Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng tại doanh nghiệp tư nhân xây dựng điện nước nam sơn

81 21 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 11:00

chuyên đề thực tập tốt nghiệp -1- Mục lục danh mục chữ viết tắt danh mục sơ đồ b¶ng biĨu LỜI MỞ ĐẦU Ch¬ng TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP NHÂN XÂY DỰNG ĐIỆN NƯỚC NAM SƠN 1.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp nhân Xây dựng Điện Nước Nam Sơn 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển Doanh nghiệp .7 1.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp 1.1.2.1 Đặc điểm tổ chức máy quản lý hoạt động Doanh nghiệp 1.1.2.2.Đặc điểm quy trình sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp 1.1.2.3 Đặc điểm thị trường .10 1.2 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn 10 1.2.1 Đặc điểm lao động kế toán 10 1.2.2 Đặc điểm tổ chức máy kế toán 11 1.2.3 Hình thức sổ kế tốn Doanh nghiệp áp dụng 13 1.2.4 Chính sách kế toán áp dụng Doanh nghiệp 14 1.2.5 Đặc điểm vận dụng báo cáo tài .14 Ch¬ng 15 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP NHÂN XÂY DỰNG ĐIỆN NƯỚC NAM SƠN .15 2.1 Thực trạng cơng tác kế tốn tính giá thành sản phẩm Doanh nghiệp nhân Xây dựng Điện Nước Nam Sơn 15 2.1.1 Nội dung kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Doanh nghiệp 15 2.1.1.1 Kế tốn chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CPNVLTT) 15 2.1.1.2 Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp (CPNCTT) 23 chuyên đề thực tập tốt nghiệp -2- 2.1.1.3 Chi phí sử dụng máy thi cơng.( CPSDMTC) 30 2.1.1.4 Chi phí sản xuất chung.( CPSXC) 38 2.1.1.5 Tổng hợp chi phí sản xuất cuối kỳ: 45 2.1.1.6 Đánh giá sản phẩm dở tính giá thành .46 2.2 Tính giá thành sản phẩm Doanh nghiệp nhân Xây dựng Điện Nước Nam Sơn 48 2.2.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm Doanh nghiệp 48 2.2.2 Kỳ tính giá thành sản phẩm 48 2.2.3 TÝnh gi¸ thành sản phẩm 48 Chơng 50 MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP NHÂN XÂY DỰNG ĐIỆN NƯỚC NAM SƠN 50 3.1 Về công tác quản lý công tác kế toán 50 3.1.1 Những ưu điểm 50 3.1.2 Tồn 52 3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành Doanh nghiệp Nam Sơn .53 3.2.1 Về công tác quản lý .54 3.2.2 Về cơng tác kế tốn 544 KẾT LUẬN 60 Tài liệu tham khảo 62 chuyên đề thực tập tốt nghiệp -3- danh mục chữ viết t¾t ST T 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Chữ cụ thể Xây dựng Nông nghiệp phát triển nông thôn Tài sản cố định Chi phí sản xuất Sản xuất Kế toán Tài khoản B¶o hiĨm x· héi B¶o hiĨm y tÕ Kinh phÝ công đoàn Nhân công trực tiếp Nguyên vật liệu trực tiếp Sử dụng máy thi công Chi phí máy thi công Chi phí sử dụng máy thi công Chi phí sản xuất chung Khối lợng xây lắp dở dang Khối lợng xây dựng dở dang Khối lợng xây dựng Chữ viết tắt XDCB NN&PTNT TSCĐ CPSX SX KT TK BHXH BHYT KPC§ NCTT NVLTT SDMTC CPMTC CPSDMTC CPSXC KLXLDD KLXDDD KLXD chuyên đề thực tập tốt nghiệp -4- danh mục sơ đồ bảng biểu S 1.1 Mụ hình tổ chức quản lý Doanh nghiệp Sơ đồ 1.2 Khái quát quy trình sản xuất kinh doanh Sơ đồ 1.3 Sơ đồ tổ chức máy kế toán Sơ đồ 4: Trình tự kế tốn theo hình thức kế tốn "Chứng từ ghi sổ" BiĨu 2.1: PhiÕu xt kho BiĨu 2.2 Tê kª chi tiÕt xt vËt t BiĨu 2.3: Chøng tõ ghi sỉ BiĨu 2.4 PhiÕu chi Biểu 2.5 Tờ chi tiết xuất VL mua Biểu 2.6 Chứng từ ghi sổ Biểu 2.7: Biên kiĨm kª NVL tån BiĨu 2.8 Chøng tõ ghi sỉ Biểu 2.9 Sổ TK 621 Biểu 2.10 Bảng tổng hợp chấm công Biểu 2.11 Biên nghiệm thu khối lợng Biểu 2.12 Biên nghiệm thu toán khối lợng thuê hoàn thành Biểu 1.13 Chứng từ ghi sỉ BiĨu 1.14: Chøng tõ ghi sỉ BiĨu 2.15: Sổ TK 622 Biểu 2.16 Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ máy thi công Biểu 2.17 Chứng từ ghi sổ Biểu 2.18: Tờ chi tiết Sửa chữa nhỏ máy thi công Biểu 2.19: Bảng toán tạm ứng Biểu 2.20: Chứng từ ghi sổ Biểu 2.21: Bảng chi tiết chi phí khác Biểu 2.22 Bảng tổng hợp chi phí máy thi công Biểu 2.23: Bảng chi phí ca xe m¸y BiĨu 2.24: Sỉ c¸i TK 623 BiĨu 2.25: Tờ chi tiết phân bổ công cụ thi công luân chuyển Biểu 2.26: Tờ chi tiết xuất công cụ dụng cụ loại phân bổ lần Biểu 2.27: Tờ chi tiết dịch vụ mua Biểu 2.28: Tờ chi tiết khác phục vụ thi công BiĨu 2.29: B¶ng chi phÝ s¶n xt chung BiĨu 2.30: Sổ TK 627 Biểu 2.31: Tờ tổng hợp chi phí sản xuất chuyên đề thực tập tốt nghiệp -5- Biểu 2.32: Sổ TK 154 Biểu 2.33: Biên kiểm khối lợng làm dở Biểu 2.34 Bảng tổng hợp chi phí sản xuất Biểu 3.1: Bảng tổng hợp chi phí sử dụng MTC chuyên đề thực tập tèt nghiƯp -6- LỜI MỞ ĐẦU Trong tiến trình hội nhập quốc tế khu vực, đất nước Việt Nam bước khẳng định vị trí lĩnh vực, đặc biệt kinh tế Cùng với phát triển kinh tế quốc dân, ngành xây dựng không ngừng lớn mạnh Công xây dựng phát triển kinh tế tiến hành với tốc độ quy mơ lớn xây dựng giữ vị trí vơ quan trọng phát triển đất nước Vì tạo tảng cho kinh tế quốc dân Chính đòi hỏi phải có chế quản lý chế tài cách chặt chẽ tầm quản lý vi mô quản lý vĩ mô công tác xây dựng Yếu tố chất lượng sản phẩm chi phí phù hợp nhân tố tích cực giúp cho doanh nghiệp đứng vững ngày phát triển Do đặc trưng ngành XDCB thời gian thi công dài, dẫn tới có rò rỉ vật tư, tiền vốn, cơng tác quản lý gặp nhiều khó khăn Vì vậy, biện pháp hiệu mà doanh nghiệp hướng tới phải đẩy mạnh nâng cao công tác quản lý mà trước hết phấn đấu khơng ngừng tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm Đối với doanh nghiệp xây lắp cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm vấn đề trọng tâm cơng tác hạch tốn Nếu thực tốt việc quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp hạn chế thất thoát vật tư, tiền vốn, tiết kiệm nhân lực nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Do đó, vai trò kế tốn nói chung, kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm núi chuyên đề thực tập tốt nghiệp -7- riờng cú ý nghĩa quan trọng.Chúng yêu cầu thiết thực, đối tượng thường xuyên theo dõi, kiểm tra Với kiến thức học trường Đại học Kinh tế quốc dân, để thực “Học đôi với hành” nhằm củng cố học được, tích luỹ kinh nghiệm nâng cao kiến thức phục vụ cho cơng tác kế tốn sau trường Nhận thức tầm quan trọng cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, em nghiên cứu đề tài: "Hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây dựng Doanh nghiệp nhân Xây dựng Điện Nước Nam Sơn" Ngoài phần mở đầu phần kết luận Chuyên đề thực tập tốt nghiệp gồm chương: Chương 1: Tổng quan Doanh nghiệp nhân Xây dựng Điện Nước Nam Sơn Chương 2: Thực trạng công tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Doanh nghiệp nhân Xây dựng Điện Nước Nam Sơn Chương 3: Một số ý kiến hoàn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Doanh nghiệpTư nhân Xây dựng Điện Nước Nam Sơn Trong thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế doanh nghiệp, giúp đỡ giám đốc, phòng kế tốn doanh nghiệp đặc biệt hướng dẫn thầy: Trương Anh Dũng, em hoàn thành chuyên thc ny chuyên đề thực tập tốt nghiÖp -8- Tuy nhiên thời gian thực tập kiến thức hạn chế nên chun đề khơng tránh khỏi hạn chế sai sót, kính mong Doanh nghiệp nhân Xây dựng Điện Nước Nam Sơn thầy giáo hướng dẫn đóng góp, bảo, giúp em hoàn thành tốt chuyên đề thực tập tốt nghiệp chuyên đề thực tập tốt nghiệp -9- Chơng TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP NHÂN XÂY DỰNG ĐIỆN NƯỚC NAM SƠN 1.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp nhân Xây dựng Điện Nước Nam Sơn 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển Doanh nghiệp Doanh nghiệp nhân Xây dựng Điện Nước Nam Sơn thành lập lần đầu vào tháng năm 2000 Đăng ký thay đổi lần thứ hai vào tháng 12 năm 2004 - Tên doanh nghiệp: Doanh nghiệp nhân Xây dựng Điện Nước Nam Sơn - Tên viết tắt: Nam Son Enterprise - Trụ sở chính: Khu - Thị trấn Hạ Hồ - Huyện Hạ Hoà - Tỉnh Phú Thọ - Điện thoại: (0210) 883 252 - Fax: (0210) 883 252 - Tài khoản: 421 101 000 062 Ngân hàng No&PTNT Hạ Hoà - Lĩnh vực kinh doanh chính: Xây dựng cơng trình giao thơng, thuỷ lợi, cấp nước; Đường điện trung, hạ áp dựng đặt trạm biến áp đến 3000 KVA; Cơng trình cơng cộng; Chuẩn bị mặt cơng trình; Dựng đặt trang thiết bị nội ngoại thất cơng trình xây dựng; Khai thác, chế biến, kinh doanh khống sn cỏc loi; chuyên đề thực tập tốt nghiệp -10- Khi thành lập năm 2000 Doanh nghiệp nhân Xây dựng Điện Nước Nam Sơn gặp nhiều khó khăn thiếu vốn, lực thi cơng hạn chế, … Trải qua trình phấn đấu áp dụng biện pháp quản lý phù hợp, Doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh mở rộng qui mô sản xuất kinh doanh nhiều lĩnh vực chuyên đề thực tập tốt nghiệp -67- + Phng phỏp kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xác định phù hợp với đặc điểm đối tượng chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, phù hợp với yêu cầu khả doanh nghiệp + Các thức tốn nhìn chung với phương pháp khai thường xuyên chế độ kế tốn hành + Cơng tác kiểm khối lượng xây lắp dở dang tổ chức cách khoa học, cung cấp số liệu kịp thời phục vụ cho cơng tác tính giá thành 3.1.2 Tồn * Đối với cơng tác quản lý Hình thức quản lý có thống có nhược điểm cần xem xét giá thành xây lắp cao, chưa hạ giá thành so với kế hoạch đặt chi phí sản xuất quản lý chưa chặt chẽ, đặc biệt công tác quản lý công nghệ sản xuất (máy móc thi cơng) chưa thực nghiêm túc, chi phí sản xuất chung cao * Đối với cơng tác kế tốn Tổ chức cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Doanh nghiệp không tránh khỏi hạn chế định: Cụ thể - Về hạch tốn chi phí ngun vật liệu kế tốn Doanh nghiệp phản ánh giá trị nguyên vật liệu xuất dùng cho quản lý vào chi phí NVLTT quý - Về tận dụng phế liệu thu hồi, xây dng cỏc khon ph liu thu chuyên đề thực tập tèt nghiƯp -68- hồi thường xun có giá trị khơng nhỏ (như cốp pha định hình, ván khn thu hồi, vỏ bao Xi măng ) doanh nghiệp lại chưa có quan tâm mực Vấn đề cần phải giải doanh nghiệp khơng tiết kiệm khoản chi phí mà tránh ảnh hưởng khơng tốt đến thời gian làm việc, chất lượng công việc công nhân Do công nhân làm việc để ý đến phế liệu tận thu cho cá nhân - Về hạch tốn chi phí máy thi cơng: Doanh nghiệp có đội xe giới kiêm phục vụ thi cơng cơng trình kế tốn khơng thực hạch toán riêng cho đội xe giá thành ca xe máy Ngồi doanh nghiệp khơng có quy định cụ thể việc trích trước chi phí sửa chữa lớn máy móc thi cơng nên kết máy móc doanh nghiệp hay hư hỏng, doanh nghiệp lại phải th ngồi, gây lãng phí ảnh hưởng đến tiến độ chất lượng cơng trình - Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ Kế tốn khơng thực tính chi phí thực tế khối lượng sản phẩm mà lại vào chi phí khối lượng dở dang theo dự tốn, coi ln chi phí thực tế khối lượng dở dang cuối quý - Đối với trường hợp chi phí sản xuất chung Doanh nghiệp có liên quan đến nhiều đối tượng mà không tập hợp trực tiếp cho cơng trình kế tốn tiến hành phaâ bổ theo tiêu thức nhất, chi phí nhân cơng trực tiếp tiêu hao cho cơng trình Việc phân bổ thuận tiện, chuyên đề thực tập tốt nghiệp -69- cú tớnh nht qn cáo, đơi lúc khơng hợp lý có cơng trình đội tham gia thi cơng cần nhiều cơng sản xuất, có cơng trình ngun liệu lại chiếm tỷ trọng lớn Vì việc phân bổ theo tiêu thức định gây chênh lệch lớn chi phí, giá thành sản phẩm tính xác 3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành Doanh nghiệp Nam Sơn Phương hướng chung để hồn thành cơng tác quản lý nói chung hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng Doanh nghiệp nhân Xây dựng Điện nước Nam Sơn tiếp tục phát huy ưu điểm có, tìm biện pháp khắc phục tồn tại, đảm bảo hạch toán theo chế độ kế toán Nhà nước quy định, đáp ứng nhu cầu quản trị doanh nghiệp 3.2.1 Về công tác quản lý Để tạo chủ động công tác quản lý Doanh nghiệp cần có chế khốn để khuyến khích tính sáng tạo tinh thần trách nhiệm cán thuộc phận kỹ thuật Mặt khác cần giảm số lượng cán phận quản lý cho phù hợp với đặc điểm sản xuất quy mô Doanh nghiệp 3.2.2 Về công tỏc k toỏn chuyên đề thực tập tốt nghiệp -70- - Ý kiến 1: Áp dụng máy vi tính vào cơng tác kế tốn: Hiện với phát triển cao Công nghệ thông tin, ngành ứng dụng rộng rãi Công nghệ thông tin vào công việc đặc biệt công tác quản lý có ngành kế tốn Có nhiều chương trình phần mềm kế tốn ứng dụng máy vi tính đem lại hiệu cao cho cơng tác kế tốn, chương trình có tính như: Tự động lên sổ kế toán chi tiết, sổ theo dõi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tự động lên sổ tài khoản, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết hoạt động kinh doanh, báo cáo tình hình thực nghĩa vụ nhà nước Với tiện lợi Doanh nghiệp nên đưa chương trình kế tốn ứng dụng máy vi tính vào cơng việc theo dõi hạch toán kế toán Doanh nghiệp, vừa giảm bớt khối lượng cơng tác kế tốn, vừa đảm bảo tính kịp thời thơng tin cung cấp cho quản lý, phù hợp với xu phát triển thời đại Để đòi hỏi Doanh nghiệp phải đầu cơng nghệ kế tốn phải nắm vững chương trình kế tốn máy hành - Ý kiến 2: Về hạch toán chi phí NVL Để quản lý chi phí nguyên vật liệu chặt chẽ tiết kiệm, đơn vị nên thiết lập mối quan hệ ổn định với nhà cung cấp, giữ chữ tín quan hệ kinh doanh nên có hợp đồng mua vật với nhà cung cấp theo thời gian dài với địa điểm thời gian giao, nhận vật xác định phù hợp với yêu cầu công việc, với tiến độ cơng trình Song song với việc giảm chi phí vật thu mua, đơn vị nên có bin phỏp tit chuyên đề thực tập tốt nghiệp -71- kiêm chi phí sử dụng (xây dựng quy chế thưởng, phat nghiêm minh, tổ chức chuẩn bị sân bãi kho chứa tốt để tập kết nguyên vật liệu, tránh thất thoát, hao hụt ) Nếu làm điều này, đơn vị kiểm soát giá cả, tiết kiệm chi phí, có vật liệu cần thiết để đảm bảo tiến độ thi công, chất lượng cơng trình Giá thu mua NVL vấn đề quan trọng ảnh hưởng tới chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Vì đơn vị cần quan tâm tìm biện pháp nhằm hạ thấp chi phí sản xuất giá thành sản phẩm, để chi phí bỏ thấp lại mua số lượng nguyên vật liệu nhiều mà đảm bảo mặt chất lượng Điều đòi hỏi đơn vị phải lựa chọn thời điểm mua thuận tiện, phương thức vận chuyển thích hợip dảm bảo nhanh gọn, kịp thời chi phí bỏ thấp Bộ phận Phòng kế hoạch cần trọng việc nghiên cứu thị trường để thống lại giá với đơn vị cung cấp nhằm mua nguyên vật liệu với giá hợp lý, chất lượng tốt mà giữ mối quan hệ với nhà cung cấp Mặt khác, sở tham khảo giá thị trường đơn vị dự tốn tình hình biến động giá nhờ xây dựng kế hoạch mua hàng Có thể mua nhiều thời điểm thấp để dự trữ cho kỳ sản xuất tiếp theo, điều góp phần giảm chi phí vật Việc thu hồi phế liệu đơn vị nên có quy định cụ thể Đơn vị giao nhận việc quản lý phế liệu cho thủ kho công trng, nhng kim chuyên đề thực tập tốt nghiệp -72- ước lượng giá trị phế liệu thu hồi phải có kế tốn đội dđ phải lấy xác nhận đồng chí đội trưởng cơng trình - Ý kiến 3: Về hạch tốn chi phí sử dụng máy thi cơng Hiện Doanh nghiệp có đội xe giới hoạt động nhằm: - Phục vụ thi cơng - Thực hợp đồng bên ngồi Đội xe giới khơng tổ chức hạch tốn kế toán riêng mà tổng hợp chung Doanh nghiệp hạch tốn khơng đảm bảo ngun tắc khách quan, chưa thể cách đầy đủ giá thành thực tế ca xe máy Về mặt thực tế tổng chi phí phát sinh phục vụ máy thi công đội xe giới quý I năm 2008 kế toán tập hợp đủ số liệu đảm bảo hợp lý tổng hợp vào bảng tổng hợp chi phí SDMTC sau: BiĨu 3.1: B¶ng tổng hợp chi phí sử dụng MTC bảng tổng hợp chi phí sử dụng máy thi công Chng t S 05 07 09 15 18 19 Ngày 30/4 30/4 30/4 30/4 30/4 30/4 Nội dung Xuất NVL Tính lương đội CG Chi phí khác Phân bổ KH SCL Chi phí SCN lương khoản trích Tổng CP Trong (TK 154) TK 621 401.200.000 401.200.000 27.030.000 TK 622 TK 627 27.030.000 9.700.000 9.700.000 226.500.000 226.500.000 4.750.000 4.750.000 4.820.000 4.820.000 theo lng đội xe Cng 674.000.000 401.200.000 27.030.000 245.770.000 chuyên ®Ị thùc tËp tèt nghiƯp -73- Căn bảng tổng hợp CPMTC tập hợp tổng số phát sinh bên nợ TK 154 tồn chi phí thực tế cho máy thi công Lấy tổng số CPSDMTC theo đơn giá dự tốn làm tiêu thức so sánh để tìm hệ số phân bổ H: 674.000.000 H = = 0,982 686.388.000 Như hệ số H thay đổi từ 0,975 lên 0,982 ảnh hưởng đến CPSDMTC công trình Tổng CPSDMTC tăng tổng CPSXC giảm khơng tỷ lệ thường CPSDMTC ln lớn Do làm cho giá thành thực tế cơng trình tăng Tính theo phương pháp có ưu điểm lớn sau: Một là: Phản ánh xác tỷ trọng khoản mục chi phí giá thành sản phẩm phản ánh xác giá thành thực tế cơng trình Hai là: Có đơn giá đầy đủ ca xe máy cho loại xe máy cụ thể để kế tốn xác định kết hợp đồng mà doanh nghiệp ký kết với bên Ba là: Doanh nghiệp xây dựng giá thành kế hoạch cho cơng trình CPSDMTC có sở thực tiễn Đồng thời giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp tăng cường biện pháp quản lý - Ý kiến 4: Về phương pháp đánh giá sản phẩm dở cuối k chuyên đề thực tập tốt nghiệp -74- Doanh nghiệp nhân Xây dựng điện nước Nam Sơn, kế tốn khơng thực tính giá trị sản phẩm dở cuối quý mà lại vào giá dự tốn khối lượng dở dang, lấy làm chi phí thực tế khối lượng dở dang cuối quý sử dụng để ghi sổ để tính giá thành khối lượng thực tế hồn thành quý Việc không phản ánh giá thành thực tế khối lượng xây lắp hoàn thành, không phản ánh giá trị thực tế khối lượng dở dang cuối quý Về mặt lý thuyết, kế tốn Doanh nghiệp áp dụng phương pháp đánh giá khối lượng dở dang cuối kỳ trình bày phần lý luận chung Về mặt thực tế, kế tốn Doanh nghiệp tính chi phí dự tốn khối lượng xây lắp hồn thành chi phí dự tốn khối lượng xây lắp dở dang cuối quý Vậy Doanh nghiệp áp dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở theo chi phí dự tốn theo cơng thức sau: Chi phí thực tế KLXLDD cuối kỳ Chi phí thực tế KLXDDD đầu kỳ = + Chi phí thực tế KLXd hoàn thành kỳ X Chi phí theo dự tốn KLXD bàn giao kỳ + Chi phí theo dự tốn KLXDDD cuối kỳ Chi phớ theo d toỏn ca KLXDDD cui k chuyên đề thùc tËp tèt nghiÖp -75- Áp dụng phương pháp khơng đòi hỏi việc tính tốn q phức tạp, khơng phải xác định mức độ hồn thành khối lượng sản phảm dở mà lại phù hợp với điều kiện Doanh nghiệp - Ý kiến 5: Thời gian ghi sổ: Do đặc điểm hoạt động sản xuất riêng mình, đến cuối q kế tốn vào bảng để lập chứng từ ghi sổ Đây thời gian dài so với đặc tính ghi thường xuyên chứng từ ghi sổ Để khắc phục nhược điểm Doanh nghiệp tiến hành ghi sổ thường xuyên hơn, nhiên loại trừ số trường hợp Mặt khác, Doanh nghiệp mà lập chứng từ ghi sổ thường xuyên (từ đến 10 ngày) không thể, làm gây khó khăn cho việc chuyển hố chứng từ từ đội lên Doanh nghiệp Để đáp ứng yêu cầu hình thức ghi sổ thoả mãn yêu cầu đặc thù Doanh nghiệp ta thực hiện: + Lập chứng từ ghi sổ theo định kỳ 15 ngày lần cơng trình cách Doanh nghiệp 100 km trở lại + Lập chứng từ ghi sổ định kỳ vào cuối tháng công trình cách xa Doanh nghiệp từ 100 km trở lên chuyên đề thực tập tốt nghiệp -76- KT LUN Trong kinh tế thị trường, cạnh tranh để tồn phát triển doanh nghiệp tất yếu khách quan Bởi vậy, doanh nghiệp phải thường xun hồn thiện tiến lên phía truớc, chiến thắng cạnh tranh doanh nghiệp tụt hậu, trượt khỏi quỹ đạo chung kinh tế, làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản phát huy tiềm nắm bắt kịp thời thay đổi thương trường Việc hạ thấp chi phí sản xuất giá thành sản phẩm vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm hàng đầu Để hạ thấp chi phí sản xuất giá thành sản phẩm nhằm nâng cao lực cạnh tranh thị trường, hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, việc cần thiết doanh nghiệp Là cơng cụ quản lý quan trọng, kế tốn nói chung kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành nói riêng phải ln cải tiến nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao công tác quản lý giai đoạn phát triển kinh tế Vì thơng qua ngành xây dựng tạo điều kiện vật chất cho xã hội, tăng tiềm lực kinh tế quốc phòng cho đất nước Doanh nghiệp nhân Xây dựng Điện Nước Nam Sơn đơn vị phát triển địa bàn huyện Hạ Hồ - tỉnh Phú Thọ Cơng tác kế toán doanh nghiệp sử dụng tương đối hợp lý, song bên cạnh số tồn Với tồn nêu ra, doanh nghiệp cần tiếp tục hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn chi phí v chuyên đề thực tập tốt nghiệp -77- tớnh giỏ thành sản phẩm nói riêng đơn vị, có phương pháp kế tốn khoa học hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế đơn vị doanh nghiệp thành cơng lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp Vì vậy, tiết kiệm chi phí, hạ thấp giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng lợi nhuận, đảm bảo đời sống cho cán công nhân viên tạo uy tín thị trường mục tiêu trọng tâm doanh nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc, phòng kế tốn Doanh nghiệp nhân Xây dựng Điện Nước Nam Sơn đặc biệt thầy giáo Trương Anh Dũng giúp em hoàn thành chuyên đề Phú Thọ, tháng năm 2008 Sinh viờn Nguyn Th Thanh Nga chuyên đề thực tập tốt nghiệp -78- chuyên đề thực tập tốt nghiệp -79- Tài liệu tham khảo Hệ thống tài khoản Bộ Tài Báo cáo tài chính, chứng từ sổ kế toán Giáo trình Kế toán tài doanh nghiệp Do tập thể tác giả Khoa kế toán - ĐH Kinh tế Quốc dân biên soạn Công tác hạch toán kế toán doanh nghiệp NXB ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2007 Hệ thống câu hỏi Bài tập Tổ chức hạch toán Chủ biên: PGS TS Nguyễn Thị Đông chuyên đề thực tËp tèt nghiÖp -80- NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Ngày tháng năm Giỏo viờn hng dn chuyên đề thực tập tốt nghiệp -81- Nhận xét đơn vị thực tập Họ tên ngời nhận xÐt: Chøc vô: Đơn vị: Doanh nghiệp T nhân Xây Dựng Điện nớc Nam Sơn Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Doanh nghiệp T nhân Xây Dựng Điện nớc Nam S¬n NhËn xÐt Hạ Hoà, ngày tháng năm 2008 Giám Đốc ... dở tính giá thành .46 2.2 Tính giá thành sản phẩm Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng Điện Nước Nam Sơn 48 2.2.1 Đối tư ng tính giá thành sản phẩm Doanh nghiệp 48 2.2.2 Kỳ tính giá thành. .. NƯỚC NAM SƠN 2.1 Thực trạng công tác kế tốn tính giá thành sản phẩm Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng Điện Nước Nam Sơn 2.1.1 Nội dung kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Doanh nghiệp 2.1.1.1... SƠN 1.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng Điện Nước Nam Sơn 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển Doanh nghiệp Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng Điện Nước Nam Sơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng tại doanh nghiệp tư nhân xây dựng điện nước nam sơn , Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng tại doanh nghiệp tư nhân xây dựng điện nước nam sơn , THC TRNG CễNG TC K TON CHI PH SN XUT V TNH GI THNH SN PHM TI DOANH NGHIP T NHN XY DNG IN NC NAM SN, BIấN BN NGHIM THU KHI LNG, MT S í KIN HON THIN K TON CHI PH SN XUT V TNH GI THNH SN PHM TI DOANH NGHIP T NHN XY DNG IN NC NAM SN, Phng hng chung hon thnh cụng tỏc qun lý núi chung cng nh hch toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm núi riờng Doanh nghip T nhõn Xõy dng in nc Nam Sn l tip tc phỏt huy nhng u im hin cú, tỡm cỏc bin phỏp khc phc nhng tn ti, m bo hch toỏn ỳng theo ch

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay