Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý các dự án xây dựng trong khu di sản hoàng thành thăng long hà nội (tt)

23 3 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 12:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC NỘI HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN: NGUYỄN ANH ĐỨC KHÓA: 2016-2018 TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG TRONG KHU DI SẢN HOÀNG THÀNH THĂNG LONG-HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CƠNG NGHIỆP NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC NỘI HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN: NGUYỄN ANH ĐỨC KHÓA: 2016-2018 TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG TRONG KHU DI SẢN HOÀNG THÀNH THĂNG LONG-HÀ NỘI CHUN NGÀNH: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP MÃ SỐ: 60.58.02.08 LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS NGUYỄN TIẾN CHƯƠNG NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC NỘI HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN: NGUYỄN ANH ĐỨC KHÓA: 2016-2018 TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG TRONG KHU DI SẢN HOÀNG THÀNH THĂNG LONG-HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CƠNG NGHIỆP MÃ SỐ: 60.58.02.08 LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CƠNG NGHIỆP NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS NGUYỄN TIẾN CHƯƠNG XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NỘI – 2017 LỜI CẢM ƠN Lời xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban Giám Hiệu trường Đại Học Kiến Trúc Nội, đặc biệt thầy cô khoa Sau Đại Học, Khoa Xây dựng Dân dụng công nghiệp thầy cô trường tận tình hướng dẫn tạo điều kiện, giúp đỡ tơi q trình học tập Tơi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo hướng dẫn khoa học GS.TS Nguyễn Tiến Chương tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình thực hồn thành tốt luận văn Và tơi xin chân thành cảm ơn Phòng, Ban chun mơn Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội nhiệt tình cung cấp tài liệu thơng tin tham gia cho ý kiến quý báu để giúp tơi hồn thành luận văn Cuối tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp quan tâm, động viên giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu Mặc tơi cố gắng q trình thực xong thời gian có hạn nên luận văn khơng tránh khỏi hạn chế thiếu sót, kính mong nhận đóng góp q thầy bạn để giải pháp, kiến nghị, đề xuất luận văn áp dụng ngồi thực tiễn đạt kết cao./ TÁC GIẢ LUẬN VĂN NGUYỄN ANH ĐỨC Tên Nguyễn Anh Đức Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu khoa học, kết nghiên cứu Luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN NGUYỄN ANH ĐỨC MỤC LỤC  Lời cảm ơn  Lời cam đoan  Danh mục chữ viết tắt  Danh mục bảng biểu  MỞ ĐẦU chọn đề tài  Mục đích nghiên cứu  Đối tượng phạm vi nghiên cứu  Phương pháp nghiên cứu  Ý nghĩa khoa học thực tiễn của đề tài Các khái niệm ( thuật ngữ ) NỘI DUNG  CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN DỰ ÁN TẠI BAN QUẢN DỰ ÁN KHU DI SẢN HOÀNG THÀNH THĂNG LONG 1.1.Tổng quan cơng trình khu di tích Hồng thành Thăng Long 1.1.1 Khái qt chung khu di tích Hồng thành Thăng Long 1.1.2 Hệ thống cơng trình di tích Hồng thành Thăng Long 12 1.1.3 Một số dụ án, cơng trình di tích Hồng thành Thăng Long 19 1.2.Công tác QLDA xây dựng công trình Ban QLDA Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Nội 22 1.2.1 Giới thiệu máy quản trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Nội 22 1.2.2 Mơ hình quản dự án hành Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Nội 26 1.2.3 Thực trạng công tác lập dự án 27 1.2.4 Thực trạng công tác quản xây dựng cơng trình 30 1.3.Một số tồn Ban QLDA Trung tâm thực án 32 1.3.1 Giai đoạn chuẩn bị đầu tư 32 1.3.2 Giai đoạn thực dự án đầu tư 35 1.3.3 Giai đoạn kết thúc xây dựng đưa cơng trình vào khai thác sử dụng 36  CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LUẬN VÀ PHÁP VỀ QUẢN THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG TU BỔ, TƠN TẠO DI TÍCH 38 2.1.Cơ sở luận dự án xây dựng tu bổ, tơn tạo di tích 38 2.1.1 Các khái niệm dự án xây dựng tu bổ, tơn tạo di tích 38 2.1.2 Phân loại dự án xây dựng tu bổ, tôn tạo di tích 39 2.1.3 Các giai đoạn thực dự án xây dựng tu bổ tôn tạo di tích 40 2.1.4 Các phương pháp bảo tồn di tích 43 2.2 Cơ sở luận quản dự án đầu tư tu bổ tơn tạo di tích 45 2.2.1 Các hình thức tổ chức quản dự án đầu tư 45 2.2.2 Nội dung lập, thẩm định, phê duyệt dự án tu bổ tôn tạo di tích 45 2.3.Cơ sở pháp tu bổ tơn tạo di tích 51 2.3.1 Cơ sở pháp tu bổ tơn tạo di tích giới 51 2.3.2 Cơ sở pháp tu bổ tôn tạo di tích Việt Nam 57  CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN DỰ ÁN TẠI BAN QLDA CỦA TRUNG TÂM BẢO TỒN DI SẢN THĂNG LONG NỘI 59 3.1.Định hướng phát triển mục tiêu phát huy giá trị khu di tích Hồng Thành Thăng Long 59 3.1.1 Định hướng phát triển 59 3.1.2 Quan điểm 61 3.1.3 Mục tiêu 62 3.2.Đề xuất số giải pháp 63 3.2.1 Công tác khảo sát 63 3.2.2 Công tác quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích 67 3.2.3 Cơng tác tu bổ di tích 70 3.2.4 Tính nguyên gốc di tích yếu tố cần quan tâm hàng đầu trình triển khai dự án tu bổ di tích 75 3.2.5 Vấn đề quản thực thi dự án đầu tư tu bổ phát huy di tích 76 3.2.6 Đề xuất lược đồ quản dự án bảo tồn, tu bổ di tích 77 3.2.7 Tăng cường hiệu quản nhà nước di tích 81 3.2.8 Cơng tác bảo trì cơng trình sau đưa dự án vào sử dụng 82  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84 Kết luận 84 Kiến nghị 85  TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT TÊN ĐẦY ĐỦ BQLDA Ban quản dự án CĐT Chủ đầu tư ĐVTC Đơn vị tư vấn CTXD Cơng trình xây dựng DA Dự án DAXD Dự án xây dựng DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp nhà nước ĐTXD Đầu tư xây dựng ĐVTC Đơn vị thi cơng GPMB Giải phóng mặt HĐ Hợp đồng HSMT Hồ sơ mời thầu HSYC Hồ sơ yêu cầu HSDT Hồ sơ dự thầu HSĐX Hồ sơ đề xuất KTXH Kinh tế xã hội NN Nhà nước NSNN Ngân sách nhà nước QLDA Quản dự án TVTK Tư vấn thiết kế UBND Ủy ban nhân dân XDCB Xây dựng DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Số hiệu bảng, Tên bảng, biểu biểu Bảng 1.1 Sơ đồ tổ chức máy Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long Nội Bảng 1.2 Sơ đồ tổ chức máy Ban quản dự án Bảng 1.3 Mơ hình thẩm định phê duyệt dự án đầu tư Bảng 1.4 Mơ hình quản dầu tư xây dựng MỞ ĐẦU  lựa chọn đề tài Về chất, quản di sản văn hóa quản hoạt động người/cộng đồng xã hội (nghiên cứu, kiểm kê, xếp hạng, tu bổ, tơn tạo, phát huy giá trị,…) tác động hai chiều thuận nghịch tới di sản văn hóa Như vậy, hiểu, quản di sản văn hóa thiết lập mối quan hệ gắn bó quan quản nhà nước văn hóa cộng đồng dân cư địa phương nơidi sản cần bảo vệ, phát huy Hồng thành Thăng Long thủ - trung tâm quyền lực trị, kinh tế văn hóa, Thăng Long xưa ln tạo lực hấp dẫn thu hút nhân lực, vật lực nhiều địa phương, tạo nên đa sắc văn hóa di sản văn hóa Kinh Kỳ - Kẻ Chợ gắn với đời sống sinh hoạt cung đình, hồng gia nên sản phẩm văn hóa phi vật thể vật thể đạt chất lượng nghệ thuật cao mang tính "chun nghiệp" góp phần tạo lập mạng lưới phố nghề gắn với làng nghề tiếng từ làng quê Ban quản dự án trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long Nội tổ chức nghiên cứu xây dựng quy hoạch, kế hoạch trùng tu, tơn tạo di tích trình cấp có thẩm quyền để phân Nhà Nước đầu tư nhiều tỷ đồng cho việc trùng tu tôn tạo hàng loạt hạng mục cơng trình khu di tích, đồng thời nâng cấp cải tạo nhiều cơng trình phục vụ du khách theo hướng phát triển phục vụ du lịch văn hóa lễ hội Hiện hoạt động tu bổ tơn tạo di tích diễn sôi động khắp nơi đất nước ta loại hình di tích, từ di sản khảo cổ kiến trúc nghệ thuật đến di tích lịch sử, cách mạng danh lam thắng cảnh Một vấn đề có tính chất tảng cho cơng tác quản di sản văn hóa phải xây dựng ngân hàng liệu khoa học tất di tích lịch sử, văn hóa di sản văn hóa phi vật thể có địa bàn thành phố Có thể coi “tổng kho di sản” thành phố - nơi tích hợp nguồn thơng tin có liên quan tới di sản văn hóa hoạt động bảo tồn di sản văn hóa đã, triển khai Nội “Ngân hàng liệu” bao gồm: - Hồ sơ khoa học di sản; - Bản vẽ kỹ thuật; - Ảnh chụp (đen trắng màu), băng, đĩa ghi hình v.v…; - Các văn pháp có liên quan; - Các quy hoạch, kế hoạch, dự án tu bổ, tơn tạo di tích Một số hóa cơng nghệ tin học, cho phép dễ dàng kết xuất báo cáo, ngân hàng liệu phát huy sức mạnh lớn lao đời sống xã hội, phục vụ thiết thực cho công tác quản di sản văn hóa Trước hết, cần quan tâm tới mơ hình quản di tích quốc gia đặc biệt Hiện Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long Nội quản di tích đặc biệt Hồng thành Thăng Long Khu di tích thành Cổ Loa trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Nội Tham mưu cho UBND thành phố Nội Sở Văn hóa Thể thao Nội Việc xác định chức năng, nhiệm vụ chế phối hợp mơ hình quản di sản văn hóa thành phố vấn đề cần đặt xử thật hài hòa Đồ án Bộ Xây dựng duyệt theo Quyết định số 975/QĐ-BXD ngày 28/12/2015 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký Quyết định số 1481/QĐ-BXD phê duyệt điều chỉnh bổ sung đồ án Do luận văn : “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quản dự án xây dựng khu di sản Hoàng Thành Thăng Long Nội” thực nhằm nghiên cứu thực trạng đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu quản dự án xây dựng khu di tích cho Ban Quản dự án khu di sản Hồng Thành Thăng Long  Mục đích nghiên cứu Giảm thời gian chi phí thực thủ tục hành từ lúc phê duyệt chủ trương đầu tư đến thực dự án đưa cơng trình vào sử dụng Nhất thể hóa cơng tác quản khu di sản Nâng cao hiệu công tác quản dự án xây dựng khu di sản Hoàng thành Thăng Long Nội Mục tiêu cao đặt cho công tác quản dự án xây dựng bảo tồn lâu dài yếu tố gốc cấu thành giá trị di sản phát huy giá trị di sản phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương, có phát triển cộng đồng cư dân nơidi sản, đặc biệt góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững - mũi nhọn kinh tế thành phố  Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu việc áp dụng nâng cao hiệu công tác quản dự án xây dựng khu di sản Hoàng thành Thăng Long Đối tượng nghiên cứu đề tài là: Công tác quản thực dự án đầu tư xây dựng khu di sản Phạm vi nghiên cứu là: Các dự án đầu tư xây dựng tu bổ, tơn tạo di tích Ban Quản dự án thực khu di sản Hoàng thành Thăng Long Nội  Phương pháp nghiên cứu Để tiếp cận vấn đề, Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu chủ yếu: phương pháp kế thừa tài liệu có liên quan, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích tổng hợp, phân tích kinh tế, phương pháp chuyên gia Các số liệu sử dụng số liệu thu thập công bố bới quan Nhà nước có thẩm quyền, tạp chí, trang website chuyên ngành Phương pháp khảo sát, nghiên cứu phân tích tài liệu: Thu thập thơng tin với mục đích nghiên cứu tài liệu, số liệu thống kê tổng hợp, chủ trương sách liên quan đến nội dung nghiên cứu nhằm xác định vấn đề nghiên cứu, phục vụ đề tài luận văn Phương pháp chuyên gia: trao đổi kết nghiên cứu đề xuất với chuyên gia, nhà khoa học nghành, địa phương trung ương nhằm khai thác ưu điểm, khắc phục thiếu sót, hạn chế nghiên cứu đề xuất luận văn Phương pháp tiếp cận hệ thống: Tập hợp nhân tố có quan hệ tương tác để thực mục tiêu nghiên cứu, xem xét phân tích Trên sở đó, xác định nhân tố điều khiển hệ thống để tập trung nghiên cứu mối quan hệ hữu hình thành giải pháp Phương pháp nghiên cứu so sánh hệ thống: Là phương pháp nhận biết đầy đủ điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức để khai thác phát huy điểm mạnh hạn chế điểm yếu nhằm đem lại kết tốt Nghiên cứu mơ hình tương tự nước quốc tế để rút kính nghiệm áp dụng cho khu vực nghiên cứu Và phương pháp nghiên cứu khác  Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Nâng cao công tác quản dự án xây dựng khu di sản Hoàng thành Thăng Long có ý nghĩa thực tiễn - Ý nghĩa mặt khoa học: Hệ thống hoá làm sáng tỏ vấn đề công tác quản dự án, đưa giải pháp sở khoa học để nâng cao hiệu công tác quản dự án xây dựng - Ý nghĩa thực tiễn: Phân tích thực trạng hoạt động công tác quản dự án xây dựng phân tích đưa số nguyên nhân tồn hoạt động quản dự án xây dựng Kiến nghị số giải pháp góp phần nâng cao hiệu công tác quản dự án xây dựng thời gian tới  Các khái niệm ( thuật ngữ) Chủ đầu tư xây dựng: (sau gọi chủ đầu tư) quan, tổ chức cá nhân sử dụng vốn, vay vốn giao trực tiếp quản sử dụng vốn để thực hoạt động đầu tư xây dựng Dự án đầu tư xây dựng: Là tập hợp đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng để xây dựng sửa chữa, cải tạo cơng trình xây dựng nhằm phát triển, trì, nâng cao chất lượng cơng trình sản phẩm, dịch vụ thời hạn chi phí xác định Ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng, dự án thể thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Hoạt động xây dựng: gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát xây dựng, quản dự án, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu bàn giao đưa cơng trình vào khai thác sử dụng, bảo hành bảo trì cơng trình xây dựng hoạt động khác có liên quan đến xây dựng cơng trình Lập dự án đầu tư xây dựng: Gồm việc lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng ( có) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng thực công việc cần thiết để chuẩn bị đầu tư xây dựng 6 Tổng thầu xây dựng: Là nhà ký kết hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư để nhận thầu số loại cơng việc tồn công việc dự án đầu tư xây dựng Thẩm định: Là việc kiểm tra, đánh giá người định đầu tư, chủ đầu tư, quan chuyên môn xây dựng nội dung cần thiết trình chuẩn bị thực dự án đầu tư xây dựng làm sở cho công tác thẩm định Thiết kế sở thiết kế lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng sở phương án thiết kế lựa chọn, thể thông số kỹ thuật chủ yếu phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng, để triển khai bước thiết theo Thiết kế vẽ thi công: Là thiết kế thể đầy dủ thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng chi tiết cấu tạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng, đảm bảo đủ điều kiện để triển khai thi cơng xây dựng cơng trình THƠNG BÁO Để xem phần văn tài liệu này, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Thơng tin Thư viện – Trường Đại học Kiến trúc Nội Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Nội Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Nội Email: digilib.hau@gmail.com TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 81 Xuất phát từ mức độ hỏng hóc, xuống cấp mà yêu cầu phải sữa chữa để thiết kế giải pháp sữa chữa cụ thể e Sửa chữa Bao gồm trình thực thi thiết kế thi công sữa chữa gia cường kết cấu KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Sau năm tiến hành khảo cổ, nghiên cứu bảo quản tạm thời, quy hoạch tổng thể Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long phê duyệt nhằm bảo tồn lâu dài di khảo cổ học phát lộ, qua tạo điều kiện cho việc tiếp tục nghiên cứu quảng bá khu di tích Ý tưởng chủ đạo Quy hoạch Hoàng thành Thăng Long tạo lập hình ảnh đặc trưng cho Khu di tích mang bề dày văn hố tiêu biểu có Quốc gia giới với tính chất cơng viên văn hố lịch sử Đây hình ảnh tiêu biểu cho lịch sử hình thành, phát triển dân tộc nghệ thuật quy hoạch, xây dựng kiến trúc kinh thành người Việt 82 Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị di tích khu Trung tâm Hồng thành Thăng Long vừa TP Nội công bố đánh giá có ý nghĩa lớn giáo dục truyền thống, bảo tồn di sản văn hoá, khai thác tiềm du lịch, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quảng bá hình ảnh Nội tới quốc gia khu vực giới Tuy nhiên bên cạnh tồn định công tác tu bổ tôn tạo dự án di tích chất lượng cơng trình nhanh xuống cấp, dự án phải điều chỉnh nhiều lần, tiến độ hoành thành không theo định phê duyệt dự án Do vậy, tác giả lựa chọn đề tài: “NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG TRONG KHU DI SẢN HOÀNG THÀNH THĂNG LONG - NỘI” làm luận văn tốt nghiệp Trong giới hạn phạm vi nghiên cứu, luận văn tập trung vào nghiên cứu số vấn đề việc quản thực dự án tu bổ, tôn tạo thời gian qua hạn chế bất cập đề xuất số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quản dự án Qua vấn đề nghiên cứu luận quản dự án di tích tác giả đề xuất số nhóm giải pháp nhằm tăng cường hiệu quản nhà nước di tích, hồn thiện cơng tác quy hoạch di tích, hồn thiện công tác lập dự án đầu tư, giải pháp cơng tác quản dự án nhằm góp phần nâng cao hiệu quản dự án đầu tư xây dựng tu bổ, tơn tạo di tích Hồng Thành Thăng Long thời gian tới 2.Kiến nghị Để góp phần nâng cao hiệu quản dự án đầu tư xây dựng cơng trình Trung tâm di sản Hoàng Thành Thăng Long, tác giả kiến nghị số nội dung sau: Thứ là: Cần tăng cường hiệu quản Nhà nước di tích là: Xây dựng quy chế quản khu trung tâm, phòng ban thuộc trung tâm, kiện tồn Ban quản dự án thuộc trung tâm Tăng cường công tác giám định cổ 83 vật Tăng cường công tác quản đất đai di tích Tăng cường quản giải phóng mặt di tích Tăng cường nghiên cứu vật thể, phi vật thể liên quan đến di tích Thứ hai là: Đào tạo nâng cao trình độ cán theo hướng gắn với trách nhiệm với quyền lợi, nâng cao trách nhiệm cá nhân Thứ ba là: Hồn thiện nội dung phương pháp lập dự án đầu tư theo hướng tranh thủ ý kiến nhà khoa học, giáo sư lịch sử, cao vai trò cộng đồng q trình thực thơng qua việc kiểm tra giám sát cách thực chất Thứ tư là: Đề xuất thủ tướng phủ dự án thành phần nằm phê duyệt qui hoạch tổng thể trung tâm giao cho UBND đại diện cho phủ trực tiếp có thẩm quyền phê duyệt tổng mức đầu tư Công tác tu bổ, tôn tạo DT di tích gặp khó Để giải quyết, tháng vừa qua, UBND TP Nội có Báo cáo số 94/BC-UBND, gửi Thủ tướng Chính phủ, đề nghị chủ động trình tự, thủ tục lập, thẩm định phê duyệt dự án tu bổ, tôn tạo DT địa bàn Trong khu di sản số di tích xuống cấp nghiêm trọng cần tu bổ Nếu khơng có chế đặc thù cho Nội, di tích tiếp tục xuống cấp ngày Đã đến lúc mâu thuẫn, bất cập quy định hành tu bổ, tôn tạo di tích cần sửa đổi, bổ sung, tạo điều kiện cho công tác quản phát huy giá trị di tích cách hiệu 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch (2012) Thông tư 17/2013/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2013 Bộ văn Hóa Thể Thao Du lịch Hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch (2012) Thông tư 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 Bộ văn Hóa Thể Thao Du lịch Quy định chi tiết bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Bảo tồn di sản nước phát triển Kinh nghiệm cho Việt Nam (Hà Nội -2014) Nhà Xuất Bản Nơng Nghiệp 85 Chính phủ (2010) Quyết định số 920/QĐ-TTg ngày 18/6/2010 Thủ tướng Chính Phủ việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn Khu di tích lịch sử văn Hóa Chính phủ (2012) Quyết định số 70/2012 NĐ-CP ngày 18/9/2012 Chính Phủ việc Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập,phê duyệt Quy hoạch dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn Hóa, danh lam thắng cảnh Chính phủ (2012) Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 10/05/2012 Thủ tướng Chính Phủ việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Chính phủ (2014) Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 Quy định chi tiết thi hành số điều Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu Chính phủ(2015) Nghị định số 32/NĐ-CP ngày 25/03/2015 quản chi phí đầu tư xây dựng cơng trình Chính phủ (2015), Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 quản chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng 10 Khu Trung Tâm Hoàng Thành Thăng Long- Nội Di Sản Văn Hóa Thế Giới( 2014) Nhà Xuất Bản Nội 11 Khơng gian khu trung tâm Hồng Thành Thăng Long Tư liệu nhận thức (Năm 2016) Nhà Xuất Bản Nội 12 www.hoangthanhthanglong.vn/ Tiếng Anh : Exploring the world heritage sites of Cambodia, Laos and Viet Nam (2015) Published in 2015 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France 86 Final Report of the UNESCO/Japanese Funds-in-Trust project “Preservation of the cultural heritage complex of Thang Long- Hanoi”(December 2013) by Japan https://vi.wikipedia.org ... dựng khu di sản Hoàng thành Thăng Long Đối tượng nghiên cứu đề tài là: Công tác quản lý thực dự án đầu tư xây dựng khu di sản Phạm vi nghiên cứu là: Các dự án đầu tư xây dựng tu bổ, tơn tạo di. .. án Do luận văn : Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quản lý dự án xây dựng khu di sản Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội thực nhằm nghiên cứu thực trạng đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu quản lý. .. BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN: NGUYỄN ANH ĐỨC KHÓA: 2016-2018 TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG TRONG KHU DI SẢN HOÀNG THÀNH THĂNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý các dự án xây dựng trong khu di sản hoàng thành thăng long hà nội (tt) , Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý các dự án xây dựng trong khu di sản hoàng thành thăng long hà nội (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay