCCC Hạng mục khác (nếu có) - - Bể bơi tổng hợp - Hệ thống thƣ viện mở - Sân bóng đá mini, cầu lơng - Hệ thống xe đƣa đón học sinh Ghi chú: - (*) Đƣợc xây dựng, cải tạo từ nguồn vốn tài trợ - Các ô để trống hạng mục thiếu Tổng hợp ghi nhận từ thực tế khảo sát: - Với hệ thống sở vật chất đại, đồng bộ, đạt chuẩn quốc tế, - Đây trƣờng Tiểu học đại đạt chuẩn nƣớc quốc tế địa bàn 10 Hiện trạng số liệu khảo sát trường TT nuôi dạy trẽ khuyết tật Hiện trạng cơng trình Trung tâm Nuôi dãy trẻ khuyết tật Khảo sát số liệu thực trạng Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật - Số học sinh: 89 ngƣời - Diện tích: 3840 m2 - Vị trí: Phƣờng Đức Ninh Đơng Hạng mục khảo sát Số lƣợng Thực trạng (Khối cơng trình) (Phòng) Đảm bảo Đã xuống sử dụng cấp Phòng học văn hóa 13  Phòng học tin học   Dãy nhà hiệu  Khu nhà bếp * Khu vệ sinh học sinh  Khu vệ sinh giáo viên  Hạng mục khảo sát (Trang thiết bị phục vụ học tập, sinh hoạt) Số lƣợng Phòng học ngoại ngữ Phòng học nghệ thuật Phòng đọc, thƣ viện Phòng học đa Thiết bị phục vụ học tập (phòng học văn hóa) Đầy đủ Thiếu Thực trạng Đảm bảo Đã xuống sử dụng cấp  Thiết bị phục vụ học tập (phòng tin học)    Thiết bị phục vụ học tập (phòng ngoại ngữ) Thiết bị phục vụ sinh hoạt (phòng y tế, nhà bếp, phòng họp )   Hạng mục khảo sát (Quy hoạch tổng mặt bằng) Hợp lý Đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung  Bố trí tổng mặt Khơng hợp lý  Quy mơ diện tích  Công sử dụng  Hạng mục khảo sát (Hạ tầng kĩ thuật) Đảm bảo sử dụng Cấp nƣớc  Thoát nƣớc  Hệ thống điện  Kết nối Internet  PCCC  Không đảm bảo sử dụng Hạng mục khác (nếu có) Ghi chú: - (*) Đƣợc xây dựng, cải tạo từ nguồn vốn tài trợ - Các ô để trống hạng mục thiếu Tổng hợp ghi nhận từ thực tế khảo sát: - Dãy phòng học dãy nhà hiệu đƣơc xây dựng lâu nên số hạng mục bị xuống cấp nhƣ hệ thống cửa bị hƣ hỏng, lớp sơn bong tróc, thấm dột, lớp đá lát bị mòn gây thẩm mỹ nên cần cải tạo - Cần xây sân học thể dục - Cần nâng cấp hệ thống sân chung xuống cấp - Cần mua sắm bổ sung thiết bị phòng tin học ... riêng địa bàn TP Đồng Hới Chƣơng 2: Các sở khoa học để đánh giá kiến trúc trƣờng TH địa bàn TP Đồng Hới, Quảng Bình theo tiêu chí kiến trúc bền vững Chƣơng 3: Đánh giá trƣờng TH địa bàn TP Đồng Hới,. .. - Đánh giá kiến trúc trƣờng Tiểu học địa bàn thành phố Đồng Hới theo tiêu chí Kiến trúc bền vững theo xu hƣớng chung kiến trúc - Thấy rõ thực trạng bất cập hệ thống trƣờng Tiểu học địa bàn thành. .. loại tiêu chí đánh giá Bảng 3.3 Đánh giá trường Tiểu học số Bảo Ninh Bảng 3.4 Đánh giá trường Tiểu học Đồng Mỹ Bảng 3.5 Đánh giá trường Tiểu học Đức Ninh Bảng 3.6 Đánh giá trường Tiểu học Hải Thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kiến trúc các trường tiểu học trên địa bàn thành phố đồng hới, quảng bình theo tiêu chí kiến trúc bền vững (tt) , Đánh giá kiến trúc các trường tiểu học trên địa bàn thành phố đồng hới, quảng bình theo tiêu chí kiến trúc bền vững (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay