GIỚI TỪ, LIÊN từ ÔN THI TOEIC

6 13 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 11:08

NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH ST T 10 11 12 PHẦN I CÁC GIỚI TỪ THƯỜNG GẶP TRONG BÀI THI TOEIC Từ Nghĩa dựa vào, chống lại sau dọc theo Ngoại trừ giữa/trong số (từ đối tượng trở lên) kế bên bên dưới/xuống bên khắp/suốt đối diện Mà khơng có/ khơng có 13 against above after along except for among next to down below throughout opposite without Owing to 14 15 in case of thanks to 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Instead of in spite of rather than In With From About Except Against Before Of Until Such as In place of In order to Vo Unlike Up Out (prep) trường hợp, phòng nhờ vào thay = because of: thay Với Từ ngoại trừ chống lại, dựa vào trước, trước Cho đến ví dụ như, chẳng hạn thay để làm khác với, khơng giống với lên trên, phía ngồi, bên ngồi, ngồi 33 NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Behind On By Amid Onto Due to At For Around Between Above Inside Within phía sau bởi, trước Giữa lên, lên Do, tại, vào lúc Dành cho xung quanh (dùng cho đối tượng, từ trở lên dùng among) bên bên + time (trong vòng time), phạm vi trong, suốt/ 49 Despite Over = during As 50 Across đối diện, băng qua 51 To đối với, đến 52 toward hướng về, phía 53 upon khi, trên, vào lúc 54 Outside bên through xuyên qua/suốt beyond bên ngoài/bên kia, vượt (more or greater than a particular amount, level, or limit) 57 Off Khỏi, rời khỏi 58 out of Hết, khỏi 59 During Trong suốt 60 as for Về phần, phía 61 Beside Bên cạnh 62 near Gần 63 Aside Về bên, sang bên 55 56 với vai trò là, NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH 64 For Khoảng (đi với khoảng thời gian) 65 past qua 66 as much as nhiều như, là, ngang với 67 because of Bởi 68 70 in addition to + Bên cạnh đó, thêm vào N relating to Liên quan đến according to Theo như, theo 71 Under Dưới 72 up to Cho đến, lên đến 73 depending on Phụ thuộc 74 75 notwithstanding = despite along with 76 regardless of Bất chấp, không kể đến 77 Like Giống 78 concerning Liên quan đến ai/cái 79 83 in order to/so as Để to/to + V On behalf of đại diện cho in/with regard to liên quan đến ai/cái sb/ sth In hopes of mong đợi (Expecting and wishing for mong đợi mong muốn) as to/for liên quan, 84 aboard 69 80 81 82 Cùng với, thêm vào lên (tàu thuỷ, xe lửa, máy bay ) NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH PHẦN CÁC TRẠNG TỪ THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI TOEIC as a result rather than (adv) Hơn Even (adv) Thậm chí, Yet (adv) chưa Beforehand (adv) Trước, sớm Meanwhile (adv) lúc đó, Therefore (adv) đó, Nevertheless (adv) = however Otherwise (adv) nhiên (adv); cả, chí 11 Even Also 12 Whereby (adv) theo đó, 13 in fact (adv) thực tế, thực 14 wherever (adv) nơi nào/bất đâu 15 only (adv) 16 nearly (adv) gần 17 forward (adv) phía trước 18 How (adv) như, theo cách 19 in advance (adv) trước, sớm 20 beforehand (adv) sớm, trước 21 previously (adv) trước 22 rather (adv) 23 always (adv) ln ln 10 (adv) mà (adv) khơng thì/ ngồi việc Cũng, ngồi NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH 24 still (adv) 25 up to (adv) cho đến, lên đến 26 greatly (adv) lớn lao, đáng kể 27 very much (adv) nhiều 28 no later than (adv) không muộn hơn, chậm vào 29 soon (adv) sớm, 30 late (adv) muộn, trễ 31 then (adv): đó, sau PHẦN CÁC LIÊN TỪ THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI TOEIC whereas (conj) khi, trái lại because (conj) so that (conj) để in order that until (conj) để (conj) although as soon as when (conj) given that (conj) xét đến 10 No sooner than (conj) không lâu 11 As (conj): 12 Once (conj): khi, 13 As long as (conj): miễn là, điều kiện 14 After (conj): sau, sau 15 As if (conj): thể, dường 16 Unless (conj): trừ 17 And (conj): 18 Both A and B (conj): Cả A B 19 Either A or B A B (conj) (conj) sau NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH 20 Whether A or B (conj): liệu A or B 21 But (conj): mà 22 Since (conj): vì/ kể từ 23 while (con): lúc, 24 Or (conj) 25 given (conj) vào, dựa vào 26 neither A nor B không A không B 27 Yet (conj) 28 now that (conj) do, 29 If (conj) 30 nor (conj) không 31 in case (conj) trường hợp 32 Even if (conj) Ngay khi, chí, 33 even though = (conj): Mặc dù although = though 34 so (conj) vì, 35 Assuming that (conj) giả sử ... NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH 64 For Khoảng (đi với khoảng thời gian) 65 past qua 66 as much as nhiều như, là, ngang với 67 because of Bởi 68 70 in addition to + Bên cạnh đó, thêm vào N relating to Liên. .. chấp, không kể đến 77 Like Giống 78 concerning Liên quan đến ai/cái 79 83 in order to/so as Để to/to + V On behalf of đại diện cho in/with regard to liên quan đến ai/cái sb/ sth In hopes of mong... (Expecting and wishing for mong đợi mong muốn) as to/for liên quan, 84 aboard 69 80 81 82 Cùng với, thêm vào lên (tàu thuỷ, xe lửa, máy bay ) NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH PHẦN CÁC TRẠNG TỪ THƯỜNG GẶP TRONG
- Xem thêm -

Xem thêm: GIỚI TỪ, LIÊN từ ÔN THI TOEIC, GIỚI TỪ, LIÊN từ ÔN THI TOEIC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay