Biện pháp quản lí hoạt động dạy học của hiệu trưởng các trường tiểu học huyện tam đảo – vĩnh phúc

122 6 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 12:07

Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Mở đầu LÝ chọn đề tài Gooc ki viết: “Sức mạnh giàu có dân tộc khơng phải chỗ nhiều đất đai, rừng, gia súc loại quặng quý mà số lượng chất lượng người có học thức, nhạy bén động khả sáng tạo trí tuệ” Sức mạnh trí tuệ giúp cá nhân người trở nên tự tin hơn, độc lập có khả giải vấn đề đầy thách thức mà sống Èn chứa Giáo dục biện pháp hữu hiệu nhằm tăng cường sức mạnh cho cá nhân Khơng có quốc gia tiên tiến giới, để đạt tới thành tựu kinh tế xã hội ngày nay, mà đầu tư vào giáo dục Ở nước ta tầm quan trọng giáo dục phát triển kinh tế xã hội Đảng Nhà nước xác định rõ Đảng ta đặt người vị trí trung tâm, người vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển Nghị trung ương 4, khoá VII Đảng cộng sản Việt Nam ghi rõ: “…Cùng với khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo quốc sách hàng đầu nhằm nâng câo dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”, coi “Giáo dục đào tạo chìa khố để mở cửa tiến vào tương lai” Nghị trung ương 2, khoá VIII Đảng, văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX hội nghị trung ương khoá IX khẳng định: “ phát triển giáo dục - đào tạo động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, điều kiện để phát huy, nguồn lực người yếu tố phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững” Giáo dục tiểu học coi bậc học tảng, móng cho nhà giáo dục, tất nhiên xây lên nhà cao, đẹp, chắn, bền vững móng yếu ớt Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kĩ Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục để học sinh tiếp tục học lên Quản trường tiểu học, vấn đề nhạy cảm mang dấu Ên đặc trưng trình lao động sư phạm, mà người hiệu trưởng hạt nhân chủ yếu ứng dụng khoa học quản lí, cải tiến biện pháp quản để thực mục tiêu giáo dục đồng thời người chịu trách nhiệm quản hoạt động trường Cơng tác quản người hiệu trưởng nhà trường nói chung trường tiểu học nói riêng chủ yếu quản hoạt động dạy học Hiệu cơng tác quản phụ thuộc phần lớn vào biện pháp quản Nếu người hiệu trưởngbiện pháp quản đắn nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Cơng tác quản hoạt động dạy học tiểu học có nhiều điểm khác với quản hoạt động dạy học cấp học khác Từ Bé GD - ĐT định bỏ kì thi tốt nghiệp tiểu học, cơng tác quản hoạt động dạy học tiểu học có ý nghĩa quan trọng Tuy vậy, việc nghiên cứu biện pháp quản hoạt động dạy học hiệu trưởng trưởng tiểu học nói chung, địa bàn miền núi nói riêng, sau bá thi tốt nghiệp chưa quan tâm nghiên cứu mức Điều ảnh hưởng khơng nhỏ đến chất lượng giáo dục nói chung hoạt động dạy học nói riêng cấp tiểu học Là người trực tiếp làm công tác quản trường tiểu học nhiều năm miền núi, thấy vấn đề cấp thiết vừa có ý nghĩa luận vừa có ý nghĩa thực tiễn Vì vậy, chúng tơi chọn nghiên cứu vấn đề: “Biện pháp quản hoạt động dạy học hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Tam Đảo Vĩnh Phúc” làm đề tài luận văn Mục đích nghiên cứu Đề tài góp phần hồn thiện biện pháp quản hoạt động dạy học hiệu trưởng trường tiểu học, nhằm nâng cao hiệu giáo dục tiểu học huyện Tam Đảo Vĩnh Phúc Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Cơng tác quản trường học hiệu trưởng trường tiểu học huyện Tam Đảo Vĩnh Phóc 3.2 Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp quản hoạt động dạy học hiệu trưởng trường tiểu học Giả thuyết khoa học Hiện nay, việc quản hoạt động dạy học hiệu trưởng trường tiểu học huyện Tam Đảo góp phần nâng cao chất lượng giáo dục song trình thực bộc lộ nhiều hạn chế Hiệu giáo dục nâng lên người hiệu trưởng thực đồng bộ, sáng tạo biện pháp quản hoạt động dạy học Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu số vấn đề luận quản hoạt động dạy học hiệu trưởng trường tiểu học 5.2 Nghiên cứu thực trạng biện pháp quản hoạt động dạy học hiệu trưởng trường tiểu học huyện Tam Đảo Vĩnh Phúc 5.3 Hồn thiện biện pháp quản hoạt động dạy học hiệu trưởng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc Phạm vi nghiên cứu Đề tài sâu nghiên cứu biện pháp quản hoạt động dạy học hiệu trưởng trường tiểu học huyện Tam Đảo Vĩnh Phóc giai đoạn từ 2005 đến 2010 Phương pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu thuyết - Phương pháp phân tích tổng hợp thuyết - Phương pháp hệ thống hố thuyết - Phương pháp mơ hình hố thuyết - Phương pháp giả thuyết 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục - Phương pháp quan sát - Phương pháp điều tra - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm - Phương pháp khảo nghiệm - Phương pháp vấn sâu - Phương pháp chuyên gia 7.3 Nhóm phương pháp hỗ trợ khác - Phương pháp thống kê tốn học để xử số liệu Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn gồm ba chương Chương Cơ sở luận vấn đề nghiên cứu Chương Thực trạng biện pháp quảnhoạt động dạy học hiệu trưởng trường tiểu học huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc Chương Một số biện pháp quảnhoạt động dạy học hiệu trưởng trường tiểu học huyện Tam Đảo Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục CHƯƠNG CƠ SỞ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Vài nét lịch sử nghiên cứu vấn đề Việc nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường nói chung nhà trường tiểu học nói riêng từ lâu trở thành vấn đề quan tâm nước giới có Việt Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội Để nâng cao chất lượng dạy học, vai trò đóng góp biện pháp quản quan trọng Đây vấn đề nhà quản giáo dục quan tâm nghiên cứu Ở nước ta, vấn đề quản nhà trường nhằm nâng cao chất lượng dạy học vấn đề giới nghiên cứu quan tâm nhiều năm qua Có thể kể đến cơng trình tác giả Nguyễn Văn Lê, Nguyễn Ngọc Quang, Hoàng Chúng, Hà Sĩ Hồ, Lê Tuấn…Trong cơng trình tác giả nghiên cứu nêu lên nguyên tắc chung việc quản hoạt động dạy học người giáo viên sau: - Khẳng định trách nhiệm giáo viên môn chịu trách nhiệm chất lượng giảng dạy học sinh lớp phụ trách - Đảm bảo định mức lao động với giáo viên - Giúp đỡ thiết thực cụ thể giáo viên hoàn thành tốt trách nhiệm Từ nguyên tắc chung tác giả nhấn mạnh vai trò quản việc thực mục tiêu giáo dục tác giả Hà Sĩ Hồ Lê Tuấn cho rằng: “Trong việc thực mục tiêu đào tạo việc quản dạy học nhiệm vụ trung tâm nhà trường” Đặc biệt với tâm huyết cơng tác giáo dục, tác giả nhấn mạnh: Hiệu trưởng phải người “luôn biết kết hợp cách hữu quản dạy học (theo nghĩa rộng) với quản trình phận Hoạt động dạy học Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục môn hoạt động khác hỗ trợ cho hoạt động dạy học nhằm làm cho tác động giáo dục hoàn chỉnh trọn vẹn” - Biện pháp giáo dục trị tư tưởng cho giáo viên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để xây dựng tiềm lực giảng dạy cho đội ngũ giáo viên phận tác giả Nguyễn Văn Lê trọng biện pháp quản hiệu trưởng [21; 5] - Tác giả Nguyễn Thị Èn đánh giá cao công tác thi đua khen thưởng trình quản Bởi thi đua động lực cho thành viên phát huy hết khả năng, trí tuệ ,động viên lẫn dạy thật tốt, học thật tốt, làm cho chất lượng hiệu giáo dục ngày nâng cao [1; 3] Tác giả Lê Ngọc Trà, Nguyễn Ngọc Thanh nhấn mạnh tài liệu “Giáo dục tiểu học Những vấn đề đặt nước khu vực Châu Á - Thái Bình Dương” sau: “Các nhà quản làm cơng tác giáo dục phải không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng điều hành quản để qua tác động cách có hiệu vào trình cải tiến chất lượng khâu, biện pháp hệ thống giáo dục cấp vi mô vĩ mô” [33] Như vậy, vấn đề nâng cao chất lượng dạy học, từ lâu nhà nghiên cứu nước quan tâm Ý kiến nhà nghiên cứu khác nhau, điểm chung mà ta thấy cơng trình nghiên cứu họ là: Khẳng định vài trò quan trọng công tác quản lý người hiệu trưởng việc nâng cao chất lượng dạy học cấp học, bậc học Đây tư tưởng mang tính chiến lược phát triển giáo dục Đảng ta “Đổi mạnh mẽ nội dung phương pháp giao dục quản giáo dục - đào tạo” Trong Hội nghị gặp gỡ nhà giáo tiêu biểu ngày 12/02/2003 văn phòng phủ, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc gia nói: “Nâng cao chất lượng giáo dục nhiệm vụ cấp bách, mà yếu tố quan trọng hàng đầu giáo viên cán quản lí” Thủ tướng nhấn mạnh “Khâu quan trọng để nâng cao chÊt Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục lượng giáo dục người thầy Chương trình, sách giáo khoa có cải tiến, sở vất chất trang thiết bị có đầu tư mà khơng có thầy dạy giỏi, thầy dạy tốt, người quản giỏi, người quản lý tốt vơ Ých” (trích dẫn theo báo Giáo dục thời đại số 20 ngày 15 /2/ 2003) [2] Huyện Tam Đảo huyện miền núi thành lập Biện pháp quản lý nói chung QLHĐDH nói riêng hiệu trưởng tiểu học nhiều hạn chế Việc tìm BPQLHĐDH hiệu trưởng vừa có tính cấp bách vừa có tính lâu dài cơng việc phải làm thường xuyên liên tục Gần đây, có số luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục, chun ngành quản tổ chức cơng tác văn hoá, giáo dục nghiên cứu BPQLHĐDH hiệu trưởng đề tài: Một số biện pháp quản hoạt động dạy học hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trường THCS huyện Đông Sơn Thanh Hoá; Các biện pháp tăng cường quản hoạt động dạy học hiệu trưởng trường THPT thành phố Hải Phòng; Một sè biện pháp nâng cao quản hoạt động giảng dạy hiệu trưởng trường THCS vùng ven đô quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng; Các BPQLHĐDH hiệu trưởng trường THPT tỉnh Thái Nguyên… Nhưng đề tài dừng lại việc nghiên cứu số biện pháp quản nói chung cấp học, chưa có đề tài đề cập tới BPQLHĐDH hiệu trưởng tiểu học miền núi Việc BPQLHĐDH hiệu trưởng trường tiểu học nhằm nâng cao hiệu giáo dục huyện Tam Đảo Vĩnh Phúc, vấn đề mà chúng tơi quan tâm nghiên cứu luận văn 1.2 Mét số khái niệm đề tài 1.2.1 Quản Quản tượng xã hội xuất sớm, xuất từ người bắt đầu hình thành nhóm để thực mục tiêu mà họ Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục đạt với tư cách cá nhân riêng lẻ, yếu tố cần thiết để phối hợp nỗ lực cá nhân hướng tới mục tiêu chung Con người trải qua giai đoạn phát triển với hình thái xã hội khác có nhiêu kiểu quản Quản vừa biện pháp hành chính, vừa nghệ thuật, sau khoa học phát triển, quản thành khoa học ứng dụng rộng rãi tất lĩnh vực đời sống xã hội K Marx viết: “Bất lao động xã hội hay cộng đồng trực tiếp thực quy mô tương đối lớn, cần chừng mực định đến quản Quản xác lập tương hợp cơng việc cá thể hồn thành chức chung xuất vận động phận riêng rẽ nó” [20; 9] Nh vậy, chất quản loại lao động để điều khiển lao động Xã hội ngày phát triển, loại hình lao động phong phú, phức tạp hoạt động quản có vai trò quan trọng Nhiều nhà nghiên cứu đưa nhiều quan niệm quản góc độ khác nhau: Các nhà nghiên cứu luận liên bang Nga cho rằng: Quản hệ thống xã hội, khoa học, nghệ thuật tác động (của chủ thể quản lí) vào hệ thống, chủ yếu vào người, nhằm đạt mục tiêu kinh tế xã hội định.[ 20; 9] Hoặc: “Quản tính tốn sử dụng hợp nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài chính) nhằm thực tốt nhiệm vụ kết tối ưu kinh tế xã hội” [20 ; 9] Các tác giả nghiên cứu quản phương Tây có định nghĩa cụ thể nh: “Quản dự báo, lập kế hoạch, tổ chức, điều khiển, phối hợp kiểm tra” [12; 25] “Quản hoạt động thiết yếu đảm bảo phối hợp nỗ lực cá nhân nhằm đạt mục tiêu nhóm Mục tiêu nhà quản hình thành mơi trường mà người đạt mục đích nhóm với thời gian, tiền bạc, vật chất bất mãn Ýt Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Với tư cách thực hành quản nghệ thuật, kiến thức có tổ chức quản khoa học [12 ; 25] Ở Việt Nam, nhà nghiên cứu đưa nhiều khái niệm khác quản lí: theo Từ điển tiếng Việt (1992) “Quản hoạt động người tác động vào tập thể người khác để phối hợp, điều chỉnh, phân công thực mục tiêu chung” [32] Tác giả Nguyễn Minh Đạo cho rằng: “Quản tác động liên tục có tổ chức, có định hướng chủ thể quản (người quản lí, tổ chức quản lí) lên khách thể (đối tượng quản lí) mặt: trị, kinh tế, văn hố, xã hội … hệ thống luật lệ, sách, nguyên tắc, phương pháp biện pháp cụ thể nhằm tạo môi trường điều kiện cho phát triển đối tượng [10; 7] Theo tác giả Hà Sĩ Hồ: “Quản trình tác động có định hướng, có tổ chức nhằm giữ cho vận hành đối tượng ổn định làm cho phát triển tới mục đích định” [16; 61] Theo tác giả Bùi Trọng Tuân: “Quản chức hệ thống có tổ chức với chất khác (kỹ thuật, vật, xã hội) thực chương trình mục đích hành động” [30; 5] Theo tác giả Hà Thế Ngữ Đặng Vũ Hoạt: “Quản hệ thống q trình tác động đến nhằm đạt mục tiêu định mục tiêu đặc trưng cho trạng thái hệ thống mà nhà quản mong muốn” [ 15; 225] Theo tác giả Hồng Chúng Phạm Thanh Liêm: “Quản tác động có mục đích đến tập thể người nhằm tổ chức phối hợp hoạt động họ, động viên kích thích họ q trình lao động [4] Từ định nghĩa ta rót số điều khái quát là: - Quản hoạt động tất yếu hệ thống có tổ chức, chủ yếu tập thể người (nhóm) Ket-noi.com diễn đàn cơng nghệ, giáo dục - Quản hướng đích: có mục tiêu, có tổ chức, có tác động tương ứng phù hợp nhằm hướng dẫn điều khiển đối tượng quản để đạt tới mục tiêu định sẵn - Quản tồn với tư cách hệ thống gồm thành phần + Chủ thể quản (người quản lí, tổ chức quản lí) đề mục tiêu dẫn dắt điều khiển đối tượng quản để đạt tới mục tiêu định sẵn Khách thể quản (đối tượng quản lí) người (được tổ chức thành tập thể, xã hội …); giới vô sinh (các trang thiết bị kĩ thuật), giới hữu sinh (vật nuôi, trồng…) - Cơ chế quản lí: Những phương thức mà nhờ hoạt động quản thực quan hệ tương tác chủ thể quản khách thể quản vận hành điều chỉnh - Mục tiêu chung: Cho đối tượng quản chủ thể quản để chủ thể quản tạo hoạt động quản * Quản khoa học, nghệ thuật sử dụng nguồn lực cho hiệu cao mà chi phí thấp * Quản tạo mối quan hệ hữu chủ thể quản khách thể quản Chủ thể quản tạo tác động quản lí, khách thể quản tạo sản phẩm có giá trị sử dụng, thực hố mục tiêu định thoả mãn mục đích nhà quản Như vậy, quản q trình tác động có định hướng, có tổ chức chủ thể quản lên đối tượng quản thơng qua chế quản lí, nhằm sử dụng có hiệu cao nguồn lực điều kiện môi trường biến động để hệ thống ổn định, phát triển, đạt mục tiêu định Để đạt mục tiêu định, quản phải thơng qua chức quản Chức quản nội dung, phương thức hoạt động mà q trình quản lí, chủ thể quản sử dụng tác động đến đối tượng quản để thực mục tiêu quản 10 Ket-noi.com diễn đàn cơng nghệ, giáo dục KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Từ kết nghiên cứu nêu trên, rót kết luận sau: 1.1 Kết bước đầu luận văn khẳng định tầm quan trọng biện pháp quản lý HĐDH quản lý giáo dục nói chung thực tiễn quảnhiệu trưởng trương tiểu học huyện Tam Đảo nói riêng Có thể thấy: Nếu hoạt động trung tâm trường tiểu học HĐDH, biện pháp quảnhoạt động dạy học thiếu trình quản lý người hiệu trưởng phải đầu tư nhiều cơng sức thời gian quản lý tốt hiệu Quản lý có hiệu hoạt động dạy học trường tiểu học cách tốt để thực thành công mục tiêu cấp học Với nhận thức đó, luận văn tiến hành nghiên cứu vấn đề lý luận quản lý, quảnhoạt động dạy học, biện pháp quảnhoạt động dạy học, trường tiểu học, hiệu trưởng tiểu học nội dung quảnhoạt động dạy học người hiệu trưởng Hiệu trưởng trường tiểu học quản lý HĐDH nhà trường nhằm để lãnh đạo, đảm bảo nội dung chương trình Bộ giáo dục đào tạo quy định bậc tiểu học, đồng thời đạo giáo viên vận dụng phối hợp nhuần nhuyễn, linh hoạt phương pháp dạy học truyền thống đại, kết hợp với kiểm tra đánh giá cách khoa học, xác nhằm bước nângcao hiệu hoạt động dạy học đáp ứng với yêu cầu mục tiêu giáo dục đào tạo bậc tiểu học giai đoạn 1.2 Việc nghiên cứu phần lý luận nói sở giúp cho nghiên cứu thực trạng biện pháp quảnhoạt động dạy học hiệu trưởng tiểu học huyện Tam Đảo Luận văn nêu cách khái quát giáo dục - đào tạo nói chung, giáo dục - đào tạo bậc tiểu học nói riêng đánh giá thực trạng công tác quản lý HĐDH hiệu trưởng trường tiểu học 108 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Qua kết điều tra, chúng tơi đánh giá cơng tác quảnhoạt động dạy học hiệu trưởng trường tiểu học nh sau: Đa số hiệu trưởng cảc trường tiểu học có nhận thức đắn vai trò, vị trí hoạt động dạy học nhà trường, thực phối hợp linh hoạt biện pháp quảnhoạt động dạy học góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy cho nhà trường Tuy nhiên biện pháp quảnhoạt động dạy học hiệu trưởng trường tiểu học huyện Tam Đảo thực chưa thực thiết thực đem lại hiệu cao Đó nguyên nhân dẫn đến chất lượng giáo dục thấp Như vậy, để đáp ứng mục tiêu giáo dục - đào tạo đến năm 2020 Đảng ta: “Nâng cao chất lượng tồn diện bậc tiểu học” người hiệu trưởng cần phải xác định, xây dựng biện pháp quảnhoạt động dạy học phù hợp, đạt hiệu cao 1.3 Từ sở lý luận thực tiễn đây, đề xuất góp phần hồn thiện thêm số biện pháp quảnhoạt động dạy học hiệu trưởng trường tiểu học huyện Tam Đảo nh sau: * Chỉ đạo xây dựng nếp dạy học * Quản chương trình kế hoạch dạy học * Tổ chức, đạo nâng cao chất lượng dạy lớp giáo viên * Tổ chức tốt việc dự giờ, thăm lớp * Tăng cường kiểm tra, đánh giá chuyên môn giáo viên * Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên * Đổi công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học trường tiểu học Các biện pháp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, có tác dụng bổ sung cho việc đẩy mạnh nâng cao chất lượng dạy học Những kết khảo nghiệm xác nhận tính cần thiết khả thi biện 109 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục pháp đề xuất Nếu hiệu trưởng biết cách lựa chọn phối hợp biện pháp chắn đạt hiệu cao Kiến nghị 2.1 Đối với Bộ giáo dục - đào tạo - Cần hoàn chỉnh ban hành kịp thời hệ thống văn quản lý giáo dục quảndạy học, mà trước hết văn hướng dẫn thi hành luật giáo dục (2005), điều chỉnh điều lệ trường tiểu học; cụ thể hoá thêm văn luật quy định chuyên môn để trường thuận tiện công tác quản lý giáo viên dễ dàng thực - Cần nhanh chóng có văn đánh giá chất lượng giáo dục nói chung chất lượng dạy học nói riêng để trường tiểu học có sở pháp lý việc đánh giá chất lượng dạy học 2.2 Đối với sở giáo dục - đào tạo - Cần thường xuyên mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ cán quản lý, tổ chức tốt chuyên đề hội thảo địa phương, có sách cho cán quảntrường học tham quan nước ngồi nước để họ có điều kiện trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác quản lý nhà trường - Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý nhà trường việc nâng cao chất lượng giảng dạy môn học - Tăng cường công tác kiểm tra, tra sở giáo dục - đào tạo trường tiểu học - Tăng nguồn kinh phí cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán quản lý 2.3 Đối với huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Tam Đảo - Thực thường xuyên chế độ đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm luân chuyển cán quảntiểu học theo nhiệm kỳ - Tăng cường công tác phát triển Đảng đội ngũ cán quản lý giáo viên trường tiểu học 110 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục - Xây dựng thực thường xuyên chế độ thi đua, khen thưởng hàng năm cho cán quản lý, giáo viên có nhiều thành tích xuất sắc - Hàng năm cần tăng ngân sách địa phương hỗ trợ cho giáo dục - đào tạo - Tăng cường công tác lãnh đạo đạo cấp uỷ Đảng, quyền địa phương cơng tác giáo dục tích cực tun truyền vận động làm chuyển biến nhận thức đồng bào dân tộc miền núi, chủ động chăm lo cho nghiệp giáo dục, đặt nghiệp phát triển giáo dục vị trí hàng đầu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, giáo viên thực tốt nhiệm vụ mình, thường xun khuyến khích động viên vật chất, tinh thần để họ yên tâm công tác, chăm lo nghiệp giáo dục miền núi - Hỗ trợ tạo điều kiện sở vật chất, trang thiết bị trương học, đầu tư cho trương tiểu học theo hướng đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1, đồng thời nânng cấp trường tiểu học đạt chuẩn giai đoạn lên chuẩn giai đoạn 2.4 Đối với phòng giáo dục Tam Đảo - Cần trọng công tác quy hoạch đội ngũ cán quản lý, tăng cường đạo trường đào tạo bồi dưỡng nguồn cán kế cận, dự nguồn; đặc biệt quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán quản lý nữ, cán quản lý người dân tộc cho bậc tiểu học cấp học khác - Đầu tư trang thiết bị dạy học, sách hướng dẫn giảng dạy, tài liệu tham khảo máy vi tính cho trường tiểu học 2.5 Đối với đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học huyện - Tăng cường đổi nhận thức yêu cầu nhiệm vụ giáo dục tiểu học giai đoạn nay, xây dựng kế hoạch dạy học gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương - Thực tốt công tác tự học, tự bồi dưỡng để ngày nâng cao trình độ, lực chun mơn nghiệp vơ quảntrường tiểu học 111 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục - Tăng cường trách nhiệm thân việc xây dựng môi trường sư phạm môi trường giáo dục - Nên hiểu kỹ để vận dụng biện pháp quản lý nêu trên, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ giáo viên, để động viên họ làm tốt công tác giảng dạy Đáp ứng mục tiêu cấp học 112 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục PHỤ LỤC PHỤ LỤC1: PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN HIỆU TRƯỞNG Để góp phần nâng cao chất lượng quảnhiệu trưởng hoạt động dạy học giáo viên trường tiểu học, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến cách đánh dấu X vào dòng cột phù hợp với ý kiến đồng chí: Câu 1: Ý kiến hiệu trưởng biện pháp quản lý giáo viên soạn bài, chuẩn bị Sè Các biện pháp quảnhiệu TT trưởng Ý kiến đánh giá Quan Bình Khơng trọng thường quan trọng Bồi dưỡng giáo viên phương pháp, cách soạn Giới thiệu cung cấp cho giáo viên tài liệu tham khảo Quy định cụ thể việc soạn giáo viên Phân công tổ trưởng chuyên môn ký duyệt giáo án hàng tuần giáo viên Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng kiểm tra thường xuyên Kiểm tra giáo án chuẩn bị giáo viên lên lớp (qua hồ sơ báo giảng) 113 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Câu 2: Ý kiến hiệu trưởng biện pháp quảndạy lớp T T Các biện pháp quảnhiệu trưởng Nhận thức hiệu trưởng Rất Cần Khôn cần g cần Thực tế làm Tốt Có làm Chư a làm Tổ chức cho giáo viên học tập quy chế, tiêu chuẩn đánh giá xếp loại từ đầu năm học Yêu cầu giáo viên lập kế hoạch có ý kiến tổ chuyên môn ban giám hiệu Xây dựng tiêu chuẩn lên lớp để đánh giá quản lý lên lớp giáo viên Xây dựng thời khoá biểu khoa học, hợp lý Xây dựng nếp dạy học Kiểm tra việc thực lịch báo giảng thường xuyên Tổ chức dạy thay, dạy bù kịp thời Câu 3: Ý kiến hiệu trưởng biện pháp quản lý việc thực chương trình giảng dạy giáo viên STT Biện pháp quảnhiệu trưởng Yêu cầu giáo viên tựu tìm hiểu để nắm vững chương trình cấp học Yêu cầu giáo viên nắm vững chương trình khối dạy Tổ chức cho giáo viên học tập văn bản, chương trình có bổ sung có thay đổi Thường xuyên kiểm tra kế hoạch giảng 114 Ý kiến đánh giá Quan Bình Khơng trọng thườn quan trọng g Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục dạy, giáo án, biên họp tổ chuyên môn Câu 4: ý kiến hiệu trưởng biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên Sè Biện pháp quảnhiệu trưởng Ý kiến đánh giá Quan Bình Khơng trọng TT thườn quan trọng g Bồi dưỡng theo chuyên đề chyên môn Bồi dưỡng qua dự rút kinh nghiệm Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy Yêu cầu giáo viên tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn Kiểm tra đánh giá việc bồi dưỡng thường xuyên Câu Ý kiến hiệu trưởng biện pháp kiểm tra đánh giá giáo viên Mức độ cần thiết Mức độ thực % Trun Chư g cần t g a tốt thiết bình Sè T Nội dung biện pháp Rất Cần Khôn cần thiế T t Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch thực kế hoạch Kiểm tra thực nề nếp, công, ngày công Kiểm tra việc chuẩn bị dạy giáo viên thông qua giáo án Kiểm tra dạy lớp thông qua dự giờ, phản ánh học sinh Kiểm tra việc bồi dưỡng chuyên môn qua dự 115 Tố Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục đồng nghiệp, sinh hoạt chuyên đề, viét sáng kiến kinh nghiệm Kiểm tra loại hồ sơ sổ sách hàng tháng hàng đợt Đánh giá giáo viên qua kết kiểm tra Đánh giá giáo viên thông qua kết học tập học sinh (tỉ lệ học sinh giỏi, xếp loại văn hoá) Đánh giá giáo viên thông qua việc tham gia hoạt động 10 tổ, trường Đánh giá giáo viên qua tín nhiệm tập thể Đ/c cho biết đôi điều thân Họ tên: Trường Tuổi: Nam/ nữ Năm vào ngành: Số năm cơng tác: Số năm làm quản lý: Trình độ chun mơn: Xin chân thành cảm ơn đồng chí! 116 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục PHỤ LỤC 2: PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN GIÁO VIÊN Để góp phần nângcao chất lượng quảnhiệu trưởng hoạt động dạy học giáo viên trường tiểu học, xin đòng chí vui lòng cho biết ý kiến cách đánh dấu X vào dòng cột phù hợp với ý kiến đồng chí: Câu 1: Ý kiến giáo viên mức độ thực biện pháp chỉđạo giáo viên soạn hiệu trưởng Sè Mức độ thực (%) T Nội dung đạo soạn hiệu trưởng Tốt TB Chưa tốt T Bài soạn phải phân phối chương trình Nghiên cứu kỹ nội dung bàidạy kiến thức có liên quan Bài soạn phải nêu rõ vấn đề kiến thức trọng tâm rèn luyện kỹ cần thiết Bài soạn phải thể rõ hoạt động thầy trò Lựa chọn phương pháp giảngdạy phù hợp với đối tượng học sinh Chuẩn bị chu đáo phương tiện, hoạt động dạy học cần thiết Câu 2: Đánh giá giáo viên biện pháp quảndạy lớp hiệu trưởng Sè TT Các biện pháp quảnhiệu trưởng Tổ chức cho giáo viên học tập quy chế tiêu chuẩn đánh giá xếp loại từ đầu năm học Yêu cầu giáo viên lập kế hoạch dạy học có ý kiến tổ chuyên môn ban giám hiệu Xây dựng tiêu chuẩn lên lớp để đánh giá quản lý lên lớp giáo viên Xâydựng thời khoá biểu khoa học hợp lý Xâydựng nếp dạy học Kiểm tra việc thực lịch báo giảng 117 Trong thực tế Làm Có Chưa tốt làm làm tốt Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục thường xuyên Tổ chức dạy thay, dạy bù kịp thời Câu 3: Ý kiến giáo viên biện pháp quảnhiệu trưởng thực chương trình giảng dạy ST T Ý kiến giáo viên Nên Không Các biện pháp quảnhiệu trưởng nên Yêu cầu giáo viên nắm vững chương trình tồn cấp Chỉ đạo giáo viên nắm vững chương trình khối dạy Tổ chức cho giáo viên học tập văn bnả mới, chương trình có bổ sung thay đổi Kiểm tra thường xuyên - đột xuất Đánh giá việc thực chương trình qua dự giờ, soạn qua việc thực thời khoá biểu, nếp giảng dạy giáo viên Câu 4: Đánh giá giáo viên biện pháp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên cuả hiệu trưởng ST T Các biện pháp quảnhiệu trưởng Ý kiến giáo viên Làm Làm Chưa tốt TB tốt Bồi dưỡng theo chuyên đề chuyên môn Bồi dưỡng qua dự rút kinh nghiệm Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy Yêu cầu giáo viên tự học, tự bồidưỡng nâng cao trình độ chun mơn kiểm tra đánh giá việc bồi dưỡng thường xuyên Câu 5: Đánh giá giáo viên biện pháp kiểm tra đánh giá giáo viên hiệu trưởng Mức độ cần thiết ST T Nội dung biện pháp (%) Rất Cần Khôn cần thiế 118 g cần Mức độ thực Tốt (%) Trun Chư g a tốt Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục t thiết Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch thực kế hoạch Kiểm tra thực nề nếp, công, ngày công kiểm tra việc chuẩn bị bàidạy giáo viên thông qua giáo án Kiểm tra dạy lớp thông qua dự giờ, phản ánh học sinh Kiểm tra việc bồi dưỡng chuyên môn qua dự giờ, phản ánh học sinh Kiểm tra loại hồ sơ sổ sách hàng tháng, hàng đợt Đánh giá giáo viên qua kết kiểm tra Đánh giá giáo viên thông qua kết học tập học sinh (tỷ lệ học sinh giỏi, xếp loại văn hoá Đánh giá giáo viên thông qua việc tham gia hoạt 10 động tổ, trường Đánh giá giáo viên qua tín nhiệm tập thể Đồng chí vui lòng cho biết đơi điều thân: Họ tên: Trường: Tuổi: Nam/Nữ 119 bình Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Năm vào ngành: Số năm cơng tác: Trình độ chun mơn: Xin chân thành cảm ơn đồng chí! 120 Ket-noi.com diễn đàn cơng nghệ, giáo dục PHỤ LỤC 3: PHIẾU XIN Ý KIẾN CHUYÊN GIA, HIỆU TRƯỞNG, PHĨ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH CHUN MƠN VÀ GIÁO VIÊN Để nâng cao chất lượng quảnhiệu trưởng hoạt động dạy học giáo viên trường tiểu học huyện Tam Đảo, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến cá nhân tính cần thiết khả thực biện pháp quảnhoạt động dạy học hiệu trưởng trường tiểu học cách đánh dấu X vào dòng cột cho phù hợp với ý kiến đồng chí: ST T Các biện pháp quảnhoạt động dạy học Mức độ cần thiết Cần Phân Ýt Khả thực Thực Khó Khơn thiế cần thực g thực thiết hiện đượ t hiệu trưởng vân c Khơng ngừng nâng cao trình độ, lực quảnhoạt động dạy học trường tiểu học Bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho giáo viên Chỉ đạo cải tiến phương pháp dạy học Tăng cường kiểm tra đánh giá chuyên môn giáo viên Tổ chức đạo nâng cao chất lượng dạy lớp giáo viên Phối kết hợp chặt chẽ gia đình nhà trường 121 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục cộng đồng tuyên truyền, thực tốt công tác phổ cập giáo dục tiểu học Đổi công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học trường tiểu học Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ đồng chí! 122 ... tác quản lí trường học hiệu trưởng trường tiểu học huyện Tam Đảo – Vĩnh Phóc 3.2 Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp quản lí hoạt động dạy học hiệu trưởng trường tiểu học Giả thuyết khoa học Hiện... hoạt động dạy học hiệu trưởng trường tiểu học huyện Tam Đảo – Vĩnh Phúc 5.3 Hồn thiện biện pháp quản lí hoạt động dạy học hiệu trưởng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học huyện Tam Đảo. .. Biện pháp quản lí hoạt động dạy học hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Tam Đảo – Vĩnh Phúc làm đề tài luận văn Mục đích nghiên cứu Đề tài góp phần hồn thiện biện pháp quản lí hoạt động dạy học
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lí hoạt động dạy học của hiệu trưởng các trường tiểu học huyện tam đảo – vĩnh phúc, Biện pháp quản lí hoạt động dạy học của hiệu trưởng các trường tiểu học huyện tam đảo – vĩnh phúc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay