Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh bắc giang

86 7 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 12:28

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ YẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT NƠNG NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BẮC GIANG Ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS Tô Kim Ngọc HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Các nội dung trích dẫn luận văn bảo đảm độ tin cậy, xác Những kết luận khoa học luận văn kế thừa từ tác giả khác trích đầy đủ Tác giả luận văn NGUYỄN THỊ YẾN MỤC LỤC MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………….1 Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT NƠNG NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan hộ sản xuất nông nghiệp 1.2 Tín dụng vai trò tín dụng ngân hàng hộ sản xuất nông nghiệp 1.3 Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nơng nghiệp 12 1.4 Kinh nghiệm tăng trưởng tín dụng phụ vụ hộ sản xuất ngân hàng thương mại 21 Chương THỰC TRẠNG TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BẮC GIANG 27 2.1 Khái quát chung tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang .27 2.2 Thực trạng tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang .33 2.3 Đánh giá chung tín dụng phục vụ hộ sản xuất nông nghiệp ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang .45 Chương GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BẮC GIANG .55 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng phục vụ hộ sản xuất nơng nghiệp ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang 55 3.2 Giải pháp nhằm tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang 56 3.3 Một số kiến nghị 73 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ CBTD Cán tín dụng CLTD Chất lượng tín dụng CNH - HĐH Cơng nghiệp hóa - đại hóa CSTD Chính sách tín dụng CSTT Chính sách tiền tệ DNTD Dư nợ tín dụng DSCV Doanh số cho vay DSTN Doanh số thu nợ HĐTD Hoạt động tín dụng 10 HSXNN Hộ sản xuất nông nghiệp 11 NQH Nợ hạn 12 NVHĐ Nguồn vốn huy động 13 NHNN Ngân hàng Nhà nước 14 NHNo Ngân hàng Nông nghiệp 15 NHNo&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn 16 NHTM Ngân hàng thương mại 17 SXKD Sản xuất kinh doanh 18 TCKTXH Tổ chức kinh tế xã hội 19 TCTD Tổ chức tín dụng 20 TDNH Tín dụng ngân hàng 21 TGCKH Tiền gửi có kỳ hạn 22 TGKKH Tiền gửi không kỳ hạn 23 TSĐB Tài sản đảm bảo 24 TTTD Tăng trưởng tín dụng 25 TVV Tổ vay vốn DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2017 Bảng 2.2: Tình hình sử dụng vốn NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2017 Bảng 2.3: Kết kinh doanh NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2017 Bảng 2.4: Tình hình cho vay HSXNN giai đoạn 2015-2017 Bảng 2.5: Tình hình thu nợ HSXNN giai đoạn 2015 – 2017 Bảng 2.6: Tình hình dư nợ tín dụng HSXNN giai đoạn 2015 – 2017 Bảng 2.7: Cơ cấu dư nợ tín dung HSXNN Bảng 2.8: Dư nợ bình quân HSXNN Bảng 2.9: Tỷ lệ nợ hạn nợ xấu HSXNN Bảng 2.10: Nợ xấu hộ sản xuất nông nghiệp theo thời hạn vay Bảng 2.11: Nợ xấu HSXNN theo ngành kinh tế Bảng 2.12: Kết trích lập dự phòng Bảng 2.13: Vòng quay vốn tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp Bảng 2.14: Thu nhập từ hoạt động tín dụng với hộ sản xuất nơng nghiệp Biểu đồ 2.1: Cơ cấu dư nợ tín dụng HSXNN theo TSBĐ Biểu đồ 2.2: Tình hình nợ xấu nợ hạn HSXNN Biểu đồ 2.3: Tỷ trọng lợi nhuận từ hoạt động tín dụng HSXNN Sơ đồ 2.1: Sơ đồ máy tổ chức NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Giang Sơ đồ 2.2: Quy trình cho vay HSXNN NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Bắc Giang MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam quốc gia mạnh nơng nghiệp, thiên nhiên ưu đãi với nhiều điệu kiện thuận lợi Chính vậy, cấu kinh tế nước ta, nông nghiệp xem ngành then chốt nhận nhiều quan tâm Đảng Nhà nước Vấn đề đặt cho phát triển nông nghiệp phải chuyển dịch cấu sản xuất cho nâng cao hiệu sản xuất suất lao động xã hội, hàng hóa phát triển Tuy nhiên để thực mục tiêu đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn, ổn định Nguồn vốn đa số hộ sản xuất nông nghiệp nước ta tự đáp ứng mà cần có cho vay, hỗ trợ từ nhiều nguồn Vì vậy, vấn đề đáp ứng vốn phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn mục tiêu ưu tiên hàng đầu Đảng Nhà nước ta đặc biệt quan tâm thời gian tới, vốn để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang Ngân hàng thương mại lớn địa bàn toàn tỉnh Với ưu mạng lưới rộng khắp, năm qua NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Giang gặt hái nhiều thành cơng với vai trò sứ mệnh cơng đại hóa nơng nghiệp nơng thơn Đặc biệt bối cảnh kinh tế nay, ngành sản xuất công nghiệp, xây dựng thương mại gặp khó khăn cấu trúc lẫn thị trường, đồng vốn cho lĩnh vực sử dụng khơng hiệu việc đẩy mạnh tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn trở nên quan trọng, hướng đắn, vững cho NHNo&PTNT Việt Nam nói chung NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Giang nói riêng Xuất phát từ thực tế trên, qua q trình cơng tác nghiên cứu chọn đề tài: “Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nơng nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang” làm luận văn tốt nghiệp Với mong muốn đóng góp phần nhỏ bé vào nghiệp mở rộng nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng nói riêng hoạt động hệ thống Ngân hàng nói chung phát triển kinh tế nước ta Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Vấn đề tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nơng nghiệp ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu, đề tài tìm đọc tham khảo đề tài nghiên cứu liên quan Tác giả Nguyễn Hoàng Hải với đề tài “Tín dụng ngân hàng phát triển nông nghiệp nông thôn” công bố năm 2010 Tác giả Trần Thị Thu Hiền với đề tàiPhát triển cho vay hộ sản xuất ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn” công bố năm 2012 Bài viếtPhát triển nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2011-2020” chuyên mục nghiên cứu trao đổi tạp chí Tài đăng Website WWW.tapchitaichinh.vn ngày 20/7/2012 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài - Hệ thống hóa vấn đề hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại hộ sản xuất nông nghiệp nơng thơn - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt đơng tín dụng phục vụ sản xuất nơng nghiệp nơng thôn NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Giang Từ kết đạt được, tồn cần giải nguyên nhân tồn - Đề xuất hệ thống giải pháp kiến nghị nhằm tạo bước chuyển biến cơng tác tín dụng, khơng tăng trưởng bền vững mà nâng cao chất lượng tín dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Giang Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Phát triển hoạt động tín dụng phục vụ hộ sản xuất nơng nghiệp NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Giang - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu tình hình hoạt động tín dụng lĩnh vực hộ sản xuất nông nghiệp nông thôn NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Giang từ năm 2015 đến năm 2017 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu - Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu: Duy vật biện chứng vật lịch sử sở học thuyết kinh tế, đặc biệt học thuyết kinh tế trị Mác- Lê Nin - Sử dụng phương pháp số, phương pháp so sánh, tổng hợp, thống kê phân tích để đưa đánh giá nhận định - Sử dụng số liệu thống kê thực tế mơ hình ước lượng để làm luận chứng Ý nghĩa lý luận thực tiễn - Đề tài luận văn hệ thống hóa lý luận liên quan đến việc tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất ngân hàng nơng ngiệp, thực tiễn áp dụng lý luận phân tích thực trạng tăng trưởng tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Giang - Đề tài đề xuất giải pháp nhằm giúp ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Bắc Giang tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nơng nghiệp thời gian tới Bên cạnh đề tài tài liệu tham khảo cho quan tâm nghiên cứu tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp NHNo&PTNT Kết cấu luận văn Ngoài lời mở đầu, kết luận, bảng, biểu danh mục tài liệu tham khảo, nội dụng luận văn gồm chương: Chương 1: Một số vấn đề tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nơng nghiệp ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng phục vụ hộ sản xuất nơng nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang Chương 3: Giải pháp nhằm tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT NƠNG NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan hộ sản xuất nông nghiệp 1.1.1 Khái niệm đặc điểm hộ sản xuất nông nghiệp * Khái niệm: Hộ sản xuất đơn vị kinh tế mà thành viên dựa sở kinh tế chung, nguồn thu nhập thành viên tạo sử dụng chung Quá trình sản xuất hộ tiến hành cách độc lập điều quan trọng thành viên hộ thường có huyết thống, thường chung ngơi nhà, có quan hệ chung với nhau, họ đơn vị để tổ chức lao động “Hộ sản xuất nông nghiệp” thuật ngữ dùng hoạt động cung ứng vốn tín dụng cho hộ gia đình để làm kinh tế chung cho hộ Để phù hợp với chế độ sở hữu khác thành phần kinh tế (quốc doanh quốc doanh) khả phát triển kinh tế vùng, khái niệm hộ sản xuất nông nghiệp nêu sau: “Hộ sản xuất nông nghiệp đơn vị kinh tế tự chủ, trực tiếp hoạt động sản xuất nông nghiệp, chủ thể hoạt động sản xuất nông nghiệp tự chịu trách nhiệm kết hoạt động sản xuất mình” [16, tr.24] Như vậy, hộ sản xuất nông nghiệp khái niệm (đa thành phần) to lớn nông thôn * Đặc điểm: Hộ sản xuất nông nghiệp lực lượng to lớn kinh tế, có vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế nông thôn Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử với nhiều sách khác Nhà nước kinh tế HSXNN mang đặc trưng chủ yếu sau: Một là, HSXNN nơng thơn người gắn bó huyết thống Vì thế, đặc điểm HSXNN gắn bó với vật chất tinh thần, có quyền lợi hưởng có khó khăn chia sẻ Khác với hình thức kinh tế khác, kinh tế HSXNN thống người sử dụng tư liệu sản xuất kết sản xuất, thống lao động quản lý lao động trực tiếp sản xuất Do tạo nên ý thức trách nhiệm cao khâu trình sản xuất Hai là, kinh tế HSXNN ln gắn chặt với ruộng đất, q trình sản xuất hộ nơng dân có chu kỳ dài mang tính thời vụ, thường xuyên cần vốn cho sản xuất Kết hoạt động sản xuất kinh doanh phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, lao động chủ yếu lao động thủ công, sử dụng lao động gia đình mình, lấy cơng làm lãi… Ba là, HSXNN đơn vị sản xuất nhỏ có khả tự điều chỉnh linh hoạt Giữa thành viên gia đình tồn quan hệ huyết thống bền vững nên hạn chế mâu thuẫn mặt lợi ích Các HSXNN phải tự tìm kiếm thị trường, tự nâng cao trình độ, uy tín HSX dễ tiếp cận với cơng nghệ tiên tiến để cải tạo chất lượng nâng cao suất lao động Cũng nhạy cảm góp phần gia tăng lợi nhuận cho hộ, từ tạo điều kiện mở rộng sản xuất Ngược lại, trường hợp kinh doanh thua lỗ người nông dân tự giảm giá sản phẩm để tự điều chỉnh hoạt động kinh doanh Một đặc điểm kinh tế hộ sản xuất việc tiến hành sản xuất kinh doanh đa năng, vừa trồng trọt, vừa chăn nuôi làm nghề phụ Sự đa dạng ngành nghề sản xuất góc độ hỗ trợ cần thiết để kinh tế hộ sản xuất có hiêụ 1.1.2 Phân loại hộ sản xuất nông nghiệp Hộ sản xuất hoạt động kinh doanh kinh tế hàng hoá phụ thuộc nhiều vào trình độ sản xuất kinh doanh, khả kỹ thuật, quyền làm chủ tư liệu sản xuất mức độ vốn đầu tư hộ gia đình Việc phân loại hộ sản xuất nơng nghiệp có khoa học tạo điều kiện để xây dựng sách tín dụng phù hợp nhằm đầu tư đem lại hiệu * Theo trình độ mức thu nhập kinh tế hộ sản xuất nông nghiệp phân thành: + Loại thứ nhất: Là hộ có vốn, có kỹ thuât, kỹ lao động, biết tiếp cận với mơi trường kinh doanh, có khả thích ứng, hồ nhập với thị trường Như hộ tiến hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả, biết tổ chức trình lao động sản khả quản lý điều hành họ Khi khách hàng sử dụng vốn mục đích ngân hàng phải thường xuyên theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh họ Nếu phát thấy HSXNN gặp khó khăn kinh doanh có biện pháp xử lý kịp thời Ngân hàng giãn nợ kéo dài thêm thời hạn, giảm lãi suất, tạo điều kiện cho khách hàng trả nợ Ngân hàng nên tổ chức kiểm tra, kiểm sốt chất lượng tín dụng theo định kỳ đột xuất để đánh giá hai mặt Một mặt, đánh giá việc chấp hành khâu quy trình thủ tục cho vay cán tín dụng từ có biện pháp chấn chỉnh kịp thời Mặt khác, kiểm tra việc sử dụng vốn khách hàng, thu thập thông tin để nắm đươc rủi ro tiềm ẩn, tình hình sử dụng vốn khả trả nợ khách hàng Sau kiểm tra phải có kết luận rõ ràng tồn tại, sai phạm, tìm nguyên nhân biện pháp giải dứt điểm vụ việc Bên cạnh việc thường xuyên theo dõi, giảm sát khoản tín dụngngân hàng cấp cho HSXNN, Ngân hàng cần phải trọng đến công tác phân loại nợ cách hợp lý, giúp giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng Thực công tác phân loại nợ nhằm giúp Ngân hàng phân loại khách hàng, đánh giá khả rủi ro đề biện pháp phòng ngừa, hạn chế có hiệu Mục đích công tác phân loại nợ là:  Giúp công tác đạo, điều hành kinh doanh ban lãnh đạo chi nhánh trở nên khoa học  Mỗi cách phân loại nợ có tác dụng riêng, phục vụ cho mục đích riêng người quản lý: Nợ vay thơng thường phân theo thời gian, giúp xác định cấu cho vay phù hợp với sách tín dụng ngân hàng hay chưa, cân nguồn vốn chưa nguy rủi ro xảy ra, nguy đến mức độ Phân loại nợ theo địa bàn, theo cán để có sở phân trách nhiệm, đánh giá địa bàn đánh giá cán tín dụng  Mục đích cuối việc phân loại nợ thu hồi khoản nợ vay Vì vậy, ngân hàng cần phải tổ chức tốt cơng tác theo dõi nợ, giám sát khoản nợ, khai thác có hiệu thơng tin khách hàng, thơng tin rủi ro, thơng tin thị trường… từ đề 67 biện pháp ngăn ngừa thu nợ hợp lý Trên sở phân loại nợ hợp lý, ngân hàng cần có biện pháp cụ thể để giảm thiểu nợ xấu, hạn chế rủi ro Một biện pháp quan trọng việc thực trích lập dự phòng hợp lý, tn thủ theo quy định NHNN NHNo&PTNT Việt Nam Việc tăng cường kiểm tra, kiểm sốt vay giúp cho ngân hàng ngăn ngừa tổn thất, nợ xấu, tạo điều kiện để chất lượng tín dụng HSXNN ngân hàng năm tới ngày nâng cao * Hoàn thiện nâng cao sở vật chất ngân hàng, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền quảng cáo đến với HSXNN Nhằm hỗ trợ việc nâng cao chất lượng khoản tín dụng, đặc biệt tín dụng HSXNN; đồng thời, giúp cho ngân hàng nâng cao hình ảnh, uy tín, vị củng cố sức cạnh tranh việc mà ngân hàng cần quan tâm hoàn thiện nâng cao sở vật chất ngân hàng Hiện nay, NHNo&PTNT tỉnh Bắc Giang tất ngân hàng khác toàn hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam ứng dụng thành cơng chương trình IPCAS để phục vụ cho hoạt động kinh doanh Tuy nhiên, tồn nhiều hạn chế tốc độ truyền tải thơng tin chậm, hay xảy nghẽn mạng… Để giảm thiểu hạn chế ngân hàng cần nâng cấp hệ thống máy vi tính, hệ thống mạng đường truyền Ngồi ra, máy móc, thiết bị phục vụ cho cơng tác cán máy in, máy fax, máy đếm tiền… cần thường kiểm tra để sửa chữa đổi cách kịp thời tạo điều kiện tốt cho công tác cán bộ, từ giúp cho nhân viên ngân hàng giải nhanh chóng giao dịch với khách hàng Thường xuyên tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng thủ tục xin vay, cách thức lập dự án với ngành nghề đến tận thôn, xã Đồng thời qua đó, giới thiệu dịch vụ mình, sách ưu đãi ngân hàng người gửi lẫn người vay, tạo tâm lý hiểu biết lẫn thoải mái giao dịch khách hàng đến với ngân hàng Ngân hàng cần kết hợp với đài, báo thôn, xã tuyên truyền quảng cáo hoạt động sách ưu đãi Chính phủ để khuyến 68 khích nhu cầu tiềm ẩn HSXNN nâng cao hiểu biết ý thức trách nhiệm hộ việc vay vốn, sử dụng vốn hồn trả nợ cho ngân hàng Điều góp phần nâng cao chất lượng tín dụng HSXNN Cùng với việc tăng cường, mở rộng sản phẩm tín dụng mới, ngân hàng cần mở rộng phát triển sản phẩm dịch vụ tích hợp nhiều tiện ích máy ATM, dịch vụ chuyển tiền điện tử, dịch vụ kiều hối, mua bán ngoại tệ…góp phần hồn thiện, khép kín quy trình tín dụng, ngân hàng triển khai thực giải ngân, thu nợ lãi qua tài khoản ngân hàng, đó, việc mở rộng phát triển dịch vụ giúp cho đồng vốn vay đến với HSXNN nhanh chóng, an tồn, thỏa mãn tốt nhu cầu vốn HSXNN Thường xuyên khảo sát, nắm bắt cập nhật kịp thời thông tin lãi suất, phí tổ chức tín dụng địa bàn để đưa sách giá sản phẩm dịch vụ cách linh hoạt, đem lại hiệu tài nâng cao tính cạnh tranh Đa dạng hố sản phẩm tín dụng với mức lãi suất linh hoạt cách đưa nhiều mức lãi suất khác ứng với mức tiền vay cụ thể, với loại hình sản xuất kinh doanh, đối tượng khách hàng cụ thể … Khuyến khích khách hàng vay vốn tập trung vào mục tiêu phát triển kinh tế đất nước địa phương Có sách ưu đãi lợi ích vật chất khách hàng lớn, sản xuất kinh doanh có hiệu để chiếm lĩnh thị phần, vừa thu hút nguồn tiền gửi, nâng cao uy tín ngân hàng Cùng với việc ưu đãi lãi suất, ngân hàng dùng phần quỹ khen thưởng để thưởng cho khách hàng có số dư tài khoản lớn, thưởng cho cá nhân vận động khách hàng có quan hệ tiền gửi tiền vay lớn kích thích vật chất có hiệu Làm tốt công tác từ thiện xã hội tặng quà cho gia đình thương binh liệt sỹ, xây dựng nhà tình nghĩa gia đình nghèo có hồn cảnh đặc biệt khó khăn địa bàn, hỗ trợ xây dựng trường học huyện, xã khó khăn địa bàn tỉnh Đây việc làm có ý nghĩa vừa thể trách nhiệm NHNo&PTNT cộng đồng vừa khẳng định thương hiệu, hình ảnh 69 AGRIBANK, góp phần đưa thương hiệu AGRIBANK trở nên gần gũi đến tầng lớp dân cư * Phối kết hợp chặt chẽ với quyền, ban ngành, đồn thể địa bàn Các cấp quyền địa phương có vai trò quan trọng đầu tư tín dụng HSXNN Từ việc xác định dự án phát triển kinh tế xã hội đến việc xét duyệt cho vay, đôn đốc xử lý trường hợp vi phạm hợp đồng tín dụng có liên quan đến quyền địa phương Thực tế, ngân hàng trì mối quan hệ với quyền địa phương hoạt động tín dụng họ mở rộng hiệu tín dụng ngày nâng cao Ngân hàng với quyền địa phương, đồn thể địa phương tiến hành điều tra, phân loại khách hàng để thiết lập hồ sơ kinh tế theo xã, vùng, miền Sau điều tra, phân loại khách hàng, cán ngân hàng tiến hành tiếp cận để nắm bắt thông tin cần thiết, từ xây dựng chương trình, kế hoạch đầu tư vốn phù hợp với hộ vay Bên cạnh đó, Ngân hàng kết hợp với Phòng khuyến nơng huyện để mở lớp tập huấn cho HSX kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt mới, đem lại hiệu kinh tế cao phù hợp với điều kiện kinh tế địa phương 3.2.2 Giải pháp công tác cán * Nâng cao ý thức trách nhiệm đội ngũ cán Con người nhân tố định không thành bại hoạt động kinh doanh ngân hàng mà tất lĩnh vực kinh doanh khác Nghiệp vụ ngân hàng đòi hỏi chất lượng cán ngân hàng ngày cao, phải có đội ngũ cán cơng nhân viên có đủ trình độ, đạo đức nghề nghiệp để nắm bắt xử lý nghiệp vụ chế thị trường Do vậy, việc bố trí, xếp cán bộ, đào tạo đào tạo lại mặt nghiệp vụ, trau dồi giáo dục đạo đức nghề nghiệp nhiệm vụ cấp bách thường xuyên Bố trí sử dụng đội ngũ cán cách đắn, hợp lý tạo điều kiện cho cán phát huy hết lực mình, từ nâng cao hiệu hoạt động Để làm tốt việc này, trước hết chi nhánh NHNo&PTNT từ tỉnh xuống đến huyện phải đánh giá xác trình độ lực người, bố trí người, 70 việc Mặt khác cần lưu ý đến tâm tư nguyện vọng, tiếp thu ý kiến phản hồi từ cán để định cách xác Vì để nâng cao hiệu tín dụng cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, NHNo&PTNT cần phải sàng lọc đội ngũ cán tín dụng có, bổ sung cán phải cân nhắc, chọn lọc phải có kế hoạch bồi dưỡng giáo dục thường xuyên kiến thức để nắm bắt kịp thời với nhịp độ phát triển thị trường * Nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ đề NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang cần phải thực cách khoa học việc đào tạo, xếp, sử dụng hợp lý lực lượng lao động nói chung CBTD nói riêng Xác định xác nhu cầu loại nhân lực, sử dụng tiết kiệm nguồn nhân lực trình kinh doanh, tránh xảy tượng thừa, thiếu lao động nhằm nâng cao suất lao động ngân hàng Xây dựng tố chất lượng lao động người CBTD, để đảm bảo cho ngân hàng hoạt động kinh doanh phát triển không ngừng liên tục Để làm đựơc điều phải thông qua đào tạo, bồi dưỡng, động viên khuyến khích người lao động, thúc đẩy phát huy cố gắng, sáng tạo cá nhân, củng cố nâng cao sức mạnh tập thể Có kế hoạch đào tạo đào tạo lại cho cán tín dụng trường đại học theo lớp ngắn ngày NHNo&PTNT Việt Nam tổ chức để nâng cao trình độ nghiệp vụ kiến thức thị trường Thường xuyên tập huấn nghiệp vụ NHNo&PTNT tỉnh chi nhánh huyện để cán nâng cao trình độ xây dựng thẩm định dự án, hướng dẫn hộ vay xây dựng phương án dự án vay vốn Đào tạo nghiệp vụ vi tính để cán quản lý hồ sơ vay vốn, làm báo cáo theo quy định NHNo&PTNT Việt Nam, hàng ngày theo dõi nợ đến hạn, hạn, hàng tháng kê khế ước vay vốn nhanh chóng để thuận tiện việc quản lý tín dụng Để tạo điều kiện thu hút khách hàng đòi hỏi NHNo&PTNT phải trang bị máy vi tính, nối mạng cục đến mạng quốc gia, đổi cơng nghệ ngân hàng hồ nhập với công nghệ ngân hàng khu vực giới 71 Để tạo điều kiện cho cán tín dụng hiểu biết khách hàng cách sâu sắc, việc thay đổi cán tín dụng phụ trách cho vay vốn khách hàng trình xếp, phân công lại nhân viên cần xem xét cách toàn diện, CBTD phụ trách địa bàn nông thôn thực đổi địa bàn phụ trách sau năm tối đa không năm Vì thơng tin khách hàng có thơng tin khơng lưu giữ văn hay phương tiện lưu tin khác thơng tin "mắt thấy, tai nghe" từ thực tế sở kinh doanh khách hàng đóng vai trò quan trọng, thơng tin hình thành "linh cảm" trực giác cán tín dụng trình tiếp xúc, quan hệ với khách hàng Khi bàn giao cán tín dụng, thơng tin bị lãng phí Tiếp tục thực việc chun mơn hố cán tín dụng, đảm bảo khả đa dạng hoá đầu tư ngân hàng để tránh rủi ro, khắc phục mâu thuẫn chun mơn hố đa dạng hoá, làm tăng chất lượng độ tin cậy thơng tin tín dụng tạo sở cho việc xây dựng mối quan hệ khách hàng lâu dài Đồng thời giảm chi phí cơng tác điều tra tìm hiểu khách hàng, thẩm định phân tích tín dụng, giám sát khách hàng trình sử dụng tiền vay từ góp phần nâng cao hiệu hoạt động tín dụng địa bàn nông thôn 3.2.3 Các giải pháp khác * Duy trì mối quan hệ thường xuyên ngân hàng khách hàng Thường xuyên quan tâm đến khách hàng tập trung đặc biệt vào khách hàng lớn, nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó ngân hàng khách hàng mặc khác nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn khách hàng để từ tư vấn cho khách hàng sử dụng sản phẩm ngân hàng cách hợp lý Phối hợp với quyền địa phương tổ chức hội nghị khách hàng nhằm tăng cường đối thoại NHNo&PTNT với khách hàng từ ngân hàng nắm bắt tâm tư nguyện vọng khách hàng để tháo gỡ khó khăn, đưa sách tín dụng phù hợp Mở rộng quan hệ bạn hàng với tinh thần hợp tác, thực chế lãi suất thoả 72 thuận sở hai bên có lợi Tranh thủ nguồn vốn tiền gửi không kỳ hạn tổ chức kinh tế đặc biệt Kho bạc nhà nước, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Công ty xăng dầu, Công ty điện lực * Tăng cường thu hút vốn đầu tư nước vào dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn Trong năm qua NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang quản lý sử dụng có hiệu quả, tranh thủ nguồn vốn UTDT nhằm mục tiêu tiếp tục đầu tư tín dụng cho kinh tế nơng nghiệp nơng thôn địa bàn, đáp ứng nhu cầu vay vốn khách hàng thuộc đối tượng cho vay dự án Để tiếp nhận đầu tư vốn này, trước hết NHNo phải thực giải ngân tốt quỹ quay vòng dự án tiếp nhận, đồng thời cấp ngành tỉnh chủ động xây dựng dự án để gọi vốn 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Đối với Nhà nước Nhà nước với chức điều tiết vĩ mơ kinh tế có vai trò quản lý hoạt động kinh tế Chính vậy, sách Nhà nước có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh tế nói chung hoạt động TDNH nói riêng Nhà nước cần tạo chế, sách phù hợp để nâng cao đời sống vùng nông thơn, khuyến khích nơng dân làm kinh tế trang trại, trồng rừng chăn ni… đồng thời, cần hồn thiện văn pháp quy HĐTD HSXNN Nhà nước xem xét việc yêu cầu cấp quyền địa phương khơng nên thu lệ phí hộ nông dân việc xin xác nhận tài sản chấp giấy tờ có liên quan đến vấn đề vay vốn Số tiền nhỏ điều kiện nảy sinh tâm lý ngại vay ngân hàng, gây khó khăn cho hoạt động ngân hàng Nhà nước nên đạo triệt để cấp quyền địa phương việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ nơng dân để hộ có điều kiện vay vốn với số tiền lớn mở rộng đầu tư Ngoài ra, Nhà nước cần đẩy mạnh phong trào thi đua: “Cả nước chung sức 73 xây dựng nông thôn mới” Chỉ đạo tạo điều kiện cho ngành, tổ chức đặc biệt TCTD có sách ưu đãi, hỗ trợ người dân thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thôn 3.3.2 Những kiến nghị cấp uỷ, quyền địa phương * Đối với cấp uỷ quyền cấp tỉnh cấp huyện Chỉ đạo ngành chức đẩy nhanh việc khảo sát, quy hoạch xây dựng vùng chuyên canh sản xuất hàng hoá: Cây, con, ngành nghề, vùng kinh doanh tổng hợp có đầu ổn định để sở ngân hàng nắm bắt nhu cầu vay vốn khách hàng chủ động đầu tư Chỉ đạo quan có thẩm quyền cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, phải kiểm tra, giám sát kinh doanh, xác định mức vốn đăng ký phù hợp với quy mô kinh doanh khách hàng phải chịu trách nhiệm tư cách pháp lý khách hàng Nếu khách hàng sản xuất kinh doanh không ngành nghề giấy phép kinh doanh quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép Có buộc khách hàng sử dụng vốn vay mục đích, hạn chế rủi ro đạo đức khách hàng gây Chỉ đạo ngành khuyến nơng, phòng nơng nghiệp, trạm thú y, giống trồng tổ chức tập huấn cho hộ nông dân kiến thức khoa học kỹ thuật việc trồng trọt, chăn nuôi ngành nghề khác nhằm không ngừng đẩy mạnh việc tăng suất, chất lượng, hạn giá thành sản phẩm, nhằm giúp cho hộ nơng dân có đủ kiến thức để sử dụng vốn vay có hiệu Các cấp uỷ, quyền tạo điều kiện tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hố ngồi tỉnh, chủ yếu thị trường hàng nơng lâm sản Có thị trường tiêu thụ vững kích thích hộ gia đình n tâm bỏ vốn đầu tư khai thác tiềm năng, thu hút lao động, tăng sản phẩm cho xã hội, tăng thu nhập cho gia đình điều kiện để mở rộng đầu tư NHNo&PTNT Chỉ đạo ngành địa hồn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình; tạo điều kiện cho hộ gia đình dùng quyền sử dụng đất chấp vay vốn ngân hàng theo luật định Hoàn thành việc xếp lại doanh nghiệp, hợp tác xã tạo điều kiện để 74 doanh nghiệp hợp tác xã hoạt động ổn định, có hiệu đủ điều kiện để vay vốn ngân hàng Nghiên cứu khảo sát quỹ bảo hiểm tương trợ lĩnh vực sản xuất kinh doanh nông nghiệp Chỉ đạo ngành nội tăng cường cơng tác bảo vệ an ninh trị, trật tự an tồn xã hội Đồng thời kết hợp đồn thể trị xã hội khối măt trận phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống tệ nạn xã hội làm mơi trường kinh doanh * Đối với quyền xã Xác nhận thực tế, đối tượng, đủ điều kiện sản xuất kinh doanh hộ xin vay vốn ngân hàng Tham gia với ngân hàng việc kiểm tra, giám sát trình sử dụng vốn vay hộ vay vốn, giám sát quản lý tài sản chấp Phối hợp với ngành chức tổ chức tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật chuyển giao công nghệ cho hộ nông dân Quy hoạch vùng hướng dẫn đạo hộ gia đình lập phương án, dự án đầu tư thực mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa bàn Chỉ đạo tổ chức trị xã hội địa phương kết hợp chặt chẽ với ngân hàng việc cho vay, đôn đốc thu nợ, thu lãi hộ vay 3.3.3 Những kiến nghị, đề xuất ngành ngân hàng * Đối với ngân hàng Nhà nước NHNo&PTNT hoạt động chủ yếu lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn mà đặc trưng quan trọng sản xuất nơng nghiệp mang tính thời vụ cao Do đến mùa vụ nhu cầu vay vốn khách hàng tăng nhanh, với khả vốn có hạn, NHNo&PTNT khơng kịp huy động vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn phục vụ cho sản xuất Để nâng cao hiệu đầu tư tín dụng khách hàng, đảm bảo cho trình sản xuất liên tục, ngân hàng Nhà nước cần có sách cho vay chiết khấu ưu đãi lãi suất NHNo&PTNT Việt Nam thể khía cạnh sau: - Lãi suất cho vay chiết khấu thích hợp đảm bảo cho NHNo&PTNT cho 75 vay với mức lãi suất mà nơng dân chấp nhận mà không bị lỗ - Thời hạn cho vay chiết khấu đủ dài để NHNo&PTNT khắc phục bất lợi yếu tố thời vụ gây - Thủ tục cho vay chiết khấu phải thực cách nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi để ngân hàng cho vay vốn kịp thời khách hàng để trì sản xuất Ngân hàng Nhà nước xem xét tạo điều kiện áp dụng chế sách ưu tiên NHNo&PTNT đặc thù hoạt động môi trường thuận lợi, thị trường chủ yếu nông nghiệp nông thôn, địa bàn hoạt động rộng, vay nhỏ, chi phí cao lại chịu nhiều rủi ro Ngồi ra, NHNo&PTNT có nghĩa vụ phải thực nhiều chương trình tín dụng, sách khơng phải mục tiêu lợi nhuận nên khó khăn * Đối với NHNo&PTNT Việt Nam Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc sớm ban hành văn bản, chế độ tín dụng; chế tài xử lý vi phạm tín dụng gắn trách nhiệm cán tín dụng với khoản vay; văn hướng dẫn quy trình cho vay, xử lý tài sản, đăng ký giao dịch bảo đảm hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam NHNo&PTNT Việt Nam tiếp tục ưu tiên phân bổ nguồn vốn để chi nhánh cho vay phục vụ phát triển khu vực nơng nghiệp, nơng thơn góp phần bước nâng cao đời sống nhân dân khu vực nông thôn theo định hướng Đảng Nhà nước Trang bị sở vật chất đại đồng để tạo điều kiện cho yêu cầu kinh doanh ngân hàng kịp thời đại Thường xuyên mở lớp tập huấn chương trình tín dụng ngân hàng cho cán ngân hàng, đặc biệt cán tín dụng Trên sở giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp nông thôn NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang với cố gắng NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang với giúp đỡ ngân hàng cấp trên, cấp quyền Ban ngành hữu quan, hy vọng giải pháp giúp cho NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang 76 nâng cao chất lượng tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn địa bàn thời gian tới Kết luận chương Trên sở lý luận chương 1, kết hợp với thực trạng quy mơ tín dụng hộ sản xuât nông nghiệp NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang chương 2, chương đưa giải pháp cụ thể cho Ngân hàng để giải hạn chế Từ nâng cao quy mơ tín dụng hộ sản xuất, giúp cho hoạt động tín dụng hộ sản xuất, hoạt động khác Ngân hàng mở rộng, an tồn có hiệu 77 KẾT LUẬN Trong năm qua, nhận thấy vai trò quan trọng hộ sản xuất phát triển kinh tế-xã hội đất nước nói chung, phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân nói riêng Đảng Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, sách nhằm hỗ trợ phát huy hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh HSXNN, phải kể đến sách tín dụng Bám sát chủ trương, đường lối Nhà nước xu hướng phát triển thị trường, năm qua, NHNo&PTNT tỉnh Bắc Giang trọng đầu tư, thỏa mãn ngày nhiều nhu cầu vốn HSXNN coi nhóm khách hàng chiến lược Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp luôn vấn đề đặc biệt quan tâm NHTM, NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang, định tồn phát triển Ngân hàng Song làm để tăng trưởng tín dụng phải đảm bảo chất lượng tín dụng tốn khó cần giải quyết; đặc biệt, giai đoạn nay, mà kinh tế thị trường có nhiều biến động, cạnh tranh mạnh mẽ ngân hàng địa bàn, khách hàng chủ yếu HSX, đối tượng tiềm ẩn nhiều rủi ro Toàn luận văn giải bốn vấn đề phần làm rõ vấn đề tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nơng nghiêp NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang, là: Thứ nhất, sở vận dụng phương pháp nghiên cứu lý luận thực tiễn, luận văn hệ thống hóa vấn đề hộ sản xuất nơng nghiệp, tín dụng ngân hàng hộ sản xuất nông nghiệp vấn đề mở rộng tín dụng hộ sản xuất nơng nghiệp NHTM Luận văn cho thấy nhìn tổng hợp đo lường chất lượng tín dụng kinh tế hộ đặc biệt phân tích mối quan hệ hữu tăng trưởng tín dụng chất lượng tín dụng Thứ hai, nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn mở rộng quy mô tín dụng HSXNN số NHTM, từ rút học để vận dụng cho NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang Thứ ba, luận văn phân tích đánh giá xác thực trạng tình hình tín 78 dụng HSXNN NHNo&PTNT tỉnh Bắc Giang; từ tìm hạn chế nguyên nhân hoạt động tín dụng HSXNN Thứ tư, sở lý luận kết hợp với đánh giá thực tiễn quy mơ tín dụng hộ sản xuất nơng nghiệp NHNo&PTNT tỉnh Bắc Giang, luận văn đưa hệ thống giải pháp, kiến nghị cụ thể nhằm góp phần nâng cao quy mơ đảm bảo chất lượng tín dụng HSXNN Ngân hàng Tóm lại, phạm trù khơng phải phức tạp rộng lớn, liên quan đến lý luận thực tiễn, đòi hỏi kinh nghiệm nghiên cứu chuyên sâu hiểu hết Với khả trình độ có hạn, luận văn tránh khỏi số hạn chế, thiếu sót, định, tác giả luận văn mong đóng góp quý báu nhà khoa học, nhà quản lý quan tâm đến vấn đề này./ 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang năm 2015, năm 2016 năm 2017 Báo cáo tổng kết chuyên đề tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang năm 2015, năm 2016 năm 2017 Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Giang Đặng Thị Thanh Thủy, Lê Nguyễn Hậu, Các yếu tố định hài lòng lòng trung thành khác hàng dịch vụ ngân hàng Lâm Đồng, so sánh cách tiếp cận theo giá trị dịch vụ giá trị cá nhân Đỗ Tất Ngọc, Đầu tư Kinh tế hộ, NXB Lao Động 2006 Hồ Diệu, Tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê 2000 Lê Khắc Trí, Một số ý kiến quan hệ tốc độ tăng trưởng tín dụng chất lượng tín dụng, tạp chí ngân hàng số tháng 2/2004 Sổ tay tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 thống đốc NHNN ban hành quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng 10 Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng năm 2005 NHNN việc ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng TCTD 11 Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007 sửa đổi, bổ sung số điều quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động NH TCTD ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 12 Quyết định 666/QĐ-HĐQT-TDNo việc ban hành quy định cho vay khách hàng hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam 13 Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/04/2010 Chính phủ sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn 14 Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 Chính phủ giao dịch bảo đảm 80 15 Nguyễn Văn Tiến, Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê 2009 16 Nguyễn Thị Thu Hằng, bàn tín dụng nơng nghiệp nơng thơn Việt Nam nay, tạp chí ngân hàng số tháng 2/2012 17 Phụ lục Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo định 499A TDNH ngày 02/09/1993 18 Tạp chí cơng nghệ ngân hàng năm 2009-2012 19 Thông tư số 20/2010/TT-NHNN ngày 29/9/2010 NHNN hướng dẫn thực biện pháp điều hành cơng cụ sách tiền tệ để hỗ trợ tổ chức tín dụng cho vay, phát triển nơng nghiệp, nơng thôn 20 Thông tư số 14/2012/TT-HNNN Ngân hàng Nhà nước quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa VND tổ chức tín dụng khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ số lĩnh vực, ngành kinh tế bắt đầu có hiệu lực 81 ... triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang .27 2.2 Thực trạng tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nơng nghiệp ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang. .. nhằm tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT NÔNG... NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BẮC GIANG .55 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng phục vụ hộ sản xuất nông nghiệp ngân hàng nông nghiệp phát triển nông
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh bắc giang , Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh bắc giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay