Chuyên đề giáo dục đạo đức học sinh qua các bài giảng GDCD

19 7 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 12:01

Qua đó bước đầu hình thành và bồi dưỡng cho học sinh thế giới quan khoa học,nhân sinh quan cộng sản, phương pháp tư duy biện chứng trong việc phân tích, đánh giá hiện thực khách quan, đặc biệt góp phần hình thành con người mới xã hội chủ nghĩa, bao gồm phẩm chất và năng lực – hai nhân tố cơ bản tạo nên nhân cách của một con người. SỞ GIÁO DỤCĐÀO TẠO ĐẮK LẮK TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC   CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH QUA CÁC BÀI GIẢNG GIÁO DỤC CÔNG DÂN Người viết: Lê Thị Hà Lan Tổ : Sử - GDCD Trường THPT Việt Đức Năm học: 2018 - 2019 A MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài Một tư tưởng đổi GD& ĐT tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh, thể nghị Đảng, Luật giáo dục văn Bộ Giáo dục Đào tạo Luật giáo dục 2005 xác định: “ Mục tiêu giáo dục phổ thơng giúp cho học sinh phát triển tồn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ nhằm hình thành nhân cách người Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, xây dựng tư cách trách nhiệm công dân…” ( Điều 23-Luật giáo dục) Giáo dục công dân môn khoa học xã hội giảng dạy trường trung học phổ thông Môn học trang bị cho học sinh kiến thức phổ thông bản, thiết thực triết học, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội, thời đại ngày nay, đạo đức, đường lối, sách Đảng Cộng sản Việt Nam Pháp luật Nhà nước Qua bước đầu hình thành bồi dưỡng cho học sinh giới quan khoa học, nhân sinh quan cộng sản, phương pháp tư biện chứng việc phân tích, đánh giá thực khách quan, đặc biệt góp phần hình thành người xã hội chủ nghĩa, bao gồm phẩm chất lực – hai nhân tố tạo nên nhân cách người Nhân cách bao gồm tất nét, mặt, phẩm chất có ý nghĩa xã hội người Nhìn chung nhân cách thể hai mặt tài đạo đức, đạo đức gốc, tảng việc hoàn thiện nhân cách cá nhân Chính vậy, để đào tạo người tồn diện đức, trí, thể, mỹ giáo dục đạo đức cho học sinh qua môn học nhà trường THPT nói chung mơn GDCD nói riêng đặc biệt quan tâm ý Đảng, Nhà nước ngành giáo dục Việt Nam ln trọng việc giáo dục tồn diện đức, trí, thể, mĩ cho học sinh tất cấp học, đặc biệt coi trọng giáo dục đạo đức cho hệ tương lai đất nước Bác Hồ dạy: “Đạo đức gốc quan trọng”, “Nếu thiếu đạo đức, người khơng phải người bình thường sống xã hội sống xã hội bình thường, ổn định” Cơng tác giáo dục đạo đức cho học sinh THPT qua giảng dạy môn GDCD thời gian vừa qua cấp, ngành quan tâm đạt nhiều thành tựu Nhưng nhìn chung đội ngũ giáo viên, giáo viên GDCD chưa có điều kiện đảm bảo cho việc giáo dục đạo đức cho học sinh qua môn học Bên cạnh đó, thực tế đáng buồn “ học sinh sa sút đạo đức ngày có chiều hướng gia tăng nhà trường trung học phổ thông “ ( Diễn đàn nhân dân cuối tuần – Đỗ Tuấn Ngọc ) vấn đề báo động người quản lý giáo dục làm cơng tác giảng dạy Do đó, việc giáo dục đạo đức cho học sinh qua giảng dạy GDCD nhiệm vụ mang tính cấp bách Với ý nghĩa đó, tơi chọ đề tài “ Giáo dục đạo đức cho học sinh qua giảng Giáo dục cơng dân” Mục đích chun đề Chun đề làm rõ vai trò, nhiệm vụ giáo dục đạo đức nội dung phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh Trên sở đó, làm rõ cơng tác giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông qua môn học Giáo dục công dân, đặc biệt thông qua phần đạo đức chuong trình Phạm vi, đối tượng áp dụng chuyên đề  Phạm vi Nghiên cứu giáo dục đạo đức cho học sinh qua giảng dạy môn Giáo dục công dân trường trung học phổ thông Việt Đức  Đối tượng áp dụng Giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua giảng dạy môn giáo dục công dân trường trung học phổ thông Việt Đức theo chương trình lớp 10 11, 12 Thời gian thực triển khai chuyên đề Nghiên cứu thực nghiệm từ năm học 2018 – 2019 B NỘI DUNG I Cơ sở lý luận 1.1 Đạo đức Danh từ đạo đức bắt nguồn từ tiếng La tinh mos (moris) - lề thói, (moralis nghĩa có liên quan đến lề thói, đạo nghĩa) Còn “ln lí” thường xem đồng nghĩa với “đạo đức” gốc chữ Hy Lạp Êthicos nghĩa lề thói; tập tục Hai danh từ chứng tỏ rằng, ta nói đến đạo đức, tức nói đến lề thói tập tục biểu mối quan hệ định người người giao tiếp với hàng ngày Sau người ta thường phân biệt hai khái niệm, moral đạo đức, Ethicos đạo đức học Ở phương đông, học thuyết đạo đức người Trung Quốc cổ đại bắt nguồn từ cách hiểu đạo đức họ Đạo phạm trù quan trọng triết học trung Quốc cổ đại Đạo có nghĩa đường, đường đi, sau khái niệm đạo vận dụng triết học để đường tự nhiên Đạo có nghĩa đường sống người xã hội Khái niệm đạo đức xuất kinh văn đời nhà Chu từ trở người Trung Quốc cổ đại sử dụng nhiều Đức dùng để nói đến nhân đức, đức tính nhìn chung đức biểu đạo, đạo nghĩa, nguyên tắc luân lý Như nói đạo đức người Trung Quốc cổ đại yêu cầu, nguyên tắc sống đặt mà người phải tuân theo Theo triết học Mác – Lênin, đạo đức hiểu hệ thống quy tắc đời sống xã hội hành vi người, quy định nghĩa vụ người với người khác, nghĩa vụ người xã hội Đạo đức tố chất người, với tính chất người xã hội Trong sống người, đạo đức có biểu cụ thể qua hành vi, cử chỉ, nét mặt, lời nói… Đạo đức ẩn tàng sâu kín bên thuộc yếu tố động cơ, nhu cầu, lương tâm mang tính trừu tượng, khơng dễ phán đốn để ứng xử hợp lý Cũng theo quan điểm triết học Mác - Lênin: Đạo đức hình thái ý thức xã hội, phạm trù phản ánh hệ thống nguyên tắc, yêu cầu chuẩn mực, quy tắc điều chỉnh ứng xử người tất mối quan hệ, tất lĩnh vực đời sống xã hội Các chuẩn mực ứng xử củng cố khái niệm như: thiện – ác, – tà, vinh – nhục, lương tâm – trách nhiệm,quyền lợi – nghĩa vụ, hạnh phúc – bất hạnh… Hệ thống khái niệm biểu phản ánh chất xã hội người mà chủ yếu mối quan hệ cá nhân xã hội mức độ khác Quan hệ đạo đức đan kết hoạt động xã hội Đạo đức phận quan trọng đời sống xã hội Thể chổ quan hệ đạo đức, động đạo đức, hành vi đạo đức… tồn phát triển với đời sống xã hội Đạo đức tiêu chí quan trọng để đánh giá trình độ văn minh xã hội Ngày nay, đạo đức định nghĩa sau: Đạo đức hình thái ý thức xã hội, tập hợp nguyên tắc, qui tắc, chuẩn mực xã hội, nhằm điều chỉnh cách đánh giá cách ứng xử người quan hệ với quan hệ với xã hội, chúng thực niềm tin cá nhân, sức mạnh truyền thống sức mạnh dư luận xã hội Trong định nghĩa có điểm cần ý sau: Đạo đức với tư cách hình thái ý thức xã hội phản ánh tồn xã hội, phán ánh thực đời sống đạo đức xã hội Đạo đức phương thức điều chỉnh hành vi người Loài người sáng tạo nhiều phương thức điều chỉnh hành vi người: phong tục, tập quán, tôn giáo, pháp luật, đạo đức…Đối với đạo đức, đánh giá hành vi người theo khuôn khép chuẩn mực qui tắc đạo đức biểu thành khái niệm thiện ác, vinh nhục, nghĩa phi nghĩa Bất kỳ thời đại lịch sử nào, người ta đánh Các khái niệm thiện ác, khuôn khép qui tắc hành vi người thay đổi từ kỷ sang kỷ khác, từ dân tộc sang dân tộc khác Và xã hội có giai cấp biểu lợi ích giai cấp định Những khuôn phép (chuẩn mực) qui tắc đạo đức yêu cầu xã hội giai cấp định đề cho hành vi cá nhân Nó bao gồm hành vi cá nhân xã hội (đối với tổ quốc, nhà nước, giai cấp giai cấp đối địch…) người khác Những chuẩn mực quy tắc đạo đức định công luận xã hội, hay giai cấp, dân tộc thừa nhận Ở quan niệm cá nhân nghĩa vụ xã hội người khác (khuôn khép hành vi) tiền đề hành vi đạo đức cá nhân Đã thành viên xã hội, người phải chịu giáo dục định ý thức đạo đức, đánh giá hành vi hồn cảnh chịu khiển trách lương tâm…Cá nhân phải chuyển hóa đòi hỏi xã hội biểu chúng thành nhu cầu, mục đích hứng thú hoạt động Biểu chuyển hóa hành vi cá nhân tuân thủ ngăn cấm, khuyến khích, chuẩn mực phù hợp với đòi hỏi xã hội…Do điều chỉnh đạo đức mang tính tự nguyện, xét chất, đạo đức lựa chọn người Còn theo định nghĩa đạo đức môn giáo dục công dân sau: Đạo đức hệ thống quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ người tự giác điều chỉnh hành vi cho phù hợp với lợi ích cộng đồng, xã hội Có thể nói đạo đức hình thái ý thức hình thành từ sớm lịch sử phát triển nhân loại xã hội, giai cấp, thời đại quan tâm Sự phát triển đạo đức xã hội từ thấp lên cao nấc thang giá trị văn minh người, sở phát triển sức sản xuất vật chất thông qua đấu tranh, gạn lọc, kế thừa mà nội dung đạo đức ngày phong phú, hoàn thiện 1.2 Vai trò đạo đức q trình hình thành phát triển nhân cách Giáo dục đạo đức q trình tác động có mục đích, có kế hoạch đến học sinh nhằm giúp cho nhân cách học sinh phát triển đắn, giúp học sinh có hành vi ứng xử mực mối quan hệ: cá nhân với xã hội, cá nhân với lao động, cá nhân với người xung quanh cá nhân với Trong tất mặt giáo dục đạo đức giữ vị trí quan trọng Vì Hồ Chủ Tịch nêu: “ dạy học, phải biết trọng tài lẫn đức Đức đạo đức Cách mạng, gốc quan trọng, khơng có đạo đức Cách mạng có tài vơ dụng ” Giáo dục đạo đức có ý nghĩa lâu dài, thực thường xuyên tình khơng phải thực có tình hình phức tạp có đòi hỏi cấp bách Trong nhà trường , giáo dục đạo đức mặt giáo dục phải đặc biệt coi trọng, công tác coi trọng chất lượng giáo dục tồn diện nâng lên đạo đức có mối quan hệ mật thiết với mặt giáo dục khác Để thực yêu cầu nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh trường thì: - Vai trò tập thể sư phạm giữ vị trí quan trọng có tính định, vai trò Hiệu trưởng, người quản lý đạo tổ chức thực kế hoạch giáo dục nhà trường quan trọng - Vai trò cấu trúc nội dung chương trình mơn giáo dục cơng dân góp phần khơng nhỏ công tác Giáo dục đạo đức đòi hỏi khơng dừng lại việc truyền thụ khái niệm tri thức đạo đức, mà quan trọng kết giáo dục phải thể thành tình Quá trình dạy học chủ yếu tiến hành học lớp; q trình giáo dục đạo đức khơng bó hẹp lên lớp mà thể thơng qua tất hoạt động có nhà trường Đối với học sinh THPT, kết công tác giáo dục đạo đức phụ thuộc lớn vào nhân cách người thầy, gương đạo đức người thầy tác động quan trọng vào việc học tập, rèn luyện em Để giáo dục đạo đức cho học sinh có hiệu quả, yếu tố tập thể giữ vai trò quan trọng Cơng tác giáo dục đạo đức cho học sinh đạt kết tốt có tác động đồng thời lực lượng giáo dục: nhà trường, gia đình xã hội Việc giáo dục đạo đức cho học sinh đòi hỏi người thầy phải nắm vững đặc điểm Tâm-Sinh-Lý lứa tuổi học sinh, nắm vững cá tính, hồn cảnh sống cụ thể em để định tác động thích hợp Giáo dục đạo đức q trình lâu dài, phức tạp, đòi hỏi phải có cơng phu, kiên trì, liên tục lặp lặp lại nhiều lần Hiện có nhiều định nghĩa nhân cách nhìn chung, nhân cách thường xác định hệ thống quan hệ người giới xung quanh thân Theo đó, Nhân cách người bao gồm tất nét, mặt, phẩm chất có ý nghĩa xã hội người thuộc tính hình thành trình tác động qua lại người với người khác xã hội Vì thế, nhân cách xem “ sản phẩm muộn “ phát triển người Nhân cách tất đặc điểm cá thể người mà bao hàm đặc điểm quy định người thành viên xã hội, nói lên mặt tâm lý xã hội, giá trị cốt cách làm người cá nhân Tuy nhiên nhân cách nét, phẩm chất tâm lý riêng lẻ mà cấu tạo tâm lý Do khơng phải người sinh có nhân cách Ngồi ra, nhân cách quy định sắc, riêng cá nhân thống biện chứng với chung, phổ biển cộng đồng mà cá nhân đại biểu Khi nói đến nhân cách người ta thường quan niệm thống biện chứng mặt phẩm chất lực ( gọi đức tài ) người Trong đạo đức tảng, phận cấu thành đặc biệt quan trọng nhân cách người nói chung, học sinh nói riêng Bộ phận quan trọng khơng tự nhiên mà hình thành cáh trọn vẹn, đòi hỏi q trình hướng vào mục đích Do ta hiểu: “ Giáo dục đạo đức q trình sư phạm phận tác động chủ đạo nhà giáo dục nhằm hình thành phát triển học sinh ý thức đạo đức, tình cảm đạo đức, hành vi thói quen đạo đức, nhờ mà tạo phẩm chất đạo đức học sinh, theo nguyên tắc đạo đức cộng sản chủ nghĩa” Như biết, người muốn làm điều thiện, tránh điều ác, muốn cho hành vi người chấp nhận, không bị dư luận xã hội lên án họ phải nắm quan điểm, nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực đạo đức Từ người tự lựa chọn hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, đồng thời có khả đánh giá đắn tượng, hành vi quan hệ xã hội theo quan điểm đạo đức tiến bộ, cách mạng Vì vậy, cơng tác giáo dục đạo đức góp phần quan trọng vào q trình hình thành phát triển nhân cách người 1.3 Vị trí, vai trò mơn Giáo dục cơng dân nhà trường trung học phổ thông Mỗi môn học trường trung học phổ thơng có vị trí định Mơn giáo dục cơng dân có vị trí thơng thường mơn học, vừa có vị trí đặc biệt Ở vị trí thơng thường, môn giáo dục công dân xếp ngang hàng, loại với môn học khác hệ thống mơn học Nó có nhiệm vụ mơn học khác: trang bị tri thức, giáo dục tư tưởng, tình cảm, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo, phát triển trí tuệ học sinh Ở ví trí đặc biệt nó, mơn giáo dục cơng dân có đặc điểm riêng, nhiệm vụ riêng khác biệt so với môn học khác Một là,môn Giáo dục công dân trường trung học phổ thông đề cập giải cách toàn diện hệ thống tri thức bản, cần thiết công dân Việt Nam thời đại Chủ đề mà môn Giáo dục công dân đề cập bao hàm từ gần gũi, thiết thực đời sống cá nhân, cơng dân, gia đình, xã hội… đến vấn đề lớn quốc gia, nhân loại; từ đề thường nhật vấn đề mang tính lý luận, trừu tượng, khái quát triết học, kinh tế… từ hiểu biết sống đến giới quan, nhân sinh quan, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa… Hai là, mơn GDCD mang tính định hướng trị sâu sắc trực tiếp đề cập, trực tiếp giải vấn đề trị, tư tưởng giai cấp công nhân, Đảng ta, trự tiếp xác nhận, củng cố định hướng trị xã hội chủ nghĩa cho học sinh Mơn GDCD tồn nội dung từ lớp 10 đến lớp 12 trước hết xây dựng cho học sinh phổ thông giới quan khoa học, nhân sinh quan cộng sản phuong pháp luận đắn hoạt động thực tiễn, giải đắn mối quan hệ thân với cộng đồng lĩnh vực, phạmvi khác Cùng với việc hình thành giới quan cách trực tiếp, môn GDCD giúp học sinh trả lời cách khoa học, dắn câu hỏi: Sống để làm ? Sống cho xứng đáng với vai trò, vị trí người cơng dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tính định hướng trị thể chổ, môn GDCD trực tiếp đề cập đến vấn đề có tính đường lối, sách Đảng cộng sản Việt Nam Đó vấn đề trị, kinh tế, xã hội… nóng bỏng đất nước giới Với phương pháp luận trang bị, học sinh bước hiểu, phân tích, đánh giá tự rút kết luận cần thiết, đắn Mỗi mơn học nhà trường có nhiệm vụ xây dựng giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học, giáo dục tư tưởng, đạo đức, trị cho học sinh Lợi môn khác, môn giáo dục công dân thực nhiệm vụ cách trực tiếp đặc điểm mở khả to lớn trách nhiệm nặng nề môn Giáo dục công dân Ba là, hệ thống tri thức môn giáo dục công dân mang tính tích hợp Phân tích chương trình mơn GDCD ta thấy tập trung nhiều phân mơn, chứa đựng nhiều loại kiến thức môn khoa học khác nhau: triết học, kinh tế, chủ nghĩa xã hội khoa học, đaoh đức, pháp luật…và mức độ định chứa đựng kiến thức số mơn khoa học tự nhiên Tính tích hợp đòi hỏi mơn GDCD không xác lập phương pháp chung đặc thù cho mơn mà phải có phương pháp riêng cho phân môn Mỗi phân môn mơ khoa học độc lập nên cần có phương pháp dạy học phù hợp Dạy triết học phải khác với dạy đạo đức, kinh tế, pháp luật… Bốn là, mơn GDCD đòi hỏi chặt chẽ việc dạy học phải gắn liền cách trực tiếp, cụ thể với đời sống, với việc rèn luyện, tu dưỡng học sinh Dạy học GDCD dạy học để trở thành công dân nước Việt Nam Bởi vậy, tách khỏi thực tiễn xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa việc dạy học nghĩa tác dụng Bốn đặc điểm kết hợp chặt chẽ với hệ thống quy định nội dung phương pháp dạy học mơn Vị trí, vai trò, đặc điểm mơn GDCD nói rõ vừa hệ thống tri thức khoa học, vừa hệ thống yêu cầu hành vi trị, đạo đức Trong đó, q trình dạy học môn GDCD cần phải: - Ln đảm bảo tính khoa học cho mơn GDCD, triệt để khắc phục nhược điểm hô hào chung chung Khắc phục quan niệm coi môn học mơn trị túy, học phụ Mỗi giảng GDCD phải hệ thống tri thức khoa học, xác, chặt chẽ Chỉ sở đó, mơn GDCD có ích mặt giáo dục tư tưởng, trị, đạo đức - Ln gắn giảng với thực tế đời sống, đặc biệt tư tưởng nhận thức học sinh, học mang lại cho người học hiểu biết mới, kích thích học sinh suy nghĩ, xem xét nhận thức thân Đó nhiệm vụ học hấp dẫn, sơi nổi, sinh động, có hiệu Cùng xuất phát từ vị trí, vai trò trên, nên nhà trường môn GDCD môn học thay bất cư môn học khác Đó tất yếu khách quan buộc phải nhận thức đắn đầy đủ vị trí mơn học Có vậy, 10 có sở đảm bảo thực mục tiêu nhiệm vụ quan trọng nghiệp phát triển giáo dục đào tạo nước nhà II Nhận thức thực trạng đạo đức học sinh Trung học phổ thông 2.1 Nhận thức HS hành vi vi phạm đạo đức Hầu hết học sinh nhận thấy hành vi vi phạm đạo đức không tốt khơng tốt Điều thể học sinh có nhận thức đầy đủ vấn đề đạo đức, điển hình như: hỏi vơ lễ với thầy cô hành vi vi phạm đạo đức? Thì có tới 60,8% học sinh cho hành vi không tốt, không tốt 34,1% Hay hành vi nói tục, chửi thề, chửi bậy có tới 42,4% HS cho hành vi khơng tốt, 44,2% HS cho hành vi khơng tốt Tuy nhiên, bên cạnh HS có nhận thức đắn hành vi vi phạm đạo đức, số HS chưa nhận thức đầy đủ Ví dụ, hỏi hành vi vi phạm giao thơng có tới 16,7% HS cho hành vi bình thường Tiếp đến hành vi uống rượu bia, hút thuốc lá, có 12,5% HS xem hành vi bình thường Mặc dù chiếm số lượng thấp điều dẫn tới lệch lạc đạo đức em, đồng thời lây lan đến HS khác Nguyên nhân phần gia đình nhà trường chưa quan tâm giáo dục em tốt 2.2 Thực trạng đạo đức học sinh Trong năm gần đây, chất lượng giáo dục toàn diện trường phổ thông đạt kết khả quan Đa số em học sinh có ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhân cách phấn đấu học tốt Bên cạnh kết đáng khích lệ tỉ lệ học sinh vi phạm chuẩn mực đạo đức mức độ khác ngày tăng Tỉ lệ HS vi phạm chuẩn mực đạo đức không nhỏ Số học sinh có hành vi vi phạm nhiều là: chửi thề, chửi bậy; gây gổ, đánh nhau; trốn học, bỏ gian lận thi cử Điều đáng lo ngại tình trạng HS nói tục, chửi thề, chửi bậy chiếm tỉ lệ tương đối cao Khi hỏi: Với bạn việc nói tục, chửi thề, chửi bậy diễn nào? có tới 50% HS cho biết 12% nói thường xuyên có hành vi Một tượng đáng báo động tình trạng HS gây gổ đánh ngày nhiều, HS nam, mà có HS nữ Khi hỏi: Việc gây gổ đánh trường bên bạn diễn nào? có tới 34,2% HS cho biết Ngun nhân chủ yếu xích mích tình bạn, tình u, kết 11 bè, kết nhóm để đón đường đánh trả thù nhau… Nhiều em dùng khí dao, kiếm… Điều ảnh hưởng phim ảnh, trò chơi bạo lực mạng, em thích đánh nhau, đánh hộ bạn để oai “đại ca” Hiện tượng HS bỏ giờ, trốn học, hỏi vấn đề có tới 26,7% thừa nhận 7,5% thường xuyên Đây em chưa có ý thức học tập, thiếu quan tâm gia đình, em thường bỏ giờ, trốn học chơi bi-a, chơi game, la cà quán xá, học yếu, ham chơi nên bị bạn bè xấu lôi kéo, dẫn đến vi phạm chuẩn mực đạo đức, chí vi phạm pháp luật Ngồi ra, số HS có hành vi vi phạm: gian lận thi cử; hút thuốc lá; vô lễ với giáo viên; chơi bài, cá độ; vi phạm giao thông chiếm tỉ lệ đáng kể Điều gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sư phạm Trước thực trạng học sinh vi phạm đạo đức vậy, thông qua giảng giáo dục công dân giáo viên vừa cung cấp kiến thức cho học sinh, vừa giáo dục cho học sinh hình thành kỹ năng, bồi dưỡng tình cảm, lý tưởng hình thành nhân cách học sinh Theo chương trình lớp 10 phần đạo đức thuộc phần II: “ Cơng dân với đạo đức” Theo chương trình lớp 11 gồm phần: Công dân với kinh tế cơng dân với vấn đề trị xã hội Thơng qua giáo dục đạo đức xã hội chủ nghĩa cho học sinh tham gia hoạt động kinh tế trị xã hội Theo chương trình lớp 12 phần đạo đức nằm phần pháp luật Cùng với tri thức triết học, chủ nghĩa xã hội khoa học, đường lối sách Đảng cộng sản Việt Nam, pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, tri thức đạo đức làm hồn thiện hệ thống tri thức mơn GDCD nhà trường THPT Đồng thời hoàn thiện phẩm chất cần phải có cơng dân thực sự, góp phần xây dựng đất nước “công bằng, dân chủ, văn minh” Như vậy, dù phần nhỏ đạo đức có giá trị, vị trí vai trò quan trọng chương trình giáo dục cơng dân trường trung học phổ thông III Các phương pháp tiến hành giáo dục đạo đức cho học sinh 3.1 Nâng cao vai trò, vị trí chất lượng giảng dạy môn GDCD trường trung học phổ thông Mơn GDCD có vai trò, vị trí quan trọng giáo dục nhân cách học sinh, đặc biệt việc xây dựng tư cách trách nhiệm công dân cho học sinh , thơng qua 12 học người giáo viên trang bị, hình thành cho học sinh phẩm chất, chuẩn mực, hành vi đạo đức cần thiết sống cách có hệ thống, phương pháp, quy trình Trong thực tế trường môn GDCD chưa xem trọng, chưa có vị trí vai trò xứng đáng cần phải có nhà trường Việc đưa biện pháp để nâng cao vai trò, vị trí chất lượng giảng dạy môn GDCD trường trung học phổ thơng việc làm có ý nghĩa đến cơng tác giáo dục đạo đức cho học sinh 3.2 Phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua giảng dạy mơn Giáo dục cơng dân Chương trình mơn GDCD nối tiếp việc dạy học môn đạo đức tiểu học, đồng thời chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên vào sống lao động Chương trình xây dựng theo nguyên tắc phát triển từ thấp đến cao nhận thức tu dưỡng đạo đức học sinh suốt trình học tập nhà trường, hành vi học sinh học tiểu học phát triển thành phẩm chất bổn phận đạo đức Do để nâng cao vai trò vị trí, chất lượng dạy học mơn GDCD giáo viên dạy GDCD cần phải nghiên cứu quán triệt đầy đủ tinh thần chương trình, thường xuyên học tập nghiên cứu để nâng cao kiến thức chuyên môn Phương pháp giáo dục vấn đề quan trọng lý luận dạy học bao hàm phương pháp giảng dạy vậy, việc xác định hợp lý phương pháp giảng dạy để thực tốt giảng đạo đức lớp, phần quan trọng việc giáo dục đạo đức cho học sinh Để giáo dục đạo đức thông qua giảng dạy môn GDCD cho học sinh đạt kết cao giáo viên phải đổi phương pháp dạy học môn GDCD theo hướng phát huy tính tích cực tương tác biện pháp quan trọng để nâng cao vai trò, vị trí chất lượng dạy học mơn GDCD trường Từ đổi chương trình SGK việc giảng dạy mơn GDCD nhà trường đòi hỏi phải thực đổi phương pháp, trình dạy học phải trình tổ chức cho học sinh hoạt động Với hướng dẫn giáo viên, học sinh tự khám phá chiếm lĩnh nội dung học, tránh lối dạy thiên lý thuyết trừu tượng, khô khan áp đặt 13 Các nội dung giáo dục phải chuyển tải đến học sinh cách nhẹ nhàng, sinh động qua hoạt động: xây dựng tình pháp luật, phân tích, xử lý tình huống, thơng tin, kiện, liên hệ đánh giá thân người khác đối chiếu với chuẩn mực học, điều tra, tìm hiểu, phân tích đánh giá số tượng đời sống thực tiễn lớp, xã hội Phối hợp sử dụng thường xuyên phương pháp dạy học : vấn đáp, động não, đóng vai, thảo luận nhóm, tổ chức trò chơi, giải vấn đề, nghiên cứu trường hợp điển hình, đàm thoại, kể chuyện, trình bày trực quan, đề án, điều tra thực tiễn, báo cáo, nêu gương, khen thưởng, trách phạt Kết hợp hài hòa việc trang bị kiến thức với bồi dưỡng tình cảm luyện tập kỹ năng, hành vi cho học sinh Dạy học môn GDCD cho học sinh theo tinh thần đổi phương pháp cần thực theo phương pháp tiếp cận: tiếp cận hoạt động, tiếp cận tham gia, tiếp cận kỹ sống Việc dạy học môn GDCD phải gắn liền với việc dạy môn học khác nhà trường Việc đổi kiểm tra, đánh giá mơn GDCD biện pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh Yêu cầu kiểm tra đánh giá phải coi trọng đánh giá nhận thức đánh giá thái độ hành vi học sinh trước vấn đề liên quan đến nội dung học Kiểm tra đánh giá phải trọng đến kiểm tra thái độ, tình cảm, kỹ nhận xét đánh giá, phân biệt sai, khả vận dụng thực hành sống Qua việc kiểm tra đánh giá phải giúp đỡ học sinh thấy rõ lực học tập mơn học thân, động viên khuyến khích học sinh học tập môn học giúp giáo viên thấy rõ lực học tập học sinh để điều chỉnh việc dạy cho phù hợp Một số ví dụ giảng dạy đạo đức thơng qua giảng Giáo dục cơng dân Ví dụ 1: Bài – Lớp 10: Nguồn gốc vận động, phát triển vật tượng Mục tiêu học Về kiến thức - Hiểu KN mâu thuẫn theo quan điểm CNDVBC - Nắm mặt đối lập mâu thuẫn, thống mặt đối lập Về kĩ 14 - Biết phân tích so sánh mâu thuẫn triết học với mâu thuẫn thơng thường - Biết phân tích số mâu thuẫn vật tượng Về thái độ: - Có ý thức tham gia giải số mâu thuẫn sống phù hợp với lứa tuổi - Phê phán lối sống ngại va chạm, che dấu mâu thuẫn, “ dĩ hòa vi quý” đời sống cá nhân tập thể - Trong công đổi hội nhập quốc tế nay, phải ý mặt hợp tác đấu tranh, đối thoại đối đầu, tránh hai xu hướng cực đoan: tả khuynh hữu khuynh Phương pháp dạy học: - Phương pháp đàm thoại - Phương pháp thảo luận nhóm - Phương pháp nêu vấn đề - Phương pháp vận dụng tri thức liên môn Với hệ thống phương pháp trên, giáo viên cần giúp học sinh hiểu hai nội dung bài: Thế mâu thuẫn? mâu thuẫn nguồn gốc vận động, phát triển vật, tượng Như vậy, để làm rõ nội dung thơng qua giáo dục đạo đức cho học sinh ngồi phương pháp giáo viên cần sử dụng tập thực hành để rèn luyện kỹ cho học sinh Chẳng hạn: Câu 1: Em đồng ý với ý kiến sau đây? a Mâu thuẫn chỉnh thể b Mâu thuẫn có hai mặt đối lập c Mâu thuẫn thống đấu tranh hai mặt đối lập Câu 2: Dựa vào quy luật mâu thuẫn để giải thích câu thành ngữ sau: a Dao có mài sắc b Vàng có luyện c Thất bại mẹ thành công Hiểu nội dung trên, học sinh biết vận dụng vào sống hàng ngày việc phân tích mâu thuẫn nhận thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức Biết phân biệt đâu đúng, sai, tiến bộ, lạc hậu để nâng cao nhận thức khoa học, phát triển nhân cách Biện pháp thường xuyên giải mâu thuẫn sống tập thể phải tiến hành phê bình tự phê bình, tránh thái độ xuề xòa, “ dĩ hòa vi quý”, không dám đấu tranh chống lại lạc hậu, tiêu cực Đó học đạo đức sâu sắc lứa tuổi học sinh Ví dụ 2: Bài 11 – lớp 10: Một số phạm trù đạo đức học Mục tiêu học Về kiến thức - Hiểu nghĩa vụ lương tâm, nhân phẩm, danh dự hạnh phúc - Hiểu rõ yêu cầu nhiệm vụ mà đạo đức xã hội đặt cho người Từ có nhận thức đắn đạo đức cá nhân có ý thức bồi dưỡng đạo đức Về kĩ - Đánh giá cách khoa học tượng đạo đức xã hội - Đánh giá hành vi đạo đức diễn sống hàng ngày Về thái độ - Biết tơn trọng giữ gìn chuẩn mực đạo đức mới, tiến 15 - Có ý thức tự giác thực hành vi thân theo giá trị, chuẩn mực đạo đức sống Phương pháp dạy học: - Phương pháp đàm thoại - Phương pháp liên hệ thực tế - Phương pháp thảo luận nhóm - Phương pháp thuyết trình - Phương pháp nêu vấn đề Với hệ thống phương pháp giáo viên cần giúp học sinh hiểu được: Nghĩa vụ gì? Lương tâm gì? Thế nhân phẩm danh dự? Hạnh phúc gì? Như vậy, qua học hình thành học sinh học đạo đức thiết thực phù hợp với lứa tuổi trung học phổ thông Hiểu nghĩa vụ, lương tâm, nhân phẩm, danh dự, hạnh phúc Đồng thời có thái độ nghiêm túc sống, có sống lành mạnh tránh xa tệ nạn xã hội, tránh lối sống ích kỉ, thực dụng, phấn đấu xã hội: Dân giàu, nước mạnh, cơng bằng, dân chủ, văn minh Ví dụ 3: Bài 14 – Lớp 11: Chính sách quốc phòng an ninh Mục tiêu học Về kiến thức: - Nêu vai trò, nhiệm vụ quốc phòng an ninh nước ta - Nêu phương hướng nhằm tăng cường quốc phòng an ninh nước ta - Hiểu trách nhịêm cơng dân việc thực hịên sách quốc phòng an ninh Nhà nước Về kỹ năng: Biết tham gia tuyên truyền thực tốt sách quốc phòng an ninh phù hợp với khả thân Về thái độ: Tin tưởng, ủng hộ sách quốc phòng an ninh Nhà nước, sẵn sàng tham gia giữ gìn trật tự, an ninh bảo vệ Tổ quốc Phương pháp dạy học - Phương pháp đàm thoại - Phương pháp liên hệ thực tế - Phương pháp thảo luận nhóm - Phương pháp nêu vấn đề Với hệ thống phương pháp trên, giáo viên giúp học sinh hiểu được: Vai trò quốc phòng, an ninh, Nhiệm vụ quốc phòng an ninh, Những chủ trương biện pháp thực sách quốc phòng an ninh Thơng qua giảng, giáo viên giúp học sinh hình thành tinh thần trách nhiệm nghĩa vụ Tổ quốc Đặc biệt điều kiện 16 cần phải cảnh giác âm mưu thâm độc kẻ thù, chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp, giữ vững kỷ cương trường, lớp, sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân thực nhiệm vụ tren mặt trận an ninh nơi cư trú Ví dụ 4: Bài – Lớp 12: Thực pháp luật Mục tiêu học 1.Về kiến thức: - Nêu khái niệm thực pháp luật , hình thức giai đoạn thực pháp luật - Hiểu vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp lí ; loại vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp lí 2.Về kỹ năng: - Biết cách thực pháp luật phù hợp với lứa tuổi 3.Về thái độ: - Có thái độ tơn trọng pháp luật , ủng hộ hành vi thực pháp luật phê phán hành vi làm trái quy định pháp luật Phương pháp dạy học - Phương pháp thuyết trình - Phương pháp đàm thoại - Phương pháp thảo luận nhóm - Phương pháp nêu vấn đề - Phương pháp giải tình Với hệ thống phương pháp giáo viên giúp học sinh hiểu vi phạm pháp luật? hành vi trái pháp luật? trách nhiệm pháp lý? Các loại vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp lý mà chủ thể phải gánh chịu hậu từ hành vi vi phạm pháp luật Từ giáo dục cho học sinh có thái độ tôn trọng tuân thủ pháp luật, thực quy định pháp luật lĩnh vực cụ thể như: Biết thực luật giao thông đường tham gia giao thông, biết giữ gìn bảo vệ mơi trường khu dân cư, nơi cơng cộng, biết giữ gìn, bảo vệ, chăm sóc di sản văn hóa địa phương địa phương khác, biết giữ gìn, bảo vệ tài sản trường, lớp tài sản nơi công cộng, biết tránh xa tệ nạn xã hội có thái độ lên án, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật Thông qua giảng giáo dục công dân từ khối 10,11,12, giáo viên giáo dục đạo đưc cho học sinh giảng góp phần hồn thiện nhân cách học 17 sinh, giúp học sinh có ý thức lực sống thiện sống có ích, tăng thêm tình u Tổ quốc, đồng bào rộng toàn nhân loại Một cá nhân thiếu đạo đức phẩm chất, lực khơng ý nghĩa Bác Hồ nói: “ Có tài mà khơng có đức người vơ dụng” Như vậy, thấy đạo đức đóng vai trò quan trọng nhân cách, phẩm chất người, đạo đức gốc người C PHẦN KẾT LUẬN Trước thực trạng đạo đức học sinh trường có chiều hướng giảm sút nghiêm trọng, việc giáo dục đạo đức cho học sinh đòi hỏi cấp bách xã hội để xây dựng hoàn thiện giá trị người Việt Nam thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa, phát triển kinh tế tri thức Trong phạm vi nghiên cứu đề tài giáo dục đạo đức cho học sinh giúp cho đội ngũ giáo viên cán quản lý xác định tầm quan trọng công tác giáo dục đạo đức học sinh nhà trường để có kế hoạch hồn chỉnh, có quan tâm mực việc giáo dục học sinh, từ giúp cho tập thể sư phạm trường thấy nhiệm vụ quan trọng để việc dạy chữ cho tốt phải lưu tâm, hết lòng giáo dục em phát triển tồn diện tài lẫn đức Những vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh thể qua hai đường bản:  Con đường dạy học mơn học ngồi nhà trường, cụ thể môn giáo dục công dân  Con đường hoạt động giáo dục nhà trường Tuy nhiên thời gian nghiên cứu ngắn nên có nhiều vấn đề chưa phân tích cách đầy đủ, biện pháp đưa chưa có tính khả thi cao, nhiều giúp cho thấy thực trạng đạo đức học sinh nay, giúp cho định hướng lại số việc cần phải làm thời gian tới để góp phần thành cơng vào cơng tác giáo dục đạo đức cho học sinh 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nghiệp vụ quản lý trường – tập 4- trường cán quản lý giáo dục TP Hồ Chí Minh Năm 2003 Lý luận quản lý giáo dục phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục trường - tập 2- trường cán quản lý giáo dục TP Hồ Chí Minh Năm 2003 Tạp chí Thế giới ta – số 74+75 năm 2008-Hội khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam Tài liệu BDTX cho giáo viên chu kỳ 3( 2004-2007) môn GDCD- vụ giáo dục trung học Quyết định số 40/2006/QĐ- BGDĐT việc ban hành quy chế đánh giá xếp loại học sinh học sinh THPT Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT việc ban hành điều lệ trường , trường THPT trường PT có nhiều cấp học Lê Duy Hùng - Giáo dục đạo đức cho học sinh THPT: thực trạng, nguyên nhân giải pháp– Tạp chí Khoa học ĐHSP thành phố Hồ Chí Minh Chuẩn kiên thức kỹ môn GDCD trung học phổ thông – Nxb Giáo dục Việt Nam Vũ Trọng Dung (2005), Giáo trình đạo đức Mác - Lê-nin, Nxb Chính trị Quốc gia 10.Hà Nội Hồ Chí Minh (1983), Về đạo đức, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 19 ... việc giáo dục đạo đức cho học sinh qua giảng dạy GDCD nhiệm vụ mang tính cấp bách Với ý nghĩa đó, tơi chọ đề tài “ Giáo dục đạo đức cho học sinh qua giảng Giáo dục công dân” Mục đích chuyên đề Chuyên. .. Chuyên đề làm rõ vai trò, nhiệm vụ giáo dục đạo đức nội dung phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh Trên sở đó, làm rõ cơng tác giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông qua môn học Giáo. .. lượng giảng dạy mơn GDCD trường trung học phổ thông việc làm có ý nghĩa đến cơng tác giáo dục đạo đức cho học sinh 3.2 Phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua giảng dạy môn Giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề giáo dục đạo đức học sinh qua các bài giảng GDCD, Chuyên đề giáo dục đạo đức học sinh qua các bài giảng GDCD

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay