Quản lý hạ tầng kỹ thuật thị trấn trạm trôi, huyện hoài đức, thành phố hà nội (tt)

21 5 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 12:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC NỘI -ĐỖ VIỆT LONG QUẢN HẠ TẦNG KỸ THUẬT THỊ TRẤN TRẠM TRƠI, HUYỆN HỒI ĐỨC, THÀNH PHỐ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN ĐÔ THỊ VÀ CƠNG TRÌNH Nội - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC NỘI ĐỖ VIỆT LONG KHÓA:2016-2018 QUẢN HẠ TẦNG KỸ THUẬT THỊ TRẤN TRẠM TRƠI, HUYỆN HỒI ĐỨC, THÀNH PHỐ NỘI Chuyên ngành: Quản đô thị công trình Mã số: 60.58.01.06 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN ĐƠ THỊ VÀ CƠNG TRÌNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGHIÊM VÂN KHANH Nội - 2018 LỜI CẢM ƠN Tác giả Luận văn xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo trường Đại học Kiến Trúc Nội xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể giáo viên nhà trường truyền đạt cho kiến thức, kinh nghiệm ủng hộ tơi học tập, hồn thành Luận văn tốt nghiệp Tác giả xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới quan mà tác giả có điều kiện gặp gỡ, khảo sát thu thập thông tin vô quý báu để tác giả hồn thành Luận văn Tác giả xin trân trọng cảm ơn giáo viên hướng dẫn khoa học luận văn ln tâm huyết, tận tình hướng dẫn tơi hồn thành Luận văn Xin chân thành cảm ơn toàn thể giáo sư, tiến sĩ tồn thể thầy giáo khoa Sau đại học, Trường truyền đạt cho kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học tập làm luận văn tốt nghiệp trường Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Luận văn Đỗ Việt Long LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập tôi.Các số liệu khoa học, kết nghiên cứu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Đỗ Việt Long MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục hình minh họa Danh mục sơ đồ Danh mục bảng MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined lựa chọn đề tài Error! Bookmark not defined Mục đích nghiên cứu Luận văn Error! Bookmark not defined Đối tượng phạm vi nghiên cứu Error! Bookmark not defined Phương pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Error! Bookmark not defined Cấu trúc luận văn Error! Bookmark not defined NỘI DUNG CHƯƠNG I THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT THỊ TRẤN TRẠM TRƠI, HUYỆN HỒI ĐỨC, THÀNH PHỐ NỘI .5 1.1 Giới thiệu chung thị trấn Trạm Trơi, huyện Hồi Đức 1.1.1 Sự hình thành phát triển - 1.1.2 Đặc điểm điều kiện kinh tế - xã hội 1.2.2 Hệ thống cấp nước thoát nước: - 11 1.2.3 Hệ thống thu gom rác thải: 12 1.2.4 Hệ thống cấp điện: - 12 1.1.1 Sự hình thành phát triển - 1.1.2 Đặc điểm điều kiện kinh tế - xã hội 1.2 Hiện trạng hệ thống HTKT thị trấn Trạm Trôi 1.2.2 Hệ thống cấp nước thoát nước: - 11 1.2.3 Hệ thống thu gom rác thải: 12 1.3 Thực trạng công tác quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức 12 1.3.1 Bộ máy hành thực chức quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật: - 12 1.3.2 Công tác quản quy hoạch: 13 1.3.3 Công tác quản tu, cải tạo hệ thống HTKT: - 17 1.3.4 Công tác quản sử dụng vỉa hè, lòng đường: - 18 1.3.5 Thực trạng quản chất lượng xây dựng cơng trình HTKT: - 19 1.3.6 Ý thức cộng đồng quản hệ thống HTKT: - 20 Hình 1.5 Tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh 21 CHƯƠNG II 24 CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TRONG QUẢN HẠ TẦNG KỸ THUẬT THỊ TRẤN TRẠM TRƠI, HUYỆN HỒI ĐỨC 24 2.1 Cơ sở luận quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị 24 2.1.1.Vai trò đặc điểm hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị: 24 2.1.2 Những nguyên tắc quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị: - 32 2.1.3 Những yêu cầu quản hệ thống HTKT đô thị: 33 2.1.4 Một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản hệ thống hạ tầng: - 46 2.1.5 Cơ sở thiết lập máy quản hệ thống sở hạ tầng kỹ thuật đô thị - 50 2.2 Cơ sở pháp quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị 53 2.2.1 Các văn pháp luật hướng dẫn quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị Nhà nước ban hành: 53 2.2.2 Các văn quy phạm pháp luật UBND thành phố Nội ban hành.: 56 2.2.3 Các quy chuẩn, Tiêu chuẩn: 57 2.3 Kinh nghiệm quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị giới Việt Nam 57 2.3.1 Kinh nghiệm quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật giới: 57 2.3.2 Kinh nghiệm quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật số địa phương Việt Nam: - 65 CHƯƠNG III .74 GIẢI PHÁP QUẢN HẠ TẦNG KỸ THUẬT THỊ TRẤN TRẠM TRƠI HUYỆN HỒI ĐỨC 74 3.1 Giải pháp kỹ thuật 74 3.1.1 Giải pháp nâng cao lực giao thông - 74 3.1.2 Giải pháp quản hệ thống cấp – thoát nước: - 77 3.1.3 Giải pháp quản rác thải vệ sinh môi trường theo mơ hình phân loại rác thải nguồn: - 80 3.1.4 Giải pháp quản cốt quy hoạch xây dựng quản chiều cao quy hoạch xây dựng: - 82 3.2 Giải pháp mơ hình quản hệ thống HTKT 83 3.2.1 Bổ sung, sửa đổi mơ hình tổ chức quản hệ thống HTKT: - 83 3.2.2 Tăng cường đào tạo chun mơn cho cán quản hành cấp phường lĩnh vực quản hệ thống HTKT: 84 3.2.3 Tăng cường công tác truyền thông nâng cao ý thức trách nhiệm cán quản hệ thống HTKT: 85 3.2.4 Huy động tham gia cộng đồng công tác quản hệ thống HTKT: - 86 3.3 Giải pháp xây dựng chế, sách đầu tư quản hệ thống HTKT 91 3.3.1 Xây dựng sách ưu đãi liên quan đến quản xây dựng hệ thống HTKT: - 91 3.3.2 Xây dựng chế sách thu hút đầu tư xây dựng hệ thống HTKT: - 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên đầy đủ BXD Bộ Xây dựng CP Chính phủ ĐT Đường tỉnh GPMB Giải phóng mặt HĐND Hội đồng nhân dân HTX Hợp tác xã HTKT Hạ tầng kỹ thuật HTXH Hạ tầng xã hội CTRSH Chất thải rắn sinh hoạt NĐ Nghị định NXB Nhà xuất QCXD Quy chuẩn xây dựng QĐ Quyết định QH Quy hoạch QL Quốc lộ THCS Trung học sở TNHH Trách nhiệm hữu hạn TT Thông tư TTg Thủ tướng UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC HÌNH MINH HOẠ Hình 1.1 Thị trấn Trạm Trơi, Hồi Đức Hình 1.2 Quốc lộ 32 địa bàn huyện Hoài Đức Hình 1.3 Đường tỉnh lộ 422 địa bàn huyện Hồi Đức .10 Hình 1.4 Quy hoạch chung thị trấn Trạm Trôi 14 Hình 1.5 Tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh .21 Hình 2.1 Mạng lưới kênh đào cổng thoát nước Singapore .60 Hình 2.2 Đường cống nước thi cơng Singapore .60 Hình 2.3 Mơi trường đô thị Singapore 62 Hình 2.4 Hình ảnh Kampung trước sau cải tạo 65 Hình 2.5 Hình ảnh thành phố Bà Rịa .66 Hình 2.6 Một góc trung tâm thị Phúc Yên .70 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Bảng tổng hợp trạng tuyến đường Thành phố quản .8 Bảng 2.1 Quy định loại đường đô thị (số theo danh mục – QCXD01) 34 Bảng 2.2 Khu vực bảo vệ nguồn nước cấp cho đô thị (số theo danh mục – QCXD01) 36 Bảng 3.1 Quy định khoảng cách bố trí đường ống cấp nước lòng đường 78 MỞ ĐẦU chọn đề tài Trong thời gian qua, tốc độ đô thị hoá huyện ngoại thành Thành phố Nội nói chung khu vực huyện Hồi Đức nói riêng diễn nhanh HTKT lẫn HTXH Các khu đô thị mới, khu xanh thể dục thể thao, công viên, trung tâm công cộng, thương mại lớn hình thành tuân thủ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu Thủ đô Nội Hệ thống giao thông khu vực đầu tư xây dựng đặc biệt dự án đường vành đai, đường liên khu vực Với vị trí trung tâm thuộc huyện Hồi Đức, thị trấn Trạm Trôiđang khu vực phát triển đô thị với tốc độ cao Thị trấn Trạm Trôi trở thành khu vực điểm nóng quản thị, đặc biệt HTKT Thực tiễn phát triển đô thị năm gần cho thấy quy hoạch phát triển không gian thực hiệuquả HTKTđược xây dựng đồng bộ, trước bước quản đô thị thực nghiêm chỉnh.HTKTthị trấn Trạm Trôi, huyện Hồi Đứccó ảnh hưởng lớn đến hệ thống HTKTchung huyện Hoài Đức đăc biệt thời gia tới Hoài Đức nâng cấp thành quận Đánh giá chung cho thấy, diện mạo đô thị địa bàn thị trấn ngày phát triển Công tác chỉnh trang đô thị chuyển biến rõ rệt, kiến trúc cảnh quan đô thị quan tâm đầu tư phát triển với xuất ngày nhiều quần thể kiến trúc, mảng đô thị đại Song song với việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hồn thành khu thị với hệ thống hạ tầng đồng bộ, hệ thống HTKT HTXH như: Hệ thống giao thông, cấp nước, chiếu sáng, xanh thu gom xử chất thải, cơng trình cơng cộng quan tâm đầu tư Tuy nhiên, nhìn tổng thể hệ thống HTKT thị thị trấn Trạm Trơi nhiều điểm cần phải khắc phục, chưa đáp ứng yêu cầu tốc độ phát triển kinh tế- xã hội Tỷ lệ đất dành cho giao thơng thấp, tình trạng ngập úng cục mùa mưa, xả thải chưa qua xử lý… tượng phổ biến Việc thu gom rác thải sinh hoạt nhiều bất cập, rác chưa phân loại từ đầu nguồn, việc tái chế sử dụng lại chưa thực hiện; nạn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, khu vực cơng cộng để kinh doanh, chiếm dụng lòng đường gây cản trở giao thơng, tình trạng vi phạm luật giao thơng; xây dựng trái phép, khơng phép diễn gây ảnh hưởng đến diện mạo đô thị Nguyên nhân như: Quy hoạch chưa đồng mang tính khả thi cao Một phần ý thức chưa cao người dân, bên cạnh việc quan tâm giải vấn đề thị quyền cấp đơi lúc chưa thực liệt hiệu quả, số cán chuyên môn quản đô thị chưa đáp ứng mức độ đòi hỏi khối lượng cơng việc, đầu tư hạ tầng thấp nguồn lực chỗ hạn chế.Do việc nghiên cứu tìm giải pháp quản tốt hệ thống HTKT khu vực cần thiết nhằm: - Nâng cao tính đồng hạ tầng kỹ thuật cơng trình khu vực, hình thành khu thị khang trang, cải thiện nâng cao điều kiện, môi trường sống người dân khu vực đô thị đồng thời hỗ trợ phần cho khu dân cư lân cận - Khai thác triệt để sử dụng quỹ đất hiệu quả, đáp ứng nhu cầu cơng trình cơng cộng, cơng trình xã hội, xanh mặt nước nhà cho người dân, nâng cao hiệu đầu tư cho dự án - Tăng hiệu đầu tư sử dụng đất, nâng cao tính khả thi hồn chỉnh đồng chức đô thị - Bổ sung, cập nhật để khớp nối dự án có liên quan Để góp phần cho việc quản hệ thống HTKT đô thị tốt hơn, tác giảlựa chọn đề tài luận văn tốt nghiệp “Quản hạ tầng kỹ thuật thị trấn Trạm Trơi, huyện Hồi Đức, Thành phố Nội” 3 Mục đích nghiên cứu - Đánh giá thực trạng quản hệ thống HTKTthị trấn Trạm Trơi, huyện Hồi Đức, TP.Hà Nội - Xây dựng sở luận thực tiễn để đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu quản hệ thống HTKTthị trấn Trạm Trơi, huyện Hồi Đức, TP Nội theo quy hoạch Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống HTKT đô thị Cụ thể là: Hệthống giao thơng; hệ thống cấp, nước; - Phạm vi nghiên cứu: thị trấn Trạm Trơi, huyện Hồi Đức, TP Nộitheo quy hoạch; diện tích nghiên cứu khoảng 122,4 ha; dân số khoảng10.550 người - Thời gian nghiên cứu: Đến năm 2016, tầm nhìn đến năm 2030 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập; kế thừa tài liệu, kết nghiên cứu; - Phương pháp điều tra khảo sát thực địa, xử thông tin; - Phương pháp phân tích tổng hợp, so sánh, tiếp cận hệ thống; - Phương pháp chuyên gia, đúc rút kinh nghiệm, đề xuất giải pháp Ýnghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Ý nghĩa khoa học: Nghiên cứu đề xuất giải pháp đầu tư xây dựnghệ thống HTKT; đề xuất mơ hình quản hệ thống HTKT;đề xuất đổi chế, sách quản HTKT nhằmquản hiệu - Ý nghĩa thực tiễn: Hoàn chỉnh giải pháp quản hệ thống HTKTthị trấn Trạm Trơi, huyện Hồi Đức giúp cho quyền địa phươngcó thêm sở khoa học để quản lýhiệu HTKT thị; góp phần xây dựng thịthơng minh, thân thiện, hài hòa với thiên nhiên môi trường, HTKT đồng đại, mang đặc thù riêng cho khu vực, đem lại chocư dân thị trấn sống tiện nghi thoải mái, tạo ảnh hưởng tích cực tớicuộc sống dân cư địa bàn huyện Hoài Đức Cấu trúc luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận kiến nghị, Tài liệu tham khảo, nội dung củaLuận văn gồm ba chương: - Chương 1: Tổng quan quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Nội - Chương 2: Cơ sở luận thực tiễn quản hệ thống hạ tầngkỹ thuật thị trấn Trạm Trơi, huyện Hồi Đức, thành phố Nội - Chương 3: Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu quản hệ thống hạ tầng kỹ thuậtthị trấn Trạm Trơi, huyện Hồi Đức, thành phố Nội theo quy hoạch NỘI DUNG THƠNG BÁO Để xem phần văn tài liệu này, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Thơng tin Thư viện – Trường Đại học Kiến trúc Nội Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Nội Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Nội Email: digilib.hau@gmail.com TRUNG TÂM THƠNG TIN THƯ VIỆN 95 KIẾN NGHỊ Trong q trình nghiên cứu, luận văn xin đưa số kiến nghị sau: - Những đề xuất, giải pháp công tác quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật thị trấn Trạm Trơi cần cấp quyền nghiên cứu, xem xét để đưa vào áp dụng công tác quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật - UBND huyện Hoài Đức UBND thành phố Nội cần sớm triển khai thực xây dựng đồng hệ thống sở hạ tầng bước hạ ngầm loại đường dây, cáp điện lực, cáp thông tin liên lạc bố trí chung hệ thống đường ống hào kỹ thuật để thuận lợi cho việc quản - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật - Huyện Thành phố cần quan tâm đến việc xã hội hố đầu tư xây dựng cơng trình hạ tầng kỹ thuật 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO Quốc hội (2009), Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 Quốc hội (2014), Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 Quốc hội (2014), Luật bảo vệ mơi trường số 55/2014/QH13 Chính phủ (2010), Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 Quy định quản bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thơng đường Chính phủ (2005), Quyết định số 80/2005/NĐ-CP ngày 18/4/2005 ban hành Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng Chính phủ (2005), Nghị định số 106/NĐ-CP ngày 17/8/2005 Quy định hành lang bảo vệ an tồn đường cáp ngầm Chính phủ (2006), Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/11/2006 ban hành Quy chế khu thị Chính phủ (2007), Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 quản khơng gian xây dựng ngầm thị Chính phủ (2007), Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 quản chất thải rắn, Nội 10 Chính phủ (2014), Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 nước thị khu cơng nghiệp 11 Chính phủ (2009), Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 Thủ tướng phủ việc phê duyệt định hướng phát triển cấp nước đô thị khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 12 Chính phủ (2009), Quyết định số 1930/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 Thủ tướng phủ việc phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 13 Chính phủ (2009), Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 Thủ tướng phủ việc phê duyệt Chiến lược quốc gia qản tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 97 14 Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 (được thủ tướng phủ phê duyệt Quyết định số 1259/QĐ-TTg, ngày 26/7/2011) 15 Quyết định 222/QĐ-TTg ngày 22/2/2012 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Nộ đến năm 2030, tầm nhìn 2050 16 Chính phủ (2016), Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 Thủ tướng phủ việc phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải thủ đô Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 17 Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 (được thủ tướng phủ phê duyệt định số 1259/QQD-TTg, ngày 26/7/2011) 18 Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - xã hội quận Thanh Xuân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 19 Quy hoạch chi tiết Huyện Hoài Đức (Phần Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật) tỷ lệ 1/2000 UBND thành phố phê duyệt 20 Bộ tài nguyên môi trường (2011), Báo cáo môi trường quốc gia 2011 – Chất thải rắn, Công ty cổ phần in thương mại Hưng Đạt 21 Bộ xây dựng (2006), Cấp nước – Mạng lưới đường ống cơng trình, Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 33:2006 22 Bộ xây dựng (2007), Đường đô thị, Yêu cầu thiết kế TCXDVN 104:2007 23 Bộ xây dung (2008), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2008/BXD 24 Bộ xây dựng (2016), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình Hạ tầng kỹ thuật QCVN 07:2016/BXD 98 25 UBND huyệnHoài Đức (2011): “Quy định phân cấp quản nhà nước số lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, văn hố xã hội huyệnHồi Đứcgiai đoạn 2011-2015”, 26 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyệnHoài Đức 27 Nguyễn Việt Anh (2010), Thốt nước thị bền vững, Tạp chí mơi trường 28 Nguyễn Thế Bá (2004), Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị, NXB Xây dựng, nội 29 Nguyễn Thế Bá (2007), Giáo trình luận thực tiễn Quy hoạch xây dựng đô thị giới Việt Nam, trường ĐH Kiến trúc Nội 30 Nguyễn Ngọc Châu (2001), Quản đô thị, NXB Xây dựng, nội 31 Võ Kim Cương (2004), Quản đô thị thời kỳ chuyển đổi, NXB Xây dựng, Nội 32 Phạm Ngọc Đăng (2004), Quản môi trường đô thị công nghiệp, NXB Xây dựng, nội 33 Nguyễn Viết Định (2013), Quản chất thải rắn đô thị Việt Nam, Tạp chí khoa học Kiến trúc -Xây dựng, (Số 12/2013) 34 Mai Liên Hương (2013), “Cơ cấu tổ chức nhân quản hệ thống nước thị Việt Nam đến năm 2020”, Tạp chí khoa học Kiến trúc – Xây dựng, (Số 10/2013) 35 Nguyễn Tố Lăng (2016), Quản đô thị nước phát triển, Trường Đại học Kiến trúc Nội 36 Phạm Trọng Mạnh (2002), Quản đô thị, NXB Xây dựng, Nội 37 Phạm Trọng Mạnh (2006), Quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật, NXB Xây dựng, Nội 99 38 Nguyễn Thị Kim Sơn (2011), “Mơ hình tổ chức quản hệ thống thoát nước tỉnh lỵ đồng song Hồng đến năm 2020”, Tạp chí khoa học Kiến trúc – Xây dựng, (Số 4/2011) 39 Nguyễn Quốc Thắng (2004), Quy hoạch xây dựng quản đô thị, Trường ĐH Kiến trúc Nội 40 Nguyễn Hồng Tiến (2006), “Đô thị kiểu mẫu – Yêu cầu Hạ tầng kỹ thuật thị”, Tạp chí người xây dựng, (số 9) 41 Nguyễn Hồng Tiến (2010), “Xây dựng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị - Thực trạng đề xuất số giải pháp”, Tạp chí khoa học kiến trúc – Xây dựng, (số 3/2010) 42 Nguyễn Hồng Tiến, Nguyễn Hoàng Lân (2004), Quản xây dựng đồng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, Vụ Hạ tầng kỹ thuật đô thị, Bộ xây dựng 43 Vũ Thị Vinh (2001) “Hạ tầng kỹ thuật đô thị phát triển đô thị bền vững", Tạp chí Xây dựng, (số 12), trường ĐH Kiến trúc Nội 44 Trần Thị Hương (2008), "Xây dựng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật nước ta Thực trạng giải pháp", Kỷ yếu hội thảo khoa học "Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam – hội thách thức" 45 Hoàng Văn Huệ (2007), mạng lưới cấp nước, NXB Xây dựng Nội 46 Website cổng thông tin điện tủ số quan, đơn vị : Chính phủ Việt Nam UBND Thành phố Nội :www.chinhphu.gov.vn ; :www.hanoi.gov.vn; Sở kế hoạch đầu tư Nội :www.hapi.gov.vn; Sở Xây dựng Nội :www.soxaydung.hanoi.gov.vn Sở công thương Nội :www.congthuonghn.gov.vn Sở Quy hoạch kiến trúc nội :www.sogtvt.hanoi.gov.vn Và số website khác 100 ... thuật thị trấn Trạm Trơi, huyện Hồi Đức, thành phố Hà Nội - Chương 2: Cơ sở lý luận thực tiễn quản lý hệ thống hạ tầngkỹ thuật thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội - Chương 3:... tác quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật thị trấn Trạm Trơi cần cấp quyền nghiên cứu, xem xét để đưa vào áp dụng công tác quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật - UBND huyện Hoài Đức UBND thành phố Hà Nội. .. ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI ĐỖ VIỆT LONG KHÓA:2016-2018 QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THỊ TRẤN TRẠM TRƠI, HUYỆN HỒI ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý đô thị cơng trình Mã
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hạ tầng kỹ thuật thị trấn trạm trôi, huyện hoài đức, thành phố hà nội (tt) , Quản lý hạ tầng kỹ thuật thị trấn trạm trôi, huyện hoài đức, thành phố hà nội (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay