Kế hoạch quản lý và đảm bảo chất lượng công trình xây dựng

38 18 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 11:56

Để quản lý một dự án thành công, Chủ nhiệm dự án cần có các công cụquy trình quản lý:1. Kế hoạch quản lý đảm bảo chất lượng;2. Kế hoạch đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống lụt bão HUD1 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUD1 MANAGEMENT BOARD OF PACKAGE NT-1.5A BAN ĐIỀU HÀNH GÓI THẦU NT-1.5A QUALITY ASSURANCE & QUALITY CONTROL PLAN KẾ HOẠCH QUẢN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VIET NAM COASTAL CITIES ENVIRONMENTAL SANITATION PROJECT NHA TRANG CITY SUB-PROJECT DỰ ÁN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CÁC THÀNH PHỐ DUYÊN HẢI TIỂU DỰ ÁN THÀNH PHỐ NHA TRANG PACKAGE No / GÓI THẦU NT-1.5A CONTRACTOR / NHÀ THẦU Nha trang, January 2012 Contents PROJECT OUTLINE I GENERAL / TỔNG QUÁT The scope of this plan includes all Quality Control activities of HUD1 for Package NT-1.5A PURPOSE / MỤC ĐÍCH II General/Tổng quát Objectives/ Mục tiêu III SCOPE/ PHẠM VI THỰC HIỆN IV REFERENCES AND DOCUMENTATIONS/ CÁC TIÊU CHUẨN THAM CHIẾU Applicable regulations/ Các quy định áp dụng Standards/ Các tiêu chuẩn Document revisions / Sửa đổi hồ sơ tài liệu kế hoạch chất lượng dự án V DEFINITIONS/ ĐỊNH NGHĨA VI PROJECT QUALITY CONTROL & ASSURANCE PLAN/ KẾ HOẠCH QUẢN GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN Project QC Organization/ Cơ cấu tổ chức quản chất lượng dự án Duties and responsibilities of QC personnel/ Trách nhiệm nghĩa vụ đội ngũ quản chất lượng QA procedures / Chính sách đảm bảo chất lượng .10 Documents and records management procedure/ Chính sách quản tài liệu ghi chép 14 Testing & inspection procedures/ Quy trình kiểm tra, nghiệm thu 17 Laboratory/ Phòng thí nghiệm 34 ATTACHMENTS 36 PROJECT OUTLINE Project name Tên dự án Main Quantities Khối lượng Employer Chủ đầu tư Consultant Tư vấn giám sát Site office Văn phòng trường Contractor Nhà thầu PMB office Văn phòng BĐH Vietnam Coastal Cities Environmental Sanitation Project – Nhatrang City Sub-project Package: Construction of combined sewers and wastewater collection sewers in the center and in the south including pumping stations and tertiary sewers along newly-constructed sewers (component 1, phase 2) Dự án Vệ sinh Môi tr-ờng thành phố Duyên hải - Tiểu dự án TP Nha Trang Tên gói thầu: Xây dựng tuyến cống chung cống thu gom n-ớc thải -u tiên khu trung tâm khu phía Nam bao gồm trạm bơm, cèng cÊp däc tun cèng míi thc H¹ng mơc - Giai đoạn Concrete pipeline and construction line: 10.52km including 5.25km of concrete pipes D600 – D2000, box culverts 3000 x 2000, 400 x 600; Pressure pipeline: 7.52km including 5.2km of sewers D1200 – D1500; 2.27km pressure pipes HDPE D400/D500 Tertiary sewers: 5.26km Construction, supply and installation of pumping stations, CSOs Đường ống cống bê tông cơng trình tuyến:10,52km, gồm 5,25km cống BTCT D600 - D2000, cống hộp 3000x2000, 400x600; Đường ống áp lực: 7,52km, gồm 5,2km cống tự chảy BTCT D1200D1500; 2,27km cống áp lực HDPE D400/D500 Ống cấp III: 5,26 km Xây dựng 02 Trạm bơm, 04 giếng tách Lắp đặt thiết bị trạm bơm, giếng tách Project Management Unit of Nhatrang City Environmental Sanitaion Ban Quản Dự án Cải thiƯn VƯ sinh M«i tr-êng TP Nha Trang Joint Venture CES -TEC/ OCI LI£N DANH CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GmbH vµ THAI ENGINEERING CONSULTANTS CO.Ltd 01 Han Thuyen, Nhatrang City, Vietnam HUD1 Investment and Construction J.S.C Công ty CP Đầu tư Xây dựng HUD1 129A Nguyen Thi Minh Khai st., Nha Trang City Page: 1/ 37 I GENERAL / TỔNG QUÁT The scope of this plan includes all Quality Control activities of HUD1 for Package NT-1.5A Phạm vi kế hoạch bao gồm toàn hoạt động quản chất lượng HUD1 cho gói thầu NT-1.5A Quality Assurance & Quality Control (QA/QC) Policies Chính sach quản đảm bảo chất lượng (QA/QC) The objective of this QC Plan is to set up sequence/ procedure for implementation and monitoring of necessary measures to be performed by the Contractor to control the Works’ quality, assuring that the services and work to be performed comply satisfactorily with the standards and the requirements of the Contract Mục đích Kế hoạch chất lượng dự án để thiết lập trình tự/thủ tục việc thực kiểm tra biện pháp cần thiết nhà thầu thực để kiểm sốt chất lượng cơng việc, bảo đảm dịch vụ công việc cung cấp theo tiêu chuẩn yêu cầu Hợp đồng QA/QC on the Project shall be determined, guided and controlled by the documented Project procedures, which shall describe and provide the control program of QA/QC of the Works Chính sach quản đảm bảo chất lượng dự án quy định quản theo quy trình để theo dõi, giám sát chất lượng công việc The Quality Policy (QP) is established by the PM of the Contractor in order: “To execute each project to the satisfaction of the Employer with due thought for its users.” Chính sach chất lượng thiết lập trưởng ban điều hành gói thầu nhằm: “đáp ứng yêu công thi công theo yêu cầu chủ đầu tư” And: “To achieve complete understanding of the Quality System (QS) by every section and project office, and execute each project to the quality determined by the specification.” nhằm: “đạt mục tiêu hệ thống quản chất lượng cho giai đoạn thi công, đảm bảo theo tiêu chuẩn đặc tính kỹ thuật hợp đồng” Page: 2/ 37 PROJECT QUALITY COMMITMENT POLICY CHÍNH SÁCH CAM KẾT CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN The principle objectives of HUD1 at Coastal Cities Environmental Sanitation(CCES) Project, Package NT-1.5A is to establish, implement and maintain an effective quality system Mục tiêu HUD1 dự án Vệ sinh môi trường thành phố duyên hải, gói thầu NT1.5A thiết lập nhằm thực trì hệ thống chất lượng cách hiệu It is the policy of HUD1 that the quality system, documented herein, shall be applied by all project personnel All those who provide services under the management of HUD1, are required to follow the quality system requirements in consistent with their scope of work Chính sách chất lượng HUD1 áp dụng cho toàn cán nhân viên dự án Những người trực tiếp làm việc cho dự án phải tuân theo sách chất lượng đề On behalf of HUD1, the undersigned makes a commitment to the above Project quality objective and policy Đại diện cho HUD1, tơi xin cam kết tiêu sách chất lượng dự án nêu Signed: (Ký tên) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Nguyen Tien Dung Project Manager (Trưởng Ban điều hành) Page: 3/ 37 II PURPOSE / MỤC ĐÍCH General/Tổng quát The QA/QC Plan (herein after called “the Plan”) is for Coastal Cities Environmental Sanitation Project, Package NT - 1.5A It is based on Construction requirements and on ISO 9001:2008, and describes the quality practices and resources relevant to Contractor's Scope of Work on the Project Kế hoạch quản đảm bảo chất lượng(sau gọi “Kế hoạch” cho dự án vệ sinh môi trường thành phố duyên hải lập yêu cầu xây dựng tiêu chuẩn ISO 9001:2008, dựa chất lượng thực tế nguồn phù hợp với phạm vi công việc nhà thầu dự án It describes the Project organization and responsibilities for implementation of the QA/QC Systems Kế hoạch mô tả cấu tổ chức trách nhiệm việc thực hệ thống quản đảm bảo chất lượng dự án The purpose of the Plan is to define the Construction QS to ensure and demonstrate that the service and plan provided under the control of Contractor conforms to the specified requirements of Specifications Mục đích kế hoạch xác định hệ thống quản chất lượng nhằm đảm bảo việc thực hạng mục cơng trình quản Nhà thầu phù hợp với yêu cầu đặc tính kỹ thuật The Plan is a management document to demonstrate that HUD1 has specified the objectives and quality commitment and established a system of procedures to accomplish them Kế hoạch quản tài liệu nhằm rõ HUD1 có lên kế hoạch mục tiêu thiết lập hệ thống quản chất lượng theo quy trình để thực Objectives/ Mục tiêu The Quality objectives for the Project are as detailed below: Mục tiêu chất lượng cho dự án liệt chi tiết sau: - To assign facilities that are safe, environmentally acceptable and cost effective, and that meet all applicable standards Đảm bảo công trình an tồn, thân thiện mơi trường giá hợp lý, phù hợp với tiêu chuẩn đề - To implement the Works in a timely manner, correctly and minimizing the occurrence of errors and the need for rework Thực cơng việc tiến độ, xác giảm thiểu sai sót lượng cơng việc phải làm lại III SCOPE/ PHẠM VI THỰC HIỆN - The scope of the Plan includes all activities of Contractor for the CCES Project work Page: 4/ 37 Phạm vi kế hoạch bao gồm toàn hoạt động nhà thầu cho hạng mục công việc dự án - The Plan applies to all Contractor personnel assigned to the Project and the associated resources and facilities employed The key Project Personnel identified in the approved organization chart Kế hoạch áp dụng cho toàn cán nhân viên nhà thầu tham gia vào dự án Các thành phần cán trình bày sơ đồ tổ chức trình Tư vấn chấp thuận - The Plan also applies to all Contractor's suppliers, contractors and subcontractors who shall be required to comply with the Quality Management System and verified by the Project QA/QC Manager Kế hoạch áp dụng cho nhà cung cấp, nhà thầu phụ cộng tác với nhà thầu quản giám sát chất lượng kiểm tra, đánh giá IV REFERENCES AND DOCUMENTATIONS/ CÁC TIÊU CHUẨN THAM CHIẾU Applicable regulations/ Các quy định áp dụng - Contract Document of Technical Specification (Volume 2) Tiêu chuẩn kỹ thuật dự án Quyển II - The regulations stipulated by Vietnamese law, Decree No 209/2004/ND-CP dated 16th December 2004 and Decree No 49/2008/ND-CP dated 18th April 2008 for revision and amendment some articles of the Decree No 209/2004/ND-CP, by Vietnamese Government for construction quality control of civil works Các quy định Luật Việt Nam, Nghị định 209/2004/NĐ-CP ban hành ngày 16/12/2004 Nghị định 49/2008/NĐ-CP ban hành ngày 18/4/2008 sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 209/2004/NĐ-CP quản chất lượng công trình xây dựng - The regulations of Quality Control system according to Standard ISO 9001:2008 are issued by HUD1 Các quy định HTQLCL theo TC ISO 9001:2008 Công ty HUD1 ban hành Standards/ Các tiêu chuẩn - TCVN 5637:1991 standards for Quality Control and Quality Assurance for Construction of Civil Works; - TCVN 5637:1991 Kiểm soát chất lượng đảm bảo chất lượng cho việc thi công cơng trình xây dựng; Document revisions / Sửa đổi hồ sơ tài liệu kế hoạch chất lượng dự án The Plan shall be revised if there is anything not clear or varieties need to be clarified which has been previously consulted with the Engineer or requested by the Engineer in accordance with necessity to improve the quality of Project Control, or in the event of introducing new project items due to application of VOs as per Clause 13 “Variations and Adjustments” in the Conditions of Contract Page: 5/ 37 Kế hoạch kiểm soát chất lượng sửa đổi có chưa rõ khác biệt cần làm rõ tham vấn trước với TVGS TVGS yêu cầu dựa cần thiết để cao chất lượng kiểm soát cho Dự án, trường hợp giới giới thiệu hạng mục áp dụng số lệnh thay đổi phù hợp với Điều 13 “Thay đổi điều chỉnh” Tập điều kiện chung hợp đồng V DEFINITIONS/ ĐỊNH NGHĨA Unless specified otherwise, all quality terms in this Plan shall have the same meanings described in ISO 9000-2000 Trừ có điểm riêng biệt, lại tất điều khoản kế hoạch có định nghĩa mô tả theo ISO 9000-2000 VI PROJECT QUALITY CONTROL & ASSURANCE PLAN/ KẾ HOẠCH QUẢN GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN Project QC Organization/ Cơ cấu tổ chức quản chất lượng dự án Project Manager Giám đốc dự án Chief Engineer Kỹ sư trưởng QC Engineer, Kỹ sư quản chất lượng PMB Supervisor Tư vấn giám sát Ban Independent Laboratory Phòng thí nghiệm độc lập Execution Team Đội thi cơng Duties and responsibilities of QC personnel/ Trách nhiệm nghĩa vụ đội ngũ quản chất lượng 2.1 Project Manager (PM)/ Giám đốc dự án - Overall responsibility for direction and performance of Project execution as per Contract agreement; Chịu trách nhiệm chung cho công tác hướng dẫn thực thi công dự án theo thỏa thuận Hợp đồng; - Overall co-ordination and liaison, including administration of the Contract Agreement as applicable to HUD1 scope of works; Page: 6/ 37 Chịu trách nhiệm phối hợp liên hệ, bao gồm công tác quản thỏa thuận Hợp đồng phạm vi công việc áp dụng với HUD1; - Implementation of the Project Quality System, Safety Plan and Environmental Management Plan; Thực kế hoạch quản Hệ thống chất lượng dự án, Kế Hoạch An toàn Môi trường - Delegation for Construction, Quality Assurance/Control, Safety and Environment and all other aspects/activites of the project; Ủy quyền cho phận chức chuyên môn thi công, quản chất lượng, An tồn & Mơi trường lĩnh vực, hoạt động khác dự án; - Implementation of remedial and/or corrective actions on all matters affecting Quality and Project performance Thực công tác sửa chữa liên quan đến vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng trình thực dự án 2.2 Chief Engineer (CE)/ Kỹ sư trưởng - Properly manage all QA-QC works to ensure that the required project quality standards as specified in technical specification, drawings and established project quality system and plan would be strictly observed and implemented with following tasks: Quản cách đắn tất công việc liên quan đến quản chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo quy định yêu cầu kỹ thuật, hồ sơ vẽ kỹ thuật lập hệ thống quản dự án, kế hoạch để thực với nhiệm vụ sau đây: - Prior to start the daily activities, conduct a brief meeting with QA-QC for proper delegation of respective function and responsibilities to ensure the connection with project general schedule and ongoing activities on site; Trước bắt đầu công việc hàng ngày, tổ chức họp với phận quản chất lượng QA-QC, phân công nhiệm vụ cho thành viên để đảm bảo phối hợp công việc với tiến độ chung dự án hoạt động công trường; - Visit site randomly to closely monitor the progress and status of the quality of works and provide immediately support and assistance to QA-QC Engineer mostly in the course of critical circumstances In this case, possible immediately discussion with PM and/or the Engineer could be done to avoid delays Kiểm tra ngẫu nhiên trường, giám sát chặt chẽ tiến độ, tình trạng chất lượng cơng trình cung cấp hỗ trợ cho cán Kỹ sư quản chất lượng QA-QC khâu chính, quan trọng Trong trường hợp cần thiết trao đổi với Kỹ sư trưởng phận/ Giám đốc xây dựng và/ TVGS giải công việc để tránh chậm trễ - Responsible for the preparation of itemized checklist form and submittal RFI or other required QA-QC document to the Engineer Page: 7/ 37 Chịu trách nhiệm chuẩn bị Form mẫu kiểm tra nghiệm thu đệ trình phiếu yêu cầu nghiệm thu hồ sơ quản chất lượng liên quan cho Tư vấn giám sát - Attentive to compliance for testing of all construction materials conforming to the required project quality standards and specifications Bố trí nghiệm thu, thí nghiệm tồn vật liệu xây dựng phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng dự án tiêu chuẩn kỹ thuật - In charge of the arrangement of test inspection, sampling and testing of construction materials and works on site which are subjects for testing Chịu trách nhiệm việc bố trí nghiệm thu, thí nghiệm, lấy mẫu thí nghiệm vật liệu xây dựng công việc trường vật liệu đối tượng phải thử nghiệm - Ensure proper monitoring and compiling of records of the required material test results and other essential QA-QC documents for easy sorting/checking in connection with the connecting QA-QC of each item of works Đảm bảo giám sát, quản lập hồ sơ báo cáo kết kiểm tra vật liệu hồ sơ quản chất lượng cần thiết khác QA-QC để dễ dàng phân loại / kiểm tra kết nối với hạng mục cơng trình - Properly coordinate with HUD1 CE/PM and the Engineer dealing QA-QC matters Phối hợp với Kỹ sư trưởng / Giám đốc dự án Tư vấn giám sát giải vấn đề liên quan đến quản chất lượng 2.3 QA-QC Engineer/ Kỹ sư quản chất lượng The number of QC Staff shall be sufficient to ensure adequate QA/QC coverage of all work phases, work shifts and work crews involved in the construction All QA/QC staff shall be experienced and qualified to perform their assigned QA/QC responsibilities The QA/QC plan shall describe duties and responsibilities of each staff member as well as his experience and qualification Số lượng nhân viên QC đủ để đảm bảo việc giám sát chất lượng thi công hạng mục công việc, ca làm việc đội ngũ công nhân xây dựng Tất nhân viên QA/QC phải có kinh nghiệm chun mơn để đảm trách nhiệm vụ giao Kế hoạch nêu rõ trách nhiệm nghĩa vụ kinh nghiệm chuyên môn người Individual responsibility concerns to following/ Có trách nhiệm liên quan đến việc sau: - Inspection / kiểm tra - Testing / thử nghiệm - Information systems/ hệ thống thông tin - Document control / quản tài liệu - Filing / lưu trữ - Records / ghi chép Page: 8/ 37 Quy trình nghiệm thu Nhà thầu TVGS / Chủ đầu tư tuân thủ theo quy định Nghị định 209/2004/NĐ-CP ban hành ngày 16/12/2004 Nghị định 49/2008/NĐ-CP ban hành ngày 18/4/2008 sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 209/2004/NĐ-CP quản chất lượng cơng trình xây dựng Right after the completion of inspection, the minutes of inspection documents must be submitted to the Engineer for confirmation within 02 (two) days after the completion of inspection for parts of works or works item on site or/and surveying, testing works Ngay sau cơng tác nghiệm thu hồn thành, hồ sơ biên nghiệm thu phải đệ trình TVGS ký hồn thiện vòng 02 (hai) ngày sau nghiệm thu công việc, hạng mục công việc trường hoặc/và cơng tác đo đạc, thí nghiệm The minutes of inspection for part of works or works item shall show clearly the acceptance objects, quantities, grounds for inspection and enclosed calculation of quantities Các biên nghiệm thu hồn thành cơng việc, hạng mục công việc phải ghi rõ ràng hạng mục nghiệm thu, cở sở nghiệm thu có bảng tính khối lượng kèm (nếu cần thiết) 5.3 In-Process Quality Control System / Hệ thống quản chất lượng thi cơng 5.3.1 Material Quality of Control/ Kiểm sốt chất lượng vật tư Materials for construction or installation in the permanent works shall comply with drawing and/or specification requirements approved by Engineer Quality Control of Material for Construction shall be considered in three main parts: Vật liệu cho công tác thi công xây lắp hạng mục cố định phải theo vẽ hoặc/và yêu cầu kỹ thuật TVGS chấp thuận Cơng tác kiểm sốt vật tư thi cơng gồm phần chính: Approval of Material for construction Nghiệm thu vật tư để thi công Material Sampling & Testing (at sources and/or after delivering to site) Cơng tác lấy mẫu thí nghiệm vật tư (tại nguồn vật tư sau đưa đến trường) Material Sampling and Testing In-situ, (which might be considered a part of Field Quality Control) Lấy mẫu thí nghiệm chỗ (phần xem kiểm soát chất lượng trường) 5.3.2 Material Delivery Inspection, Sampling and Storage/ Cơng tác Kiểm sốt vật tư đến trường, lấy mẫu lưu trữ The Contractor shall submit RFI with full details of date, time and location to the Engineer, for all Material delivery inspection and/or sampling as required by the technical specification Nhà Thầu trình phiếu yêu cầu nghiệm thu với đầy đủ thông tin ngày, tháng địa điểm cho TVGS, với tất vật tư chuyển đến công trường kiểm tra lấy mẫu theo yêu cầu kỹ thuật dự án Page: 22/ 37 All sampling, including frequency of sampling, shall be carried out in accordance with Contract Specification requirements, refer to Appendix 02 Công tác lấy mẫu tần suất lấy mẫu tiến hành theo yêu cầu kỹ thuật, xem tổng hợp Phụ lục số 02 The above conditions shall be applied equally to new deliveries to site or in-situ after installation Các điều kiện áp dụng cho vật tư đến công trường vật tư vị trí sau xây lắp All inspection, sampling shall be carried out jointly with the Engineer, unless the Engineer instructs otherwise Tất công tác giám sát, lấy mẫu phải tiến hành với TVGS trừ TVGS có đạo khác Sufficient samples shall be taken to ensure such that testing is completed smoothly and without delay due to lack of samples even in case of damage, loss or adulteration Số lượng mẫu phù hợp lấy để đảm bảo trường hợp bị phá hủy, pha trộn hay mất, thí nghiệm tiến hành bình thường, khơng bị chậm lại thiếu mẫu The samples shall be bagged, tied, wrapped or similar methods, and can be easily identified and labeled by names, numbers, signatures, date, location of sampling etc, before being transferred to the testing Laboratory for easy identification Mẫu đóng gói, buộc cách thức tương tự, dễ dàng nhận ra, đánh dấu tên , số trước chuyển đến Phòng thi nghiệm để xác định mẫu dễ 5.3.3 Material testing/ Thí nghiệm vật liệu The samples of materials as per Appendix 02 shall be tested in accordance with Specification requirements, or in accordance with relevant to Vietnamese or International Standards, or as otherwise directed by the Engineer Các mẫu loại vật tư mục đề cập Phụ lục số 02 thí nghiệm theo yêu cầu kỹ thuật theo Tiêu Chuẩn Việt Nam, Tiêu Chuẩn Quốc Tế phù hợp, đươc dẫn TVGS The Contractor shall submit the results of testing at site laboratory to The Engineer on form fully descriptive of the test, the sample, the applied Standards, all relevant information and shall declare whether the test results complies with Specification or Standard requirements Nhà Thầu trình kết thí nghiệm phòng thí nghiệm trường cho TVGS theo mẫu mơ tả đầy đủ thí nghiệm, mẫu, tiêu chuẩn áp dụng, thông tin liên quan xác nhận xem kết thí nghiệm có phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật 5.4 Field Quality Control/ Kiểm soát chất lượng ngồi cơng trường Field Quality Control relates to all inspections, surveys, and tests etc, which will be used to contol work progress with respects to quality requirement of final production; Page: 23/ 37 Công tác quản chất lượng trường bao gồm công tác kiểm tra, khảo sát thí nghiệm v v để kiểm sốt tiến độ công việc đạt chất lượng yêu cầu sản phẩm cuối The MS for each activity shall provide in listed detail, under a certain Section, the inspections, survey and test to be carried out relevant for the inspection requirements compliance with the technical specification This document shall present the general out line of field quality control and describe the QC filling system for results of field inspections, survey and tests Đề cương biện pháp cho công tác cung cấp theo danh sách chi tiết, Mục cụ thể, công tác giám sát, khảo sát, thí nghiệm triển khai theo yêu cầu giám sát tuân thủ theo yêu cầu kỹ thuật Hồ sơ thể cơng tác kiểm sốt chất lượng trường mơ tả quy trình lưu trữ hồ sơ QC kết giám sát, khảo sát thí nghiệm trường Field inspection shall follow the same procedure as for material inspections, sampling, testing; Công tác giám sát trường tuân theo quy trình kiểm tra, lấy mẫu, thí nghiệm vật liệu 5.5 Monitoring procedures of defects in the implementation & report / Quy trình theo dõi thiếu sót q trình thi công báo cáo 5.5.1 General/ Tổng quát Non‐Conformative Report (NCR) or Corrective Action Request (CAR) can be raised in the following situations/ Báo cáo thiếu sót yêu cầu khắc phục sửa chữa phát sinh tình sau: - Incoming product which non‐conformance is found after unloading shall be clearly marked or tagged to indicate its status and not for use (ex Cement, steel, ) Hàng hóa nhập vào mà bị phát lỗi dỡ hàng phải đánh dấu dán nhãn ghi rõ tình trạng khơng cho sử dụng - Nonconforming in‐process product shall be clearly marked or tagged to indicate its status and prevent unintended use or installation Hàng hóa bị lỗi mà bị phát thi cơng cần đánh dấu dán nhãn ghi cụ thể tình hình bị lỗi để tránh ý định sử dụng hay lắp đặt - For minor non-conformance which can be rectified on that spot, the site manager shall make note in the record form or check list and confirm that proper corrective action has been taken and approved by the customer Với lỗi nhỏ khắc phục ngay, quản công trường ghi phần ghi chép danh mục kiểm tra xác định hành động khắc phục kịp thời với chấp thuận chủ đầu tư - Nonconforming product shall be reviewed by the project QA manager together with the site manager Page: 24/ 37 Hàng hóa khơng phù hợp giám sát chất lượng giám sát công trường kiềm tra, xem xét - Non‐conformities found in the audit by Internal/External auditions of QMS PMU’s complaints received from meeting or complaint letters Các sai sót tìm thấy trình kiểm tra, nghiệm thu Giám sát chất lượng chủ đầu tư phê bình họp hay viết thư - Non‐conforming products notified by the Laboratory, testing or examination Sản phẩm khơng phù hợp tìm thấy thí nghiệm, kiểm tra, đánh giá Upon being reviewed, appropriate determination may be/ Với tóm tắt trên, định cụ thề phù hợp là: - Rework to meet specific requirements or/ Làm lại cho phù hợp đặc tính kỹ thuật hoặc; - Accept with or without rectification subject to the customer’ approval of; Reject, scrap or disposition/ Chấp nhận có khơng có ý kiến chủ đầu tư; từ chối ý nhỏ có kế hoạch khác The Project QA Manager or respective site manager shall prepare proposal of remedial measures or disposition for approval of the project manager and the customer Quản chất lượng dự án đại diện quản công trường chuẩn phương án kế hoạch sửa chữa đệ trình cho trưởng ban điều hành chủ đầu tư Corrected or repaired product shall be subject to re‐inspection The project QA manager shall keep all records concerning nonconforming product Khắc phục sửa chữa kiểm tra lại Quản chất lượng dự án lưu tồn hồ sơ liên quan đến sản phẩm khơng phù hợp 5.5.2 Minor Non-Conformities product / Lỗi nhỏ - The Corrective Action Report (CAR) shall investigate the cause on non‐conformities together with the respective section Heads and they jointly agree on the plan of corrective actions to rectify the deficiency within certain stipulated period Yêu cầu hành động khắc phục sai sót thẩm tra nguyên nhân sai sót với người đứng đầu có liên quan để kết hợp hành động khắc phục sai sót khoản thời gian qiu định - Corrective and Preventive Actions that raised by related section must be reviewed by QMR before implementation The respective Department Heads implement the corrective action plan in their departments within the stipulated period Sửa chữa có hành động khắc phục kèm phải trình lên quản chất lượng trước thực Trưởng ban liên quan kết hợp với người phòng ban thực kế hoạch khắc phục sai sót thời gian quy định - Upon the completion date, the QA/QC Manager shall check with the respective section Heads to verify the non‐conformity Trong thời gian hoàn thành, quản QA/QC kết hợp với trưởng ban liên quan kiểm tra lại lỗi Page: 25/ 37 khắc phục - If the corrective action is effective, the QA/QC Manager shall follow up the verification within the period of one month to ensure that the non‐conformity is not re‐occurred Nếu lỗi khắc phục đạt yêu cầu, quản QA/QC theo dõi kiểm tra lại vòng tháng để đảm bảo sai sót khơng xảy - If the corrective action is not effective (action carried out but the problem hasn’t been solved completely or eliminated the cause), the QA/QC Manager shall raise another NCR or CAR pertaining to the same matter by same procedure Nếu khắc phục sai sót chưa đạt (đã có hành động khắc phục vần đề chưa khắc phục hoàn toàn hay nguyên nhân khác), quản QA/QC phải phát hành mẫu khắc phục, sửa chữa sai sót lần theo trình tự nguyên nhân However, feedback / complaints or unsatisfactory works that can be easily rectified or corrected and that not lead into quality problems need not be recorded and may be addressed and rectified by means of memos Tuy nhiên, số ý kiến phản hồi công việc ch-a phù hợp sửa chữa hiệu chỉnh cho việc không ảnh h-ởng đến chất l-ợng lập hồ sơ cần biên ghi nhí 5.5.3 Requirement of Controlling Corrective / Preventive Actions Các yêu cầu kiểm soát biện pháp sửa chữa ngăn ngừa It is the responsibility of CE to control Non-conformities related to his work scope He shall review the non-conformity and approve the corrective/ preventive actions required to eliminate its cause Trách nhiệm Kỹ s- tr-ởng phải kiểm soát không đạt yêu cầu liên quan đến phạm vi công việc họ Kỹ s- tr-ởng phải xem xét không đạt yêu cầu chấp thuận biện pháp chỉnh sửa /phòng ngừa theo yêu cầu để loại trừ nguyên nhân He shall ensure that the proposed corrective / preventive actions taken are effective and the non-conformity is adequately rectified He shall depute a person who shall maintain a register of NCR for monitoring Phải đảm bảo biện pháp đề nghị áp dụng phải hiệu sửa chữa triệt để đầy đủ, phải uỷ quyền cho ng-ời trì đăng ký NCR để thực hiÖn For the non conformances related to permanent works he shall ensure that all rectification proposals are accepted by the Engineer prior to any rectification Đối với không đạt yêu cầu liên quan đến công việc lâu dài, Kỹ s- tr-ởng phải đảm bảo đề nghị phải đ-ợc TVGS chÊp thn tr-íc thùc hiƯn c«ng viƯc sưa ch÷a Ensure that QA-QC are aware of disposition of NCR throughout the whole process Đảm bảo phận QA-QC phải biết việc thực NCR suốt trình Page: 26/ 37 The QA-QC, moreover, will independently maintain NCR for monitoring These NCR should be saved to detect repeated NCR and take necessary action, in collaboration with responsible of CE to prevent their recurrence Ngoµi ra, bé phËn QA-QC, phải độc lập ghi li xác nhận li cha t để theo dõi Nhng li phải đ-ợc l-u để giúp phận QA-QC bảo vệ không phù hợp không lập lại áp dụng biện pháp cần thiết phối hợp với k s trng để ngăn ngõa He shall review the NCR and determine if amendments to QCP are necessary as a result of the corrective / preventive action taken Kỹ sư trưởng ph¶i xem xÐt cỏc li khụng phự hp xác định xem có cần thiết sửa đổi cho QCP nh- áp dụng cho biện pháp sửa chữa ngăn ngừa hay khụng 5.5.4 Corrective / Preventive Action Request Form QM280 / Biểu mẫu yêu cầu biện pháp sửa chữa ngăn ngừa QM280 The Form of Notification of Non-Compliance as per Appendix 04 ( detect notification issued by the engineer) Biểu mẫu thơng báo việc khơng đạt u cầu đính kèm Phụ lục số 04 (mẫu thông báo không đạt yêu cầu phát hành tư vấn) 5.6 Sub-Contractor’s quality control plan / Kế hoạch quản chất lượng nhà thầu phụ 5.6.1 Management Organization Chart/ Sơ đồ tổ chức quản HUD1 Package Management Board Sub contractor for Material Supplier Cung cấp vật tư Sub contractor for construction Thầu phụ thi công Sub-Contractor’s Engineers Kỹ sư thầu phụ thi công Sub -Contractor’s Workers Công nhân thầu phụ thi công Page: 27/ 37 5.6.2 Management Method/ Phương pháp quản The Contractor may subcontract part of its works in accordance with the contract requirements Nhà Thầu giao thầu phần cơng trình phù hợp với yêu cầu hợp đồng A list of such Low-tier suppliers and Subcontractors is not presented during the bidding stage; this list will be updated (if necessary) and re-issued on the basis of the contract condition Một danh sách nhà cung cấp Nhà thầu phụ cấp chưa đề cập giai đoạn đấu thầu, danh sách cập nhật (nếu cần thiết) trình lại sở hợp đồng Nevertheless, if Low-tier Suppliers or Subcontractors are required, The Contractor must obtain written acceptance from the employer prior to start subcontract or procurement Tuy nhiên, nhà cung cấp cấp Nhà thầu phụ yêu cầu, Nhà Thầu phải chấp thuận văn đơn vị chủ quản trước bắt đầu ký hợp đồng phụ, mua sắm The Contractor will submit to the Employer a description of the concerned scope of work and evaluation/acceptance criteria utilized to qualify the supplier/low-tier Sub-contractor to seek acceptance Nhà Thầu trình Chủ Đầu Tư phụ mô tả phạm vi liên quan công việc tiêu chuẩn đánh giá / chấp nhận sử dụng để hội đủ điều kiện nhà cung cấp / Nhà thầu phụ cấp để xin chấp thuận thức The Contractor shall control to ensure that its Low-tier Suppliers or Subcontractors meet the requirements of this document and that subcontracted work is performed accordingly Nhà Thầu thực kiểm soát để bảo đảm Nhà cung cấp Nhà thầu phụ đáp ứng yêu cầu tài liệu làm hợp đồng phụ để thực cách phù hợp Quality Specifications shall be implemented in order to define Low-tier Suppliers / Subcontractors obligations regarding the Quality Management System requirements to be followed The purpose is to assure document that Supply or subcontracted Work meets the level of quality required by the Employer in the frame of defined Project objectives Yêu cầu chất lượng áp dụng để xác định nghĩa vụ nhà cung cấp / Nhà thầu phụ phải thực theo yêu cầu hệ thống quản chất lượng Mục đích để bảo đảm tài liệu mà nhà cung cấp nhà thầu phụ đáp ứng mức độ chất lượng yêu cầu đơn vị chủ quản khung mục tiêu dự án xác định The Contractor implements necessary quality specifications for the execution of scope of work Nhà Thầu thực chi tiết yêu cầu chất lượng cần thiết để thực phạm vi công việc 5.7 Inspection and experiment in quality control / Kiểm tra thi nghiệm trình quản chất lượng Quality Testing Experiments/ C¸c thÝ nghiƯm kiĨm tra chÊt l-ỵng  The concrete test shall include the following tests: Page: 28/ 37 Thí nghiệm bê tông xi măng gồm thí nghiệm sau: - Grading in accordance with continuous mixture, the abrasion of stone Xác định thành phần hạt (cấp phối liên tục, độ chịu mài mòn đá) - Concrete mixture/ Thí nghiệm cấp phối thành phần bê tông - Concrete slump/ Xác định độ sụt - Concrete strength/ Xác định cường độ bê tơng  The Rebar tests: ThÝ nghiƯm thÐp gåm c¸c thÝ nghiÖm sau: - Tensile test / TN kéo - Bending test / TN uốn - Unit weight / Trọng lượng đơn vị  The Concrete Pipe tests: /Kiểm tra ống BTCT For the factory that has not registered the quality control system, the Contractor shall invite the Consultant for testing, supervising during production processes and steps such as reinforcement, formwork, concrete ect After finishing a lot of products (about 100 pipes), steps of testing will be carried as follows: Đối với Nhà máy chưa đăng ký hệ thống quản chất lượng, Nhà thầu mời Tư vấn kiểm tra, giám sát suốt trình sản xuất, bước sản xuất cốt thép, cốp pha, bê tông Sau theo lơ sản phẩm (100 ống), việc thí nghiệm sau phải thực hiện: - Material infiltration test / Thử thấm vật liệu ống cống theo lô sản xuất - axes compress test/Nén trục  The Installed Pipeline tests: Kiểm tra tuyến ống sau lắp đặt - Joints test by CCTV of pipeline (D ≥ 800) and its structures Kiểm tra mối nối quay CCTV tuyến cống đường kính D≥800, cấu kiện tuyến cống - Infiltration test of tertiary sewers UPVC, RC pipe (D
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch quản lý và đảm bảo chất lượng công trình xây dựng, Kế hoạch quản lý và đảm bảo chất lượng công trình xây dựng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay